Aanwijzingsbesluit briefadres Stichting Welzijn MensenWerk in Meppel

Geldend van 31-08-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit briefadres Stichting Welzijn MensenWerk in Meppel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel;

Overwegende dat natuurlijke personen die binnen de gemeentegrenzen van Meppel verblijven, maar die niet beschikken over een woonadres en zelf geen briefadresgever kunnen organiseren en geen gebruik maken van de maatschappelijke opvang, hierna de doelgroep, met een briefadres in de Basisregistratie Personen ingeschreven wensen te worden op het adres van:

Stichting Welzijn MensenWerk in Meppel.

Overwegende dat Stichting Welzijn MensenWerk geschikt is om als briefadresgever voor de doelgroep te fungeren omdat medewerkers van Stichting Welzijn MensenWerk. Regelmatig contact hebben met deze doelgroep;

Gelet op het bepaalde in artikel 2.42 van de wet Basisregistratie Personen (Wet BRP):

Besluiten

  • 1.

    De Stichting Welzijn MensenWerk in Meppel, aan te wijzen als instelling die op grond van artikel 2.42, aanhef en onder b van de wet Basisregistratie Personen gerechtigd is om op te treden als briefadresgever;

  • 2.

    Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terug werkt tot 1 januari 2022 (datum inwerkingtreding wetswijziging Wet BRP).

Ondertekening

Meppel, 20 juni 2023

R.T.A. Korteland

Burgemeester

A.J. Kastelein

Gemeentesecretaris