Nadere regels uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen 2023

Geldend van 24-08-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Gooise Meren;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat burgemeester en wethouders, in het kader van artikel 3 tweede lid van de Parkeerverordening 2023, de bevoegdheid hebben om nadere regels te stellen voor het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen;

Overwegende dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 160, eerste lid, onder e van de Gemeentewet bevoegd zijn tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten;

Overwegende dat deze nadere regels aangeven wanneer burgemeester en wethouders een parkeervergunning voor het parkeren op straat, dan wel een abonnement voor parkeren in de gemeentelijke parkeergarages uitgeven;

Besluit vast te stellen

de Nadere regels uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen gemeente Gooise Meren 2023

Hoofdstuk 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. De begripsdefinities opgenomen in artikel 1 van de Parkeerverordening 2023 zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Deze nadere regels verstaan onder:

  • a.

   adres: een (woon)eenheid zoals geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen;

  • b.

   autodeelbedrijf: bedrijf of organisatie die op abonnement auto’s ter beschikking stelt aan derden;

  • c.

   deelauto-gebruik: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of tussen natuurlijke personen uit meer dan één huishouden;

  • d.

   belanghebbende: vergunninghouder;

  • e.

   belanghebbendenplaats: een parkeerplaats die:

   • i.

    is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) of

   • ii.

    is gelegen binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover deze plaats is niet uitgezonderd of

   • iii.

    van gemeentewege is gemarkeerd voor het parkeren door vergunninghouders;

  • f.

   college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gooise Meren;

  • g.

   dag: een periode van vierentwintig uren, beginnen om 0.00 uur en eindigend om 24.00 uur;

  • h.

   deelauto: motorvoertuig voor gedeeld gebruik;

  • i.

   deelrayon: gedeelte van een rayon;

  • j.

   eerste parkeervergunning: parkeervergunning die niet voldoet aan de begripsbepaling voor een tweede parkeervergunning;

  • k.

   eigenaar: degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens;

  • l.

   gemeentelijke parkeergarage: parkeergarage of –terrein waarvoor de gemeente abonnementen uitgeeft aan belanghebbenden en/of overige doelgroepen als bedoeld in artikel 15 en artikel 16;

  • m.

   gereguleerd gebied: het gebied met parkeerapparatuurplaatsen en/of belanghebbendenplaatsen;

  • n.

   houder:

   • i.

    degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens, met dien verstande dat tevens als houder wordt aangemerkt:

   • ii.

    degene die middels een leaseovereenkomst of een verklaring van de werkgever kan aantonen dat hij de exclusieve bestuurder is van het motorvoertuig dat tijdens het parkeren op naam van de leasemaatschappij respectievelijk de werkgever in het hiervoor bedoelde register was ingeschreven, of;

   • iii.

    degene die naar omstandigheden als hoofdgebruiker van het motorvoertuig moet worden beschouwd en dit middels een overeenkomst of een verklaring van de eigenaar kan aantonen;

  • o.

   kalenderjaar: de periode van 1 januari lopende tot en met 31 december;

  • p.

   klaslokaal: een ruimte in een school waarin één of meer schoolklassen onderwijs kunnen volgen;

  • q.

   milieuzone: een gebied in de gemeente Gooise Meren waar bepaalde vervoersmiddelen niet mogen rijden om luchtvervuiling te reduceren of voorkomen;

  • r.

   motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990, met inbegrip van een brommobiel zoals bedoeld in artikel 1 onder 1a van het RVV 1990;

  • s.

   onderwijsinstelling: een organisatie die onderwijs aanbiedt, in de volksmond aangeduid met basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs;

  • t.

   parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarvoor parkeerbelasting wordt geheven door middel van parkeerapparatuur of digitaal parkeersysteem;

  • u.

   parkeernorm: is een getal dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen voor een functie nodig zijn bij een bepaalde eenheid, bijvoorbeeld bij een woning, een winkel of een bedrijfspand;

  • v.

   parkeervergunning: een door het college verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;

  • w.

   rayon: een gedeelte van de gemeente, ingevolge een aanwijzingsbesluit, betaald moet worden voor het parkeren;

  • x.

   Richtlijnen voor parkeernormen: een beleidsinstrument waarin parkeernormen zijn opgenomen voor de berekening van de parkeervraag bij bouwaanvragen voor nieuwe ontwikkelingen en/of bij functiewijzigingen waarvoor een omgevingsvergunning en/of een vrijstellingsprocedure is vereist;

  • y.

   rayon: een gedeelte van de gemeente waarin, ingevolge een aanwijzingsbesluit, betaald moet worden voor het parkeren;

  • z.

   standplaats: een parkeerplaats die bestemd is voor het parkeren van een deelauto, aangeduid met bord E8 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en een onderbord met het opschrift autodelen;

  • aa.

   tweede parkeervergunning:

   • i.

    parkeervergunning naast een reeds uitgegeven parkeervergunning, met uitzondering van een functionele parkeervergunning, parkeervergunning professionele zorgverleners of parkeervergunning autodeelorganisatie, of

   • ii.

    parkeervergunning naast een eigen parkeervoorziening als bedoeld in artikel 6 lid 2, of

   • iii.

    parkeervergunning naast een reeds uitgegeven abonnement voor belanghebbenden voor een gemeentelijke garage.

  • bb.

   wachtlijst: een lijst waarop personen worden geregistreerd die op toekenning van een vergunning wachten;

  • cc.

   week: een periode van zeven aaneengesloten dagen.

Artikel 2. Aanvraag en geldigheid parkeervergunning of garageabonnement

 • 1. Aanvragen voor een parkeervergunning of garageabonnement worden per categorie als bedoeld in artikel 3 van de Parkeerverordening 2023 behandeld op volgorde van binnenkomst. Indien de aanvrager met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen geldt als datum van ontvangst de dag waarop de gevraagde aanvulling is ontvangen.

 • 2. Een parkeervergunning bedrijf kan ook aan een instelling worden verleend.

 • 3. De parkeervergunning is geldig volgens de gestelde regels in artikel 5 eerste en tweede lid van de Parkeerverordening 2023.

 • 4. Een garageabonnement gaat in vanaf de datum die in de overeenkomst is opgenomen.

 • 5. Een parkeervergunning of garageabonnement is persoons- of bedrijfsgebonden en is gerelateerd aan een woon- of werkadres.

 • 6. Een parkeervergunning of garageabonnement is niet overdraagbaar.

 • 7. Als de houder van een parkeervergunning binnen hetzelfde rayon verhuist en op het nieuwe adres nog niet het maximum aantal parkeervergunningen is verstrekt, behoudt de vergunninghouder de parkeervergunning.

 • 8. Als de houder van een garageabonnement voor belanghebbenden in een niet-openbare (gedeelte van) parkeergarage, binnen het rayon verhuist en op het nieuwe adres nog niet het maximumaantal parkeervergunningen is verstrekt, wordt het abonnement voortgezet.

 • 9. Als de houder van een garageabonnement voor belanghebbenden in een openbare parkeergarage of parkeerterrein verhuist binnen hetzelfde rayon en op het nieuwe adres nog niet het maximumaantal parkeervergunningen is verstrekt wordt het abonnement voortgezet, als voldaan aan het gestelde in artikel 17.

 • 10. Voertuigen als bedoeld in de APV van de gemeente Gooise Meren art. 5.3 t/m 5:10 komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

 • 11. Een aanvraag voor een parkeervergunning of garageabonnement wordt geweigerd als:

  • a.

   de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden die aan het verlenen van een parkeervergunning of garageabonnement zijn gesteld in de Parkeerverordening 2023 en in deze Nadere Regels; en/of

  • b.

   de aanvrager een verschuldigde parkeerbelasting van een eerder verleende parkeervergunning, of abonnementsgeld van een eerder uitgegeven garageabonnement niet heeft betaald.

Artikel 3. Werkwijze bij de invoering van gereguleerd parkeren

 • 1. Bij invoering van betaald parkeren en / of vergunning parkeren wordt een termijn gesteld voor het indienen van vergunningaanvragen. Aanvragen die binnen de gestelde termijn zijn ontvangen worden beschouwd als gelijktijdig ontvangen.

 • 2. Bij invoering van betaald parkeren en / of vergunning parkeren in een deelrayon wordt bij gelijktijdige aanvraag van meerdere parkeervergunningen voor één geregistreerd woonadres die allen aan de vereisten voor een parkeervergunning voldoen, degene die het langst staat ingeschreven op een woonadres als eerste vergunninghouder aangemerkt, tenzij de aanvragers anders verzoeken

 • 3. Bij invoering van betaald parkeren en / of vergunning parkeren wordt op de aanvragen voor een parkeervergunning bewoner die binnen de gestelde termijn zijn ingediend en voldoen aan de vereisten voor een eerste parkeervergunning, als eerste beslist. Hierna wordt beslist op de aanvragen voor een parkeervergunningbewoner die binnen de gestelde termijn zijn ingediend en voldoen aan de vereisten voor een tweede parkeervergunning.

 • 4. Als het aantal aanvragen dat binnen de termijn is ontvangen en voldoet aan de vereisten voor een parkeervergunning hoger is dan het uitgiftequotum, wordt de volgorde van uitgifte bepaald door loting.

Artikel 4. Uitgifteplafond parkeervergunningen en garageabonnementen

 • 1. Het college kan per rayon een vergunningenplafond vaststellen.

 • 2. Een vergunningenplafond betreft het maximaal aantal te verstrekken parkeervergunningen per te onderscheiden categorie:

  • a.

   bewoners;

  • b.

   bedrijven;

  • c.

   autodeelorganisaties.

 • 3. Een vast te stellen plafond is afhankelijk van:

  • a.

   het aantal parkeerplaatsen;

  • b.

   de parkeerdruk in een vergunninggebied;

  • c.

   het beleid voor de gewenste verdeling van de openbare ruimte.

 • 4. Er zijn per gemeentelijke parkeergarage uitgiftequota voor:

  • a.

   belanghebbenden;

  • b.

   overige doelgroepen.

 • 5. Per gemeentelijke parkeergarage kan een deel van het quotum worden gereserveerd voor bewoners die een parkeervergunning inleveren of voor andere bijzondere doeleinden.

Artikel 5. Wachtlijst

 • 1. Er zijn per rayon wachtlijsten voor:

  • a.

   parkeervergunning bewoner;

  • b.

   parkeervergunning bedrijven.

 • 2. Er zijn wachtlijsten voor:

  • a.

   garageabonnement belanghebbenden;

  • b.

   garageabonnement overige doelgroepen.

 • 3. Een aanvraag wordt op de wachtlijst geplaatst als de aanvraag voldoet aan de vereisten per doelgroep als gesteld in artikel 8 en 12 en het uitgiftequotum is bereikt.

 • 4. Bij plaatsing op de wachtlijst is de datum waarop de aanvraag voldoet aan de vereisten als gesteld in artikel 8 en 12 bepalend voor de positie op de wachtlijst.

 • 5. Een aanvrager kan tegelijkertijd een parkeervergunning hebben en op de wachtlijst staan voor een garageabonnement.

 • 6. Een aanvrager kan tegelijkertijd een garageabonnement hebben en op de wachtlijst staan voor een parkeervergunning.

 • 7. Een aanvrager kan tegelijkertijd op een wachtlijst staan voor een garageabonnement belanghebbenden en op de wachtlijst staan voor een parkeervergunning

 • 8. Bij de uitgifte van parkeervergunningen bewoner hebben aanvragen op de wachtlijst voor een eerste vergunning voorrang boven aanvragen op de wachtlijst voor een tweede vergunning.

 • 9. Het verlenen van een parkeervergunning of garageabonnement gebeurt (met in achtneming van lid 8) in overeenstemming met de volgorde op de wachtlijst.

 • 10. De plaatsing op de wachtlijst komt te vervallen:

  • a.

   op schriftelijk verzoek van de aanvrager;

  • b.

   wanneer niet meer aan de criteria voor het verlenen van een parkeervergunning of garageabonnement wordt voldaan;

  • c.

   wanneer de parkeervergunning is verleend of garageabonnement is uitgegeven;

  • d.

   wanneer de aanvrager een parkeervergunning of een garageabonnement niet binnen de daarbij gestelde termijn schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 6. Bouwontwikkelingen (ruimtelijke ontwikkelingen)

 • 1. Bij nieuwbouw en/of sloop/nieuwbouw en/of functiewijzigingen van gebouwen, waarvoor na de publicatie datum van deze Nadere Regels een omgevingsvergunning is uitgegeven, komen nieuwe bewoners en bedrijven niet in aanmerking voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 7 (parkeervergunning bewoners) en artikel 10 (parkeervergunning bedrijven).

 • 2. In geval van sloop/nieuwbouw kunnen bewoners en bedrijven die voor de sloop de beschikking hadden over één of meer parkeervergunningen in afwijking van het eerste lid in aanmerking komen voor hetzelfde aantal parkeervergunningen als zij direct na de nieuwbouw terugkeren op dezelfde locatie.

 • 3. In geval van splitsing van een gebouw of een woning kunnen bewoners en bedrijven die voor de splitsing de beschikking hadden over twee of meer parkeervergunningen in afwijking van het eerste lid in aanmerking komen voor evenredig verdeeld aantal parkeervergunningen, waarvan:

  • a.

   het totaal aantal evenredig verdeelde parkeervergunningen niet groter is dan het aantal van eerder uitgegeven parkeervergunningen; en

  • b.

   het minimaal aantal vergunningen na de splitsing is één per een nieuw adres.

 • 4. Het college kan in afwijking van het eerste lid adressen aanwijzen waar bewoners en bedrijven wel in aanmerking komen voor een maximum aantal eerste of volgende parkeervergunningen, als de parkeerplaatsen die op grond van de ‘Richtlijnen voor parkeernomen’ zijn vereist voor de bouwontwikkeling of functiewijziging geheel of gedeeltelijk in de openbare ruimte liggen of worden gerealiseerd.

 • 5. Bij nieuwbouw en/of sloop/nieuwbouw en/of functiewijzigingen van gebouwen, waarvoor voor de publicatie datum van deze Nadere Regels een omgevingsvergunning is uitgegeven, kan het college adressen aanwijzen waar bewoners en bedrijven niet in aanmerking komen voor een eerste of volgende parkeervergunning, en deze adressen plaatsen op de Adressenlijst uitsluiting parkeervergunning(en) als:

  • a.

   bij deze adressen een gezamenlijke parkeervoorziening is gerealiseerd op eigen terrein, waar op grond van de ‘Richtlijnen voor parkeernomen’ voldoende ruimte is voor het parkeren van eerste en/of volgende auto’s; of

  • b.

   in de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling is afgeweken van de parkeernorm.

 • 6. Er wordt geen eerste en/of tweede parkeervergunning verleend voor een adres dat op de Adressenlijst uitsluiting parkeervergunning(en) staat.

Artikel 7. Weigeringsgronden parkeervergunningen en garageabonnementen

 • 1. De parkeervergunning of het garageabonnement wordt geweigerd indien het door het college gestelde vergunningenplafond daarmee zou worden overschreden of wanneer de aanvrager niet voldoet aan de gestelde criteria in artikel 6 van de Parkeerverordening 2023 en deze regeling.

 • 2. Een parkeervergunning of garageabonnement belanghebbenden kan worden geweigerd indien een aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken over een eigen parkeergelegenheid.

 • 3. Onder een eigen parkeergelegenheid als bedoeld in het tweede lid wordt in elk geval verstaan:

  • a.

   een parkeerplaats of parkeervoorziening in, op, onder, of behorend bij het woon- of vestigingsadres die bestemd is voor het parkeren van een auto;

  • b.

   een garageabonnement belanghebbenden voor een gemeentelijke parkeergarage;

  • c.

   een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken behorend bij het woonadres.

 • 4. Een eigen parkeervoorziening wordt ook als zodanig beschouwd als:

  • a.

   een parkeervoorziening die door de eigenaar een andere bestemming heeft gekregen;

  • b.

   een parkeervoorziening door huur of verkoop niet meer door de aanvrager te gebruiken is;

 • 5. Een parkeervergunning wordt eveneens geweigerd indien deze vergunning betrekking heeft op:

  • a.

   een gebied dat geheel valt binnen een als zodanig aangewezen milieuzone en

  • b.

   het motorvoertuig dat niet voldoet aan de toelatingseisen voor die milieuzone.

Hoofdstuk 2 – DOELGROEPEN

Paragraaf 1. Bewoners

Artikel 8. Parkeervergunning bewoner

 • 1. Er is een parkeervergunning bewoner.

 • 2. Een parkeervergunning bewoner wordt uitgegeven aan een persoon die:,

  • a.

   in de Basisregistratie Personen staat ingeschreven op een woonadres in het gereguleerd gebied en

  • b.

   houder is van een voertuig dat niet is geschorst bij de RDW.

 • 3. De aanvrager wordt als houder van het voertuig aangemerkt als het kenteken volgens de RDW op naam staat van:

  • a.

   de aanvrager;

  • b.

   de partner van de aanvrager en er sprake is van huwelijk, geregistreerd partnerschap of notarieel bekrachtigd samenlevingscontract; of

  • c.

   een bedrijf of leasemaatschappij en de kentekenhouder een schriftelijke verklaring afgeeft waaruit blijkt dat de aanvrager dagelijks bestuurder is van het voertuig.

 • 4. In afwijking van het tweede lid kan een parkeervergunning bewoner worden verstrekt aan een persoon die een auto deelt met een persoon die in de Basisregistratie Personen staat ingeschreven op een ander woonadres in een ander rayon in gereguleerd gebied en op grond van het derde lid houder is van een voertuig, als beide personen voor het betreffende kenteken staan ingeschreven bij de Vereniging Gedeeld Autogebruik.

 • 5. In afwijking van artikel 2, vierde lid kan een parkeervergunning bewoner worden overgedragen aan een huisgenoot van de vergunninghouder, als beide personen minimaal zes maanden in de Basisregistratie Personen staan ingeschreven op hetzelfde woonadres.

 • 6. In vergunninggebieden worden per geregistreerd woonadres maximaal twee parkeervergunningen bewoner uitgegeven.

 • 7. In afwijking van het zesde lid kan het college rayons aanwijzen waar geen tweede parkeervergunningen worden uitgegeven.

 • 8. De parkeervergunning bewoner wordt op kenteken uitgegeven.

 • 9. De parkeervergunning bewoner wordt uitgegeven voor het vergunningengebied waar de aanvrager zijn woonadres heeft.

 • 10. In afwijking van het negende lid kan een parkeervergunning voor elektrische auto's worden uitgebreid naar laadpalen in een aangrenzend vergunningengebied.

 • 11. De parkeervergunning bewoner geeft in de vergunninggebieden Bussum-Centrum en Muiden ook het recht om op parkeerapparatuurplaatsen te parkeren in het vergunninggebied waarvoor de vergunning is uitgegeven.

 • 12. Een parkeervergunning bewoner wordt voor bepaalde tijd uitgegeven.

 • 13. Een aanvraag voor een parkeervergunning bewoner wordt geweigerd als door uitgifte van de parkeervergunning het uitgiftequotum zou worden overschreden.

Artikel 9. Bezoekersvergunning

 • 1. Er is een bezoekersvergunning.

 • 2. Een bezoekersvergunning wordt uitgegeven aan een persoon die in de Basisregistratie Personen staat ingeschreven op een woonadres in het gereguleerd gebied.

 • 3. Bezoekersvergunningen worden verleend in sets van 25 stuks (ook aangeduid als ‘bonnenboekjes’) of in digitale vorm aan:

  • a.

   de persoon die in de Basisregistratie Personen staat ingeschreven op een woonadres in het gereguleerd gebied;

  • b.

   kerken en – als zodanig geregistreerde – zorgverlenende instellingen, zoals huisartsen en andere medische praktijken.

 • 4. Per adres worden maximaal 10 sets van 25 stuks bezoekersvergunningen per jaar verleend.

 • 5. De bezoekersvergunning wordt uitgegeven voor het vergunninggebied waar de aanvrager zijn woonadres of vestigingsadres heeft.

 • 6. Een bezoekersvergunning is maximaal één dag geldig. De gebruiker van de bezoekersvergunning dient op de vergunning de dag van geldigheid en het kenteken waarvoor de vergunning wordt gebruikt op de voorgeschreven manier kenbaar te maken.

Artikel 10. Mantelzorg-/thuiszorgvergunning

 • 1. Er is een mantelzorg-/thuiszorgvergunning.

 • 2. Een mantelzorg-/thuiszorgvergunning wordt uitgegeven aan een persoon die:

  • a.

   in de Basisregistratie Personen staat ingeschreven op een woonadres in het gereguleerd gebied, en

  • b.

   beschikt over een indicatiebesluit van het CIZ, of een WMO-beschikking, een brief van een wettelijk toegelaten zorginstelling, of een huisartsverklaring waaruit blijkt dat de aanvrager thuiszorg of mantelzorg ontvangt.

 • 3. Per geregistreerd woonadres worden maximaal 2 mantelzorg-/thuiszorgvergunningen uitgegeven.

 • 4. Bij de uitgifte van de eerste mantelzorg-/thuiszorgvergunning vervalt het recht op de tweede bewonersvergunning.

 • 5. De mantelzorg-/thuiszorgvergunning wordt op naam uitgegeven.

 • 6. De mantelzorg-/thuiszorgvergunning wordt uitgegeven voor het rayon waar de aanvrager zijn woonadres heeft.

 • 7. De mantelzorg-/thuiszorgvergunning geeft het recht om op vergunninghoudersplaatsen te parkeren in het vergunninggebied waarvoor de vergunning is uitgegeven.

 • 8. De mantelzorg-/thuiszorgvergunning geeft in de vergunninggebieden Bussum-Centrum en Muiden ook het recht om op parkeerapparatuurplaatsen te parkeren in het vergunninggebied waarvoor de vergunning is uitgegeven.

 • 9. Een mantelzorg-/thuiszorgvergunning wordt voor bepaalde tijd uitgegeven.

Paragraaf 2. Bedrijven

Artikel 11. Parkeervergunning bedrijf

 • 1. Er is een parkeervergunning bedrijf.

 • 2. Een parkeervergunning bedrijf wordt uitgegeven aan de eigenaar of houder van een voertuig die ter plaatse een bedrijf of beroep uitoefent en het in kader van de bedrijfs- dan wel beroepsuitoefening noodzakelijk is om in een bepaalde vergunningengebied te parkeren.

 • 3. Voor een bedrijf geldt dat dit bedrijf ingeschreven moet staan bij de Kamer van Koophandel op een geregistreerd adres in het gereguleerd gebied.

 • 4. Voor een beroep geldt dat dit beroep moet worden uitgeoefend op een woonadres als bedoeld in de Basisregistratie Personen in een als zodanig aangewezen vergunningengebied.

 • 5. Als op één adres meerdere bedrijven staan ingeschreven, worden zij beschouwd als één bedrijf, tenzij de bedrijven:

  • a.

   ieder een zelfstandig huur- of koopcontract voor het adres kunnen overleggen, en

  • b.

   ieder verschillende bestuurders en directeuren hebben, en

  • c.

   ieder een eigen doelstelling, naam, telefoonnummer en briefhoofd hebben.

 • 6. Om voor een eerste parkeervergunning in aanmerking te kunnen komen heeft de aanvrager minimaal 1 fte geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

 • 7. De uitgifte van een tweede parkeervergunning is gekoppeld aan het aantal fulltime medewerkers en het bruto vloeroppervlak (m² bvo) van het bedrijf conform onderstaand overzicht.

  Vergunninggebied Bussum Centrum en Muiden

  Overige vergunninggebieden

  Aantal uit te geven parkeervergunningen naast de eerste parkeervergunning

  fte ≥ 2

  fte ≥ 2

  1

  fte ≥ 5 en BVO ≥ 250 m² bvo

  fte ≥ 5 en BVO ≥ 125 m² bvo

  2

  fte ≥ 10 en BVO ≥ 500 m² bvo

  fte ≥ 10 en BVO ≥ 250 m² bvo

  3

  fte ≥ 15 en BVO ≥ 750 m² bvo

  fte ≥ 15 en BVO ≥ 375 m² bvo

  4

  Per extra eenheid van 5 fte en BVO ≥ 250 m² bvo

  Per extra eenheid van 5 fte en BVO ≥ 125 m² bvo

  1 parkeervergunning bovenop de reeds uitgegeven parkeervergunningen

 • 8. Onderwijsinstellingen ontvangen één parkeervergunning per leslokaal.

 • 9. Het aantal beschikbare eigen parkeergelegenheden waarover de aanvrager beschikt dan wel behoort te beschikken kan in mindering worden gebracht op het maximaal aantal te verlenen vergunningen.

 • 10. Als een persoon in de Basisregistratie Personen staat ingeschreven op een woonadres dat gelijk is aan het vestigingsadres van zijn bedrijf of beroep, wordt de aanvraag voor een eerste parkeervergunning op dit adres automatisch een aanvraag voor een parkeervergunning bewoner. Voor de aanvraag van een tweede en volgende parkeervergunning gelden de vereisten voor een parkeervergunning bedrijf. Een uitgegeven parkeervergunning bewoner wordt afgetrokken van het aantal parkeervergunningen bedrijf waarvoor de aanvrager in aanmerking komt.

 • 11. De parkeervergunning bedrijf wordt op bedrijfsnaam uitgegeven.

 • 12. De parkeervergunning wordt verstrekt voor het rayon waar het bedrijf van aanvrager is gevestigd.

 • 13. Een parkeervergunning bedrijf wordt voor bepaalde tijd uitgegeven.

 • 14. De parkeervergunning bedrijf geeft het recht om op vergunninghoudersplaatsen te parkeren in het rayon waarvoor de vergunning is uitgegeven

 • 15. De parkeervergunning bedrijf geeft in de rayons Bussum-Centrum en Muiden ook het recht om op parkeerapparatuurplaatsen te parkeren in het rayon waarvoor de vergunning is uitgegeven.

 • 16. Een aanvraag voor een parkeervergunning bedrijf wordt geweigerd als door uitgifte van de parkeervergunning het uitgiftequotum zou worden overschreden.

Artikel 12. Tijdelijke parkeervergunning werkzaamheden

 • 1. Er is een tijdelijke parkeervergunning werkzaamheden.

 • 2. De tijdelijke parkeervergunning werkzaamheden kan worden verleend aan een eigenaar of houder van een motorvoertuig, voor zover het gebruik van het voertuig noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden.

 • 3. Het bedrijf moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

 • 4. Het bedrijf heeft een opdracht waarin plaats, duur en het werk beschreven staan.

 • 5. De tijdelijke parkeervergunning werkzaamheden wordt op bedrijfsnaam of kenteken uitgegeven.

 • 6. De tijdelijke parkeervergunning werkzaamheden wordt uitgegeven voor het rayon waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 • 7. In afwijking van artikel 2 vijfde lid is de tijdelijke parkeervergunning werkzaamheden niet adres gebonden.

 • 8. Deze vergunning geeft het recht om op alle vergunninghoudersplaatsen en alle parkeerapparatuurplaatsen te parkeren in het rayon waarvoor de vergunning is uitgegeven.

 • 9. Een tijdelijke parkeervergunning werkzaamheden wordt voor bepaalde tijd uitgegeven.

Paragraaf 3. Autodeelorganisaties

Artikel 13. Parkeervergunning autodeelorganisatie

 • 1. Er is een parkeervergunning autodeelorganisatie.

 • 2. Een parkeervergunning autodeelorganisatie wordt uitgegeven aan een autodeelorganisatie voor auto’s die op abonnement aan gebruikers ter beschikking worden gesteld.

 • 3. Een parkeervergunning autodeelorganisatie wordt op kenteken uitgegeven.

 • 4. Een parkeervergunning autodeelorganisatie wordt voor één rayon uitgegeven.

 • 5. Een parkeervergunning autodeelorganisatie wordt voor bepaalde tijd uitgegeven.

 • 6. Parkeren op een standplaats (deelautoplaats) in een gereguleerd gebied is alleen mogelijk met een parkeervergunning autodeelorganisatie.

 • 7. In afwijking van artikel 2 vijfde lid is de parkeervergunning autodeelorganisatie niet adresgebonden.

Paragraaf 4. Zorgverleners

Artikel 14. Parkeervergunning voor professionele zorgverleners

 • 8. Er is een parkeervergunning voor professionele zorgverleners.

 • 9. Een parkeervergunning voor professionele zorgverleners wordt uitgegeven aan:

  • a.

   een medewerker van een professionele (thuis)zorg of hulpverleningsorganisatie en een als zodanig in het BIG register geregistreerde arts, verloskundige, verpleegkundige, verzorgende, apotheker, fysiotherapeut; en

  • b.

   die zijn verbonden aan een praktijk die is gevestigd in de gemeente Gooise Meren; en

  • c.

   van wie een deel van het patiëntenbestand woont in gereguleerd gebied; en

  • d.

   die houder zijn een voertuig overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 derde lid.

 • 10. Een parkeervergunning voor professionele zorgverleners wordt uitgegeven op bedrijfsnaam.

 • 11. Het maximaal aantal te verlenen parkeervergunningen wordt op maat afgestemd op het aantal dat nodig is voor een efficiënte uitvoering van de werkzaamheden.

 • 12. De parkeervergunning voor professionele zorgverleners geeft het recht om op alle vergunninghoudersplaatsen en alle parkeerapparatuurplaatsen te parkeren in de gemeente Gooise Meren.

 • 13. Een parkeervergunning voor professionele zorgverleners wordt voor bepaalde tijd uitgegeven.

Paragraaf 5. Overige parkeervergunningen

Artikel 15. Parkeervergunning standhouders weekmarkt

 • 1. Er is een parkeervergunning standhouders weekmarkt.

 • 2. De marktmeester vraagt uit naam van een marktstandplaatshouder een parkeervergunning standhouders weekmarkt aan.

 • 3. Per marktstandplaatsvergunning wordt één parkeervergunning uitgegeven.

 • 4. De parkeervergunning standhouders weekmarkt is alleen geldig op de betreffende marktdag.

 • 5. De parkeervergunning standhouders weekmarkt wordt uitgegeven op kenteken.

 • 6. De parkeervergunning markten is enkel geldig voor het parkeren op aangegeven plaatsen in een aanwijzingsbesluit.

 • 7. Een parkeervergunning standhouders weekmarkt wordt voor bepaalde tijd uitgegeven.

Artikel 16. Functionele parkeervergunning

 • 1. Er is een functionele parkeervergunning.

 • 2. Een functionele vergunning wordt verleend aan:

  • a.

   de ambtenaren werkzaam bij de gemeente Gooise Meren die vanuit hun functie handhavende en onderzoekstaken verrichten;

  • b.

   regionale zorgverleners die patiënten en/of klanten in het gereguleerd gebied in de Gooise Meren hebben.

 • 3. De functionele parkeervergunning wordt op bedrijfs- en/of instellingsnaam afgegeven, met een maximum van 1 per 50 m2 bvo. Meer dan drie vergunningen kunnen worden verstrekt indien dat naar het oordeel van het college noodzakelijk is voor de beroeps- of bedrijfsvoering van de aanvrager.

 • 4. De functionele parkeervergunning geeft het recht om op alle vergunninghoudersplaatsen en alle parkeerapparatuurplaatsen te parkeren in de gemeente Gooise Meren.

 • 5. Een functionele parkeervergunning wordt voor bepaalde tijd uitgegeven.

Paragraaf 6. Parkeergarages

Artikel 17. Garageabonnement belanghebbenden

 • 1. Een garageabonnement voor belanghebbenden voor een gemeentelijke parkeergarage wordt in plaats van een parkeervergunning uitgegeven aan bewoners en bedrijven die op grond van artikel 7 of artikel 10 in aanmerking komen voor een parkeervergunning bewoner of een parkeervergunning bedrijf.

 • 2. Bewoners en bedrijven in het rayon Bussum-Centrum kunnen een garageabonnement voor belanghebbenden aanvragen voor een openbare parkeergarage of een parkeerterrein waarvoor de gemeente abonnementen uitgeeft.

 • 3. Bewoners en bedrijven in rayons Stationsgebied Naarden/Bussum, Bussum Oost, Bussum Zuid, Bussum West en Muiden kunnen een garageabonnement voor belanghebbenden aanvragen voor een openbare parkeergarage waarvoor de gemeente abonnementen uitgeeft in het rayon waar de aanvrager zijn woon- of vestigingsadres heeft.

 • 4. Het garageabonnement wordt uitgegeven op kenteken of bedrijfsnaam.

 • 5. Een aanvraag voor een garageabonnement belanghebbenden wordt geweigerd als door uitgifte het uitgiftequotum zou worden overschreven.

 • 6. Het garageabonnement geldt voor één in de overeenkomst benoemde garage of parkeerterrein.

 • 7. Het garageabonnement wordt voor onbepaalde tijd uitgegeven, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

 • 8. Bij de uitgifte van een garageabonnement belanghebbenden wordt een overeenkomst tussen aanvrager en gemeente gesloten.

Artikel 18. Garageabonnement overige doelgroepen

 • 1. Een garageabonnement voor overige doelgroepen voor een gemeentelijke parkeergarage wordt uitgegeven aan ieder die een voertuig wenst te parkeren ten behoeve van een eigen en direct parkeerbelang.

 • 2. Het garageabonnement overige doelgroepen wordt uitgegeven op kenteken of bedrijfsnaam.

 • 3. Een aanvraag voor een garageabonnement overige voor doelgroepen wordt geweigerd als door uitgifte het uitgiftequotum zou worden overschreden.

 • 4. Het garageabonnement voor overige doelgroepen geldt voor één in de overeenkomst benoemde garage of parkeerterrein.

 • 5. Het garageabonnement voor overige doelgroepen wordt voor onbepaalde tijd uitgegeven, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

 • 6. Bij de uitgifte van een garageabonnement voor overige doelgroepen wordt een overeenkomst tussen aanvrager en gemeente gesloten.

 • 7. In afwijking van artikel 2 vijfde lid is een garageabonnement overige doelgroepen niet adresgebonden.

Artikel 19. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan artikel 7-16 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang van deze regeling, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Hoofdstuk 3 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 20. Citeertitel

Deze Nadere regels uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen 2023 wordt aangehaald als: Nadere regels 2023.

Artikel 21. Inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels treden in werking met ingang van datum van publicatie.

Ondertekening

Toelichting per artikel

Algemene toelichting

Met deze nadere regels geeft het college aan hoe zij haar bevoegdheid tot het uitgeven van parkeervergunningen en garageabonnementen invult. Het college geeft daarbij weer aan welke doelgroepen zij parkeervergunningen en garageabonnementen uitgeeft en welke vereisten daarvoor gelden. De bevoegdheid die het college in deze nadere regels verder invult, is neergelegd in artikel 3, tweede lid van de Parkeerplaatsenverordening 2023 artikel 160, eerste lid onder b en e van de Gemeentewet.

Tegen het besluit om al dan niet een parkeervergunning te verlenen staat op grond van de Algemene wetbestuursrecht (Awb) bezwaar open. Omdat de verhuur van een garageplaats een privaatrechtelijke handeling is, kan tegen het besluit om al dan niet een garageabonnement uit te geven geen bezwaar worden gemaakt.

Met een parkeervergunning wordt de verschuldigde parkeerbelasting voor het parkeren op een belanghebbenden parkeerplaats vooruit betaald. Een parkeervergunning geeft geen garantie dat er altijd een parkeerplaats beschikbaar is in het gebied waarvoor de vergunning is uitgegeven. Als een vergunninghouder, bijvoorbeeld vanwege ruimtegebrek in het eigen rayon, in een ander rayon parkeert, moet hij dat op rechtmatige wijze doen.

Artikel 2 Aanvraag en geldigheid

De aanvragen worden bij binnenkomst verdeeld naar categorie vergunning en vervolgens per vergunningssoort op volgorde van ontvangstdatum behandeld. Als een aanvraag onvolledig is, krijgt de aanvrager de gelegenheid om de ontbrekende gegevens of documenten aan te vullen. In dat geval geldt de datum waarop de aanvraag compleet is als ontvangstdatum.

Een parkeervergunning of garageabonnement is in de regel geldig vanaf het moment dat het vergunningsgeld of abonnementsgeld is betaald.

Een bewoner kan een parkeervergunning overdragen aan een huisgenoot wanneer beiden minimaal zes maanden staan ingeschreven op hetzelfde woonadres in de BRP. Hierdoor hoeven bewoners die binnen hetzelfde huishouden gezamenlijk gebruik maken van de auto bij wisseling van de auto niet opnieuw op de wachtlijst voor een parkeervergunning.

Bij verhuizing naar een ander adres kan een parkeervergunning niet worden meegenomen, tenzij de vergunninghouder binnen hetzelfde (deel)rayon verhuist en op het nieuwe adres nog niet het maximum aantal parkeervergunningen is verstrekt. Voor bewoners kan dit tot gevolg hebben dat een eerste parkeervergunning wordt omgezet naar een tweede parkeervergunning of andersom.

Een houder van een garageabonnement belanghebbenden in een openbare parkeergarage of parkeerterrein kan bij verhuizing binnen het gereguleerd gebied het abonnement meenemen als op het nieuwe adres nog niet het maximumaantal parkeervergunningen is verstrekt en als wordt voldaan aan het gestelde in artikel 15.

Als een aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden die aan het verlenen van een vergunning zijn gesteld, wordt de aanvraag geweigerd. Ook wanneer de aanvrager nog parkeerbelasting van een eerder verleende parkeervergunning verschuldigd is, kan een aanvraag worden geweigerd.

Artikel 3 Werkwijze bij de invoering van gereguleerd parkeren

Als in een gebied gereguleerd parkeren wordt ingevoerd, worden de bewoners en bedrijven in het gebied daar ruim van te voren via verschillende kanalen over geïnformeerd. Hierbij worden zij actief gewezen op de mogelijkheid om binnen de gestelde termijn een parkeervergunning aan te vragen. Na afloop van de aanvraagtermijn wordt voor alle ontvangen vergunningaanvragen beoordeeld of zij voldoen aan de vereisten voor vergunningverlening. Bij de bewonersvergunningen (waartoe wij ook parkeervergunningen particulier autodelen rekenen) wordt bovendien vastgesteld welke aanvragen worden aangemerkt als eerste vergunning op adres, en welke aanvragen als tweede vergunning. De toewijzing van tweede parkeervergunningen is pas mogelijk als alle (tijdig aangevraagde) eerste vergunningen zijn uitgegeven. Als het aantal aangevraagde parkeervergunningen dat aan de vereisten voldoet voor een parkeervergunning hoger is dan het uitgiftequotum, wordt de volgorde voor uitgifte bepaald door loting.

Artikel 4 Uitgiftequota

Bij de vaststelling van uitgiftequota wordt gekeken naar het totale aantal reguliere parkeerplaatsen en de parkeerdruk in het betreffende deelrayon. Parkeerplaatsen en parkeerdruk zijn binnen een rayon echter niet altijd evenredig verdeeld. De parkeersituatie in één straat of klein gebied hoeft dus niets te zeggen over de parkeersituatie in het rayon als geheel. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in één specifieke straat vaak voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn, terwijl het in de rest van het deelrayon juist erg druk is. Om die reden wordt voor vaststelling van de uitgiftequota altijd naar de situatie in het hele rayon gekeken.

Bij vaststellen van de uitgiftequota per vergunningssoort is het uitgangspunt dat de verschillende vergunninghouders niet continu (24/7) in het rayon parkeren. De uitgiftequota voor bewoners en bedrijven in één rayon kunnen bij elkaar opgeteld bijvoorbeeld hoger zijn dan 100%. Hierbij is het uitgangspunt dat bedrijven veelal tijdens kantooruren parkeren en bewoners vooral ’s avonds en in de weekenden. Gebaseerd op de bovenstaande uitgangspunten is de basisverdeling: 90% bewoners, 10% bezoekers en 30% bedrijven van de beschikbare parkeerplaatsen. Afhankelijk van de werkelijke verhouding tussen woningen en bedrijven in een rayon, wordt het percentage van parkeervergunningen voor bedrijven bijgesteld. Afhankelijk van doelgroepen die een deelauto organisatie bedient, worden deelauto’s meegerekend met parkeervergunningen bewoner of met parkeervergunningen bedrijf.

Omdat de parkeersituatie in (deel)rayons kan veranderen worden de quota ieder twee jaar opnieuw vastgesteld. Als er sprake is van een grote wijziging in het aantal parkeerplaatsen, of als er veel signalen komen van bewoners over hoge of juist lage parkeerdruk (die worden bevestigd door de uitkomsten van parkeerdrukmetingen), kan een uitgiftequotum ook tussentijds worden aangepast.

Voor gemeentelijke parkeergarages is het uitgiftequotum in de regel gelijk aan het aantal voor abonnementhouders beschikbare plaatsen. In openbare garages wordt een deel gereserveerd voor abonnementhouders en parkeren daarnaast bezoekers. Een deel van de uitgiftequota in gemeentelijke parkeergarages kan worden gereserveerd voor bewoners die een parkeervergunning inleveren of voor andere bijzondere doeleinden. Hierbij gaat het om initiatieven die tot doel hebben het parkeren van auto’s op straat terug te dringen. Voor de gemeentelijke garages worden de uitgiftequota per doelgroep jaarlijks vastgesteld.

Artikel 5 Wachtlijst

Als in een rayon meer parkeervergunningen worden aangevraagd dan het vastgestelde uitgiftequotum, worden de aanvragen op een wachtlijst geplaatst. Bepalend voor de volgorde op de wachtlijst is de datum waarop de aanvraag voldoet aan de vereisten voor een parkeervergunning. Aanvragers die vanwege werk, gezondheid, of andere persoonlijke omstandigheden graag een auto dicht bij het woon- of vestigingsadres willen parkeren krijgen dus geen voorrang op de wachtlijst.

Hetzelfde geldt voor bewoners die in een straat wonen waar de parkeerdruk gemiddeld (veel) lager is dan in het rayon als geheel. Uitgiftequota worden vastgesteld op basis van de situatie in het gehele rayon. Omdat de parkeerdruk binnen een gebied niet altijd evenredig is verdeeld, kan het voorkomen dat in rayons waar een wachtlijst is, straten zijn waar toch vaak voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Artikel 6 Bouwontwikkelingen (ruimtelijke ontwikkelingen)

Onder bouwontwikkelingen wordt zowel verstaan nieuwbouw van panden (inclusief locaties waar na sloopnieuw gebouwd wordt) als splitsing of functiewijziging van panden. In het laatste geval gaat het bijvoorbeeld om bedrijfspanden waar woningen worden gerealiseerd (of andersom). Bij bouwontwikkelingen is het uitgangspunt dat de extra parkeerbehoefte niet mag worden afgewenteld op de openbare ruimte. Gebruikers komen daardoor in principe niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Dit geldt ook als op het moment dat de omgevingsvergunning wordt verstrekt er nog geen gereguleerd parkeren is op de betreffende locatie. Een uitzondering kan worden gemaakt als (een deel van) de parkeerbehoefte is gerealiseerd in de openbare ruimte. Het college kan in dat geval wel het aantal parkeervergunningen beperken en deze voor de ontwikkeling beschikbaar te stellen. Hierbij is het uitgangspunt dat het aantal uit te geven parkeervergunningen, opgeteld bij het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein, gelijk is aan de minimum parkeernorm. Bij ontwikkelingen waarvoor voor datum van publicatie van deze Nadere Regels een omgevingsvergunning is verstrekt, geldt dat het college adressen kan uitsluiten van een eerste en/of volgende parkeervergunning(en) als er bij de ontwikkelingen voldoende parkeerplaatsen zijn gerealiseerd op eigen terrein. We spreken van voldoende parkeerruimte als het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein binnen de norm valt zoals die is vastgesteld in de Richtlijnen voor parkeernormen.

Artikel 7 Eigen parkeervoorziening

In een gemeente waar parkeerruimte schaars is, is het belangrijk om de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Een eigen parkeervoorziening, waaronder ook een parkeerabonnement belanghebbenden in een gemeentelijke parkeergarage en/of een individuele gehandicaptenparkeerplaats worden verstaan, wordt daarom afgetrokken van het aantal parkeervergunningen waarvoor een bewoner of bedrijf in aanmerking komt. Dat geldt ook als de parkeerplaats niet als zodanig wordt gebruikt, maar bijvoorbeeld voor het stallen van fietsen of andere goederen. Ook wanneer een eigen parkeerplaats/garage is verbouwd, waardoor het niet meer mogelijk is om er een auto te parkeren, telt de plek mee als eigen parkeervoorziening. De enige uitzondering hierop zijn eigen parkeerplaatsen en -garages die voor datum van publicatie van deze Nadere Regels met omgevingsvergunning zijn verbouwd en daarmee een andere bestemming hebben gekregen.

Als bij woningen een gezamenlijke parkeervoorziening is op eigen terrein, kunnen de adressen worden uitgesloten van een eerste en/of tweede parkeervergunning. Hiermee wordt voorkomen dat bewoners, bijvoorbeeld om financiële redenen, kiezen voor een parkeervergunning op straat, met als gevolg dat de parkeervoorziening op eigen terrein leeg staat. Het college stelt een lijst vast van adressen die zijn uitgesloten van een eerste en/of tweede parkeervergunning op adres. Deze adressenlijst wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Artikel 8 Parkeervergunning bewoner

De parkeervergunning bewoner is bedoeld voor bewoners in gereguleerd gebied die zelf een auto bezitten of langdurig een lease- of bedrijfsauto tot hun beschikking hebben en geen eigen parkeergelegenheid tot hun beschikking hebben. Om te bepalen of een aanvrager in gereguleerd gebied woont, wordt gekeken naar de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Bewoners die (nog) niet op het aanvraagadres staan ingeschreven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Dat geldt ook voor bewoners die voordat zij verhuizen in hun nieuwe huis gaan klussen, en voor bewoners die zich om andere redenen (nog) niet op het aanvraagadres willen of kunnen inschrijven.

De parkeervergunning bewoner is bedoeld voor het parkeren van een auto die de bewoner zelf gebruikt. Daarom kunnen bewoners alleen een parkeervergunning aanvragen voor een auto die op eigen naam staat (of op naam van de partner), of voor een auto van een bedrijf of leasemaatschappij. Als de auto op naam staat van een bedrijf, is een extra vereiste dat de aanvrager in dienst is bij, of werkzaam is voor, het betreffende bedrijf. Bewoners die, bijvoorbeeld vanwege de kosten voor de verzekering, gebruik maken van een auto die op naam staat van een familielid of bekende, komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning, omdat immers niet vastgesteld kan worden dat de aanvrager ook daadwerkelijk (dagelijks) gebruiker is van de auto.

In alle rayons worden per adres maximaal twee parkeervergunningen uitgegeven. Als in rayons minimaal een jaar geen tweede parkeervergunningen zijn uitgegeven aan bewoners, en het is op grond van de huidige vergunning uitgifte niet aannemelijk dat de uitgifte van tweede parkeervergunningen weer mogelijk wordt, kan het college besluiten in deze rayons geen tweede parkeervergunningen meer uit te geven. In dat geval wordt de bestaande wachtlijst voor tweede parkeervergunningen opgeheven.

De uitgifte van eerste parkeervergunningen heeft voorrang op de uitgifte van tweede parkeervergunningen. Een tweede parkeervergunning kan daarom alleen worden uitgegeven totdat 3% van het uitgiftequotum beschikbaar is. Deze laatste 3% is uitsluitend bestemd voor de uitgifte van eerste vergunningen.

Bewoners komen alleen in aanmerking voor een parkeervergunning in hun eigen rayon. Voor bewoners die een elektrische auto rijden kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Deze doelgroep kan ten behoeve van het opladen van de auto een uitbreiding krijgen op hun parkeervergunning, voor laadpalen in een aangrenzend rayon, bijvoorbeeld als in het eigen rayon onvoldoende laadpalen zijn. Bewoners die om andere redenen liever in een ander rayon parkeren, bijvoorbeeld omdat die parkeerplaatsen handiger gesitueerd zijn, komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning voor een ander rayon.

Artikel 9 Bezoekersvergunning

Bewoners in gereguleerd gebied kunnen, ongeacht of zij zelf een parkeervergunning hebben, een bezoekersvergunning aanvragen.

Artikel 10 Mantelzorg/thuiszorgvergunning

Bewoners in gereguleerd gebied, die mantelzorg of thuiszorg ontvangen kunnen een Mantelzorg- en Thuiszorgvergunning aanvragen. Met deze vergunning kunnen mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers in een rayon parkeren.

Artikel 11 Parkeervergunning bedrijf

Bedrijven die gevestigd zijn in gereguleerd gebied kunnen een of meerdere parkeervergunning(en) bedrijf aanvragen. De parkeervergunning(en) word(en) uitgegeven op de bedrijfsnaam, zoals die bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Het aantal vergunningen waarvoor een bedrijf in aanmerking komt is afhankelijk van het aantal medewerkers dat in dienst is en het bruto vloeroppervlak van het bedrijfspand. Voor bepaling van het aantal medewerkers in dienst is de inschrijving bij de Kamer van Koophandel leidend. Voor bepaling van het bruto vloeroppervlak moeten bedrijven een kopie van de koop- of huurovereenkomst overleggen van het pand waar de aanvrager is gevestigd. Parkeervoorzieningen op eigen terrein worden afgetrokken van het aantal toe te wijzen parkeervergunningen.

Als een bedrijf is gevestigd op het woonadres van de eigenaar, dan wordt de aanvraag voor een eerste parkeervergunning automatisch een aanvraag voor een parkeervergunning bewoner. De aanvrager komt daarnaast in aanmerking voor een parkeervergunning bedrijf als is voldaan aan de vereisten voor een tweede parkeervergunning bedrijf. Hiermee wordt voorkomen dat bewoners die niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning, bijvoorbeeld omdat het maximumaantal parkeervergunningen op het adres is verstrekt, zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel met als enige doel alsnog een parkeervergunning te verkrijgen.

Artikel 12 Tijdelijke parkeervergunning werkzaamheden

Bedrijven die voor het uitvoeren van werkzaamheden moeten parkeren op een belanghebbendenplaats kunnen daarvoor een parkeervergunning werkzaamheden aanvragen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om onderhoudswerkzaamheden, waarbij materialen en/of onderdelen uit het voertuig gebruikt worden, of om verhuizingen.

Artikel 13 Parkeervergunning autodeelorganisatie

Autodeelorganisaties die deelauto’s hebben met een vaste parkeerplaats kunnen voor de betreffende auto een parkeervergunning autodeelorganisatie aanvragen. Als de deelauto in een ander deelrayon wordt geparkeerd, moet op andere wijze parkeergeld worden betaald.

Artikel 14 Parkeervergunning voor professionele zorgverleners

In de gemeente Gooise Meren geregistreerd staande professionele zorgverleners met patiënten en/of cliënten in gereguleerd gebied, kunnen ten behoeve van het uitvoeren van hun werk een parkeervergunning voor professionele zorgverleners aanvragen.

Artikel 15 Parkeervergunning standhouders weekmarkt

Marktstandplaatshouders kunnen via de marktmeester een parkeervergunning markten aanvragen voor het parkeren van een voertuig dat niet bij de marktkraam geparkeerd wordt. De vergunning wordt afgeven voor een specifieke locatie conform een aanwijzingsbesluit.

Artikel 16 Functionele parkeervergunning

De vermelde instellingen / organisaties kunnen een functionele parkeervergunning aanvragen als vanuit hun functie handhavende en onderzoekstaken of zorgverlenende taken in het gereguleerd gebied verrichten.

Artikel 17 Garageabonnement belanghebbenden

Een garageabonnement voor belanghebbenden wordt op verzoek uitgegeven in plaats van een parkeervergunning. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een garageabonnement belanghebbenden zijn hetzelfde als voor een parkeervergunning bewoner of een parkeervergunning bedrijf. Bewoners en bedrijven kunnen, als in hun rayon een openbare gemeentelijke parkeergarage is gevestigd een abonnement voor belanghebbenden aanvragen. Bewoners en bedrijven in Bussum Centrum kunnen kiezen voor een gemeentelijke parkeergarage in een ander rayon.

Artikel 18 Garageabonnement overige doelgroepen

Iedereen die in een gemeentelijke parkeergarage wil parkeren, kan daarvoor een garageabonnement overige doelgroepen aanvragen.