Regeling vervallen per 01-01-2024

Normen- en toetsingskader VRU 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Normen- en toetsingskader VRU 2023

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht;

gelet op:

het voorstel: actualisatie financieel beleid;

gehoord:

de beraadslaging;

besluit:

het Normen- en toetsingskader VRU 2023 ten behoeve van de accountantscontrole vast te stellen.

Specifieke activiteit

Wet- en regelgeving extern

Toelichting

Wet en regelgeving intern

Algemene wet- en regelgeving

Grondwet

Wanneer geen specifieke wet

Gemeenschappelijke regeling VRU

Wet Veiligheidsregio's

Integraal

Mandaatregeling VRU

Besluit Veiligheidsregio's

Integraal

 

Gemeentewet

Artikel 44, 66, 95 t/m 99, 189 t/m 211, 212 t/m 214

 

Wet gemeenschappelijke regelingen

Artikel 1, 8-25, 26, 28, 32 t/m 35

 

Wet algemene bepalingen omgevingswet

Integraal

Wijzigingswet

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Integraal

 

Treasury/Financiën

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), inclusief Rechtmatigheidsverantwoording

Integraal

Controleverordening VRU

Besluit lening voorwaarden decentrale overheden

Integraal

Financiële verordening VRU

Wet Markt en Overheid (gedragsregels binnen de Mededingingswet)

Hoofdstuk 4B: Overheids- en bedrijfsleven (art. 25g t/m art. 25m Mededingingswet) evenals art. 70c en 82b Mededingingswet.

Treasurystatuut VRU

Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen

Integraal

Nota activabeleid VRU

Wet op het Omzetbelasting

Artikel 3,4,7,8,9, Tabel I en artikel 11,13,14,15,16, en 37

Begroting VRU

Wet financiering decentrale Overheden (Wet FIDO)

Integraal

 

Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën

Integraal

 

Regeling schatkistbankieren decentrale overheden

Integraal

 

Regeling informatieverstrekking SiSa

Sisa regeling die van toepassing is op de VRU

 

Inkoop/aanbesteden

EG Richtlijnen voor overheidsopdrachten: leveringen

Titel I Algemene Bepalingen artikelen 1 t/m 7;Titel IV Hoofdstuk 1 Gemeenschappelijke regels inzake deelneming artikelen 15 t/m 19 en Hoofdstuk 3 Gunningscriteria artikelen 26 en 27; Titel IV Hoofdstuk 2 Criteria voor de kwalitatieve selectie

Mandaatregeling VRU

EG Richtlijnen voor overheidsopdrachten: diensten

Titel I Algemene bepalingen artikelen 1 t/m 9; Titel IV Gemeenschappelijke regels inzake deelneming Hoofdstuk 1 Algemeen artikelen 18 t/m 23 en Hoofdstuk 3 Gunningscriteria artikelen 30 t/m 32; Titel IV Gemeenschappelijke regels inzake deelneming Hoofdstuk 2 Criteria voor de kwalitatieve selectie

 

Aanbestedingswet 2012

Integraal

 

  • Wet van 22 juni 2016 tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

  • Aanbestedingsreglement Werken 2016

  • Gids proportionaliteit

Personeel

Ambtenarenwet 2017

Integraal

Personeelshandboek Veiligheidsregio Utrecht

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO)

Integraal

Sociale verzekeringswetten

 

 

Pensioenwet

 

 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Integraal

 

Wet banenafspraken

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

 

 

Cao-afspraken veiligheidsregio’s voor zover van toepassing

 

 

CAO Gemeenten

Fiscale wetgeving

 

 

Inkomstenoverdrachten Rijk

Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

 

 

Gemeentelijke bijdragen

 

 

Gemeenschappelijke Regeling VRU

 

 

Bijdrageverordening VRU

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur,

Utrecht, 7 november 2022,

S.A.M. Dijksma

voorzitter

J.R. Donker

secretaris