Regeling vervallen per 07-02-2023

Verordening Subsidiering Godsdienst- en Levensbeschouwelijk onderwijs

Geldend van 26-02-2009 t/m 06-02-2023

Intitulé

Verordening Subsidiering Godsdienst- en Levensbeschouwelijk onderwijs

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 1 juli 2008, nummer 53;

gelet op het bepaalde in nader vast te stellen gewijzigde Verordening subsidiëring Godsdienst en Levensbeschouwelijk Onderwijs;

besluit:

- het jaarlijks budget vast te stellen op maximaal € 25.250,-- met een onderverdeling per onderwijsrichting en uitgaande van een schoolbijdrage van 50%;

- aan de schoolbesturen mee te delen dat als uitgangspunt wordt gehanteerd dat er maximaal 1 les per groep per schoolweek wordt gesubsidieerd en na het volgend schooljaar het aantal leerlingen per groep gelijk gesteld wordt met de eigen schoolgroepsgrootte.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. godsdienstonderwijs:

het onderricht in Bijbelkennis, Bijbelse geschiedenis, godsdienstgeschiedenis en cultuurgeschiedenis van het Christendom;

b. levensbeschouwelijk vormingsonderwijs:

een niet op godsdienstige grondslag gebaseerde geestelijke vorming, waarmee wordt beoogd de leerlingen met respect voor andere opvattingen, geloofs- en levensovertuigingen in aanraking te brengen met vragen over mens en wereld, Bijbelse openbaring en menselijke vermogens, vrijheden en verantwoordelijkheden.

Artikel 2 Subsidie voor godsdienst- of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Aan kerkelijke gemeenten, kerken en verenigingen, als bedoeld in artikel 51 van de Wet op het Primair Onderwijs, alsmede aan genootschappen op niet-kerkelijke grondslag, wordt op aanvraag ten laste van de gemeente Langedijk een subsidie toegekend in de kosten, verbonden aan het doen geven van godsdienst- of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan leerlingen van de scholen voor Primair Onderwijs in de gemeente Langedijk, zulks met inachtneming van het bepaalde in deze Verordening

Artikel 3 Berekening subsidie op basis van salaris en subsidieplafond

De subsidie wordt berekend naar het wettelijke salaris, waarop de godsdienst- of levensbeschouwelijke vormingsleraar aanspraak zou hebben gemaakt indien hij/zij als leerkracht in het Primair Onderwijs, benoemd in een normbetrekking, bezoldigd naar schaal LA, regel 1, in dienst van het Bevoegd Gezag was geweest en naar het wekelijkse aantal gegeven lesuren godsdienst- of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

Het jaarlijks beschikbare budget voor subsidieverlening bedraagt € 25.250.= per kalenderjaar, ingaande

1 januari 2009.

Artikel 4 Voorwaarden voor subsidietoekenning.

Om voor toekenning van subsidie in aanmerking te komen, dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

a. het godsdienst- of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs wordt maximaal één roosterlesuur per week gegeven per groep 7 en 8 voor de scholen voor Primair Onderwijs; het aantal leerlingen per groep waaraan les wordt gegeven wordt gelijkgesteld met de schoolgroepsgrootte;

b. de lessen worden gevolgd door tenminste 12 leerlingen of tenminste 75% van het aantal leerlingen van deze groepen;

c. de lessen worden gegeven door personen die verbonden zijn aan de in artikel 2 bedoelde instellingen en naar het oordeel van burgemeester en wethouders de bevoegdheid bezitten, welke voor het geven van godsdienst- of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs nodig is;

d. de lessen worden uitsluitend bezocht door leerlingen van wie de ouders, voogden of verzorgers er geen bezwaar tegen maken, dat hun kind godsdienst- of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs ontvangt.

Artikel 5 Declaratie subsidie

1. Een declaratie van de subsidie dient binnen 4 weken na afloop van het kwartaal waarop de aanvraag betrekking heeft, te worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders, onder opgave van:

a. de naam en bevoegdheden van degenen, die met het geven van godsdienst- of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs belast zijn geweest in het kwartaal waarop de aanvraag betrekking heeft;

b. voor elke school afzonderlijk het aantal lesuren gedurende welk dit onderwijs werd gegeven;

c. de groepen, waarin deze lessen werden gegeven;

d. de dagen en uren, gedurende welke deze lessen werden gegeven;

e. de aantallen leerlingen, die per klas de lessen hebben bijgewoond.

2. Deze opgave wordt voor inzending door de directeur van de desbetreffende school voor akkoord getekend.

Artikel 6 Vaststelling subsidie.

1. Na ontvangst en akkoordbevinding van de in artikel 5 bedoelde bescheiden, stellen Burgemeester en Wethouders de subsidie vast met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.

2. Burgemeester en Wethouders kunnen op verzoek een voorschot op de subsidie verlenen.

Artikel 7 Nadere regels

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd nadere regels te stellen in het belang van een goede uitvoering van de in deze Verordening geregelde onderwerpen.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze Verordening niet voorziet beslissen Burgemeester en Wethouders.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 23 september 2008.