Beleidsregel samenscholingsverbod Kempenaar

Geldend van 17-08-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel samenscholingsverbod Kempenaar

De burgemeester van Lelystad;

 • gelet op artikel 2:1 Algemene plaatselijke verordening gemeente Lelystad 2021 (APV);

 • na advisering middels een bestuurlijke rapportage van Politie-eenheid Midden-Nederland, basisteam Lelystad/Zeewolde van 1 augustus 2023 en afstemming hieromtrent in de Driehoek;

 • overwegende dat:

  • o

   zij verantwoordelijk is voor de handhaving van het samenscholingsverbod van artikel 2:1 van de APV;

  • o

   het noodzakelijk is om een samenscholingsverbod in te stellen en daarvoor een beleidsregel op te stellen in de zin van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • o

   de beleidsregel aanwijzingen geeft aan de politie voor de handhaving van het samenscholingsverbod.

Besluit: de Beleidsregel samenscholingsverbod Kempenaar vast te stellen.

Achtergrond.

Op de locatie Kempenaar 21-06, alwaar het kindcentrum Het Mozaïek is gevestigd, maar ook in de gebieden van het bedrijventerrein/winkelcentrum van de Kempenaar en rondom basisschool de Lepelaar, gevestigd op perceel Kempenaar 14-58, is sinds een aantal jaren sprake van overlast, onveilige situaties en verstoringen van de openbare orde. Deze overlast wordt veroorzaakt doordat een groep jeugdige personen die in de wijk rondhangt, geluidsoverlast veroorzaakt, vernielingen aanricht, passanten intimideert en verdovende middelen gebruikt.

De overlast concentreert zich in beginsel in de omgeving van het kindcentrum Het Mozaïek, maar de personen die de overlast veroorzaken verplaatsen zich ook naar de andere genoemde gebieden. Medewerkers en kinderen van deze school en passanten in de woonwijk worden lastiggevallen en geïntimideerd door leden van deze groep. Verder worden er door betreffende groep personen regelmatig vernielingen gepleegd aan het gebouw van het kindcentrum, met hoge kosten tot gevolg. De betreffende overlastgevende groep bestaat veelal uit meer dan drie personen en treedt op in wisselende samenstellingen. Naast regelmatige controles door politie en handhavers, waarbij meerdere malen is opgetreden tegen overlast gevende personen op de locatie van Het Mozaïek, is er ook door middel van een integraal samenwerkingsverband geprobeerd de overlast in de wijk te doen stoppen. In beginsel hadden de concrete acties die zijn voortgekomen uit het integrale samenwerkingsverband een positief effect op de openbare orde in de woonwijk. Echter uit informatie van de politie blijkt dat de overlast en intimidatie de laatste weken weer toeneemt. De vrees is dat in de zomervakantie meer personen van deze overlastgevende groep zullen gaan rondhangen op het schoolplein van het kindcentrum en de locaties van het bedrijventerrein rondom de locatie Kempenaar 01 en basisschool de Lepelaar, gevestigd op het perceel Kempenaar 14-58. De verwachting is dat de overlast, onveilige situaties en verstoringen van de openbare orde op genoemde locaties zullen toenemen.

De aard van de problematiek vereist een breed pakket aan maatregelen. Naast de inzet van repressieve maatregelen, worden de overlastgevende personen doorlopend in beeld gebracht en mogelijkheden van inzet van hulpverlening onderzocht waar mogelijk. In samenhang daarmee zijn echter andere maatregelen noodzakelijk om de overlast tegen te gaan. Het instellen van een samenscholingsverbod is één van die maatregelen. Daarnaast zal een dwangsomprocedure worden gevoerd tegen personen die structurele overlast veroorzaken.

Inhoud beleid

Artikel 2:1, eerste lid, van de APV luidt als volgt:

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden.

Het begrip “samenscholing” is in de APV niet nader gedefinieerd. Gelet hierop is het wenselijk om met het oog op de specifieke aanpak van de overlast in de wijk Kempenaar en rondom het kind centrum de Mozaïek beleid op te stellen omtrent de wijze waarop in deze buurt invulling wordt gegeven aan (de handhaving van) het in de APV opgenomen samenscholingsverbod.

Gebieden

De beleidsregel samenscholingsverbod Kempenaar geldt voor de volgende gebieden:

Gebied 1 rondom basisschool de Lepelaar

alle openbare wegen en plaatsen gelegen in het gebied dat begrensd wordt door:

 • de waterpartij langs Kempenaar 32 tot en met Kempenaar 14,

 • Kempenaar 14 tot en met de achtertuinen van Kempenaar 14-56 tot en met Kempenaar 14-50, overlopend in;

 • fietspad tot aan de waterpartij,

 • de waterpartij tot en met de Rigastraat en Kempenaar 32.

Gebied 2 rondom kindcentrum de Mozaïek

alle openbare wegen en plaatsen gelegen in het gebied dat begrensd wordt door:

 • Kempenaar 21 tot Kempenaar 09,

 • Kempenaar 09 tot afslag Kempenaar 15,

 • Kempenaar 15 tot en met Kempenaar 21.

Gebied 3 bedrijventerrein Kempenaar (01)

 • Houtribdreef, toegang Kempenaar 01,

 • overlopend in Kempenaar 03 tot en met fietspad dat langs bedrijventerrein loopt tot Kempenaarbrug,

 • langs waterpartij tot en met Kempenaar 01.

De genoemde straten die de grenzen van het gebied aangeven maken deel uit van het gebied waarvoor de beleidsregel geldt.

Zie als bijlage bij deze beleidsregel een kaartje van dit gebied.

Geldigheidsduur

De Beleidsregel samenscholingsverbod Kempenaar is gedurende 3 kalendermaanden na inwerkingtreding dagelijks van kracht. Na evaluatie van de aanpak wordt het samenscholingsverbod al dan niet verlengd.

Handhaving

Het samenscholingsverbod wordt gehandhaafd ten aanzien van zich in het genoemde gebied op de openbare weg bevindende overlastgevende personen en zogenoemde “meelopers” (o.a. personen waarop de overlast en de overlastgevende groep die dit veroorzaakt een aanzuigende werking heeft).

Of sprake is van 'samenscholing', is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het moet in ieder geval gaan om het samenscholen van meer dan twee personen. Het tijdselement speelt daarbij een rol: het samenzijn in kwestie zal enige tijd moeten duren, wil sprake zijn van samenscholing in de zin van de APV. Het begrip 'samenscholing' omvat niet slechts het groepsgewijs staan. Ook het zich anderszins ophouden in een groep kan onder dit begrip vallen.

In het “proces-verbaal van overtreding” wordt een relaas gegeven van de feitelijke situatie die zich op dat moment (dus bij aankomst op de betreffende locatie / pleegdatum) voordoet.

Daarbij wordt aangegeven wat de groepsdynamiek is (hoeveelheid aanwezige personen, welke overlast wordt veroorzaakt etc.). Uit de genoemde redenen van wetenschap valt daarmee duidelijk af te leiden dat sprake is van een samenscholing. Het enkele feit dat een persoon zich op de betreffende locatie bevindt, betekent niet per definitie dat kan worden gezegd dat hij/zij daarmee deelneemt aan een samenscholing.

Strafbepaling

Overtreding van het samenscholingsverbod is strafbaar gesteld in artikel 6.1 van de APV. Dit artikel luidt als volgt:

Artikel 6.1 APV Sanctiebepaling

 • 1.

  Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de daarbij op grond van artikel 1:4 gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of met een geldboete van de tweede categorie.

Extra maatregelen

De actieve handhaving van het samenscholingsverbod is één van de maatregelen die wordt genomen om de overlast in de wijk Kempenaar tegen te gaan. De aanpak van de overlast omvat ook andere repressieve maatregelen om de overlast in de wijk Kempenaar snel terug te dringen. Notoire overlastgevende personen krijgen daarbij extra aandacht van de politie, jongerenwerk en Stadstoezicht. Ook zullen zij aangemeld worden, voor zover dit nog niet is gedaan, voor de persoonsgerichte aanpak van de gemeente. Eveneens kan een last onder dwangsom worden opgelegd tegen notoire overlastgevende personen

Inwerkingtreding

De beleidsregel samenscholingsverbod Kempenaar treedt in werking op de dag na bekendmaking van deze beleidsregel.

Citeertitel

De beleidsregel wordt aangeduid als: Beleidsregel samenscholingsverbod Kempenaar.

Ondertekening

Vastgesteld op: 9 augustus 2023

De burgemeester van Lelystad,

I.A. Bakker

Bijlage 1: Begrenzing gebieden samenscholingsverbod Kempenaar

afbeelding binnen de regeling