Reglement Burgerlijke Stand 2022

Geldend van 16-08-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Reglement Burgerlijke Stand 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard; gelet op het bepaalde in artikel 16, boek 1 van het Burgerlijke wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel: Reglement Burgerlijke Stand 2022

Het reglement bevat bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de balie van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

 • b.

  het besluit: Besluit Burgerlijke stand 1994

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders

 • d.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar als bedoeld in artikel 16, Boek 1 Burgerlijke wetboek, eerste volzin van het Burgerlijk Wetboek ook wel ABS genoemd.

 • e.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand; de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:16, tweede volzin van het Burgerlijk Wetboek ook wel BABS genoemd.

 • f.

  gemeentehuis: plaats die bij besluit door het bevoegd orgaan als zodanig is aangewezen in locaties Bosgroet 1 te Dijk en Waard en de Parelhof 1 te Dijk en Waard.

 • g.

  trouwlocatie: de bij aanwijzing vastgestelde locatie.

 • h.

  bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap en het sluiten van een geregistreerd partnerschap. De bepalingen zijn ook van toepassing op de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2 Leiding Burgerlijke stand

 • 1. Het afdelingshoofd Burgerzaken is belast met de leiding van het onderdeel burgerlijke stand en ontleent zijn bevoegdheden aan een aanwijsbesluit van de gemeente Dijk en Waard.

 • 2. Het afdelingshoofd Burgerzaken is bevoegd de algemene voorwaarden voor “aanwijzing van een gemeentehuis” aan te passen.

Artikel 3 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen, schorsen, ontslaan:

  • a.

   Ambtenaren in dienst van de gemeente Dijk en Waard;

  • b.

   Ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2. Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3. Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

 • 4. Op verzoek kan voor een specifiek huwelijk een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen voor één dag met dien verstande dat het een persoon betreft die aangewezen en beëdigd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente.

Artikel 4 Aanwijzingsperiode

 • 1. De aanwijzing van de ambtenaren van de burgerlijke stand vindt plaats voor de maximale duur van de periode dat zij in dienst van de gemeente zijn en wordt vastgelegd in een aanwijsbesluit.

 • 2. De aanwijzing van de buitengewone ambtenaar burgerlijke stand vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   De buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het aanwijsbesluit te bepalen periode benoemd.

  • b.

   Als de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand lid is van het college van burgemeester en wethouders of van de Raad, is de aanwijstermijn maximaal de termijn die samenvalt met de zittingsperiode van het betreffende college- of raadslid.

  • c.

   Voor personen die eenmalig een huwelijk of partnerschap in de gemeente Dijk en Waard sluiten, geldt de aanwijzing voor de dag waarop dit huwelijk of partnerschap plaats vindt. Het verzoek hiervoor dient minimaal 2 maanden voor de huwelijks- of partnerschapsdatum te worden ingediend.

Artikel 5 Locatie

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand verricht de wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verricht de wettelijke taken op het gemeentehuis of de daarvoor aangewezen trouwlocatie.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 6. Voorwaarden voor aanwijzing van een locatie als gemeentehuis

 • 1. Het college wijst elke locatie aan als huis der gemeente voor het voltrekken van huwelijken en registreren van partnerschappen.

 • 2. Het aanwijzen of afwijzen van locaties als huis der gemeente is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Burgerzaken van de gemeente Dijk en Waard. Gedurende de ceremonie heeft de locatie de status van gemeentehuis.

 • 3. Het gebruik van een locatie als huis der gemeente is pas toegestaan als uiterlijk 2 maanden voor de voltrekking van het huwelijk of geregistreerd partnerschap een schriftelijk verzoek is gedaan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze melding bevat tenminste de vermelding van de namen en het adres van het bruidspaar of partners, de dag, het tijdstip van de voltrekking van het huwelijk of partnerschapsregistratie, en het adres van de aan te wijzen locatie.

 • 4. Een locatie moet naar behoren zijn ingericht. Hieronder wordt tenminste verstaan:

  • a.

   de locatie moet tijdens de huwelijksvoltrekking openbaar toegankelijk zijn;

  • b.

   de aanwezigheid van tafels, stoelen en een spreekgestoelte;

  • c.

   voldoende verlichting in de ceremonieruimte;

  • d.

   een aparte ruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand om zich om te kleden;

  • e.

   de aanwezigheid van een sanitaire ruimte.

 • 5. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inrichting, aankleding en verzorging van de locatie.

 • 6. De tot gemeentehuis aangewezen locatie dient voor het doel en de duur van de huwelijkssluiting voor iedereen vrij bereikbaar en toegankelijk te zijn.

 • 7. Er mag gedurende de plechtigheid niet gerookt of drank geschonken worden.

 • 8. De locatie moet voldoen aan de eisen van openbare orde en veiligheid en goede zeden.

 • 9. De locatie moet toegankelijk zijn voor mindervaliden.

 • 10. Het bruidspaar of de partners zijn verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid. Ook de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet gewaarborgd zijn.

 • 11. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het regelen van parkeervoorzieningen.

 • 12. De gemeente Dijk en Waard is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of voortvloeiend uit voltrekking van het huwelijk op de locatie. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is een gemeentelijke vertegenwoordiger en uitsluitend verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk.

 • 13. De verantwoordelijkheid voor de benodigde vergunningen en verzekeringen ligt bij het bruidspaar of de partners dan wel de eigenaar/beheerder van de locatie.

 • 14. Het niet voldoen aan de bepalingen van dit reglement kan een reden zijn om het huwelijk niet op de overeengekomen tijd en locatie tot stand te laten komen.

 • 15. Bij elk locatiehuwelijk wordt het nakomen van de voorwaarden vastgelegd in een overeenkomst getekend door het bruidspaar, eigenaar/beheerder en de gemeente.

 • 16. Met de intreding van dit reglement Burgerlijke Stand worden de huwelijksleges geïnd door de gemeente. Het innen van de kosten voor het gebruik van de locatie is de verantwoordelijkheid van de locatie of betreffende beheerder.

Artikel 7 Kosteloze huwelijken

Voor de huwelijksvoltrekkingen als bedoelt in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand gelden de volgende beleidsregels;

 • 1.

  Van de paren die gebruik willen maken van een kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap moet tenminste één van de partners ingezetene (als bedoelt in art 1.1 onder f van de wet Basis Registratie Personen “BRP”) zijn van de gemeente Dijk en Waard.

 • 2.

  Paren kunnen alleen een kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten op genoemd tijdstip in artikel 9 lid 1b.

 • 3.

  Tijdens de “kosteloze ceremonie” zal invulling worden gegeven aan het wettelijke recht om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit betekent dat het recht zich beperkt tot het opmaken van de akte bij een huwelijk en een geregistreerd partnerschap.

 • 4.

  Tijdens de kosteloze ceremonie mogen naast het (bruids)paar en de ambtenaar van de Burgerlijke Stand alleen en maximaal 2 getuigen aanwezig zijn.

 • 5.

  Voorafgaand aan de ceremonie vindt er geen gesprek plaats met de ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk of partnerschap zal voltrekken.

 • 6.

  Er wordt geen toespraak gehouden.

 • 7.

  Er wordt geen gastheer/gastvrouw/bode ingezet.

 • 8.

  Het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken in de spreekkamer van de locatie Parelhof.

 • 9.

  Er kan geen voorkeur worden uitgesproken voor een ambtenaar die het huwelijk of partnerschap zal voltrekken.

 • 10.

  Het geven van een persoonlijke invulling aan de ceremonie, zoals een toespraak, afspelen muziek, drinken champagne etc. is niet toegestaan.

Artikel 8 Budget huwelijk

 • 1. Paren kunnen alleen een budget huwelijk of geregistreerd partnerschap sluiten op genoemde tijdstippen in artikel 9 lid 1c.

 • 2. Tijdens de bescheiden ceremonie zal invulling worden gegeven aan het wettelijke recht om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap. Dit betekent dat het recht zich beperkt tot een korte formele toespraak en het opmaken van de akte bij een huwelijk en een geregistreerd partnerschap.

 • 3. Tijdens het budget huwelijk mogen naast het (bruids)paar, de ambtenaar burgerlijke stand en getuigen, ook genodigden aanwezig zijn tot een maximum van vijftien inclusief bruidspaar en getuigen.

 • 4. Voorafgaand aan de ceremonie vindt er geen gesprek plaats met de ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk of partnerschap zal voltrekken.

 • 5. Het budget huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt op maandag voltrokken in de trouwzaal van de locatie de Parelhof en op woensdag in de trouwzaal van de locatie de Binding.

 • 6. Er kan geen voorkeur worden uitgesproken voor een ambtenaar die het huwelijk of partnerschap zal voltrekken.

 • 7. Het geven van een persoonlijke invulling aan de ceremonie, zoals een toespraak, afspelen muziek, drinken champagne etc. is niet toegestaan.

Artikel 9 Openstelling burgerlijke stand

 • 1. 1.De burgerlijke stand is geopend voor het voltrekken van huwelijken of registreren van partnerschappen;

  • a.

   Op maandag tot en met vrijdag om 11.30 uur, 13.00 uur, 14.30 uur, 16.00 uur en 19.30 uur. In het weekend, tijdstip in overleg.

  • b.

   Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand wordt op maandag om 9.00 uur en 9.15 uur gelegenheid geboden tot kosteloze huwelijksvoltrekking, kosteloze registratie van een partnerschap of kosteloze omzetting van een geregistreerd partnerschap.

  • c.

   Het budget huwelijk vindt plaats in de trouwzaal van locatie Parelhof op maandag en op locatie de Binding op woensdag om 10.00 uur, 10.30 uur, 11.00 uur en 11.30 uur.

  • d.

   voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

   • zonder ceremonie: op maandag t/m vrijdag: Op afspraak, tijdens openingstijden van de Burgerlijke Stand voor publiek.

   • met ceremonie: deze vallen onder lid a van dit artikel.

 • 2. De openingstijden van de Burgerlijke Stand voor publiek voor alle overige werkzaamheden staan vermeld op de gemeentelijke website.

 • 3. Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of door andere door Burgemeester en Wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet, of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 4. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid genoemde tijdstippen.

Artikel 10 Schakelbepaling

De in dit reglement genoemde bepalingen over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing voor het geregistreerd partnerschap en de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 12 Slotbepaling

 • 1. Het reglement kan aangehaald worden als “Reglement Burgerlijke Stand 2022”.

 • 2. Het reglement treedt in werking op de eerste dag van de nieuwe gemeente Dijk en Waard op 1 januari 2022. De vorige vastgestelde reglementen Burgerlijke Stand Heerhugowaard en reglement Burgerlijke Stand Langedijk vervallen met het in werking treden van dit reglement.

Ondertekening

Dijk en Waard, 11 januari 2022

Burgemeester en wethouders van Dijk en Waard,

de secretaris,

De heer E. Annaert,

de burgemeester,

dhr. J.P. Rehwinkel

Toelichting Reglement Burgerlijke stand gemeente Dijk & Waard 2022

Artikel 1

De bevoegdheid tot aanwijzen van een gemeentehuis berust op grond van de vigerende gemeentewet door de dualisering tegenwoordig bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2

Het afdelingshoofd Burgerzaken heeft de algemene leiding over de burgerlijke stand. De (B)ABS is zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor de verrichte werkzaamheden. Door de voorafgaande beëdigingsprocedure heeft hij/zij zich persoonlijk verbonden tot vervulling van de hem wettelijk opgelegde verplichtingen. Hij/zij staat dan ook als zodanig niet in een hiërarchische verhouding ten opzichte van zijn werkgever en dus ook niet tot het hoofd Burgerzaken. Alleen de rechter kan hem/haar bevelen geven. De (B)ABS is wel verantwoording schuldig aan het gemeentebestuur voor de opgedragen werkzaamheden. De normale disciplinaire sancties gelden ook voor de (B)ABS als hij zijn ambtsplichten verwaarloost.

Artikel 3

In dit artikel wordt bepaald wie tot (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Dijk en Waard wordt benoemd. Artikel 1:16 Burgerlijk Wetboek (BW) vormt hiervoor de wettelijke basis. Om vakkennis en professionele beroepsuitoefening te waarborgen, bepaalt artikel 3 lid 1 van dit reglement dat alle personen die werkzaam zijn binnen de werkeenheid Burgerzaken tot ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd.

In tegenstelling tot de ABS wordt de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) specifiek benoemd voor het voltrekken van huwelijken en geregistreerd partnerschappen.

Artikel 4

In artikel BW 1:16 lid 2 is bepaald dat een (B)ABS voor een bepaalde periode kan worden benoemd. De benoeming tot ABS is verbonden aan de periode dat de ABS onafgebroken werkzaam is binnen de werkeenheid Burgerzaken. Dit betekent dat op het moment dat de medewerker niet meer werkzaam is binnen deze werkeenheid de benoeming van rechtswege vervalt.

De benoeming tot BABS vindt plaats in vaste of tijdelijke dienst.

De BABS voltrekt zowel huwelijken en partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht als personen van een verschillend geslacht.

Op verzoek van een (bruids) paar is het mogelijk iemand voor één dag tot BABS te benoemen, mits werkzaam in een andere gemeente als BABS, om een huwelijk of partnerschap te sluiten, behalve voor kosteloze en budget huwelijken.

Artikel 6

Artikel 1:63 BW bepaalt dat een huwelijk of partnerschap in het openbaar in het gemeentehuis moet worden gesloten. Het begrip gemeentehuis is binnen de gemeente Dijk en Waard ruim uitgelegd. Als gemeentehuis wordt elke plaats binnen de grenzen van de gemeente beschouwd, een voorwaarde is dat het een adres heeft. Een huwelijk kan daarom ook buiten worden gesloten. Deze ruimere interpretatie van de regelgeving vindt al in meerdere gemeente plaats. Zolang deze ruimere interpretatie niet rechterlijk wordt vernietigd, is het geoorloofd. Aan de plaats waar huwelijken worden gesloten zijn een aantal voorwaarden verbonden.

De eigenaar/gebruiker van het te benoemen adres moet schriftelijk toestemming geven;. De toestemming wordt door de gemeente verstrekt in de vorm van een overeenkomst.

Artikel 7

De huwelijken als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand worden zonder ceremonie door een ABS gesloten in de spreekkamer van de locaties de Parelhof. De wetgever heeft dit artikel in de wet opgenomen om financieel minder draagkrachtige personen toch in de gelegenheid te stellen te trouwen. Het huwelijk is dan wel kosteloos voor het (bruids)paar maar de kosten voor de gemeenten lopen gewoon door. In der loop van jaren is gebleken dat men vaak om andere redenen dan financiële draagkracht kiest voor het kosteloze huwelijk. Om de kosten voor de gemeente binnen de perken te houden is opgenomen dat de kosteloze ceremonie een zeer sober karakter zal hebben. Steeds vaker zijn er (bruids)paren die geen enkele binding hebben met Dijk en Waard maar hier wel kosteloos willen trouwen. Om deze trend tegen te gaan is opgenomen dat minimaal één van de aanstaande partners ingezetene van de gemeente Dijk en Waard moet zijn.

Artikel 8

Omdat (bruids)paren het kosteloze huwelijk te sober vinden is wenselijk een ceremonie in het leven te roepen wat een iets minder sober karakter heeft. Voor deze (bruids)paren is in de vorm van de budget ceremonie een oplossing gevonden. Dit is ook voor (bruids)paren die niet als ingezetene zijn ingeschreven in de gemeente Dijk en Waard.

Artikel 9

In dit artikel is de verplichting van het college om op grond van artikel 1:16c BW een regeling voor de openstelling van de burgerlijke stand te treffen. Met uitzondering van de huwelijken verricht de ABS de verschillende werkzaamheden tijdens de openingstijden van de werkeenheid Burgerzaken.

In artikel 9 van dit reglement zijn de tijden voor de huwelijksvoltrekkingen opgenomen. Voor de verschillende vormen van huwelijkssluiting gelden vaste dagen en tijdstippen.