Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Hellendoorn 2023

Geldend van 10-08-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Hellendoorn 2023

Nijverdal, 25 juli 2023 Nr. 2023-012645

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn;

gelet op de artikelen 1:3, vierde lid en 4:81, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

overwegende dat het college het wenselijk acht om nadere regels op te stellen over de gemeentelijke schuldhulpverlening;

b e s l u i t:

vast te stellen de Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Hellendoorn 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Bbz: het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;

 • b.

  cliënt: de persoon aan wie schuldhulpverlening wordt gegeven op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn;

 • d.

  inwoner: degene die als ingezetene in de Basisregistratie Personen is ingeschreven bij de gemeente Hellendoorn;

 • e.

  natuurlijk persoon: een mens die, behoudens gebleken handelingsonbekwaamheid, in juridische zin drager is van rechten en verplichtingen. Een natuurlijk persoon kan zelfstandig in het rechtsverkeer optreden, en vormt daarmee, net als zijn juridische tegenhanger, de rechtspersoon, een rechtssubject;

 • f.

  NVVK: Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet;

 • g.

  schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden als redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of als hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg;

 • h.

  Wgs: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Artikel 2 Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

 • 1.

  Iedere inwoner van de gemeente Hellendoorn van 18 jaar en ouder kan het college verzoeken schuldhulpverlening te verlenen.

 • 2.

  Tot de doelgroep behoort ook iedere inwoner die het aanbod van het college tot schuldhulpverlening aanvaardt na een door het college ontvangen signaal van een schuldeiser als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b van de Wgs.

 • 3.

  Schuldhulpverlening staat open voor natuurlijke personen. De schulden kunnen ook voortvloeien uit ondernemerschap, maar voor de afbakening is van belang dat de schuldenlast drukt op de natuurlijke persoon.

 • 4.

  Voor een inwoner die zelfstandig ondernemer is met een nog functionerende onderneming, geldt het Bbz als voorliggende voorziening.

 • 5.

  Als het Bbz geen of onvoldoende oplossing biedt, dan kan de zelfstandige met (problematische) schulden worden toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Artikel 3 Aanbod schuldhulpverlening

 • 1.

  Het college verleent schuldhulpverlening indien en voor zover het college dit noodzakelijk acht.

 • 2.

  Het schuldhulpverleningstraject kan bestaan uit alle producten die de NVVK beschrijft in haar modules.

 • 3.

  De vorm waarin de gemeente schuldhulpverlening aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en kan per situatie verschillen. Factoren die in ieder geval een rol spelen zijn:

  • a.

   aard, zwaarte en omvang van de schulden;

  • b.

   psychosociale situatie en verslavingsproblematiek;

  • c.

   mate van zelfredzaamheid;

  • d.

   persoonlijke situatie.

Artikel 4 Preventief budgetbeheer

 • 1.

  Het college biedt preventief budgetbeheer kosteloos aan als vorm van inkomensondersteuning aan inwoners met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 2.

  Preventief budgetbeheer wordt in eerste instantie voor de periode van maximaal 1 jaar afgegeven. In deze periode wordt de inschatting gemaakt welke vorm van inkomensondersteuning de meest passende vorm is.

 • 3.

  Preventief budgetbeheer kan vervolgens telkens met maximaal 1 jaar worden verlengd.

Artikel 5 Weigeren en beëindigingsgronden

 • 1.

  Als de cliënt niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals beschreven in artikel 6 en 7 van de Wgs kan het college besluiten om schuldhulpverlening te weigeren of te beëindigen.

 • 2.

  Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, kan het college besluiten tot beëindiging van de schuldhulpverlening als:

  • a.

   het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond;

  • b.

   op grond van – later gebleken – onjuiste gegevens schuldhulpverlening aan de cliënt is toegekend, terwijl als dit tijdens de besluitvorming bekend was geweest bij het college, een andere beslissing zou zijn genomen;

  • c.

   de cliënt zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject, misdraagt;

  • d.

   de cliënt in staat is om zijn schulden zelf te regelen of in staat is de schulden zelfstandig te beheren;

  • e.

   de geboden hulpverlening, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de cliënt, niet (langer) passend is;

  • f.

   een verzoek tot toelating Wet schuldsanering natuurlijke personen is afgewezen.

 • 3.

  Een traject schuldhulpverlening eindigt van rechtswege bij het overlijden van de cliënt.

 • 4.

  Als de cliënt gedurende het schuldhulpverleningstraject verhuist naar een andere gemeente en daardoor niet langer tot de doelgroep behoort, zoals beschreven in artikel 2, handelt het college als volgt: alleen als het dossier vergevorderd is (een algeheel akkoord is bereikt met schuldeisers) en het naar het oordeel van het college uit praktisch oogpunt wenselijk is, blijft het dossier in behandeling bij het college van Hellendoorn.

Artikel 6 Recidive

 • 1.

  Het college kan de toegang weigeren tot onderdelen van schuldhulpverlening, indien een eerder traject tussentijds is beëindigd vanwege onvoldoende medewerking van de cliënt.

 • 2.

  De termijn dat een cliënt geweigerd kan worden, is maximaal 1 jaar nadat het college heeft geconstateerd dat de cliënt opzettelijk onvoldoende medewerking heeft verleend aan het traject of op eigen verzoek het traject heeft beëindigd.

Artikel 7 Intrekking en inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden een dag na bekendmaking in werking.

 • 2.

  De ‘Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Hellendoorn 2013’ worden een dag na bekendmaking ingetrokken.

 • 3.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Hellendoorn 2023".

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn,

de wnd. secretaris, de burgemeester,