Reglement burgerlijke stand gemeente Hellendoorn 2023

Geldend van 10-08-2023 t/m heden

Intitulé

Reglement burgerlijke stand gemeente Hellendoorn 2023

Nijverdal, 25 juli 2023 Nr. 2023-015937

Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

Gelet op het bepaalde in artikel 1:16 van het Burgerlijk Wetboek;   

b e s l u i t:

vast te stellen het Reglement burgerlijke stand gemeente Hellendoorn 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen en definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente en als zodanig aangewezen door het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  publieksbalie: onderdeel van het team Dienstverlening en informatisering waaronder de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand vallen.

Artikel 2 Geregistreerd partnerschap

De bepalingen in dit reglement over huwelijken zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap en op de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 3 Leiding burgerlijke stand

De manager van het team Dienstverlening en informatisering is belast met de leiding van de burgerlijke stand.

Artikel 4 Aanwijzing (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand in dienst bij de gemeente is twee.

 • 2.

  Voor aanwijzing als ambtenaar van de burgerlijke stand komen uitsluitend medewerkers van de publieksbalie in aanmerking.

 • 3.

  Voor aanwijzing als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand komen in aanmerking personen die niet werkzaam zijn binnen de publieksbalie.

 • 4.

  De aanwijzing van de ambtenaren van de burgerlijke stand vindt plaats voor de maximale duur van de periode dat zij in dienst zijn van de gemeente.

 • 5.

  De aanwijzing van de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het aanwijzingsbesluit te bepalen periode aangewezen;

  • b.

   voor personen die eenmalig een huwelijk in de gemeente Hellendoorn zullen sluiten, geldt de aanwijzing voor de dag waarop dit huwelijk plaatsvindt. Dit onder de voorwaarde dat betrokkene voorafgaand aan het huwelijk aangewezen is door een andere gemeente in Nederland en beëdigd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand door de rechtbank;

  • c.

   het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen omtrent de aanwijsbaarheid van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand;

  • d.

   er wordt een ambtseed of ambtsgelofte afgelegd.

Artikel 5 Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand verricht zijn wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2.

  In het gemeentehuis waar de ambtenaar van de burgerlijke stand doorgaans kantoor houdt, kunnen alle werkzaamheden betreffende de burgerlijke stand worden verricht.

 • 3.

  De huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand (kosteloze voltrekking) vindt plaats in een kamer van het gemeentehuis.

 • 4.

  De betaalde ceremonie vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Nijverdal of in de trouwzaal van het Noaberhuus in Hellendoorn.

 • 5.

  De betaalde ceremonie kan tevens plaatsvinden binnen ieder gebouw binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Hellendoorn, mits hierbij voldaan wordt aan de in het aanvraagformulier gestelde voorwaarden.

 • 6.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst op verzoek een locatie tot “huis der gemeente” aan. Het bruidspaar en de locatiebeheerder vullen hiertoe de “aanvraag tot aanwijzing van een locatie voor een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie in gemeente Hellendoorn” in en deze wordt ingeleverd bij de publieksbalie.

Artikel 6 Openstelling

 • 1.

  De actuele openingstijden van de burgerlijke stand voor publiek en de actuele openingstijden van de burgerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken staan vermeld op de website.

 • 2.

  De burgerlijke stand kan door het college van burgemeester en wethouders op zaterdagen, zondagen en andere dagen waarop het gemeentehuis voor het publiek is gesloten, voor publiek een aantal uren zijn geopend, na voorafgaande bekendmaking.

 • 3.

  Op de overige locaties vindt de voltrekking van de huwelijken plaats op het tijdstip dat is afgesproken tussen de locatiebeheerder en het aanstaande bruidspaar, met akkoord van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Aanmelden en afzeggen van het huwelijk

 • 1.

  De datum voor het sluiten van een huwelijk kan maximaal een jaar voorafgaand aan de huwelijksdatum worden vastgelegd.

 • 2.

  De afgesproken datum kan indien gewenst geannuleerd worden. Bij een annulering voor de huwelijksvoltrekking worden de betaalde leges terugbetaald.

Artikel 8 Wijze voltrekking van een kosteloos huwelijk

Voor de kosteloze voltrekking van een huwelijk als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  bruidsparen kunnen alleen voor een kosteloos huwelijk kiezen op een daartoe opengesteld tijdstip, zoals aangegeven op de gemeentelijke website;

 • b.

  van de bruidsparen, die hun huwelijk kosteloos willen laten voltrekken, moet tenminste één van de aanstaanden ingezetene zijn van de gemeente Hellendoorn (als bedoeld in artikel 1.1, onder f van de Wet basisregistratie personen);

 • c.

  er kan geen voorkeur worden uitgesproken voor een ambtenaar van de burgerlijke stand;

 • d.

  voorafgaand aan de ceremonie vindt er geen gesprek plaats met de ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk zal voltrekken;

 • e.

  er wordt geen bode ingezet;

 • f.

  het huwelijk wordt voltrokken in een kamer van het gemeentehuis, Willem-Alexanderstraat 7 te Nijverdal;

 • g.

  bij de voltrekking zijn buiten het bruidspaar maximaal 4 gasten (doorgaans de getuigen) aanwezig;

 • h.

  het geven van een persoonlijke invulling aan de ceremonie, zoals bijvoorbeeld een toespraak, het afspelen van muziek, het gooien van rijst buiten of in de trouwkamer, is niet toegestaan.

Artikel 9 Vergoeding

 • 1.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals genoemd in artikel 4, lid 3 ontvangt voor ieder door hem afzonderlijk voltrokken huwelijk een vergoeding conform de met hem gesloten arbeidsovereenkomst.

 • 2.

  Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, zoals genoemd in artikel 4, lid 5, onder b hebben geen recht op een vergoeding van de gemeente Hellendoorn.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement burgerlijke stand gemeente Hellendoorn 2023”.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van zijn afkondiging.

 • 3.

  Het Reglement Burgerlijke Stand van 1 maart 2008, nr. 08INT00263, wordt per dezelfde datum ingetrokken.

Het college voornoemd,

de wnd. secretaris, de burgemeester,