Besluit Jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2023

Geldend van 05-08-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit Jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2023

Nijverdal, 4 juli 2023 Nr. 2023-014093

Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

Gelet op de artikelen 5.6, derde lid, 6.4, vierde lid, 7.2, derde lid, 7.3, derde lid en 10.3, vierde lid, van de Verordening Jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2023;

b e s l u i t:

vast te stellen het

Besluit Jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2023

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Jeugdwet, het landelijk Besluit Jeugdwet, de Regeling Jeugdwet, de Algemene wet bestuursrecht en de verordening.

 • 2.

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   verordening: Verordening Jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2023;

  • b.

   zin: zorg in natura.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Leveringsvorm

 • 1.

  Een individuele voorziening kan verstrekt worden in de vorm van zin, pgb of financiële tegemoetkoming.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde naturaverstrekking is uitgangspunt; een pgb en financiële tegemoetkoming kunnen alleen verstrekt worden op verzoek van de jeugdige en/of ouder(s).

Artikel 2.2 Keuzevrijheid voor aanbieder(s)

 • 1.

  Indien het college meerdere aanbieders heeft gecontracteerd voor het leveren van een bepaalde voorziening in natura, wordt de jeugdige en/of ouder(s) de mogelijkheid geboden hieruit een aanbieder te kiezen.

 • 2.

  De tarieven behorende bij de voorziening, genoemd in het eerste lid, staan vermeld in hoofdstuk 6 en worden jaarlijks geactualiseerd en gepubliceerd.

Hoofdstuk 3 Pgb

Artikel 3.1 Opbouw tarief

 • 1.

  Het college stelt de hoogte van het pgb vast op basis van het door de jeugdige en/of ouder(s) op grond van artikel 6.1, derde lid van de verordening, ingevulde zorg- en budgetplan.

 • 2.

  Bij het vaststellen van de hoogte van het pgb houdt het college rekening met het feit of er sprake is van professionele of niet-professionele ondersteuning.

 • 3.

  De maximale tegemoetkoming per kalendermaand voor de in artikel 6.5, vierde lid, onder c van de verordening genoemde onderdelen ziet er als volgt uit:

  • a.

   schoonmaakmiddelen: € 19,00;

  • b.

   levensmiddelen:

   • i.

    kind van 1 tot 3 jaar: € 93,00 (€ 3,00 per dag);

   • ii.

    kind van 4 tot 8 jaar: € 127,10 (€ 4,10 per dag);

   • iii.

    kind van 9 tot 13 jaar: € 204,91 (€ 6,61 per dag);

   • iv.

    kind van 14 jaar of ouder: € 248,31 (€ 8,01 per dag);

  • c.

   kleding: € 50,00;

  • d.

   reiskosten: € 62,00 (€ 2,00 per dag).

Artikel 3.2 Verplichtingen

 • 1.

  De pgb-beheerder besteedt het pgb binnen zes maanden na toekenning aan het doel waarvoor het is verstrekt.

 • 2.

  De pgb-beheerder besteedt het pgb uitsluitend aan een veilige, doeltreffende en cliëntgerichte voorziening(en).

 • 3.

  De pgb-beheerder zorgt voor een goede en controleerbare administratie en houdt deze gedurende vijf jaar beschikbaar vanaf de ingangsdatum van de toekenning van het pgb.

 • 4.

  De pgb-beheerder verantwoordt desgevraagd de besteding van het pgb conform artikel 6.6 van de verordening.

 • 5.

  De pgb-beheerder dient desgevraagd de volledige administratie over te leggen waar in ieder geval de volgende documenten toe behoren:

  • a.

   zorg- en budgetplan;

  • b.

   ondersteuningsplan;

  • c.

   de (gedeeltelijke) toekenningsbeschikking;

  • d.

   de ondertekende overeenkomst zoals ingediend bij de SVB;

  • e.

   de urenverantwoording;

  • f.

   evaluatieverslagen;

  • g.

   overige bescheiden die het college voor de verantwoording noodzakelijk acht.

Hoofdstuk 4 Toezichthouders

Artikel 4.1 Taken toezichthouder

De aangewezen toezichthouder is belast met:

 • a.

  de bevoegdheid om inlichtingen te vorderen;

 • b.

  de bevoegdheid om de (cliënten)administratie te vorderen bij de zorgverlener;

 • c.

  de bevoegdheid om de administratie te vorderen van de jeugdige, ouder(s) en/of pgb-beheerder;

 • d.

  vorderen van identificatie;

 • e.

  inzage van documenten en toegang tot gegevens;

 • f.

  het betreden van plaatsen (met uitzondering van woningen);

 • g.

  controleren of de zorgverlener de verplichtingen uit de toekenningsbeschikking of de raamovereenkomst of uitvoeringsovereenkomst met het college naleeft;

 • h.

  ondersteuningsinhoudelijk controleren van de overeenkomst die de jeugdige, ouder(s) of pgb-beheerder heeft gesloten; voldoen deze aan de aanvraag geleverde gegevens en informatie;

 • i.

  controleren of de voorziening veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt uitgevoerd.

Hoofdstuk 5 Financiële tegemoetkoming

Artikel 5.1 Vervoerskosten

 • 1.

  Voor vervoer als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, onder c van de verordening kan een financiële tegemoetkoming worden ingezet.

 • 2.

  Het tarief van de financiële tegemoetkoming, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt gelijkgesteld aan de belastingvrije vergoeding voor eigen vervoer zoals bekend bij de Belastingdienst.

Hoofdstuk 6 Kostprijzen

Artikel 6.1 Kostprijzen

De kostprijzen voor de individuele voorzieningen en de daarvan afgeleide pgb's voor het jaar 2023 zijn als volgt:

Voorziening

ZIN

Pgb Professioneel (90%)

Pgb niet-professioneel

Eenheid

Individuele ondersteuning

Ondersteuningsbehoefte 1A

O1AIJ

€ 0,88

€ 0,79

*

Per minuut

Ondersteuningsbehoefte 1B

O1BIJ

€ 0,94

€ 0,85

*

Per minuut

Ondersteuningsbehoefte 1C

O1CIJ

€ 1,03

€ 0,93

*

Per minuut

Ondersteuningsbehoefte 2A

O2AIJ

€ 1,03

€ 0,93

*

Per minuut

Ondersteuningsbehoefte 2B

O2BIJ

€ 1,09

€ 0,98

*

Per minuut

Ondersteuningsbehoefte 2C

O2CIJ

€ 1,18

€ 1,06

*

Per minuut

Ondersteuningsbehoefte 3A

O3AIJ

€ 1,35

€ 1,22

*

Per minuut

Ondersteuningsbehoefte 3B

O3BIJ

€ 1,45

€ 1,31

*

Per minuut

Ondersteuningsbehoefte 3C

O3CIJ

€ 1,46

€ 1,31

*

Per minuut

Ondersteuningsbehoefte 4A

O4AIJ

€ 1,86

€ 1,67

*

Per minuut

Ondersteuningsbehoefte 4B

O4BIJ

€ 1,90

€ 1,71

*

Per minuut

Ondersteuningsbehoefte 4C

O4CIJ

€ 2,11

€ 1,90

*

Per minuut

Groepsgerichte ondersteuning

Ondersteuningsbehoefte 1A

€ 64,98

€ 58,48

*

Per dagdeel

Ondersteuningsbehoefte 1B

O1BGJ

€ 68,27

€ 61,44

*

Per dagdeel

Ondersteuningsbehoefte 1C

O1CGJ

€ 73,70

€ 66,33

*

Per dagdeel

Ondersteuningsbehoefte 2A

O2AGJ

€ 73,15

€ 65,84

*

Per dagdeel

Ondersteuningsbehoefte 2B

O2BGJ

€ 76,97

€ 69,27

*

Per dagdeel

Ondersteuningsbehoefte 2C

O2CGJ

€ 82,45

€ 74,21

*

Per dagdeel

Ondersteuningsbehoefte 3A

-

-

-

-

-

Ondersteuningsbehoefte 3B

-

-

-

-

-

Ondersteuningsbehoefte 3C

O3CIJ

€ 151,81

€ 136,63

*

Per dagdeel

Ondersteuningsbehoefte 4A

-

-

-

-

-

Ondersteuningsbehoefte 4B

-

-

-

-

-

Ondersteuningsbehoefte 4C

-

-

-

-

-

Consultatie en diagnostiek

Per minuut

Consultatie MBO

CMBOJ

€ 0,96

€ 0,86

-

Per minuut

Consultatie HBO

CHBOJ

€ 1,34

€ 1,21

-

Per minuut

Consultatie WO

CWO1J

€ 1,93

€ 1,74

-

Per minuut

Consultatie medisch specialist (WO++)

CMEDJ

€ 2,88

€ 2,59

-

Per minuut

Diagnostiek

DIAGJ

€ 2,12

€ 1,91

-

Per minuut

Ambulante spoedhulp

Ondersteuningsbehoefte 3B

O3BSJ

€ 1,51

€ 1,36

-

Per minuut

Ondersteuningsbehoefte 3C

O3CSJ

€ 1,53

€ 1,38

-

Per minuut

Ernstige dyslexie

Diagnostiek

ODDIJ

€ 1,76

€ 1,58

-

Per minuut

Behandeling

ODBIJ

€ 1,71

€ 1,54

-

Per minuut

Medicatiecontrole

Ondersteuningsbehoefte 4E

O4EIJ

€ 3,33

€ 3,00

-

Per minuut

Wonen en verblijf

Dakje 0-A

DK0AJ

€ 47,59

€ 42,83

-

Per etmaal

Dakje 0-B

DK0BJ

€ 138,33

€ 124,50

-

Per etmaal

Dakje 0-C

DK0CJ

€ 4,23

€ 3,81

-

Per etmaal

Dakje 0-D

DK0DJ

€ 47,59

€ 42,83

-

Per etmaal

Dakje 1

DK1IJ

€ 80,68

€ 72,61

-

Per etmaal

Dakje 2

DK2IJ

€ 138,33

€ 124,50

-

Per etmaal

Dakje 3

DK3IJ

€ 195,96

€ 176,36

-

Per etmaal

Beschikbaarheidsvoorziening

Jeugdhulp crisis verblijf (excl. beh.):

inspanningsgericht (Jarabee)

46A04

€ 434,09

-

-

Per etmaal

Jeugdhulp crisis verblijf (excl. beh.):

inspanningsgericht (Ambiq)

46A04

€ 400,87

-

-

Per etmaal

Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (extra zwaar) (Ambiq)

43A39

€ 429,33

-

-

Per etmaal

Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (extra zwaar) (Pluryn)

43A39

€ 395,38

-

-

Per etmaal

Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (extra zwaar) (Karakter)

43A39

€ 918,48

-

-

Per etmaal

Jeugdhulp ambulant specialistisch: inspanningsgericht (individueel) (Karakter)

43AMB

€ 2,33

-

-

Per etmaal

Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (zwaar) (Karakter)

43A38

€ 655,48

-

-

Per etmaal

JeugdGGZ crisis behandeling

54016

€ 2,84

-

-

Per minutt

Beschikbaarheidscomponent 24-uurs crisisdienst (BCC)

54008

€ 879,71

-

-

Per stuk

Curatieve zorg **

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij een psychische of gedragsaandoening

53A06

€ 864,20

-

-

Traject

Consult op de polikliniek bij gedragsproblemen (adhd)

53A02

€ 313,21

-

-

Traject

Consult op de polikliniek bij psychische of gedragsaandoening

53A04

€ 369,00

-

-

Traject

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij gedragsproblemen (adhd)

53A01

€ 369,00

Traject

Maatregelhulp ***

*) Op grond van artikel 6.5, derde lid van de verordening is het tarief voor een vergoeding voor niet-professionele hulp/hulp:

 • 1.

  bij het bestaan van een dienstbetrekking gelijk aan het minimum uurloon, inclusief vakantietoeslag, zoals bedoeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag voor een persoon van 21 jaar of ouder met een 36-urige werkweek. Dit tarief is ongeacht diploma’s en werkervaring van de niet-professionele hulp/hulp uit het sociaal netwerk. Voor het jaar 2023 bedraagt het minimum uurloon voor een persoon van 21 jaar of ouder met een 36-urige werkweek € 12,40 per uur (€ 0,207 per minuut) exclusief vakantiebijslag. Dit komt neer op € 13,39 per uur (€ 0,22 per minuut) inclusief vakantiebijslag.

 • 2.

  in het geval er geen sprake is van een dienstbetrekking gelijk aan maximaal de hoogte van de tegemoetkoming per kalendermaand voor hulp uit het sociaal netwerk, zoals weergegeven in artikel 6.5, derde lid, onder b van de verordening en artikel 8ab, eerste lid van de Regeling Jeugdwet. Dit betreft € 141,00 per kalendermaand waarin de voorziening geleverd wordt.

**) Curatieve zorg kan slechts geïndiceerd worden door het Medisch Centrum Twente, Stichting Saxenburgh Groep en Ziekenhuis Groep Twente.

***) Maatregelhulp wordt door middel van subsidie vanuit de regio gefinancierd.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 7.1 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag, volgende op die van zijn bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2023.

Het college voornoemd,

de wnd. secretaris, de burgemeester