Aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainer 3 van Sminia te Burgum, aan de Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminiaplein

Geldend van 09-08-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainer 3 van Sminia te Burgum, aan de Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminiaplein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel wijzen hierbij, op grond van artikel 10 lid 1 sub b van de Afvalstoffenverordening en artikel 5 Uitvoeringsbesluit, extra inzamelvoorzieningen aan voor huishoudelijk fijn restafval.

gelet op:

Het bepaalde in artikel 10:23 Wet milieubeheer op grond waarvan de Raad een Afvalstoffenverordening heeft vastgesteld;

Het bepaalde in artikel 5 Uitvoeringsbesluit waarin is bepaald dat het college kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt;

Zoals vastgelegd in het collegebesluit Z2010-1617/S2010-8410 is er bij hoogbouw vanaf 10 wooneenheden maatwerk mogelijk voor het aanbieden van het fijn huishoudelijk restafval, in plaats van een minicontainer van 240L. Bij hoogbouw met meer dan 10 wooneenheden en een centrumlocatie waar er geen ideale mogelijkheid is om in de nabijheid minicontainers op een verzamellocatie ter lediging aan te bieden kan overwogen worden om een (of meer) ondergrondse restafvalcontainer(s) (5m3) te plaatsen.

De locatiekeuze voor het plaatsen van een restafvalcontainer is gelijk aan zoals op 17 november 2020 (Z2020- 90325/S2020-23216) door het college vastgestelde criteria voor locatiekeuze voor textiel- en glascontainers. Deze criteria zijn als volgt:

Bereikbaarheid

De container moet zowel voor de inzameldienst als voor de gebruikers voldoende bereikbaar en toegankelijk zijn. Vanuit de kant van de inzameldienst houdt dit minimaal in dat de toegangswegen naar de container toegankelijk zijn voor het inzamelvoertuig, de containers zo gesitueerd dienen te zijn dat het technisch mogelijk is de container te legen en dat de inzameldienst bij het legen geen objecten in de openbare ruimte (zoals bomen, lichtmasten, auto’s e.d.) of gebouwen (bijvoorbeeld muren, balkons, uitsteeksels aan gebouwen e.d.) kan raken. Vanuit de kant van de gebruikers dienen de containers makkelijk bereikbaar, toegankelijk en veilig gesitueerd te zijn. In het bijzonder ook voor ouderen en mindervaliden.

Verkeersveiligheid

De container moet zowel voor de inzameldienst als voor de gebruiker op een veilige wijze te bereiken zijn. Vanuit de kant van de inzameldienst houdt dit minimaal in dat de container geleegd moet kunnen worden zonder dat hierdoor een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaat. Vanuit de kant van de gebruiker betekent dit dat zij hun afval kwijt moeten kunnen, zonder hiervoor verkeersonveilige handelingen te moeten verrichten. De container mag nooit zo worden geplaatst dat het verkeer hier hinder van ondervindt.

Ondergrondse infrastructuur

Bij het bepalen van locaties wordt de ondergrond onderzocht op de aanwezigheid van obstakels. Belangrijkste voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van kabels en leidingen. Tot de omlegging van kabels en leidingen gaat de gemeente alleen over indien dit tegen relatief geringe kosten mogelijk is. Hoofd(transport)-leidingen, hoofdriool en glasvezelkabels vallen hier niet onder. Voor overige kabels en leidingen die tot een lokaal netwerk behoren, huisaansluitingen en straatkolken, weegt de gemeente de overlast en kosten voor verleggen af tegen het belang van de locatie.

Bomen en groenvoorziening

Gelet op het belang van het aanwezige groen in de kernen, zullen bomen nooit wijken voor een ondergrondse container. Ook groenvoorzieningen zullen zoveel mogelijk onaangetast blijven. Echter waar plaatsingsruimte in de verharding onvoldoende is of ontbreekt, zal aanliggend groen benut worden.

Inpassing in openbare ruimte en overige ruimtelijke aspecten

De situering van de ondergrondse containers moet in beginsel passen binnen het straatbeeld. Daartoe wordt elke container(locatie) in lijn met overige objecten of functies in de openbare ruimte geplaatst. De containers worden bijvoorbeeld zoveel mogelijk buiten eventuele zichtlijnen met woningen geplaatst, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn. Het algemeen belang gaat ook hier uiteindelijk voor op het individuele belang. Als sprake is van een historische omgeving of een architectonisch belangrijke locatie, zijn de bij die omgeving passende eisen aan de locatie leidend.

gezien het feit dat:

de geselecteerde locaties voldoen aan de door het college vastgestelde criteria;

Overwegende dat:

het daarvoor noodzakelijk is een besluit te nemen op grond van de Afvalstoffenverordening en het Uitvoeringsbesluit waarin dit bepaald wordt en de locatie waar de 2 ondergrondse restafvalcontainers (5m3) geplaatst worden, worden aangewezen;

BESLUIT

vast te stellen het :

AANWIJZINGSBESLUIT ONDERGRONDSE RESTAFVALCONTAINERS

Artikel 1 begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1:1 Wet milieubeheer.

Artikel 2 Bepalen van wijze van inzameling huishoudelijk restafval

  • 1. fijn huishoudelijk restafval kan in specifieke situaties worden ingezameld op gemeenteniveau door middel van (boven- en) ondergrondse verzamelcontainers.

  • 2. De containers worden op basis van de vulgraad geleegd gemaakt door een aangewezen inzamelaar zoals opgenomen in artikel 3 van het vigerende uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening.

Artikel 3 aanwijzing plaatsen

De volgende plaats wordt aangewezen als plaats voor een 2 ondergrondse restafvalcontainer. Voor bioafval/GFT-afval van huishoudens wordt een biobak (groene minicontainer) van 240 liter geplaatst.

Woonplaats

Locatie

Rest

Biobak aanwezig

x

y

 
 

Onder

Ja/Nee

 
 
 
 

5m3

 
 
 

Burgum

3 van Sminia:

Jonkheer Hobbe Baerdt van Sminiaplein

x

Ja

195155

578618

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Burgum, 11 juli 2023

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel

De secretaris

Mw. H.M. van Gils

de burgemeester

Drs. L.J. Gebben

Bijlage De 3 van Sminia ondergrondse container

afbeelding binnen de regeling

Niet mee eens?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel

Postbus 3

9250 AA Burgum

Zorgt u er dan wel voor dat het bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking is verzonden bij ons binnen is. Als het bezwaarschrift te laat binnenkomt kunnen wij het niet meer behandelen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam, adres en ondertekening;

  • de datum van het bezwaarschrift;

  • de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing;

  • de datum van de beschikking waar u het niet mee eens bent, maar u mag ook een kopie van deze beschikking met het bezwaarschrift meesturen.