Beleid ontheffing sluitingstijden horeca Hof van Twente 2023

Geldend van 03-08-2023 t/m heden

Intitulé

Beleid ontheffing sluitingstijden horeca Hof van Twente 2023

De burgemeester van de gemeente Hof van Twente;

gelet op het bepaalde in artikel 2:29 Algemene Plaatselijke Verordening Hof van Twente;

besluit:

vast te stellen het navolgende BELEID ONTHEFFING SLUITINGSTIJDEN HORECA HOF VAN TWENTE 2023.

Artikel 1 Algemene bepalingen:

 • a.

  Horecabedrijf: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, jeugdsociëteit of clubhuis. Onder een horecabedrijf wordt in deze beleidsregel niet verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden.

 • b.

  Natte horeca: een horecabedrijf in het bezit van een Alcoholwetvergunning en waarbij daadwerkelijk sprake is van de mogelijkheid alcoholhoudende dranken ter plaatse te nuttigen, met uitzondering van de horecabedrijven met de aanduiding horeca categorie 1, zoals bepaald in het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

 • c.

  Droge horeca: een horecabedrijf met de aanduiding horeca categorie 1, zoals bepaald in het ter plaatse geldende bestemmingsplan en een horecabedrijf dat geen mogelijkheid biedt voor het nuttigen van dranken ter plaatse.

 • d.

  Een cooling down periode: afkoelingsperiode voor het uiteindelijke sluitingstijdstip waarbij, onder verantwoordelijkheid van de horecaondernemer, allerlei maatregelen ervoor zorgen dat gasten de zaak geleidelijk gaan verlaten.

 • e.

  Zaterdag: onder zaterdag wordt verstaan de nacht van vrijdag op zaterdag.

 • f.

  Zondag: onder zondag wordt verstaan de nacht van zaterdag op zondag.

 • g.

  Nationale feestdag: zondag

 • h.

  Aanduiding horeca categorie: de aanduiding zoals bepaald in het ter plaatse geldende bestemmingsplan (horeca 1, 2 of 3).

Artikel 2 Doorlopende ontheffingsmogelijkheid

 • a.

  Natte horecabedrijven, die vallen onder de aanduiding horeca categorie 2 en 3 kunnen op zaterdag en zondag na 02.00 uur met een doorlopende ontheffing sluitingstijden van de burgemeester geopend zijn tot maximaal 04.00 uur. De ontheffing kan worden verleend voor de duur van maximaal 3 jaar.

 • De volgende voorschriften worden in ieder geval verbonden aan een doorlopende ontheffing, daarnaast kunnen aan de ontheffing andere voorschriften (artikel 4 van dit beleid) worden verbonden:

 • 1.

  natte horecabedrijven, met een ontheffing sluitingstijden, mogen op zaterdag en/of zondag vanaf 02.00 uur (de zogenaamde instaptijd) geen nieuwe gasten meer toelaten;

 • 2.

  vanaf 02.00 uur dienen als zodanig geïnstrueerde en herkenbare gecertificeerde portiers/toezichthouders te worden ingezet bij de inrichtingen met een oppervlakte groter dan 1500 m2;

 • 3.

  vanaf 02.00 uur dienen als zodanig geïnstrueerde en herkenbare particuliere portiers/toezichthouders te worden ingezet bij de inrichtingen met een oppervlakte kleiner dan 1500 m2. Wanneer er aanleiding toe bestaat (bijvoorbeeld bij eerdere wanordelijkheden) kan de burgemeester besluiten dat aan de ontheffing van de sluitingstijden de voorwaarde wordt gekoppeld dat gecertificeerde en als zodanig herkenbare portiers moeten worden ingezet.

 • 4.

  de gecertificeerde portiers dan wel particuliere toezichthouders hebben als taak er op toe te zien, dat via een systeem van gesloten deuren niemand meer wordt toegelaten na 02.00 uur;

 • 5.

  horecabedrijven die daadwerkelijk een selectie aan de deur voeren zullen conform de regelgeving gecertificeerde portiers in dienst moeten hebben.

 • 6.

  ook hebben de portiers/particuliere toezichthouders als taak er op toe te zien dat door bezoekers geen glaswerk mee naar buiten wordt genomen.

Artikel 3 Incidentele ontheffingsmogelijkheid

Natte horeca

Horecabedrijven die vallen onder de aanduiding horeca categorie 2 of 3, kunnen bij tijdelijke gelegenheden van incidentele aard maximaal 6 keer per kalenderjaar bij de burgemeester ontheffing van de sluitingstijden aanvragen voor.

 • a.

  Een incidentele ontheffing voor een zaterdag en/of een zondag tot maximaal 04.00 uur.

Droge horeca

Horecabedrijven die vallen onder de aanduiding horeca categorie 1, kunnen bij tijdelijke gelegenheden van incidentele aard, bij de burgemeester maximaal 6 keer per kalenderjaar ontheffing van de sluitingstijden aanvragen voor:

 • b.

  Een incidentele ontheffing voor een zaterdag of een zondag tot maximaal 02.00 uur.

Artikel 4 Algemene voorschriften

De volgende algemene voorschriften zijn van toepassing op alle ontheffingen van de sluitingstijden die verleend worden:

 • a.

  De exploitant van het horecabedrijf is verplicht in de inrichting op een voor het publiek zichtbare plaats de verplichte sluitingstijden bekend te maken;

 • b.

  De exploitant is verplicht om, al dan niet via het aanwezige personeel, ruim van tevoren de naderende sluiting aan het aanwezige publiek kenbaar te maken;

 • c.

  De exploitant is verplicht om een kwartier van tevoren de volledige inpandige verlichting te ontsteken;

 • d.

  Om de sluiting van het horecabedrijf ordelijk te Iaten verlopen en te voorkomen dat men massaal vertrekt, hanteert een horecaondernemer een cooling downperiode waarbij in elk geval de volgende maatregelen worden genomen:

 • 1.

  een half uur voor sluitingstijd moet de muziek zachter worden gezet;

 • 2.

  vanaf een kwartier voor sluitingstijd mogen er geen alcoholhoudende dranken meer geschonken worden, moeten de lampen op volledige sterkte aan zijn en moet de muziek uitgezet worden;

 • 3.

  vanaf de sluitingstijd moet de zaak leeg zijn;

 • 4.

  een half uur na sluitingstijd houdt de (gecertificeerde) portier dan wel de particuliere toezichthouder, de directe omgeving van het horecabedrijf in de gaten en zorgt er voor dat de vertrekkende bezoekers zo min mogelijk overlast veroorzaken;

 • 5.

  voor discotheken met een oppervlakte van > 1500 m2 kunnen gefaseerde cooling down perioden per gedeelten van het horecabedrijf worden gehanteerd;

 • e.

  De horecaondernemer dient te voldoen aan de bepalingen uit het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat hinder door komende en vertrekkende bezoekers, voorkomen dient te worden, dan wel zoveel mogelijk beperkt dient te worden;

 • f.

  De exploitant draagt zorg voor verantwoord alcoholgebruik. Het alcohol schenken aan jongeren onder de achttien jaar is niet toegestaan.

Artikel 5 Vastgestelde sluitingstijden feestdagen

Deze vastgestelde dagen zijn opgenomen in de APV en hiervoor hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd.

 • a.

  De sluitingstijden van horecabedrijven categorie 2 en 3 worden op de volgende feestdagen vastgesteld op 04.00 uur:

Rosenmontag (Carnaval), 1e en 2e paasdag, Koningsdag en Koningsnacht, Hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag en 2e kerstdag.

 • b.

  De sluitingstijden van horecabedrijven categorie 2 en 3 worden in de nacht van Oud & Nieuw vastgesteld op 06.00 uur.

Overzicht sluitingstijden

Standaard sluitingstijd

Doorlopende

ontheffing

Incidentele ontheffing

Horeca categorie 1

24.00 uur

Niet mogelijk

6x per jaar van vrijdag- op zaterdagnacht en van zaterdag- op zondagnacht tot 02.00 uur

Horeca categorie 2 en 3

02.00 uur

Vrijdag- op zaterdagnacht tot 04.00 uur en/of zaterdag- op zondagnacht tot 04.00 uur

6x per jaar van vrijdag- op zaterdagnacht en van zaterdag- op zondagnacht tot 04.00 uur

Onderstaande vastgestelde dagen zijn opgenomen in de APV:

De sluitingstijden van horecabedrijven categorie 2 en 3 worden op de volgende feestdagen vastgesteld op 04.00 uur: Rosenmontag (Carnaval), 1e en 2e paasdag, Koningsdag en Koningsnacht, Hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag en 2e kerstdag.

De sluitingstijden van horecabedrijven categorie 2 en 3 worden in de nacht van Oud & Nieuw vastgesteld op 06.00 uur.

Artikel 6 Openingstijden cafetaria's en andersoortige eetgelegenheden

Een cafetaria is een horecabedrijf als bedoeld in de APV maar kan, indien in hoofdzaak wordt gebruikt voor meeneemconsumptie, vallen onder het regime van de Winkeltijden-wet.

Gaat het in hoofdzaak om het nuttigen van ter plaatse gekochte waren, dan is er sprake van een horecabedrijf en zijn de sluitingstijden van de APV van toepassing.

Horecagelegenheden waar in hoofdzaak drink- en eetwaren worden verkocht voor gebruik elders dan ter plaatse is sprake van een winkel en is het sluitingstijdenregime van de Winkeltijdenwet van toepassing.

Artikel 7 Incidentele en collectieve festiviteiten

Zoals hierboven beschreven geldt de ontheffing van de sluitingstijden alleen voor het langer open mogen blijven en niet voor het overschrijden van de geluidnormen. Hiervoor is de melding incidentele festiviteit of de collectieve festiviteit als verwoord in resp. artikel 4:2 en 4:3 APV. Met een melding incidentele festiviteit of op een collectieve festiviteits-dag mag meer geluid worden geproduceerd dan normaliter is toegestaan. Het produceren van extra geluid is dan toegestaan tot uiterlijk 24.00 uur buiten het bebouwde gedeelte van de inrichting en tot 01.30 uur binnen het bebouwde gedeelte van de inrichting. Daarna moet het geluidsniveau worden teruggebracht tot de voor de inrichting geldende norm.

Artikel 8 Weigeringsgronden artikel 1:8 APV luidt:

De vergunning of ontheffing kan door het daartoe bevoegde gezag worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  de openbare orde,

 • b.

  de openbare veiligheid;

 • c.

  de volksgezondheid;

 • d.

  de bescherming van het milieu.

De aanvragen van incidentele en doorlopende ontheffingen worden aan deze weigeringsgronden getoetst.

Daarnaast kan een ontheffing worden geweigerd als voor dezelfde horecagelegenheid een eerder afgegeven ontheffing sluitingstijden in de afgelopen 12 maanden is ingetrokken.

Artikel 9 Intrekking/wijziging artikel 1:6 APV luidt:

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd.

 • a.

  indien ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing of vergunning, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

 • c.

  indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn;

 • e.

  indien de houder dit verzoekt.

De burgemeester zal een verleende ontheffing intrekken of wijzigen indien is gebleken van bovengenoemde of indien sprake is dat de belangen van openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in het gedrang zijn gekomen.

Artikel 10 De aanvraag en behandelroute

De aanvraag voor een ontheffing kan worden ingediend door middel van een door de burgemeester vastgesteld aanvraagformulier. In het aanvraagformulier worden alle relevante vragen gesteld, zodat na het zorgvuldig invullen van dit formulier alle relevante informatie bij de gemeente aanwezig is om de afweging over de aanvraag te kunnen maken. Het aanvraagformulier dient ondertekend te worden door een natuurlijk persoon (bij een aanvraag op persoonlijke titel) of door de voorzitter en de secretaris (bij een aanvraag door een stichting of vereniging) of door de directeur (bij een aanvraag door een rechtspersoon).

De aanvraag moet minimaal 6 weken voor de datum wanneer de ontheffing nodig is, worden ingediend. De aanvraag kan ter advisering inzake de openbare orde en veiligheid aan de politie worden voorgelegd.

Artikel 11 Handhaving

De politie of een buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente kan bij een horecabedrijf een overtreding constateren van de sluitingstijd of een bij een ontheffing sluitingstijden gestelde voorschrift, ingevolge artikel 2:29 APV. De politie kan een proces verbaal opmaken.

Op grond van artikel 1:6 onder c APV kan de ontheffing sluitingstijden worden ingetrokken of gewijzigd indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen. Dit kan volgens het volgende stramien:

 • eerste overtreding: waarschuwing waarbij vermeld wordt dat bij een tweede overtreding binnen 1 jaar de ontheffing wordt ingetrokken;

 • tweede overtreding binnen 1 jaar na de waarschuwing: intrekking van de doorlopende ontheffing sluitingstijden

In uitzonderlijke situaties kan zonder (voor)waarschuwing worden overgegaan tot permanente intrekking van de doorlopende ontheffing sluitingstijden.

Wordt binnen 12 maanden na het intrekken van een doorlopende ontheffing sluitingstijden een aanvraag voor een nieuwe ontheffing sluitingstijden ingediend, dan wordt deze geweigerd.

Op grond van artikel 2:30 APV kan de burgemeester de sluitingstijd tijdelijk beperken of tijdelijke sluiting bevelen. Daarbij vindt een nauwkeurige en zorgvuldige belangenafweging plaats en zal een eventuele bestuursrechtelijke sanctie in verhouding staan tot de ernst van de overtreding.

Wanneer een sanctie wordt opgelegd, kan dit volgens het volgende stramien:

 • eerste overtreding: waarschuwing waarbij vermeld wordt dat bij een tweede overtreding binnen 1 jaar de sluitingstijd voor een periode van 3 maand met 1 uur wordt vervroegd;

 • tweede overtreding binnen 1 jaar na de waarschuwing: vervroegd sluitingstijdstip met 1 uur gedurende een periode van 3 maand;

 • derde overtreding binnen 1 jaar na de waarschuwing: er wordt een last onder dwangsom opgelegd.

In uitzonderlijke situaties kan zonder waarschuwing worden overgegaan tot het opleggen van een sanctie.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking. Het beleid sluitingstijden horeca Hof van Twente van 1 januari 2010 komt te vervallen op de dag dat het Beleid ontheffing sluitingstijden horeca Hof van Twente 2023 in werking treedt.

Artikel 13 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleid ontheffing sluitingstijden horeca Hof van Twente 2023”

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Hof van Twente op 25 juli 2023.

De burgemeester,

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM