Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht

Geldend van 03-08-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht

De raad der gemeente Sliedrecht;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2023

besluit:

gelet op artikel147 en 149 van de Gemeentewet

vast te stellen:

Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht.

Artikel 1

Deze Verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 lid 2, die een aanvraag doet voor een Duurzaamheidslening;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht;

 • c.

  Duurzaamheidslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen;

 • d.

  Duurzaamheidsmaatregelen: Maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3, lid 1;

 • e.

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen;

 • f.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • g.

  Begrip bestaande woning: Een bestaande woning is een woning die volgens de registratie in de gemeentelijke BAG, is opgeleverd en bewoond wordt/ is geweest.

 • h.

  VvE: Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:

 • 1.

  Bestaande woonruimte in de gemeente Sliedrecht die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

 • 2.

  Waarbij de aanvrager een particuliere eigenaar/bewoner is. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’.

Artikel 3 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a.

   Hoog-rendement beglazing of isolerend glas voor monumenten

  • b.

   Gevelisolatie

  • c.

   Spouwmuurisolatie

  • d.

   Dakisolatie

  • e.

   Vloerisolatie

  • f.

   Zonneboiler

  • g.

   Zonnepanelen

  • h.

   Energie-efficiënte verwarmingsinstallatie (niet op aardgas gestookt) of (hybride) warmtepomp

  • i.

   Gasafsluiting*

  • j.

   Warmte-terugwin-installaties (ventilatielucht en/of warmte uit douchewater)

  • k.

   Maatwerkadvies voor verduurzamen woning*

  • l.

   Groene daken

  • m.

   Regenwaterberging*

  • n.

   Grijswatersysteem

 • * Uitsluitend in combinatie met één of meerdere duurzaamheidsmaatregelen.

 • 2.

  Met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen wordt aantoonbaar bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

  • a.

   een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

  • b.

   het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning;

 • Dit met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan het verlagen van de woonlasten en/of verhogen van het wooncomfort.

 • 3.

  De Duurzaamheidslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten voor duurzaamheidsmaatregelen verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. De Duurzaamheidslening bedraagt minimaal €2.500,- en kan nooit meer bedragen dan maximum €15.000,- inclusief BTW.

Artikel 4 Budget

 • 1.

  De gemeente heeft een revolverend fonds Duurzaamheidsleningen ingesteld waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze verordening duurzaamheidsleningen kunnen worden toegekend.

 • 2.

  De raad stelt in het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen een budget vast dat beschikbaar is voor duurzaamheidsleningen.

 • 3.

  Duurzaamheidsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 4.

  Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 5 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3 en 4 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening.

 • 2.

  Het college is bevoegd de in artikel 2, lid 1 genoemde duurzaamheidsmaatregelen en de in artikel 2, lid 3 genoemde bedragen aan te passen.

Artikel 6 De aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

 • a.

  De te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • b.

  Een financiële onderbouwing van de te treffen duurzaamheidsmaatregelen, bijvoorbeeld offertes;

 • c.

  Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • d.

  Een bewijs van afwijzing voor een Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds.

Een aanvraag van een VvE dient tevens vergezeld te gaan van:

 • e.

  een meerjarenonderhoudsplanning;

 • f.

  statusoverzicht van het onderhoudsfonds.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 7.

  Tegen de toewijzing dan wel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van:

 • a.

  een Duurzaamheidslening bij SVn in, indien: het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • d.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • f.

  de Duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

 • g.

  als bij steekproefsgewijze controle blijkt dat de maatregelen niet of niet voldoende conform de aangevraagde subsidie zijn uitgevoerd kan het college alsnog besluiten de aanvraag met terugwerkende kracht af te wijzen.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Duurzaamheidslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Duurzaamheidslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Duurzaamheidslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Sliedrecht en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Duurzaamheidslening vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Duurzaamheidslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het Klachteninstituut financiële dienstverlening (KIFID) of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Mandaat

Het college kan besluiten de hun toekomende bevoegdheden te mandateren.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht van 20 september 2010 ingetrokken.

Artikel 18 Slotbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht”.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op

27 juni 2023.

De griffier, De voorzitter,

mr. R.P.A. van Aalst mr. drs. J.M. de Vries