Nadere regels vergunningen deelvoertuigen

Geldend van 04-08-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels vergunningen deelvoertuigen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal,

gelet op:

 • -

  artikel 156, derde lid, Gemeentewet;

 • -

  artikel 5:2, vierde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2023;

overwegende dat:

het wenselijk is nadere regels vast te stellen voor het verlenen van vergunningen voor het bedrijfsmatig parkeren van voertuigen op de weg met het kennelijke doel deze voertuigen te verhuren ten behoeve van gebruik door derden;

besluit: vast te stellen de ‘Nadere regels vergunningen deelvoertuigen’.

Hoofstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • -

  aanbieder:

de rechtspersoon die of het bedrijf zonder rechtspersoonlijkheid dat bedrijfsmatig deelvoertuigen aanbiedt;

 • -

  college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal;

 • -

  deelvoertuigen:

publiek toegankelijke voertuigen die voor kortdurend gebruik en tegen betaling in een netwerk worden aangeboden door een aanbieder;

 • -

  elektrische snorfiets:

snorfiets, als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV), met een elektromoter met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW;

 • -

  elektrische bromfiets:

motorrijtuig op twee wielen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, uitgerust met een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW;

 • -

  APV:

Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2023.

Artikel 1.2 Reikwijdte

Deze nadere regels hebben uitsluitend betrekking op het bedrijfsmatig parkeren van voertuigen op de weg met het kennelijke doel deze voertuigen te verhuren ten behoeve van gebruik door derden.

Artikel 1.3 Doel en afbakening

Het doel van deze nadere regels is te bepalen voor welke deelvoertuigen vergunning kan worden verleend op grond van artikel 5:2 van de APV, hoeveel vergunningen beschikbaar worden gesteld, voor hoeveel deelvoertuigen vergunning wordt verleend, wat de maximale vergunningsduur is per categorie en op welke wijze vergunning wordt verleend in het geval er meer aanbieders in aanmerking willen komen voor een vergunning.

Artikel 1.4 Aanwijzing

Als wegen en weggedeelten bedoeld in artikel 5:2, negende lid, van de APV worden aangewezen: alle wegen en weggedeelten in de gemeente Bloemendaal, met uitzondering van de vier locaties die nader zijn omschreven in artikel 3.1 en bijlage 1. Het college kan gedurende de looptijd van de vergunning ook andere wegen of weggedeelten aanwijzen of uitzonderen van deze aanwijzing, als de in artikel 5:2, vierde lid, van de APV genoemde belangen daartoe aanleiding geven.

Hoofdstuk 2 Vergunningprocedure

Artikel 2.1 Categorieën en typen voertuigen

Het college verleent vergunning uitsluitend voor of elektrische snorfietsen of elektrische bromfietsen. Voor andere deelvoertuigen wordt geen vergunning verleend.

Artikel 2.2 Vergunning

 • 1. Het college verleent maximaal één vergunning aan één aanbieder.

 • 2. De vergunning wordt verleend voor maximaal 40 deelvoertuigen, te verdelen over de locaties zoals genoemd in artikel 3.1 en bijlage 1.

 • 3. De vergunning wordt verleend voor maximaal vijf jaar.

 • 4. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:5 van de APV wordt de vergunning verleend aan de aanbieder. De vergunning is niet overdraagbaar.

Artikel 2.3 Verdelingsprocedure

 • 1. Wanneer een vergunning vrij komt, wordt dit minimaal 30 dagen voor inschrijving gepubliceerd in het digitale gemeenteblad.

 • 2. In de publicatie wordt bepaald wanneer de inschrijfperiode aanvangt en eindigt.

 • 3. Indien er gedurende de inschrijfperiode slechts één aanvraag is ingediend die, eventueel nadat de gelegenheid is geboden tot aanvulling als bedoeld in artikel 2.4, tweede lid, voldoet aan de indieningsvereisten uit artikel 2.4, toetst het college deze aanvraag aan de bepalingen uit artikel 2.5. Indien geen van de weigeringsgronden zich voordoet, verleent het college de vergunning. Indien er wel sprake is van een weigeringsgrond, stelt het college opnieuw een inschrijfperiode vast. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 4. Indien er gedurende de inschrijfperiode meerdere aanvragen zijn ingediend die, eventueel nadat de gelegenheid is geboden tot aanvulling als bedoeld in artikel 2.4, tweede lid, voldoen aan de indieningsvereisten uit artikel 2.4 en er geen sprake is van een van de weigeringsgronden uit artikel 2.5, voert het college een vergelijkende toets uit.

 • 5. Indien een vergelijkende toets plaatsvindt, beslist het college op de aanvragen binnen 20 weken na de dag van ontvangst daarvan. Het college kan de beslissing met ten hoogste acht weken verdagen.

 • 6. Indien het college een vergelijkende toets uitvoert, worden aan de aanvragen punten toegekend op basis van de criteria en overeenkomstig de puntentelling uit artikel 2.6.

 • 7. Het college verleent de vergunning aan de aanbieder die de aanvraag heeft ingediend met het hoogst aantal punten.

 • 8. Indien aanvragen een gelijk aantal punten hebben en daardoor niet op basis van de puntentelling kan worden uitgemaakt aan welke aanbieder vergunning dient te worden verleend, vindt een loting plaats. Bij de loting worden uitsluiten de aanvragen betrokken met het hoogst en gelijk aantal punten.

 • 9. Loting vindt in het openbaar plaats door een notaris.

 • 10. Een aanbieder aan wie geen vergunning kon worden verleend, maar wiens aanvraag wel voldoet aan de Indieningsvereisten uit artikel 2.4 en waarbij geen sprake is van een weigeringsgrond zoals opgenomen in artikel 2.5, kan op een wachtlijst worden geplaatst. Als de vergunning wordt ingetrokken vóór afloop van de vergunde periode, wordt de vergunning verleend aan een aanbieder op volgorde van plek op de wachtlijst.

Artikel 2.4 Indieningsvereisten aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een vergunning wordt in behandeling genomen indien aan de volgende indieningsvereisten is voldaan:

  • a.

   de aanvraag is schriftelijk of langs elektronische weg ingediend met gebruikmaking van het in bijlage 2 bij deze nadere regels opgenomen formulier dat volledig is ingevuld en in ieder geval de in dat formulier genoemde bijlagen bevat; en

  • b.

   de aanvraag is ingediend binnen de door het college bepaalde inschrijfperiode als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid.

 • 2. Indien een aanvraag onvolledig is dan wel de aanvraag en/of daarbij behorende gegevens of bescheiden in een vreemde taal zijn gesteld, geeft het college de aanbieder een termijn van twee weken om de aanvraag aan te vullen. Indien de aanvraag binnen deze periode niet wordt aangevuld, stelt het college de aanvraag buitenbehandeling.

Artikel 2.5 Weigeringsgronden

Een aanvraag voor een vergunning wordt geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag wordt ingediend voor andere categorieën of typen voertuigen dan bedoeld in artikel 2.1;

 • b.

  de aanvraag niet voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:

  • -

   uit de aanvraag moet blijken, dat de deelvoertuigen die worden ingezet voldoen aan de eisen die zijn gesteld bij of krachtens de Wegenverkeerswet;

  • -

   de aandrijving van de deelvoertuigen mag geen schadelijke stoffen veroorzaken en moet als zodanig voldoen aan de zero-emissienorm;

  • -

   de deelvoertuigen mogen geen reclame voor derden tonen;

  • -

   de deelvoertuigen moeten WA-verzekerd zijn.

Artikel 2.6 Criteria bij vergelijkende toets

De beoordeling van de aanvragen geschiedt aan de hand van de criteria A tot en met E en overeenkomstig de daarbij behorende puntentelling:

 • A.

  Doelen van deelvoertuigen:

  • -

   Hoe wordt ervoor gezorgd dat de deelvoertuigen een minimaal beslag op de openbare ruimte leggen?

  • -

   Hoe wordt verrommeling van de openbare ruimte voorkomen?;

  • -

   Hoe wordt de verkeersveiligheid gewaarborgd?;

  • -

   Op welke wijze dragen de deelvoertuigen bij aan een beter milieu en betere luchtkwaliteit?

 • B.

  Het aangeboden netwerk van deelvoertuigen:

  • -

   Aan welke doelgroep(en) worden de deelvoertuigen aangeboden?

  • -

   Op welke locaties worden de deelvoertuigen aangeboden en hoeveel deelvoertuigen per locatie?

  • -

   Biedt aanbieder zijn deelvoertuigen ook aan in onze buurgemeente(n) in de regio Zuid-Kennemerland en ontstaat daardoor een gebruiksvriendelijk intergemeentelijk of regionaal servicegebied?

  • -

   Hoe worden de deelvoertuigen beschikbaar gehouden op de gewenste locaties?

 • C.

  Data en interoperabiliteit:

  • -

   Hoe worden de data van gebruik van de deelvoertuigen aan de gemeente beschikbaar gesteld?

  • -

   Hoe registreert de aanbieder klachten, storingen en schade?

 • D.

  Dienstverlening:

  • -

   Wat zijn de kenmerken van de deelvoertuigen (afmeting, kleur, uitrusting)?

  • -

   Hoe ziet het exploitatiemodel eruit (tarieven, abonnementen, aanpassen aanbod aan vraag)?

  • -

   Hoe wordt voorkomen en verholpen dat deelvoertuigen op ongewenste en/of hinderlijke plekken terecht komen in de openbare ruimte?

  • -

   Hoe worden klachten en meldingen zo snel mogelijk afgehandeld?

  • -

   Hoe vindt een herverdeling van deelvoertuigen plaats in geval van opeenhoping van deelvoertuigen op een bepaalde locatie en/of van lang stilstaande deelvoertuigen?

 • E.

  Communicatie:

  • -

   Hoe worden potentiële gebruikers benaderd om gebruik te maken van de deelvoertuigen?

  • -

   Hoe verloopt de klachtenprocedure voor de drie doelgroepen gemeente, klanten en bewoners?

De bijbehorende maximale score per onderdeel is:

A.

Doelen van deelmobiliteit

30

B.

Het aangeboden netwerk van deelvoertuigen

20

C.

Data en interoperabiliteit

15

D.

Dienstverlening

25

E.

Communicatie

10

Totaal

100

Hoofdstuk 3 Uitvoering

Artikel 3.1 Voorschriften en beperkingen

 • 1. Aan de vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden die betrekking hebben op de belangen zoals genoemd in artikel 5:2, vierde lid, van de APV.

 • 2. Aan de vergunning worden in elk geval de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:

  • -

   de vergunninghouder dient gedurende de looptijd van de vergunning de deelvoertuigen WA verzekerd te houden;

  • -

   elk voor gebruik aangeboden deelvoertuig moet identificeerbaar zijn als deelvoertuig van de vergunninghouder en moet op elk moment te traceren zijn;

  • -

   voor het monitoren van de effecten van deelmobiliteit en het beheersen van de kwaliteit van de openbare ruimte is vergunninghouder verplicht ten minste één keer per jaar de volgende data beschikbaar te stellen aan de gemeente: aantal ritten per dag, aantal beschikbare deelvoertuigen per wijk/postcode, aantal ontvangen meldingen en klachten;

  • -

   de vergunninghouder behandelt en registreert klachten en meldingen;

  • -

   de vergunninghouder biedt de deelvoertuigen niet aan op wegen en weggedeelten die door het college zijn aangewezen op grond van artikel 1.4; aangewezen zijn alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente, met uitzondering van de locaties die zijn vermeld in bijlage 1;

  • -

   de vergunninghouder zorgt ervoor dat niet méér van zijn deelvoertuigen in de gemeente Bloemendaal worden aangeboden dan het aantal deelvoertuigen waarvoor aan hem vergunning is verleend (40 stuks);

  • -

   vergunninghouder zorgt ervoor dat op de toegelaten aanbiedplekken (bijlage 1) de volgende maximale aantallen deelvoertuigen (die zijn afgemeld en dus beschikbaar zijn voor een nieuwe gebruiker) niet worden overschreden:

   • 5 bij NS-station Bloemendaal

   • 5 bij NS-station Overveen

   • 10 op de Aelbertsbergweg bij HCB

   • 10 in de winter (jan-feb en nov-dec) en 20 in de zomer (mrt-okt) op de Kop Zeeweg/strand Bloemendaal

  • -

   de vergunninghouder zorgt ervoor, dat wanneer een aanbiedplek is voorzien van vaste parkeervakken, de aangeboden deelvoertuigen ook daarin worden geparkeerd;

  • -

   de vergunninghouder monitort dagelijks de aantallen deelvoertuigen op elke locatie en zorgt ervoor dat een teveel aan deelvoertuigen binnen twee werkdagen wordt verwijderd;

  • -

   de vergunninghouder verwijdert kapotte deelvoertuigen en deelvoertuigen die niet kunnen worden gebruikt uit de openbare ruimte binnen twee werkdagen nadat hij redelijkerwijs bekend kon zijn met het defect of de onbruikbaarheid;

  • -

   de vergunninghouder heeft een vast Nederlands sprekend aanspreekpunt dat telefonisch en per email bereikbaar is op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur (uitgezonderd nationale feestdagen).

Artikel 3.2 Intrekking of wijziging vergunning

 • 1. De vergunning kan, in overeenstemming met artikel 1:6 van de APV, worden ingetrokken of gewijzigd als:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de vergunning, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning is vereist;

  • c.

   de aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

  • d.

   van de vergunning binnen één jaar na het onherroepelijk worden hiervan geen gebruik is gemaakt;

  • e.

   van de vergunning gedurende één jaar na het onherroepelijk worden hiervan geen gebruik is gemaakt;

  • f.

   de vergunninghouder dit verzoekt.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 4.1 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in het digitale gemeenteblad.

Artikel 4.2 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Nadere regels vergunningen deelvoertuigen’.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 11 juli 2023,

De secretaris,

P. Dubbe

De burgemeester,

E. Roest

Bijlage 1

Toegelaten aanbiedlocaties in de gemeente Bloemendaal zijn:

 • 1.

  Bij NS-station Bloemendaal

  Locatie gelegen op het trottoir aan de Zuider Stationsweg (zuidzijde), tussen de Iepenlaan en het stationsgebouw, naast de vaste parkeerplek van de deelauto.

 • 2.

  Bij NS-station Overveen

  De aanbieder dient hier eerst te onderzoeken of een locatie op het stationsterrein (fietsenstalling van Prorail) mogelijk is. Indien daar geen locatie beschikbaar is, kan een parkeervak op de Tetterodeweg worden gebruikt, gelegen in de parkeerstrook aan de zuidzijde van de Tetterodeweg, aansluitend op de laadplekken voor elektrische auto’s. Eventuele inrichtingsmaatregelen in het parkeervak worden getroffen in overleg met de gemeente.

 • 3.

  Aelbertsbergweg Bloemendaal

  Locatie gelegen in de halfverharde berm van de Aelbertsbergweg te Bloemendaal, zuidzijde, juist ten oosten van de ingang naar Hockeyclub Bloemendaal.

 • 4.

  Kop Zeeweg / strand Bloemendaal

  Locatie gelegen aan de Zeeweg te Overveen (Bloemendaal aan zee), westzijde, in de driehoek/bromfietsstalling tussen het parkeerterrein P1 en de gemeentegrens met Zandvoort.

Bijlage 2

Aanvraagformulier deelscooters gemeente Bloemendaal

Wilt u deelscooters aanbieden in de gemeente Bloemendaal? Daarvoor moet u hiervoor in het bezit zijn van een vergunning. Bij het aanvragen van een vergunning moet u een aantal documenten indienen die staan vermeld onder het kopje ‘nodig bij de aanvraag’.

Zonder die documenten wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Meer informatie over de vergunningprocedure en de voorwaarden vindt u in de Nadere regels vergunningen deelvoertuigen Bloemendaal 2023.

 • 1.

  Specificatie van uw aanvraag

  Vraagt u deze vergunning aan voor uzelf of als gemachtigde?

  • o

   Mezelf

  • o

   Gemachtigde > voeg het machtigingsformulier toe

 • 2.

  Uw bedrijfsgegevens

  Bedrijfsnaam:

  Contactpersoon:

  Straat:

  Huisnummer:

  Postcode en woonplaats:

  Inschrijfnummer Kamer van Koophandel (KvK):

 • 3.

  Ondertekening

  Datum:

  Handtekening:

Het formulier met de benodigde bijlagen kunt u mailen naar: gemeente@bloemendaal.nl of opsturen naar gemeente Bloemendaal, postbus 201, 2050 AE Overveen, ter attentie van het team VJZA/APV+

Privacyverklaring

De gemeente Bloemendaal verwerkt uw persoons-gegevens voor de uitvoering van de aan haar opgedragen publieke taken. De gemeente Bloemendaal respecteert de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De gemeente Bloemendaal houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nodig bij de aanvraag

Bijlage A. Omschrijving van het doel van de deelvoertuigen

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de deelvoertuigen een minimaal beslag op de openbare ruimte leggen?

Hoe wordt verrommeling van de openbare ruimte voorkomen?;

Hoe wordt de verkeersveiligheid gewaarborgd?;

Op welke wijze dragen de deelvoertuigen bij aan een beter milieu en betere luchtkwaliteit?

Bijlage B. Aanduiding van het aangeboden netwerk van deelvoertuigen

Aan welke doelgroep(en) worden de deelvoertuigen aangeboden?

Op welke locaties (passend binnen de aangewezen gebieden zoals bedoeld in artikel 1.4 van de Nadere regels deelvoertuigen Bloemendaal 2023) worden de deelvoertuigen aangeboden en hoeveel deelvoertuigen per locatie?

Biedt aanbieder zijn deelvoertuigen ook aan in onze buurgemeente(n) in de regio Zuid-Kennemerland en ontstaat daardoor een gebruiksvriendelijk intergemeentelijk of regionaal servicegebied?

Hoe worden de deelvoertuigen beschikbaar gehouden op de gewenste locaties?

Bijlage C. Omschrijving van data en interoperabiliteit

Hoe worden de data van gebruik van de deelvoertuigen aan de gemeente beschikbaar gesteld?

Hoe registreert de aanbieder klachten, storingen en schade?

Bijlage D. Dienstverlening

Wat zijn de kenmerken van de deelvoertuigen (afmeting, kleur, uitrusting)?

Hoe ziet het exploitatiemodel eruit (tarieven, abonnementen, aanpassen aanbod aan vraag)?

Hoe wordt voorkomen en verholpen dat deelvoertuigen op ongewenste en/of hinderlijke plekken terecht komen in de openbare ruimte?

Hoe worden klachten en meldingen zo snel mogelijk afgehandeld?

Hoe vindt een herverdeling van deelvoertuigen plaats in geval van opeenhoping van deelvoertuigen op een bepaalde locatie en/of van lang stilstaande deelvoertuigen?

Bijlage E. Communicatie

Hoe worden potentiële gebruikers benaderd om gebruik te maken van de deelvoertuigen?

Hoe verloopt de klachtenprocedure voor de drie doelgroepen gemeente, klanten en bewoners?