Verordening gemeentelijke rekenkamer Steenwijkerland 2023

Geldend van 03-08-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening gemeentelijke rekenkamer Steenwijkerland 2023

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel d.d. 16 mei 2023, nr. 2023/9;

gelet op de artikelen 81a - 81k en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening gemeentelijke rekenkamer Steenwijkerland 2023.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • -

  rekenkamer: gemeentelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 81a van de Gemeentewet;

 • -

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamer.

Artikel 2 Rekenkamer

 • 1. Er is een rekenkamer.

 • 2. De rekenkamer bestaat uit minimaal drie leden, waaronder een voorzitter.

Artikel 2.1 Personele unie

Voor de uitvoering van haar werkzaamheden werkt de rekenkamer in een personele unie samen met de gemeenten Meppel, Steenwijkerland, Staphorst en Westerveld.

Artikel 3 Contact met de raad

In overleg met de desbetreffende gemeenteraden wordt besloten hoe het contact wordt onderhouden met de gemeenteraden.

Artikel 4 Herbenoeming

De leden van de rekenkamer, waaronder de voorzitter, kunnen één keer voor een periode van zes jaar worden herbenoemd.

Artikel 5 Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De rekenkamer heeft een ambtelijk secretaris.

 • 2. Burgemeester en wethouders wijzen de ambtelijk secretaris aan, alsmede ook een of meer plaatsvervangers, op voordracht van de voorzitter van de rekenkamer.

Artikel 6 Budget

De voorzitter van de rekenkamer is bevoegd binnen zijn budget uitgaven te doen voor de uitvoering van de werkzaamheden van de rekenkamer.

Artikel 7 Vergoeding

 • 1. De leden en de voorzitter van de rekenkamer ontvangen voor hun reguliere werkzaamheden een vaste maandelijkse vergoeding.

  Deze reguliere werkzaamheden betreffen:

  • -

   het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamer;

  • -

   het verzorgen van het jaarverslag, het opstellen van het jaarplan, en;

  • -

   het begeleiden van onderzoek.

 • 2. De maandelijkse vergoeding is voor de leden € 399,- en voor de voorzitter € 569,- (peildatum 1-1-2023).

 • 3. Andere dan in lid 1 genoemde werkzaamheden worden vergoed tegen een uurtarief van € 74,-. Dit gebeurt op basis van een expliciet besluit van de rekenkamer.

 • 4. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd met dezelfde indexering die geldt voor de vergoeding voor raadsleden.

 • 5. De leden van de rekenkamer ontvangen daarnaast een vergoeding voor hun reiskosten. Dit is maximaal de belastingvrije kilometervergoeding. Kosten van openbaar vervoer worden geheel vergoed.

Artikel 8 Monitoring aanbevelingen

De griffie verstrekt de raad jaarlijks een overzicht van de aan de raad gedane voorstellen van de rekenkamer welke door de raad zijn overgenomen en door de raad zelf moeten worden uitgevoerd, vergezeld van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1. De Verordening rekenkamercommissie Steenwijkerland 1 juli 2017 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2023.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke rekenkamer Steenwijkerland 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 juni 2023,

A. ten Hoff

griffier

J.H. Bats

voorzitter