Update Uitvoeringskader Erfgoed - deel archeologie van de gemeente Moerdijk

Geldend van 03-08-2023 t/m heden

Intitulé

Update Uitvoeringskader Erfgoed - deel archeologie van de gemeente Moerdijk

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 13 juli 2023;

overwegende dat,

het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen omtrent:

de archeologische vrijstellingsgrenzen die gehanteerd worden inzake de archeologische onderzoeksplicht:

[…],

omdat het noodzakelijk om een beleidsregel vast te stellen om af te wijken van de archeologische beleidsgrenzen die verwoord zijn in de vigerende bestemmingsplannen van de gemeente Moerdijk;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 9.1 van de Erfgoedwet;

(GEEN INSPRAAK WEL PARTICIPATIE)

b e s l u i t

vast te stellen de volgende beleidsregel:

Update Uitvoeringskader Erfgoed - deel archeologie van de gemeente Moerdijk

Legenda eenheid verwachtingskaart (KB7_totaal)

Toelichting verwachtingskaart (KB7_totaal)

Waarde beleidskaart (KB8_beleid)

Advies vrijstellingsgrenzen beleidskaart (KB8_beleid)

Beschermd Rijksmonument

Komt in de gemeenten niet voor maar wellicht wel in de toekomst, daarom wel opgenomen

1

n.v.t.

Archeologische vindplaats ▲

Locatie waar de aanwezigheid van archeologische resten is vastgesteld. Waar het een puntlocatie betreft is hier omheen zone met een straal van 25m (bij een vindplaats van jager-verzamelaars) of 55m (bij landbouwers en staatssamenlevingen) aangeduid, waarin de archeologische resten zich kunnen uitstrekken.

2

< 100 m2 en 40 cm -mv

en/of structuur

 

 

en/of terrein

 

 

Cultuurhistorisch element

Bouwhistorische elementen zoals gekarteerd op basis van historisch kaartmateriaal, waarvan in de bodem resten bewaard kunnen zijn en zodoende te beschouwen zijn als archeologische vindplaats.

2

< 100 m2 en 40 cm -mv

Dijk

Dijken zoals gekarteerd op basis van historisch kaartmateriaal. Voor het Lage is vastgesteld dat de bewoningssporen vooral aan de dijken gekoppeld zijn. Zodoende geldt hiervoor een hoge archeologische verwachting.

2

< 100 m2 en 40 cm -mv

Cultuurhistorische structuur

Structuren (zoals erven en dorpskernen) zoals gekarteerd op basis van historisch kaartmateriaal, waarvan in de bodem resten bewaard kunnen zijn en zodoende te beschouwen zijn als archeologische vindplaats.

2

< 100 m2 en 40 cm -mv

Hoge kans op vindplaatsen van jager-verzamelaars in afgedekt landschap >1m

Het betreft hier de gradiëntzones die bij uitstek werden opgezocht door de jager-verzamelaars, zodat hiervoor een hoge kans op het aantreffen van vindplaatsen geldt. Het gaat om concentraties met vuurstenen artefacten. In het Lage worden ze afgedekt door een steeds dikker worden pakket veen en/of klei, waardoor ze volledig intact bewaard (en dus van hoge waarde) kunnen zijn, maar dan op ≥ 1m diepte beneden maaiveld

2a

< 100 m2 en 100 cm -mv

Zie beleidskaart

Zie beleidskaart

2a i.c.m. 3/4/5

afbeelding binnen de regeling

Hoge kans op vindplaatsen van jager-verzamelaars

Het betreft hier de gradiëntzones die bij uitstek werden opgezocht door de jager-verzamelaars, zodat hiervoor een hoge kans op het aantreffen van vindplaatsen geldt. Het gaat om concentraties met vuurstenen artefacten. In het Hoge liggen deze aan het maaiveld, wat ze kwetsbaar maakt voor bodemingrepen.

3

< 500 m2 en 40 cm -mv

Legenda eenheid verwachtingskaart (KB7_totaal)

Toelichting verwachtingskaart (KB7_totaal)

Waarde beleidskaart (KB8_beleid)

Advies vrijstellingsgrenzen beleidskaart (KB8_beleid)

Hoge kans op bewoningssporen van landbouwers en staatssamenlevingen

De delen van het landschap die van nature het meest geschikt waren voor landbouwkundig gebruik (de vruchtbare zandruggen) en daarvoor ook beschikbaar waren (dus niet afgedekt door veen en/of klei).

3

< 500 m2 en 40 cm -mv

Donk

Behalve de dijken vormden ook de natuurlijke donken (zandkoppen) geschikte uitvalsbases, van waaruit het landschap werd ontgonnen. Dat geldt zowel voor het middeleeuwse veenlandschap als het zeekleilandschap van na de Sint Elisabethsvloeden. Voor deze zones geldt daarom een hoge verwachting gerelateerd aan bewoningssporen uit deze periode. Op de donken die niet door de veengroei geïsoleerd raakten, zijn mogelijk ook nog bewoningssporen van voor de middeleeuwen te verwachten, zowel van de landbouwers als de jager-verzamelaars.

3

< 500 m2 en 40 cm -mv

Kans op door stuifzand afgedekt landschap

Hoe dit afgedekte landschap er uitziet is onbekend, het is alleen bekend dat er afgedekte (prehistorische) landschappen onder het stuifzand schuilgaan met daarin een kans op goed bewaarde (en dus waardevolle) vindplaatsen.

3a

< 500 m2 en 40 cm -mv

Crevasse

De crevasses vormen oppervlakkige zandplaten in het kleigebied. Vanwege die zandige textuur en de relatief hoge liggen, vormden ze geschikte woonlocaties tijdens en na de inpoldering.

4

< 1000 m2 en 40 cm -mv

Kans op bewoningssporen van landbouwers en staatssamenlevingen

Zones die van nature weliswaar geschikt waren voor de landbouw, maar geleidelijk door het veen geïsoleerd raakte, waardoor ze minder goed bereikbaar en daarmee ook minder interessant waren.

4

< 1000 m2 en 40 cm -mv

 

Als 4, maar dan op ≥ 1m diepte beneden maaiveld

4a

< 1000 m2 en 100 cm -mv

Turfvaart / haven / vaart / vliet

Vaarten, havens en vlieten zoals gekarteerd op basis van historisch kaartmateriaal, waarvan in de bodem resten bewaard kunnen zijn en zodoende te beschouwen zijn als archeologische vindplaats.

5

< 10.000 m2 en 40 cm -mv en/of M.E.R.- plicht

Legenda eenheid verwachtingskaart (KB7_totaal)

Toelichting verwachtingskaart (KB7_totaal)

Waarde beleidskaart (KB8_beleid)

Advies vrijstellingsgrenzen beleidskaart (KB8_beleid)

Polder ouder dan 1550

Betreft de gebieden die na de Sint Elisabethsvloeden als eerst werden ingepolderd. De verwachte impact van de vloeden is daarom beperkt. Zodoende zijn hier behalve sporen gerelateerd aan de inpoldering (dijken, afwateringsystemen, etc.) ook sporen van het middeleeuws veenontginningslandschap van voor de overstroming te verwachten zijn (zoals de typische maden-verkaveling).

5

< 10.000 m2 en 40 cm -mv en/of M.E.R.- plicht

Polder jonger dan 1550

Hier is de invloed van de Sint Elisabethsvloeden veel groter geweest, zodat sporen van het middeleeuws veenontginningslandschap niet meer worden verwacht. Wel zijn hier sporen gerelateerd aan de inpoldering te verwachten (dijken, afwateringsystemen, etc.).

5

< 10.000 m2 en 40 cm -mv en/of M.E.R.- plicht

Kreek

Via de kreken drong het zeewater het gebied binnen. Hier zijn zodoende resten gerelateerd aan de natte context (met name scheepvaart) te verwachten. Wanneer de kreken na verloop van tijd dichtslibden, konden ze eventueel ontgonnen worden voor de landbouw.

5

< 10.000 m2 en 40 cm -mv en/of M.E.R.- plicht

Kreekbedding

Zoals de kreek, maar dan nog lang of nog steeds watervoerend. Hier kon dus het langst gevaren worden, vandaar een hoge kans op resten van scheepvaart.

5

< 10.000 m2 en 40 cm -mv en/of M.E.R.- plicht

Legenda eenheid verwachtingskaart (KB7_totaal)

Toelichting verwachtingskaart (KB7_totaal)

Waarde beleidskaart (KB8_beleid)

Advies vrijstellingsgrenzen beleidskaart (KB8_beleid)

Kans op vindplaatsen gerelateerd aan begraving en economische activiteiten

Het betreft hier de zones die niet geschikt waren voor bewoning of beakkering vanwege het schrale of droge sediment, maar die daardoor wel geschikt waren voor begraving (inhumatie en/of crematie) van de doden.

5

< 10.000 m2 en 40 cm -mv en/of M.E.R.- plicht

Kans op vindplaatsen gerelateerd aan economische en infrastructurele activiteiten

De delen van het landschap die niet voldeden aan de criteria voor bewoning of begraving, maar die wel anderszins werden gebruikt, bijvoorbeeld voor grondstofwinning, de aanleg van greppelsystemen of paden. Het gaat veelal om lokale of lijnvormige elementen in veel lagere dichtheden dan de sporen gerelateerd aan bewoning.

5

< 10.000 m2 en 40 cm -mv en/of M.E.R.- plicht

Kans op vindplaatsen gerelateerd aan de natte context

In de natte delen van het landschap kan een goed geconserveerde en bijzondere archeologische dataset bewaard zijn, omdat ook de organische component bewaard kan zijn. Het gaat dan onder andere om beekovergangen, jachtattributen, resten van veenontginning en turfwinning, paleo-ecologisch materiaal en resten van scheepvaart.

5

< 10.000 m2 en 40 cm -mv en/of M.E.R.- plicht

 

Als 5, maar dan op ≥ 1m diepte beneden maaiveld

5b

< 10.000 m2 en 100 cm -mv en/of M.E.R.- plicht

Legenda eenheid verwachtingskaart (KB7_totaal)

Toelichting verwachtingskaart (KB7_totaal)

Waarde beleidskaart (KB8_beleid)

Advies vrijstellingsgrenzen beleidskaart (KB8_beleid)

Water

In de grote open wateren zijn resten gerelateerd aan scheepvaart te verwachten.

5a

M.E.R.- plicht

Lage kans op vindplaatsen

Deel van het landschap dat aan geen enkele specifieke voorwaarde voor menselijk gebruik voldoet.

6

Geen restricties

Verstoord

Gebied waar grootschalig door de mens in het reliëf is ingegrepen (afgegraven of opgehoogd), waardoor het natuurlijk landschap onherkenbaar is verstoord.

6

Geen restricties

Artikel […]. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

  • 2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Update Uitvoeringskader Erfgoed - deel archeologie van de gemeente Moerdijk.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Moerdijk in de vergadering van 13 juli 2023.

De secretaris,

Ir. J.C. Slagboom,

De burgemeester,

A.J. Moerkerke