Subsidieregeling kunst en cultuur, sport, welzijn en gezondheid gemeente Westerkwartier 2023

Geldend van 21-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 02-08-2023

Intitulé

Subsidieregeling kunst en cultuur, sport, welzijn en gezondheid gemeente Westerkwartier 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

gelet op titel 4.2, subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

B E S L U I T :

de Subsidieregeling kunst en cultuur, sport, welzijn en gezondheid gemeente Westerkwartier 2023 vast te stellen.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Algemene subsidieverordening van toepassing

Deze nadere regels geven uitvoering aan de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op de verlening van subsidies voor eenmalige en jaarlijks terugkerende activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, sport, welzijn en gezondheid.

Artikel 3 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraagformulier: een door het college vastgesteld (digitaal) formulier voor het aanvragen van een subsidie zoals in deze subsidieregeling bedoeld;

 • b.

  eenmalige of incidentele subsidie: een subsidie die incidenteel wordt verstrekt voor een activiteit passend binnen deze subsidieregeling;

 • c.

  jaarlijkse of structurele subsidie: een subsidie die structureel van aard is en elk jaar wordt verstrekt aan activiteiten die passen binnen deze subsidieregeling;

 • d.

  subsidieontvanger: de natuurlijke persoon of rechtspersoon zonder winstoogmerk die de subsidie ontvangt;

 • e.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaalde periode maximaal beschikbaar is voor het verstrekken van de subsidies (artikel 5 Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019);

 • f.

  waarderingssubsidie: een waardering voor stichtingen, verenigingen en belangengroepen voor de uitvoering van bepaalde sociale activiteiten die de gemeente belangrijk vindt;

 • g.

  muziekverenigingen:

  • a.

   amateurblaasorkesten;

  • b.

   amateurmars- en showorkesten.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1. De activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd moet zich richten op de inwoners van de gemeente Westerkwartier of aanwijsbaar een relatie hebben met (activiteiten van) inwoners van de gemeente Westerkwartier.

 • 2. Een subsidie wordt verleend aan natuurlijke personen en rechtspersonen die geen winstoogmerk hebben.

 • 3. Een subsidie is altijd een aanvulling op de eigen inkomsten van een organisatie. Subsidieontvangers dienen een wezenlijke eigen bijdrage te leveren. Het betreft hierbij bijvoorbeeld contributie, entree, zelfwerkzaamheid, fondsen, sponsoring etc.

 • 4. De aanvraag dient via een (digitaal) aanvraagformulier te zijn gedaan. Hierbij dient eveneens een begroting/dekkingsplan, activiteiten/projectplan en balans te worden gevoegd.

 • 5. Het activiteiten/projectplan dient van degelijke kwaliteit te zijn en alle elementen (omschrijving met doelstelling, planning, communicatieplan, organisatieplan) zijn voldoende beschreven.

Artikel 5 Weigeringsgronden

 • 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden en eisen zoals gesteld in de betreffende artikelen in deze Subsidieregeling.

 • 2. Er wordt geen subsidie verstrekt voor initiatieven waarvan het primaire doel is om geld in te zamelen voor een goed doel.

 • 3. Initiatieven voor het maken van een film/podcast en/of het uitgeven van een boek die niet primair zijn gericht op de gemeente Westerkwartier worden niet gesubsidieerd.

 • 4. Er wordt geen subsidie verstrekt in de vorm van sponsorcontracten.

 • 5. Vanuit deze regeling wordt geen subsidie verstrekt voor:

  • a.

   Kunst en culturele/sportactiviteiten die onderdeel zijn van een onderwijsprogramma.

  • b.

   Nieuwe kleding/uniformen, materialen, opleidingskosten, interne vieringen van jubilea of kosten voor deelname aan toernooien/muziekconcoursen.

Artikel 6 Niet subsidiabele kosten

 • 1. Onderstaande kosten komen niet in aanmerking voor een subsidie:

  • a.

   consumpties, catering, representatiekosten en -vergoedingen, verblijfskosten.

  • b.

   reisjes en uitstapjes.

  • c.

   kosten die niet direct verbonden zijn aan de activiteit (website, bankkosten).

  • d.

   Kosten die verbonden zijn aan een goed doel.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Voor de subsidie aan de activiteiten die op basis van deze regeling worden verstrekt, geldt een subsidieplafond dat jaarlijks door het college wordt vastgesteld.

 • 2. Voor grote theaterproducties is er jaarlijks € 20.000 beschikbaar, vooralsnog beschikbaar gesteld t/m het jaar 2026. Dit bedrag is verdeeld over twee aanvraagperioden van een half jaar.

 • 3. Verstrekking van de subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 4. Indien het subsidieplafond wordt overschreden door de verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, wordt de onderlinge rangschikking van de betreffende aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Hoofdstuk 2 Kunst en cultuur

§ 1 Muziekverenigingen

Artikel 8 Doel

Het doel van het subsidiëren van muziekverenigingen is het stimuleren en ontplooien van muziekactiviteiten door de inwoners in de gemeente Westerkwartier.

Artikel 9 Definitie

 • 1. Onder lid wordt verstaan: een persoon die contributie betaalt om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van de vereniging.

 • 2. Onder jeugdlid wordt verstaan: een lid van een vereniging die op de peildatum 1 september jonger dan 18 jaar is.

Artikel 10 Eisen aan muziekverenigingen

Muziekverenigingen kunnen in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie indien zij voldoen aan onderstaande eisen:

 • 1.

  Muziekverenigingen dienen aangesloten te zijn bij een landelijke koepelorganisatie.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor een jaarlijkse subsidie dient de muziekvereniging eerst twee jaar aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • a.

   de vereniging is gevestigd in de gemeente Westerkwartier en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   de vereniging vraagt contributie van zijn actieve leden

  • c.

   deskundige leiding mag een vergoeding krijgen voor hun werk, de actieve leden niet.

 • 3.

  Voor het ontvangen van een jaarlijkse subsidie dient de muziekvereniging een inspanning te leveren in de vorm van een openbaar concert of voorstelling, waarbij in ieder geval kinderen in contact worden gebracht met kunst en cultuur.

 • 4.

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient een vereniging leden te hebben die contributie betalen voor deelname aan de activiteiten van een vereniging.

Artikel 11 Subsidiebedrag

 • 1. Muziekverenigingen met minder dan 50 leden ontvangen een jaarlijkse subsidie van € 1.950.

 • 2. Muziekverenigingen met 50 leden of hoger ontvangen een jaarlijkse subsidie van € 2.650.

 • 3. Muziekverenigingen ontvangen voor jeugdleden een subsidie van € 15 per jeugdlid.

 • 4. Showorkesten/showbands komen in aanmerking voor een aanvullende subsidie van € 500 voor de meerkosten die zij maken voor transport, uniformen en opslag.

 • 5. Muziekverenigingen met een ledenaantal van 50 of hoger in het voorgaande subsidiejaar komen in aanmerking voor een afbouwregeling wanneer zij in het nieuwe subsidiejaar onder deze grens vallen. De vereniging ontvangt in dat jaar bovenop het toegekende subsidiebedrag de helft van het verschil tussen de bedragen genoemd bij lid 1 en 2 van artikel 11 (€ 700 : 2 = € 350). Na dit afbouwjaar ontvangt de vereniging de subsidie waar zij op basis van de regeling recht op heeft.

§ 2 Muziekevenementen en/of concertenreeksen

Artikel 12 Doel

Het doel van het subsidiëren van muziekevenementen en/of concertenreeksen is het stimuleren en ontplooien van muziekactiviteiten in de gemeente Westerkwartier.

Artikel 13 Eisen aan muziekevenementen en/of concertenreeksen

Muziekevenementen en/of concertenreeksen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie indien zij voldoen aan onderstaande eisen:

 • 1.

  Er vindt in het betreffende kalenderjaar een editie plaats.

 • 2.

  Het evenement of de concertenreeks dient:

  • a.

   (boven)lokaal te zijn;

  • b.

   openbaar en voor iedereen toegankelijk te zijn en gehouden te worden binnen de grenzen van de gemeente Westerkwartier.

 • 3.

  Uit de begroting, balans en activiteitenplan dient de financiële noodzaak voor een bijdrage vanuit de gemeente naar voren te komen. Er moet blijken welke opbrengsten en uitgaven er zijn.

 • 4.

  Een subsidie voor een evenement en/of concertenreeks kan na twee jaar structureel worden. Hiermee wordt bedoeld dat een editie twee jaar achterelkaar met gemeentelijke subsidie moet hebben plaatsgevonden of indien een editie tweejaarlijks plaatsvindt, twee edities achterelkaar. Voor het al dan niet toekennen van een structurele subsidie zal de gemeente een beoordeling maken in hoeverre het betreffende evenement en/of de concertenreeks van meerwaarde is op het bestaande aanbod en de regionale spreiding.

Artikel 14 Subsidiabele kosten / subsidiebedrag

 • 1. Muziekevenementen en/of concertenreeksen kunnen een bijdrage in de kosten krijgen die direct gerelateerd zijn aan het evenement en/of concertenreeks zoals: artiesten, accommodatie, organisatie, materiaal en communicatie.

 • 2. De subsidie voor muziekevenementen en/of concertreeksen bedraagt maximaal € 1.500.

§ 3 Kunst en culturele activiteiten

Artikel 15 Doel

Het doel van het verlenen van subsidie aan de kunst- en culturele activiteiten is het stimuleren en ontplooien van een divers en breed aanbod van kunst- en culturele activiteiten in de gemeente Westerkwartier.

Artikel 16 Eisen aan de kunst- en culturele activiteiten

 • 1. Kunst- en culturele initiatieven kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie, mits één of meerdere elementen van onderstaande activiteiten erin zitten:

  • a.

   cultuur is Westerkwartier: activiteiten die de cultuur en identiteit van het Westerkwartier uitdragen;

  • b.

   cultuur is inclusief: activiteiten die ervoor zorgen dat iedereen in de gemeente Westerkwartier kan meedoen, met speciale aandacht voor activiteiten voor kinderen;

  • c.

   cultuur is overal: activiteiten worden uitgevoerd door verschillende samenwerkende partijen.

 • 2. De activiteit is openbaar toegankelijk en vindt binnen de grenzen van de gemeente Westerkwartier plaats.

 • 3. Uit de begroting, balans en activiteitenplan dient een financiële noodzaak voor een bijdrage vanuit de gemeente naar voren te komen. Er moet blijken welke opbrengsten en uitgaven er zijn.

 • 4. Muziekverenigingen die een jaarlijkse subsidie ontvangen komen alleen in aanmerking voor een eenmalige subsidie als de activiteit die zij organiseren los staat van de normale werkzaamheden waar ze de jaarlijkse subsidie voor ontvangen.

 • 5. Initiatieven voor het maken van een film/podcast en/of het uitgeven van een boek die primair betrekking hebben op de gemeente Westerkwartier komen in aanmerking voor een maximale subsidie van € 500.

 • 6. Een subsidie voor een kunst- en culturele activiteit kan na twee jaar structureel worden. Hiermee wordt bedoeld dat een activiteit twee jaar achterelkaar met gemeentelijke subsidie moet hebben plaatsgevonden of indien een activiteit tweejaarlijks plaatsvindt, twee keer achterelkaar. Voor het al dan niet toekennen van een structurele subsidie zal de gemeente een beoordeling maken in hoeverre de betreffende kunst- en culturele activiteit van meerwaarde is op het bestaande aanbod en de regionale spreiding.

Artikel 17 Subsidienorm

 • 1. Natuurlijke personen of personen zonder winstoogmerk mogen maximaal één aanvraag per jaar indienen die uit meerdere activiteiten mag bestaan.

 • 2. De activiteiten die door het college zijn aangewezen om een jaarlijkse subsidie te ontvangen, dienen een begroting, activiteitenplan en balans aan te leveren.

§ 4 Grote theaterproducties

Artikel 18 Doel

Het doel van het subsidiëren van grote theaterproducties is het stimuleren en ontplooien van kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod op het gebied van theater in de gemeente Westerkwartier.

Artikel 19 Begripsomschrijving

Grote theaterproducties zijn producties die overstijgend zijn aan lokale voorstellingen, waarbij gestreefd wordt naar een artistiek hoogwaardige voorstelling en de productie minimaal een regionale uitstraling heeft. Een grote theaterproductie heeft begrote kosten van minimaal € 100.000.

Artikel 20 Eisen aan grote theaterproducties

 • 1. De productie vindt in de gemeente Westerkwartier plaats en wordt ontwikkeld door een producent uit het Westerkwartier. Wanneer de producent niet uit het Westerkwartier komt, moet een aanzienlijk deel van de medewerkers/deelnemers dat wel zijn.

 • 2. Amateurs en professionals werken samen aan de productie, acteurs zijn geworven met een open auditie.

 • 3. De productie is aantrekkelijk voor mensen binnen en buiten de gemeente Westerkwartier; de marketing heeft minimaal een regionale focus.

 • 4. Er wordt gewerkt met een redelijke entreeprijs, passend bij de begroting van de productie.

 • 5. De productie is openbaar toegankelijk en voor iedereen bereikbaar.

 • 6. Uit de begroting, balans en activiteitenplan dient de financiële noodzaak voor een bijdrage vanuit de gemeente naar voren te komen. Er moet blijken welke opbrengsten en uitgaven er worden verwacht.

 • 7. Het project heeft voldoende eigen inkomsten en/of cofinanciering kunnen genereren.

 • 8. Het projectplan is van degelijke kwaliteit en alle elementen (omschrijving met doelstelling, planning, communicatieplan, organisatieplan) zijn voldoende beschreven.

Artikel 21 Hoogte van de subsidie

Grote theaterproducties kunnen in aanmerking komen voor een éénmalige subsidie.

 • 1.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de grootte van de productie.

  Dit wordt gewogen aan de hand van:

  • a.

   Het verwachte publiek en publieksbereik

  • b.

   De meerwaarde voor de gemeente

  • c.

   De professionaliteit van de organisatie

  • d.

   De begroting

Artikel 22 Termijnen

Voor de incidentele en structurele subsidies gelden de termijnen die genoemd staan in de Algemene Subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019. Voor wat betreft de grote theaterproducties wordt hiervan afgeweken. Deze subsidie dient minimaal 13 weken voorafgaand aan de activiteit aangevraagd te worden. De gemeente beslist op een aanvraag om een subsidie binnen 6 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend. Activiteiten dienen binnen 6 maanden na de subsidieaanvraag uitgevoerd worden. Verantwoording over de subsidie dient binnen 13 weken na afloop van de activiteit bij de gemeente ingediend te worden.

Hoofdstuk 3 Sport

§ 1 Sportevenementen

Artikel 23 Doel

Het doel van het subsidiëren van sportevenementen is het stimuleren en ontplooien van een divers beweeg aanbod in de gemeente Westerkwartier.

Artikel 24 Eisen aan sportevenementen

Sportevenementen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie indien zij voldoen aan onderstaande eisen.

 • 1.

  Er vindt in het betreffende kalenderjaar een editie plaats.

 • 2.

  Het evenement dient:

  • a.

   (boven)lokaal te zijn;

  • b.

   openbaar en voor iedereen toegankelijk te zijn en gehouden te worden binnen de grenzen van de gemeente Westerkwartier.

 • 3.

  Uit de begroting, balans en activiteitenplan dient de financiële noodzaak voor een bijdrage vanuit de gemeente naar voren te komen. Er moet blijken welke opbrengsten en uitgaven er zijn.

 • 4.

  Een subsidie voor een sportevenement kan na twee jaar structureel worden. Hiermee wordt bedoeld dat een editie twee jaar achterelkaar met gemeentelijke subsidie moet hebben plaatsgevonden of indien een editie tweejaarlijks plaatsvindt, twee edities achterelkaar. Voor het al dan niet toekennen van een structurele subsidie zal de gemeente een beoordeling maken in hoeverre het betreffende sportevenement van meerwaarde is op het bestaande aanbod en de regionale spreiding.

Artikel 25 Subsidiabele kosten / subsidiebedrag

 • 1. Sportevenementen kunnen een bijdrage in de kosten krijgen die direct gerelateerd zijn aan het evenement zoals: accommodatie, organisatie, materiaal en communicatie.

 • 2. De subsidie voor sportevenementen bedraagt maximaal € 1.500 euro.

§ 2 Sportactiviteiten

Artikel 26 Doel

Het doel van het subsidiëren van sportactiviteiten is het stimuleren van inclusief sport en bewegen en vanaf jongs af aan vaardig in bewegen ondersteunen in de opstartfase.

Artikel 27 Eisen aan sportactiviteiten

 • 1. Sportactiviteiten kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie, mits één of meerdere elementen van onderstaande activiteiten erin zitten:

  • a.

   activiteiten die zich focussen op inclusief sport en bewegen, waarbij iedereen kan meedoen:

   • het sport- en beweegaanbod is voor (kwetsbare) inwoners bereikbaar en toegankelijk;

   • participatie en integratie van kwetsbare doelgroepen bevorderen met sport en bewegen;

  • b.

   activiteiten die zich richten op jongs af aan vaardig in beweging zijn:

   • bewegen en sporten wordt een vast onderdeel van het dagelijks leven van kinderen.

 • 2. De activiteit is openbaar toegankelijk en vindt binnen de grenzen van de gemeente Westerkwartier plaats.

 • 3. Uit de begroting, balans en activiteitenplan dient de financiële noodzaak voor een bijdrage vanuit de gemeente naar voren te komen. Er moet blijken welke opbrengsten en uitgaven er zijn.

 • 4. Een subsidie voor een sportactiviteit kan na twee jaar structureel worden. Hiermee wordt bedoeld dat een activiteit twee jaar achterelkaar met gemeentelijke subsidie moet hebben plaatsgevonden of indien een activiteit tweejaarlijks plaatsvindt, twee keer achterelkaar. Voor het al dan niet toekennen van een structurele subsidie zal de gemeente een beoordeling maken in hoeverre de betreffende sportactiviteit van meerwaarde is op het bestaande aanbod en de regionale spreiding.

Artikel 28 Subsidienorm

 • 1. Natuurlijke personen of personen zonder winstoogmerk mogen maximaal één aanvraag per jaar indienen die uit meerdere activiteiten mag bestaan.

 • 2. De activiteiten die door het college zijn aangewezen om een structurele subsidie te ontvangen, dienen een begroting, activiteitenplan en balans aan te leveren.

Artikel 29 Subsidie voor sportaccommodaties

 • 1. In afwachting van de harmonisatie van het sportaccommodatiebeleid in de gemeente Westerkwartier kunnen verenigingen in de voormalige gemeente Grootegast die een accommodatie huren van een exploitant, niet zijnde de gemeente Westerkwartier, een jaarlijkse subsidie van 22,5% krijgen als bijdrage voor de huur van sportzalen of sportvelden. Voor de huur van kleedkamers en/of kantine wordt geen bijdrage verstrekt.

 • 2. De 22,5% subsidie wordt gebaseerd op de huur die door de exploitant in rekening wordt gebracht aan de vereniging. Er wordt gerekend met de huuruitgaven van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd.

Hoofdstuk 4 Welzijn en gezondheid

Artikel 30 Doel

Het doel van het verlenen van subsidie op welzijns- en gezondheidsgebied is het bevorderen van inclusiviteit en positieve gezondheid in de gemeente Westerkwartier.

Artikel 31 Jaarlijkse waarderingssubsidie

 • 1. Stichting Zorgbelang Groningen komt in aanmerking voor een waarderingssubsidie van € 1.800 euro per kalenderjaar ten behoeve van Onderling Sterk Leek-Tolbert en Onderling Sterk Zuidhorn.

 • 2. St. Dementievriendelijk Westerkwartier komt in aanmerking voor een waarderingssubsidie van € 750 euro per kalenderjaar ten behoeve van Alzheimercafé gemeente Westerkwartier.

 • 3. Het Platform Toegankelijk Westerkwartier komt in aanmerking voor een waarderingssubsidie van € 5.000 per kalenderjaar.

 • 4. Stichting Zingevingsfestival komt in aanmerking voor een waarderingssubsidie van € 250 euro per kalenderjaar.

 • 5. ‘Seniorenvereniging Westerkwartier’, ‘Stichting Ouderenraad gemeente Grootegast’, ‘PCOB Zuidhorn ‘ en ‘Werkgroep samengesteld voor ouderen in de voormalige gemeente Grootegast’ (voormalig Werkgroep ouderenbonden PCOB en ANBO) komen ieder in aanmerking voor een waarderingssubsidie van € 600 euro per kalenderjaar.

 • 6. EHBO-verenigingen in de gemeente Westerkwartier die zijn aangesloten bij de Koninklijke EHBO komen in aanmerking voor een waarderingssubsidie van € 150 per kalenderjaar.

Hoofdstuk 5 Rechtmatigheid

Artikel 32 Rechtmatigheid

 • 1. Bij het ondertekenen van het aanvraagformulier verklaart de aanvrager dat de aangeleverde gegevens betrouwbaar zijn.

 • 2. De aanvrager kan worden verplicht om mee te werken aan de beoordeling van de betrouwbaarheid en geldigheid van de verstrekte gegevens.

 • 3. Het college kan specifieke controlemaatregelen bij de aanvrager uitvoeren om de aangeleverde gegevens te controleren.

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule

Artikel 33 Hardheidsclausule

Het college kan van deze regeling afwijken voor zover toepassing van de regeling leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 34 Slotbepalingen en overgangsrecht

 • 1. Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling kunst en cultuur, sport, welzijn en gezondheid gemeente Westerkwartier 2023.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 3. Gelijktijdig met het in werking treden van deze subsidieregeling wordt de Subsidieregeling kunst en cultuur, sport, welzijn en gezondheid gemeente Westerkwartier 2022 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten op 18 juli 2023,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

A. van der Tuuk,

burgemeester

R. Kleijnen,

gemeentesecretaris