Aanwijzingsbesluit toezichthouder kwaliteit Wmo 2015 Sittard – Geleen - I

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder kwaliteit Wmo 2015 Sittard – Geleen - I

Bij besluit van 25 juli 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard - Geleen,

gelet op:

  • -

    Artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

  • -

    Artikel 5:11 t/m 5:20 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

het volgende vastgesteld:

Aanwijzingsbesluit toezichthouder kwaliteit Wmo 2015 Sittard – Geleen - I

Artikel 1 Aanwijzing toezichthouder:

Aan te wijzen als toezichthouder kwaliteit Wmo 2015 : de medewerker(s) met de functie van toezichthouder Wmo van team Zorg van de gemeente Sittard-Geleen. Deze medewerker(s) is/zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015.

Artikel 2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als:

Aanwijzingsbesluit toezichthouder kwaliteit Wmo 2015 Sittard - Geleen - I

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad en treedt in werking op 1 augustus 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 25 juli 2023,

Burgemeester en wethouders van gemeente Sittard-Geleen,

mr. J.Th.C.M. Verheijen,

burgemeester

J.A.M. Heesen,

gemeentesecretaris