Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Brabant Noord

Geldend van 01-08-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-05-2013

Intitulé

Algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Brabant Noord

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord

Gelet op:

 • artikel 22, lid 2 in samenhang met artikel 23, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord;

 • artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen in samenhang met

 • artikel 152 en 153 van de Provinciewet, met inachtneming van artikel 136 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • de artikelen 10:13 tot en met 10:21 van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit:

vast te stellen:

Het delegatiebesluit Omgevingsdienst Brabant Noord

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst;

 • b.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst;

 • c.

  directeur: de directeur van de Omgevingsdienst, bedoeld in artikel 24 van de regeling, tevens secretaris van het algemeen en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst als bedoeld in artikel 25 van de regeling;

 • d.

  omgevingsdienst: de Omgevingsdienst Brabant Noord

 • e.

  regeling: de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord.

Artikel 2: Delegatie

 • 1.

  Het algemeen bestuur draagt aan het dagelijks bestuur de bevoegdheden over, die in het kader van artikel 22, lid 1 van de regeling aan het algemeen bestuur zijn toegekend, voor zover andere bepalingen in de regeling en wettelijke bepalingen zich niet tegen die overdracht verzetten.

 • 2.

  Artikel 151 van de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing, onverminderd het bepaalde in artikel 136 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 3: Specifieke delegaties

 • 1.

  Dit besluit is niet van toepassing op bevoegdheden die op basis van specifieke verordeningen, regelingen en/of besluiten aan het algemeen bestuur zijn opgedragen.

 • 2.

  De in artikel 4 gegeven bevoegdheid aan het dagelijks bestuur om gedelegeerde bevoegdheden in mandaat op te dragen aan de directeur is niet van toepassing, indien het algemeen bestuur in specifieke verordeningen, regelingen en/of besluiten die bevoegdheid nadrukkelijk ontzegt.

Artikel 4: Mandaat en ondermandaat

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan de aan hem gedelegeerde bevoegdheden in mandaat overdragen aan de directeur.

 • 2.

  De directeur kan de aan hem gemandateerde bevoegdheden in ondermandaat opdragen aan het overig personeel, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de regeling.

 • 3.

  Een mandaat of ondermandaat wordt schriftelijk gegeven, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5: Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: algemeen delegatiebesluit Omgevingsdienst Brabant Noord.

Artikel 6: Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt bekend gemaakt in het provinciaal blad van de provincie Noord-Brabant, onverminderd het bepaalde in artikel 152, vijfde lid, van de Provinciewet (oud) en artikel 136 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 6 mei 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord van 25 april 2013.

De secretaris,

J.T. Cremers

De voorzitter,

H.G. Hoeksema