Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Bernheze 2023

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Bernheze 2023

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 28 februari 2023;

gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening Fysieke Leefomgeving Bernheze 2021; artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Bernheze 2023

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • .

  a. Bouwhistorisch onderzoek: een in een schriftelijke rapportage vastgelegd onderzoek naar de bouwgeschiedenis, de bouwhistorische waarden en de cultuurhistorische waarden conform de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Rijksgebouwendienst;

 • .

  b. Collectief abonnement Monumentenwacht: abonnement bij Monumentenwacht Noord-Brabant voor eigenaren van gemeentelijke monumenten, waarvan de kosten van het abonnement en de tweejaarlijkse inspectie door de gemeente betaald worden;

 • .

  c. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze;

 • .

  d. Eigenaar: de natuurlijke- of rechtspersoon, die het recht van eigendom heeft of een ander zakelijk recht heeft op een monument;

 • .

  e. Energiescan: onderzoek naar de wijze waarop het energieverbruik van een monument kan worden verbeterd door het treffen van verduurzamingsmaatregelen;

 • .

  f. Instandhoudingswerkzaamheden: werkzaamheden, niet zijnde reguliere onderhoudswerkzaamheden, die met het oog op het behoud van het monumentale karakter dienen om een beschermd gemeentelijk monument in stand te houden;

 • .

  g. Monument: een object, dat is opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst zoals bedoeld in de Erfgoedverordening;

 • .

  h. Monumentenwacht: Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant;

 • .

  i. Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een begrotingsjaar krachtens de voor dat jaar geldende begroting, ten hoogste beschikbaar is voor het totaal aan toe te kennen subsidies krachtens deze verordening;

 • .

  j. Subsidiabele kosten: kosten voor instandhoudingswerkzaamheden welke gemaakt worden tot instandhouding van het monument;

 • k. Verduurzamen: verbetering van de milieuprestaties van gebouwd erfgoed.

Artikel 2 Subsidieplafond

 • 1.

  De gemeenteraad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast bij de behandeling van de begroting.

 • 2.

  Het college verleent slechts subsidie voor zover de op grond van lid 1 vastgestelde financiële middelen toereikend zijn.

Artikel 3 Collectief abonnement Monumentenwacht

 • 1.

  Iedere eigenaar van een monument kan deelnemen aan het collectief abonnement van de Monumentenwacht.

 • 2.

  De eigenaar sluit een abonnement af bij de Monumentenwacht. De jaarlijkse kosten voor het abonnement en de kosten voor de tweejaarlijkse inspectie worden door de gemeente voldaan.

 • 3.

  Het college ontvangt een kopie van het rapport van de tweejaarlijkse inspectie.

 • 4.

  Het contract wordt automatisch en stilzwijgend verlengd (ook bij een nieuwe eigenaar).

 • 5.

  De (nieuwe) eigenaar is bevoegd af te zien van voortzetting van het contract en het contract laten intrekken.

 • 6.

  Het college kan in bijzondere gevallen of bij misbruik de vergoeding van de kosten beëindigen.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor subsidie in aanmerking komende kosten zijn:

 • a.

  herstel- en vervangingswerkzaamheden van authentieke materialen aan buitengevels, daken, dakconstructies, schoorstenen, goten en hemelwaterafvoeren, vensters incl. luiken, buitenkozijnen, buitendeuren en buitenramen;

 • b.

  constructieve en conserverende werkzaamheden aan buitengevels en funderingen;

 • c.

  werkzaamheden ter bestrijding van houtaantasting en daarmee samenhangende conserverende werkzaamheden;

 • d.

  schilderwerk is alleen subsidiabel indien dit het normale reguliere schilderwerk te boven gaat.

 • e.

  de kosten van bouwhistorisch onderzoek, gericht op instandhouding en/of herbestemming van monumenten.

In bijzondere gevallen kan ook voor andere instandhoudingswerkzaamheden subsidie worden verleend.

2. Niet subsidiabel zijn:

 • a.

  kosten voor werkzaamheden die door de eigenaar in zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd;

 • b.

  kosten die gemaakt worden voor werkzaamheden die zijn uitgevoerd door een niet erkend bedrijf;

 • c.

  de btw indien deze kan worden teruggevorderd.

Artikel 5 Aanvragen van een subsidie

 • 1.

  De aanvraag om een subsidie moet schriftelijk worden ingediend bij het college

van burgemeester en wethouders. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van een door het college vastgesteld formulier. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een instandhoudingsplan dat tenminste bestaat uit:

a. een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;

 • b.

  een inspectierapport, niet ouder dan 2 jaar;

 • c.

  bij wijziging van de bestaande toestand: de benodigde plattegronden en gevelaanzichten van de bestaande situatie en tekeningen waarop de voorgenomen instandhoudingswerkzaamheden of wijzigingen staan aangegeven (op schaal 1:100);

 • d.

  bij wijzingen van onderdelen: detailtekeningen van de te wijzigen onderdelen van zowel de bestaande als de nieuwe situatie (op schaal 1:5);

 • e.

  foto’s van de bestaande toestand (zowel overzichtsfoto’s als detailfoto’s van de relevante bouwdelen);

 • f.

  een op de onder b. bedoelde beschrijving gebaseerd bestek of gebaseerde

werkomschrijving per onderdeel van de toe te passen constructie, materialen, afwerkingen en kleuren alsmede van de wijze van verwerking daarvan;

 • g.

  een begroting van alle kosten van de instandhoudingswerkzaamheden, niet ouder dan 2 jaar en gespecificeerd in hoeveelheden, uren en materialen;

 • h.

  energiescan (bij het treffen van duurzame en energiebesparende maatregelen).

 • 2.

  Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in het eerste lid, stelt het college de

aanvrager in de gelegenheid om binnen vier weken de ontbrekende gegevens en bescheiden te overleggen. Het college geeft aan welke aanvullende informatie wordt gewenst.

 • 3.

  Indien een omgevingsvergunning vereist is, dient deze deel uit te maken van de subsidieaanvraag.

 • 4.

  Zijn de ontbrekende gegevens niet binnen de in lid 2 van dit artikel voornoemde termijn aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 6 Volgorde van behandeling

 • 1.

  Aanvragen om verlening van subsidie worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 • 2.

  In geval van calamiteit kan het college van het gestelde in het eerste lid afwijken.

 • 3.

  Aanvragen om subsidie waarover in verband met het bepaalde in artikel 2 niet positief kan worden beschikt, worden door burgemeester en wethouders voor dat betreffende jaar afgewezen. Deze aanvragen worden in het eerst volgende jaar, waarvoor door de gemeenteraad een subsidieplafond is vastgesteld, op basis van de oorspronkelijk ingediende volgorde met voorrang in behandeling genomen.

Artikel 7 Beschikkingsprocedure

 • 1.

  Het college neemt een besluit binnen acht weken nadat de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste 4 weken verlengen, mits het de aanvrager daarvan in kennis stelt binnen de termijn van 8 weken.

 • 3.

  Op de aanvraag is afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 8 Subsidietoekenning

 • 1.

  Op verzoek kan aan de eigenaar van een monument door het college een subsidie worden toegekend.

 • 2.

  De subsidie kan uitsluitend worden verleend indien de vastgestelde subsidiabele kosten tenminste € 2.500,- bedragen. Voor kosten voor bouwhistorisch onderzoek geldt geen drempelbedrag.

 • 3.

  De subsidiebijdrage voor instandhoudingskosten bedraagt per aanvraag maximaal 50% van de door het college vastgestelde subsidiabele kosten voor instandhoudingswerkzaamheden aan monumenten met een maximum van € 7.500,- per monument. Voor instandhoudingswerkzaamheden aan rieten daken bedraagt de subsidiebijdrage voor instandhoudingskosten maximaal 30% van de door het college vastgestelde subsidiabele kosten met een maximum van

€ 10.000,- per monument.

 • 4.

  Het monument kan eenmaal per 2 jaar voor subsidie in aanmerking komen, maar niet voor de voorziening waarvoor eerder subsidie is toegekend.

 • 5.

  Voor instandhoudingswerkzaamheden aan rieten daken kan eenmaal per 10 jaar subsidie worden aangevraagd.

 • 6.

  Het college kent slechts subsidie toe voor zover de op grond van artikel 2 vastgestelde middelen toereikend zijn.

Artikel 9 Subsidie energiescan

 • 1.

  De subsidiebijdrage voor de kosten van een energiescan bedraagt maximaal 50% van de gemaakte kosten met een maximum van € 500,- per monument.

 • 2.

  De energiescan dient te worden uitgevoerd door een erkend adviseur Duurzame Monumenten.

 • 3.

  Het college kent slechts één subsidie toe per monument.

 • 4.

  Het college kent slechts subsidie toe voor maximaal 10 monumenten per jaar.

 • 5.

  Het college is bevoegd dit artikel buiten toepassing te laten indien gebruiksmatig of budgettair daar aanleiding toe is.

Artikel 10 Weigeren van subsidie

Subsidiering wordt geweigerd indien:

a. met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen voordat op de subsidieaanvraag door het college is beslist;

b.  de kosten van restauratie op grond van een verzekering worden gedekt;

c. het de loonkosten van de eigenaar betreft die hij in het kader van de instandhouding zelf verricht;

d. met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen, voordat een voor de werkzaamheden eventueel vereiste omgevingsvergunning is verleend;

e. binnen de in artikel 8, vierde en vijfde lid gestelde termijnen reeds subsidie is verleend voor de betreffende werkzaamheden;

f. met het treffen van de voorziening het belang van de monumentenzorg niet of in onvoldoende mate wordt gediend.

Artikel 11 Subsidieverplichtingen

 • 1.

  De eigenaar is verplicht om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één jaar na toekenning van de subsidie, te beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden. Als niet aan deze verplichting wordt voldaan, kan de subsidieverlening worden ingetrokken.

 • 2.

  De aanvang van het werk moet tenminste één week van tevoren schriftelijk aan het college worden gemeld.

 • 3.

  Binnen 2 jaar na toekenning van de subsidie in de onderhoudskosten moeten de instandhoudingswerkzaamheden zijn voltooid. Als niet aan deze verplichting wordt voldaan, kan de subsidieverlening worden ingetrokken.

Artikel 12 Gereedmelding en vaststelling subsidie

1. Vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat:

a. de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden bij burgemeester en wethouders zijn gereedgemeld, financieel en technisch zijn gecontroleerd en akkoord bevonden;

b. een overzicht is overgelegd van de betreffende gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde voorzieningen en de daarop betrekking hebbende kosten;

c. een overzicht is overgelegd van het uitgevoerde meer- en minderwerk.

2. De hoogte van de vast te stellen subsidie wordt berekend op basis van de bij de verlening aanvaarde kosten van voorzieningen of de werkelijke kosten indien deze hoger dan wel lager zijn.

3. De gereedmelding als bedoeld in het eerste lid omvat:

 • a.

  een schriftelijk bericht dat de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden zijn voltooid;

 • b.

  een kostenoverzicht;

 • c.

  alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden.

 • 4.

  In plaats van rekeningen en betalingsbewijzen zoals bedoeld in het voorgaande lid kan een verklaring van een registeraccountant worden overgelegd waaruit blijkt dat het overgelegde kostenoverzicht juist en volledig is.

Artikel 13Onvolledige informatieIndien bij controle blijkt dat de eigenaar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt of de voorschriften, vastgesteld bij of krachtens deze verordening niet nakomt en/of afwijkt van het instandhoudingsplan waarop de subsidietoekenning is gebaseerd, kan het college besluiten om niet dan wel tot gedeeltelijke uitbetaling over te gaan.

Artikel 14  Bijzondere omstandighedenIndien bijzondere omstandigheden tot gevolg zouden hebben dat onverkorte toepassing van deze verordening tot onredelijke resultaten zou leiden, kan het college in het belang van monumentenzorg afwijken van het hierin bepaalde.

Artikel 15 Beleidsregels

Burgemeester en wethouders kunnen nadere beleidsregels vaststellen ten aanzien van de uitvoering van deze verordening.

Artikel 16 Overgangsbepaling

Aanvragen die zijn ingediend voordat deze verordening in werking trad, worden afgehandeld op basis van de regels die golden op het moment van de ontvangst van de aanvraag.

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking een dag na publicatie.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de “Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2012”, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2011. .

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Bernheze 2023”.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van

20 april 2023.

Leandra Kilian

griffier

Antoine Walraven

waarnemend burgemeester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening

]