Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Urban Sports & Culture

Geldend van 01-09-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling Urban Sports & Culture

Burgemeester en wethouders van Breda,

Gelet op artikel 1:3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Breda 2017;

besluiten vast te stellen de:

Subsidieregeling Urban Sports & Culture

Artikel 1: Definities

Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda;

Project: een in tijd en middelen begrensde activiteit waar Urban Sports & Culture centraal staat;

Urban-beoefenaars: dit zijn personen of rechtspersonen die als amateur of professional actief zijn als beoefenaar in Urban Sports & Culture;

Urban Sports & Culture: dit is een verzamelnaam van creatieve, visuele en fysieke uitingsvormen van (jonge) stedelingen, die zich kenmerken door een vrij (niet of los georganiseerd) en expressief karakter. Spektakel, uitdaging en het demonstreren van je vaardigheden speelt een belangrijke rol. Het bestaat vooral rondom communities van gelijkgestemden, met de stedelijke omgeving als decor en podium.

Artikel 2: Reikwijdte

Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders aan projecten die voldoen aan de in artikel 4 beschreven subsidiecriteria.

Artikel 3: Voor wie

Subsidie op grond van deze regeling is bedoeld voor in Breda wonende natuurlijke personen alsmede in Breda gevestigde rechtspersonen en zelfstandigen (zzp-ers), die actief zijn als urban-beoefenaar.

Artikel 4: Subsidiecriteria en beoordeling aanvragen

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan ieder van de volgende subsidiecriteria:

 • 1.

  De aanvrager valt binnen de doelgroep als bedoeld in artikel 3;

 • 2.

  De aanvrager heeft een project;

 • 3.

  Minimaal één urban sport- of culture discipline speelt een rol in het project;

 • 4.

  Het project draagt in hoge mate bij aan Urban Sports & Culture in Breda;

 • 5.

  De oorsprong van het project is bottom-up, dus ontwikkeld “samen met” in plaats van “voor’’ urban-beoefenaars;

 • 6.

  Het project vindt plaats in de gemeente Breda;

 • 7.

  Het project is laagdrempelig, dat wil zeggen dat het toegankelijk is voor een brede doelgroep in Urban Sports & Culture;

 • 8.

  Het project dient vóór 1 juli 2024 plaats te vinden.

Artikel 5: Subsidiabele kosten

Alle kosten die toegerekend kunnen worden aan het project komen voor subsidie in aanmerking met uitzondering van reguliere exploitatiekosten van zzp’ers of rechtspersonen.

Artikel 6: Subsidiebedrag

 • 1. De subsidie op grond van deze subsidieregeling bedraagt minimaal € 500,00 en maximaal € 2.500,00 per aanvrager.

 • 2. Voor de uitvoering van deze regeling hebben burgemeester en wethouders een subsidieplafond vastgesteld van € 65.000,00;

 • 3. Subsidieverstrekking vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 4. De subsidie wordt direct vastgesteld.

Artikel 7: Weigeringsgronden

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd:

 • 1.

  Als de activiteit in strijd is met de goede zeden, openbare orde, of andere vigerende wet- en regelgeving;

 • 2.

  Als de aanvrager reeds subsidie op grond van deze regeling heeft toegekend gekregen.

Artikel 8: Bij de aanvraag in te dienen stukken

 • 1. De aanvraag wordt digitaal ingediend en voorzien van een ingevuld aanvraagformulier en sluitende projectbegroting;

 • 2. Indien de inschrijving wordt gedaan door een rechtspersoon, dan worden statuten en gegevens uit het register van de Kamer van Koophandel met de aanvraag meegestuurd.

Artikel 9: Procedure

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 september 2023 tot 31 december 2023, tenzij het subsidieplafond eerder bereikt wordt.

 • 2. Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de genoemde criteria zoals benoemd in artikel 4.

 • 3. Burgemeester en wethouders beslissen uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van de complete aanvraag.

Artikel 10: Algemene subsidieverordening Breda 2017

De Algemene subsidieverordening Breda 2017 is van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 11: Hardheidsclausule

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen, in bijzondere gevallen een of meerdere artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheden van overwegende aard;

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 12: Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Urban Sports & Culture.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2023.

 • 3. Deze regeling vervalt van rechtswege op 1 januari 2024.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Breda in de vergadering van 11 juli 2023

, burgemeester

, gemeentesecretaris