Subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur 2024

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur 2024

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lelystad;

Overwegende dat:

 • -

  het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de volgende door de gemeenteraad van Lelystad vastgestelde beleidsdoelen op het gebied van het lokaal cultuurbeleid:

 • Het realiseren van een cultureel voorzieningenniveau en activiteitenaanbod dat:

  • bewoners en bezoekers van Lelystad stimuleert om kennis te nemen van en deel te nemen aan een breed aanbod van culturele activiteiten;

  • bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en de ontwikkeling van Lelystad tot een open, levendige en volwaardige stad ondersteunt.

Gelet op:

 • -

  artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad;

B E S L U I T E N

vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur 2024.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a.

   amateurkunst: het zonder betaling of winstoogmerk beoefenen van een vorm van kunst;

  • b.

   ASVL: Algemene Subsidieverordening gemeente Lelystad;

  • c.

   begrotingssubsidie: een jaarlijks toe te kennen maximum bijdrage in de kosten van reguliere activiteiten van organisaties, als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onderdeel c, van de Awb.

  • d.

   culturele activiteit: activiteit op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, mode, film, nieuwe media en literaire cultuur, niet zijnde een voorstelling, uitvoering of presentatie op het gebied van (amateur)kunst en cultuur.

  • e.

   datum start activiteit: de datum waarop de activiteit voor het publiek of deelnemers toegankelijk wordt gesteld;

  • f.

   deskundigheidsbevordering: een activiteit gericht op de verbetering van de uitoefening van kunst en cultuur zoals kennis en competenties, bijvoorbeeld door het inschakelen van een deskundig begeleider (of begeleiders) voor artistieke kwaliteitsontwikkeling of cultureel ondernemerschap;

  • g.

   discipline-overstijgend: een activiteit dat meerdere kunstdisciplines betreft, bijvoorbeeld podiumkunst en beeldende kunst en letteren;

  • h.

   innovatie, samenwerking en talentontwikkeling: activiteit gericht op vernieuwend artistiek aanbod, nieuwe samenwerkingen en/of een bijdrage levert aan de keten van talentontwikkeling;

  • i.

   NAW: naam, adres, woonplaats.

  • j.

   nieuwe aanvrager: organisatie die in de afgelopen 5 jaar niet eerder een aanvraag heeft ingediend voor een subsidie in het kader van het gemeentelijk cultuurbeleid;

  • k.

   professionele kunstenaar: kunstenaar die beroepshalve of tegen betaling met een winstoogmerk actief is in een kunstdiscipline;

  • l.

   professionele projecten: culturele activiteiten waar medewerkers een binnen de sector marktconform honorarium voor ontvangen;

  • m.

   programmeringskosten: directe programmerings- of activiteitenkosten voor de voorstelling, uitvoering of presentatie.

  • n.

   subsidie: een bijdrage in de kosten van presentaties of activiteiten;

  • o.

   voorstelling, uitvoering of presentatie: een voor het publiek toegankelijke culturele activiteit waaraan door middel van publiciteit bekendheid wordt gegeven, bijvoorbeeld via de media, affiches en programmabladen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten en voor zover passend binnen het gestelde in de ASVL van de gemeente Lelystad.

Artikel 3. Doel

Deze regeling heeft tot doel activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van het lokaal cultuurbeleid.

Artikel 4. Soort subsidieaanvragen

 • 1. Aanvragen om subsidie op grond van deze regeling kunnen bij het college worden ingediend voor culturele activiteiten in het kader van de volgende domeinen:

  • a.

   professionele projecten zoals voorstellingen, uitvoeringen en/of presentaties;

  • b.

   amateurkunst;

  • c.

   innovatie, samenwerking en talentontwikkeling;

  • d.

   deskundigheidsbevordering.

 • 2. Nadere specificatie van lid 1 is opgenomen in de bijlage van deze regeling.

Artikel 6. Algemene subsidievoorwaarden

 • 1. Om voor subsidie op grond van deze regeling in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de volgende algemene voorwaarden:

  • a.

   de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd vindt plaats in de gemeente Lelystad;

  • b.

   voorstellingen, presentaties en uitvoeringen zijn openbaar toegankelijk;

  • c.

   er dient sprake te zijn van een aantoonbaar begrotingstekort bij het organiseren van de activiteit;

  • d.

   de aanvrager is een organisatie zonder winstoogmerk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • e.

   instellingen die een begrotingssubsidie ontvangen van de gemeente Lelystad komen alleen in aanmerking voor subsidie als de activiteit op projectbasis plaatsvindt en niet gerekend kan worden tot de reguliere activiteiten van de betreffende instelling;

  • f.

   de verplichting(en) voor de gesubsidieerde activiteit wordt aangegaan in het betreffende kalenderjaar;

  • g.

   stapeling van subsidies binnen de regeling is toegestaan.

Artikel 7. Bijzondere subsidievoorwaarden

Om voor subsidie op grond van deze regeling in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan bijzondere subsidievoorwaarden die zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende en daarvan deel uitmakende bijlage.

Artikel 8. Weigeringsgronden

 • 1. Het college weigert subsidie:

  • a.

   voor activiteiten met een commercieel karakter, of waarbij sprake is van een winstoogmerk;

  • b.

   voor activiteiten met een charitatieve doelstelling;

  • c.

   voor optredens op bedrijfsfeesten;

  • d.

   voor de oprichting en vervaardiging van gedenktekens;

  • e.

   voor activiteiten die al zijn aangevangen voordat de subsidieaanvraag is ingediend;

Artikel 9. Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt jaarlijks, voorafgaand aan het subsidiejaar voor de vier domeinen het subsidieplafond vast.

 • 2. Het op grond van het subsidieplafond beschikbare subsidiebudget wordt jaarlijks verdeeld over twee tranches:

  • -

   50% voor de periode januari tot en met juni, en

  • -

   50% voor de juli tot en met december.

 • 3. Niet verleende middelen uit de eerste tranche worden na 30 juni beschikbaar gesteld voor de tweede tranche.

Artikel 10. Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 3. Indien de aanvrager met toepassing van het tweede lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 4. Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college het beschikbare budget verdelen op basis van de volgende criteria:

 • De mate van betekenis voor:

  • a.

   de verbreding van het cultuuraanbod in Lelystad (gericht op de toegevoegde waarde voor het bestaande cultuuraanbod); en/of

  • b.

   de maatschappelijke participatie in Lelystad (gericht op de toegevoegde waarde voor de sociale interactie tussen inwoners en bereik diverse doelgroepen); en/of

  • c.

   de versterking van het woon- en leefklimaat van Lelystad (gericht op de toegevoegde waarde voor een complete en volwaardige stad, aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven).

Artikel 11. Subsidiabele kosten

 • 1. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen dienen direct betrekking te hebben op de in artikel 4 genoemde activiteiten. Dit zijn onder meer:

  • a.

   programmering- of activiteitenkosten; waaronder gage professionele kunstenaars, honorarium professionele medewerkers en/of deskundigen;

  • b.

   materiaalkosten;

  • c.

   promotiekosten;

  • d.

   huur accommodatie voor de voorstelling, uitvoering, presentatie of activiteit;

  • e.

   noodzakelijke vergunningen;

  • f.

   (transport)kosten voor materialen voor de voorstelling, uitvoering, presentatie of activiteit;

  • g.

   vrijwilligersvergoedingen tot een maximum van 10% van de verleende subsidie.

Artikel 12. Niet-subsidiabele kosten

 • 1. Kosten die in niet voor subsidie in aanmerking komen zijn:

  • a.

   reis- en verblijfskosten, uitgezonderd kosten die betrekking hebben op art 4 lid 2d;

  • b.

   cateringkosten;

  • c.

   bestuurs- en administratiekosten;

  • d.

   kosten die al op andere wijze zijn of worden gesubsidieerd;

  • e.

   de aan de subsidie-aanvrager in rekening gebrachte btw die door hem kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze aan hem kan worden terugbetaald of gecompenseerd.

Artikel 13. De aanvraag

 • 1. In aanvulling op het gestelde in artikel 8 van de ASVL moet de aanvrager een projectplan overleggen met een omschrijving op welke wijze:

  • a.

   wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden zoals omschreven in artikel 6;

  • b.

   wordt voldaan aan de aanvullende onderbouwing zoals opgenomen in de bijlage van deze regeling;

  • c.

   op welke wijze openbare bekendheid wordt gegeven aan de gesubsidieerde activiteit als het een voorstelling, presentatie of uitvoering betreft;

  • d.

   sprake is van een sluitende begroting.

Artikel 14. Aanvraagtermijn

 • 1. In afwijking van het gestelde in artikel 9 lid 3, van de ASVL gelden de volgende aanvraagtermijnen:

  • a.

   indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd plaatsvinden in de periode 1 januari tot en met 30 juni van een jaar, wordt een aanvraag om subsidie ingediend in de periode vanaf 1 augustus van het daaraan voorafgaande jaar tot uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit.

  • b.

   indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd plaatsvinden in de periode 1 juli tot en met 31 december van een jaar, wordt een aanvraag om subsidie in datzelfde jaar ingediend in de periode vanaf 1 januari tot uiterlijk 8 weken voor de start van de activiteit.

Artikel 15. Subsidievaststelling

 • 1. De subsidieontvanger dient uiterlijk 13 weken na afloop van de gesubsidieerde activiteit een aanvraag tot subsidievaststelling in, tenzij in de beschikking tot subsidieverlening een andere termijn is vermeld.

 • 2. De aanvraag tot subsidievaststelling bevat een bewijs dat de activiteit plaats heeft gevonden, op basis van een inhoudelijk verslag, en een financieel verslag als bedoeld hoofdstuk 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

 • 3. In geval van een voorstelling, presentatie of uitvoering bevat de aanvraag een bewijs dat aan de gesubsidieerde activiteit openbare publicitaire bekendheid is gegeven en deze voor het publiek toegankelijk is geweest.

 • 4. Het college beslist binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

 • 5. Indien uit de verantwoording blijkt dat de verstrekte subsidie geheel of gedeeltelijk niet nodig is geweest, is het college bevoegd de subsidie voor dat deel terug te vorderen.

Artikel 16. Verplichting

 • 1. De subsidieontvanger verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring.

 • 2. De subsidieontvanger meldt onmiddellijk iedere wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overgelegd.

 • 3. De subsidiabele kosten aantoonbaar te zijn met een verklaring van een kascommissie of facturen en betaalbewijzen en een bijbehorende bancaire afschrijving. In het geval van een contante betaling dient hiervan een onderbouwing te zijn in de vorm van een door beide partijen ondertekende kwitantie (voorzien van tenminste de NAW-gegevens begunstigde) en een onderbouwing van de pinopname van de bankrekening van de subsidient.

Artikel 17. Intrekking en wijziging subsidie

 • 1. Als geheel of gedeeltelijk niet is voldaan aan de subsidievoorwaarden zoals gesteld in deze regeling, is het college bevoegd de subsidie voor dat deel terug te vorderen.

Artikel 18. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen die bij het opstellen van deze regeling niet voorzien waren, het bepaalde in deze regeling ten gunste van belanghebbenden buiten toepassing laten of daarvan afwijken, als strikte toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 19. Inwerkingtreding en overgangsbepaling

 • 1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur 2024’.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en is van toepassing op subsidieaanvragen voor culturele activiteiten (zoals bedoeld in artikel 4) vanaf 2024.

 • 3. De volgende regelingen komen per 31 december 2023 te vervallen:

  • a.

   Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunstverenigingen 2021;

  • b.

   Subsidieregeling beeldende kunsten en vormgeving 2021;

  • c.

   Subsidieregeling podiumkunsten 2021;

  • d.

   Subsidieregeling amateurkunst 2021;

  • e.

   Subsidieregeling letteren 2021.

 • 4. Een subsidieaanvraag die betrekking heeft op de uitvoering van culturele activiteiten die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in 2023, worden behandeld overeenkomstig de in het derde lid genoemde regelingen.

Ondertekening

Lelystad d.d. 18 juli 2023

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,

de burgemeester

Bijlage als bedoeld in artikel 4, lid 2 van de Subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur 2024

 • A.

  Bijzondere subsidievoorwaarden voor het domein Professionele projecten.

  Onder professionele projecten wordt in deze regeling verstaan: voorstellingen, uitvoeringen, presentaties waar medewerkers een binnen de sector marktconform honorarium voor ontvangen.

  • 1.

   Doel

   De regeling richt zich op het bevorderen van het culturele klimaat van Lelystad, door professionele projecten te subsidiëren die naar het oordeel van het college een aantoonbare toegevoegde waarde hebben voor de gemeente Lelystad, haar inwoners en bezoekers.

  • 2.

   Aanvullende voorwaarden voor subsidie:

   • a.

    de productie en/of presentatie heeft een toegevoegde waarde voor het bestaande professionele cultuuraanbod in Lelystad;

   • b.

    bij de uitvoering wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van kunstprofessionals;

   • c.

    het maximale subsidiebedrag per activiteit bedraagt ten hoogste 70% van de totale kosten, met een maximum subsidie van € 30.000, -- en een minimum subsidie van € 5.000, van de subsidiabele kosten per project;

   • d.

    Een aanvrager kan maximaal twee keer per jaar op grond van deze regeling een subsidie aanvragen voor dit domein.

  • 3.

   Aanvraag

   In aanvulling op het gestelde in artikel 13 van de regeling moet de aanvrager de volgende onderbouwing bij zijn aanvraag overleggen:

   • a.

    omschrijving op welke wijze de gesubsidieerde activiteit bijdraagt aan de bijzondere subsidievoorwaarden voor dit domein.

 • B.

  Bijzondere subsidievoorwaarden voor het domein Amateurkunst

  Onder amateurkunst wordt in deze regeling verstaan: het zonder betaling of winstoogmerk beoefenen en/of presenteren van een vorm van kunst;

  • 1.

   Doel

   De regeling richt zich op het bevorderen van het culturele klimaat van Lelystad, door voorstellingen, uitvoeringen en presentaties te subsidiëren die naar het oordeel van het college bijdragen aan:

   • a.

    de vergroting van de belangstelling voor de beoefening van amateurkunst in de gemeente Lelystad; en/of

   • b.

    de actieve cultuurparticipatie van de inwoners en bezoekers van de gemeente Lelystad op het gebied van amateurkunst; en/of

   • c.

    de ontwikkeling en versterking van het culturele klimaat in de gemeente Lelystad, in het bijzonder op het gebied van amateurkunst.

  • 2.

   Aanvullende voorwaarden voor subsidie:

   • a.

    De deelnemers aan de voorstelling, uitvoering of presentatie zijn hoofdzakelijk woonachtig in de gemeente Lelystad;

   • b.

    Een subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de totale kosten, met een maximum subsidie van € 10.000,-- en een minimum subsidie van € 500,-- van de subsidiabele kosten per activiteit;

   • c.

    Een aanvrager kan maximaal twee keer per jaar op grond van deze regeling een subsidie aanvragen voor dit domein.

  • 3.

   Aanvraag

   In aanvulling op het gestelde in artikel 13 van de regeling moet de aanvrager de volgende onderbouwing bij zijn aanvraag overleggen:

   • a.

    een omschrijving op welke wijze de gesubsidieerde activiteit bijdraagt aan de bijzondere subsidievoorwaarden voor dit domein.

 • C.

  Bijzondere subsidievoorwaarden voor het domein Innovatie, samenwerking en talentontwikkeling

  Onder culturele activiteit wordt in deze regeling verstaan: artistieke activiteiten niet zijnde een voorstelling, uitvoering of presentatie op het gebied van (amateur)kunst en cultuur.

  • 1.

   Doel

   De regeling richt zich op het bevorderen van het culturele klimaat van Lelystad door artistieke activiteiten te subsidiëren die naar het oordeel van het college bijdragen aan de culturele en creatieve ontwikkeling van Lelystad en haar inwoners.

  • 2.

   Aanvullende voorwaarden voor subsidie:

   • a.

    De activiteit is discipline-overstijgend; en/of

   • b.

    de activiteit is aanvullend op het bestaande aanbod in de gemeente Lelystad; en/of

   • c.

    de activiteit is innoverend en/of;

   • d.

    de activiteit jaagt kruisbestuiving aan en stelt nieuwe samenwerkingen centraal; en/of

   • e.

    de activiteit verbindt, jaagt aan, voert uit en levert een bijdrage in de keten talentontwikkeling; en/of

   • f.

    er is sprake van een culturele activiteit of cultureel evenement met een naar het oordeel van het college aantoonbare betekenis voor het sociale domein waarbij het gaat om een nieuwe samenwerking met tenminste één partner uit het sociale domein uit Lelystad; en/of

   • g.

    er is sprake van een culturele activiteit of cultureel evenement met een naar het oordeel van het college aantoonbare economische betekenis; waarbij het gaat om een nieuwe samenwerking met tenminste één economische partner uit Lelystad;

   • h.

    een subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de totale kosten, met een maximum van € 10.000,-- en een minimum van € 500,-- van de subsidiabele kosten per project;

   • i.

    Een aanvrager kan maximaal twee keer per jaar op grond van deze regeling een subsidie aanvragen voor dit domein.

  • 3.

   Aanvraag

   In aanvulling op het gestelde in artikel 13 van de regeling moet de aanvrager de volgende onderbouwing bij zijn aanvraag overleggen:

   • a.

    Een omschrijving op welke wijze de gesubsidieerde activiteit bijdraagt aan de bijzondere subsidievoorwaarden voor dit domein.

 • D.

  Bijzondere subsidievoorwaarden domein Deskundigheidbevordering

  Onder deskundigheidsbevordering wordt in deze regeling verstaan: een activiteit gericht op de verbetering van de artistieke kwaliteitsontwikkeling of cultureel ondernemerschap bij (amateur)kunstenaars.

  • 1.

   Doel

   De regeling richt zich op de deskundigheidsbevordering van (amateur)kunstenaars die woonachtig zijn in de gemeente Lelystad, door het subsidiëren van deskundig begeleiding (of begeleider(s).

  • 2.

   Aanvullende voorwaarden voor subsidie:

   • a.

    In aanvulling op het gestelde in artikel 11 van de regeling komen de volgende kosten in aanmerking voor subsidie:

    • -

     brutoloonkosten van de deskundig begeleiding;

    • -

     werkgeverslasten van de deskundig begeleiding;

    • -

     reis en verblijfskosten tot een maximum van 25% van de subsidiabele kosten.

   • b.

    Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 1.000,-- en minimaal € 250,-- van de subsidiabele kosten per project, en bedraagt niet meer dan 50% van de totale kosten;

   • c.

    Een aanvrager kan maximaal twee keer per jaar op grond van deze regeling een subsidie aanvragen voor dit domein.

  • 3.

   Aanvraag

   In aanvulling op het gestelde in artikel 13 van de regeling moet de aanvrager de volgende onderbouwing bij zijn aanvraag overleggen:

   • -

    Een omschrijving op welke wijze de gesubsidieerde activiteit bijdraagt aan de doelen zoals omschreven in lid 1 van de bijzondere subsidievoorwaarden voor dit domein;

   • -

    bewijsstukken die de deskundigheid of vakbekwaamheid van de betreffende deskundige begeleiding onderbouwen;

   • -

    contracten tussen de rechtspersoon en de deskundige begeleiding over de afspraken en over de vorm van begeleiding en beloning;

   • -

    een verklaring dat deelnemers woonachtig zijn in de gemeente Lelystad.

Aanvraagformulier Programmasubsidie Cultuur

Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van subsidie. Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad (hierna ASVL) en aan de betreffende subsidieregeling.

Wanneer kunt u voor subsidie in aanmerking komen?

 • als u een activiteit heeft die gericht is op de gemeente Lelystad en haar inwoners;

 • die voldoet aan de voorwaarden van de ASVL en de betreffende subsidieregeling; en

 • waarvan het subsidieplafond (maximum aan financiële middelen) nog niet is bereikt.

Hoe vraagt u subsidie aan?

 • door het aanvraagformulier volledig invullen, te ondertekenen en op tijd indienen via

 • door alle noodzakelijke bijlagen mee te sturen. Zie punt 4 van dit formulier.

Op welk moment kunt u subsidie aanvragen?

 • Een aanvraag om een subsidievoor een activiteit die in de periode januari - juni plaatsvindt kan worden ingediend vanaf 1 augustus voorafgaand aan het jaar, tot 1 april in het jaar waarvoor u een subsidie aanvraagt.

 • Een aanvraag om een subsidievoor een activiteit die in de periode juli - december plaatsvindt kan worden ingediend vanaf 1 januari tot uiterlijk 1 oktober in het jaar waarvoor u een subsidie aanvraagt.

 • Bij twijfel kunt u informeren bij het subsidiebureau via telefoonnummer 14 0320 of subsidiebureau@lelystad.nl

Verklaring

De aanvrager: ______________

vraagt hierbij een subsidieaan van €  …….…….,..

voor het jaar …. en verklaart middels ondertekening van dit Aanvraagformulier Programmasubsidie Cultuur:

 • alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt;

 • bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen zoals bepaald in de ASVL en de subsidieregeling;

 • bereid te zijn aanvullende informatie te verstrekken aan de gemeente Lelystad indien dit nodig blijkt voor de beoordeling van de aanvraag of steekproef;

___________________________________________________

(plaats en datum)

Naam tekeningsbevoegde 1:

Functie:

_____________________

(handtekening)

Naam tekeningsbevoegde 2: 

Functie:

_____________________

(handtekening)

 • 1.

  Uw gegevens

Naam van de rechtspersoon zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel of naam van de natuurlijke persoon.

….........................................................

Vestigingsadres

Postcode en plaats

Postadres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Website

KvKnummer

BSN nummer (bij natuurlijk persoon)

….........................................................

….........................................................

….........................................................

….........................................................

….........................................................

….........................................................

….........................................................

….........................................................

Op welke IBAN (rekeningnummer) kan de subsidie overgemaakt worden?

Ten name van

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Is sinds de laatste aanvraag het rekeningnummer en/of het postadres gewijzigd?

….........................................................

….........................................................

☐ Ja ☐ Nee

Voeg bewijsstuk toe waaruit IBAN en tenaamstelling van de aanvrager blijkt.

☐ Ja ☐ Nee

Naam contactpersoon

Functie

Telefoonnummer

E-mailadres

….........................................................

….........................................................

….........................................................

 • 2.

  Voor welk domeinvraagt u subsidie?

U dient aan te vinken voor welk domein u subsidie aanvraagt. 

Lees vooraf de subsidieregeling bij Cultuur

 • Domein

  • Professionele projecten zoals voorstellingen, uitvoeringen en/of presentaties.

  • Amateurkunst.

  • Innovatie, samenwerking en talentontwikkeling.

  • Deskundigheidsbevordering.

 • 3.

  Omschrijving van deactiviteit waarvoor u subsidie aanvraagt

Wat is de naam van de activiteit/project

 

Voor welke bedrag vraagt u subsidie aan?

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen dienen direct betrekking te hebben op de activiteiten. Dit zijn onder meer:

 • a.

  Programmering- of activiteitenkosten; waaronder gage professionele kunstenaars, honorarium professionele medewerkers en/of deskundigen;

 • b.

  materiaalkosten;

 • c.

  promotiekosten;

 • d.

  huur accommodatie voor de voorstelling, uitvoering, presentatie of activiteit;

 • e.

  noodzakelijke vergunningen;

 • f.

  (transport)kosten voor materialen voor de voorstelling, uitvoering, presentatie of activiteit;

 • g.

  vrijwilligersvergoedingen tot een maximum van 10% van de verleende subsidie.

Kosten die in niet voor subsidie in aanmerking komen zijn:

 • a.

  reis- en verblijfskosten, uitgezonderd kosten die betrekking hebben op art 4 lid 2d;

 • b.

  cateringkosten;

 • c.

  bestuurs- en administratiekosten;

 • d.

  kosten die al op andere wijze zijn of worden gesubsidieerd;

 • e.

  de aan de subsidie-aanvrager in rekening gebrachte btw die door hem kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze aan hem kan worden terugbetaald of gecompenseerd.

€ ….........................................................

Wat zijn de totale kosten van de activiteit?

Omschrijving van de activiteit.

Een beschrijving van de  activiteit, doelstelling en resultaten dient u apart bij te voegen of op te nemen in het projectplan.

Omschrijving doelstelling en resultaten.

Wijze waarop de activiteit voldoet aan de specifieke voorwaarden voor het betreffende domein?

Een beschrijving  dient u apart bij te voegen of op te nemen in het projectplan.

Doelgroep

Graag zo specifiek mogelijk vermelden, of op te nemen in het projectplan.

Begindatum activiteit/project

 

Einddatum activiteit/project

 

Locatie(s) waar de activiteit plaatsvindt

Is de activiteit openbaar toegankelijk?

….........................................................

☐ Ja ☐ Nee

Aantal deelnemers

Onder het aantal deelnemers wordt verstaanhet aantal personendat bij de organisatie of uitvoering van de activiteit is betrokken, dan wel aan de activiteit zelfdeelneemt.

….........................................................

Aantal bezoekers/toeschouwers

Onder het aantal bezoekers wordt verstaan het aantal personendat de activiteit bezoekt indien dit een voorstelling, presentatie of uitvoering is.

….........................................................

Samenwerkendepartners

….........................................................

Indien aanwezig, de standvan de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag.

€….........................................................

d.d.

Is er een meldingsplicht voor uit te keren loon en andersoortige beloningen, inclusief vergoedingen voor eventueel extern ingehuurd personeel, in het kader van de inkomensgrens zoals opgenomen in de WNT.

☐ Ja ☐ Nee

4. Bijlagen

Om uw subsidieaanvraag compleet te maken dient u de volgende bijlagen toe te voegen.

De aanvraag

Verplichte bijlagen

U dient de volgende gegevens te overleggen:

 • Beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • Beschrijving van de doelstellingen en resultaten die daarmee wordennagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen.

 • Beschrijving op welke wijze voorstellingen, presentaties of uitvoering openbaar toegankelijk zijn.

 • Omschrijving hoe de activiteit bijdraagt aan de specifieke voorwaarden voor het betreffende domein.

 • Begroting van en een dekkingsplan voor kosten van deze activiteiten (lees onderstaande toelichting bij 2);

 • De stand van evt. egalisatiereserve

 • Een verklaring van de aanvrager voor uit te keren loon (Lees onderstaandetoelichting bij 2)

Als de aanvrager een onderneming is dient u aan-

vullend te overleggen:

 • Opgave van subsidies (Leesonderstaande toelichting bij 4)

 • een verklaring als bedoeld in de- minimisverordening.

Als de aanvrager een rechtspersoonis die voor de eerste maal subsidie aanvraagt dient u aanvullend te overleggen:

 • Oprichtingsakte

 • Statuten

 • Jaarverslag

 • Jaarrekening

 • De balans van het voorgaandejaar

 • 1)

  Toelichting Projectplan

  Een overzicht met een beschrijving van de activiteiten, doelstelling, eventueel beoogde resultaten, de wijze waarop de activiteit eventueel openbaar toegankelijk is en de relatie met het betreffende domein.

 • 2)

  Toelichting begroting en dekkingsplan

  Een begroting met dekkingsplan betreft een opgave van de inkomsten en uitgaven van de kosten van de activiteiten, waar de subsidie voor wordt aangevraagd. Het dekkingsplan bevat indien van toepassing een opgave van subsidieaanvragen bij andere bestuursorganen of private organisaties en de stand van zaken daarvan.

 • 3)

  Toelichting verklaring

  Een verklaring van de aanvrager waarin opgenomen is of hij een meldingsplicht heeft voor uit te keren loon en andersoortige beloningen, inclusief vergoedingen voor eventueel extern ingehuurd personeel, in het kader van de inkomensgrens zoals opgenomen in de WNT.

 • 4)

  Toelichting opgave subsidies

  Een opgave van subsidies,vergoedingen en/of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Aantal meegestuurde bijlagen:

Alleen compleet ingevulde en tijdig ingediende aanvragen kunnen in behandeling worden genomen.