Subsidieregeling Amateuristische Sportbeoefening gemeente Maasdriel 2023

Geldend van 28-07-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Amateuristische Sportbeoefening gemeente Maasdriel 2023

Het college van de gemeente Maasdriel;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasdriel 2017;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling ‘Amateuristische Sportbeoefening gemeente Maasdriel 2023’.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. Amateuristische basis: vereniging waarvan de leden zonder financiële beloning een sport uitoefenen.

 • 2. Binnensportvereniging: een sportvereniging die voor de uitoefening van haar sport aangewezen is op een binnensportaccommodatie. Een sportverenigingen die voor de uitoefening van haar sport meer dan 6 maanden per jaar gebruik maakt van een buitensportaccommodatie, kan niet worden gerekend tot een binnensportvereniging.

 • 3. Openbare activiteiten: vooraf aangekondigde activiteiten die voor iedereen vrij toegankelijk zijn of met een geldig toegangsbewijs.

 • 4. Subsidieplafond: het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies in deze subsidieregeling in het desbetreffende subsidiejaar.

 • 5. Voorlichtingsprojecten: groepsactiviteiten die gericht zijn op het overdragen van kennis en het bespreekbaar maken van onderwerpen. Bij sportverenigingen ligt het accent op preventie, leefstijl, sportief gedrag en gezondheid. De algemene ledenvergadering valt niet binnen de voorlichtingsactiviteiten.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en voor de in artikel 4 genoemde doelgroepen.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor de volgende binnen de gemeente Maasdriel gehouden openbare activiteiten en optredens:

  • a.

   Organisatie van toernooien tussen verschillende verenigingen (niet in relatie tot competitie);

  • b.

   Organisatie van voorlichtingsprojecten;

  • c.

   Deelname tijdens vieringen van nationale feestdagen.

 • 2. Daarnaast is een bijdrage mogelijk voor huur van maatschappelijk vastgoed.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanvragers, die aan de volgende voorwaarde voldoen:

 • a.

  Aanvragers zijn sportverenigingen die werken op amateuristische basis.

 • b.

  De activiteiten worden georganiseerd in het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd (jaar x).

 • c.

  De aanvrager is ingeschreven als vereniging of stichting in de gemeente Maasdriel.

 • d.

  Activiteiten passen binnen de doelen die zijn vermeld in de statuten.

 • e.

  Voor structurele subsidie kan men slechts van één subsidieregeling gebruik maken.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Ongeacht de kosten van de activiteit, wordt per activiteit één normbedrag uitgekeerd en een normpercentage voor zaalhuur.

 • 2. De subsidie voor het jaar x wordt gebaseerd op de uitgevoerde activiteiten in het jaar x – 2.

 • 3. De huurbijdrage voor het jaar x wordt gebaseerd op de gemaakte huurkosten in het jaar x – 2.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1. De normbedragen voor de subsidiabele activiteiten zijn als volgt:

  • a.

   Organisatie van openbare activiteiten € 350,- per activiteit met een maximum van 5 activiteiten;

  • b.

   Organisatie van voorlichtingsprojecten: € 50,- per voorlichtingsproject met een minimum van 10 deelnemers en maximaal 4 voorlichtingsprojecten;

  • c.

   Deelname tijdens vieringen van nationale feestdagen: € 50,- per nationale feestdag.

 • 2. Het college verstrekt subsidie voor 35% van de huurkosten of gebruikersvergoedingen voor de volgende type accommodaties met een maatschappelijke doelstelling:

  • Dorpshuizen of gebouwen met een door gemeente benoemde dorpshuis functie;

  • Scholen voor primair onderwijs;

  • Binnensportaccommodaties (die voldoen aan de door de NOC-NSF normering of de normering van de betreffende nationale sportbond, lid van de NOC-NSF).

Artikel 7. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

Overeenkomstig artikel 5 uit de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasdriel stelt de gemeenteraad een subsidieplafond vast voor deze subsidieregeling, onder voorwaarde dat voldoende middelen in de begroting beschikbaar worden gesteld.

Artikel 8. Wijze van verdeling

 • 1. Als eerste komen aanvragen in het kader van gebruikmaking van accommodaties voor training en wedstrijden door binnensportverenigingen in aanmerking voor subsidie;

 • 2. Het subsidiebudget dat overblijft na aftrek van de in lid 1 genoemde activiteiten wordt vervolgens verdeeld over de toe te kennen subsidieaanvragen. Indien het totaal van de toe te kennen subsidie het subsidieplafond overschrijdt, wordt het totale beschikbare bedrag evenredig over de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten verdeeld. Dat wil zeggen dat elke subsidieverlening met een zelfde percentage wordt gekort.

Artikel 9. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend via subsidie@maasdriel.nl, afgegeven aan de balie van het gemeentehuis (Kerkstraat 45 te Kerkdriel) of per post (postbus 10000, 5330 GA Kerkdriel) met gebruikmaking van het aanvraagformulier ‘Amateuristische Sportbeoefening’.

 • 2. Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen, aanvragers krijgen hierover bericht als de contactgegevens bekend zijn.

 • 3. Verplichte bijlagen zijn het jaarverslag en de jaarrekening van het voorgaande jaar.

 • 4. Een rechtspersoon die voor de eerste maal subsidie aanvraagt, voegt een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar toe aan de aanvraag.

Artikel 10. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017, ingediend tussen 1 september en uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 11. Beslistermijn

Het college beslist uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag voor subsidie is ingediend.

Artikel 12. Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd artikel 9, derde lid, onder g, van de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017 kan subsidieverlening worden geweigerd:

 • 1.

  Als voor een activiteit in het betreffende subsidiejaar op basis van een andere subsidieregeling al subsidie is toegekend.

 • 2.

  Als de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang, de openbare orde of goede zeden.

Artikel 13. Verplichtingen

Het college kan bij de verleningsbeschikking aanvullende verplichtingen aan de subsidievrager opleggen.

Artikel 14. Verantwoording subsidies

In aanvulling op artikel 10 van de ASV hoeft deze subsidie na afloop van het subsidiejaar niet te worden verantwoord. Immers de bedragen die zijn beschikt zijn gebaseerd op activiteiten die in het verleden hebben plaatsgevonden (het jaar 2019). Het bedrag dat wordt beschikt is een waardering voor de structurele activiteiten die de vereniging of stichting uitvoert. Met het verlenen van de beschikking is de subsidie ook vastgesteld. Daarmee zijn de artikelen 14, 15, 16 en 17 van de ASV niet van toepassing op deze subsidieregeling.

Artikel 15. Bevoorschotting

Binnen 8 weken na bekendmaking van de verleningsbeschikking wordt het totale subsidiebedrag bevoorschot, tenzij in de betreffende beschikking anders staat aangegeven.

Artikel 16. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 17. Slotbepalingen

 • 1. De subsidieregeling ‘Amateuristische Sportbeoefening Maasdriel 2021’ wordt ingetrokken.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3. Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor deze datum, zijn de bepalingen van de subsidieregeling ‘Amateuristische Sportbeoefening Maasdriel 2021’ van toepassing.

 • 4. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Amateuristische Sportbeoefening gemeente Maasdriel 2023.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van Maasdriel op 18 juli 2023,

P.U.L.M. Coesmans

secretaris

J.L. Geurts

waarnemend burgemeester