Deelverordening musea 2022 e.v.

Geldend van 28-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Deelverordening musea 2022 e.v.

Doel van de deelverordening is het scheppen van een kader voor het verstrekken van subsidies aan musea binnen de gemeente Maasgouw. Om hiermee een bijdrage te leveren aan de instandhouding en verdere professionalisering van de musea. En hiermee het culturele erfgoed te conserveren en beschikbaar te houden voor volgende generaties.

1.Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

2.Inwerkingtreding

De deelverordening musea treedt met terugwerkende kracht in werking per 01-01-2022

3.Soorten subsidie

Binnen deze deelverordening worden 3 soorten subsidies onderscheiden:

 • a)

  meerjarige exploitatiesubsidie aan musea met de erkenning Geregistreerd Museum (van de stichting Museumregister Nederland);

  Deze subsidie kan voor de duur van maximaal 4 aaneengesloten kalenderjaren (het subsidietijdvak) worden aangevraagd.

 • b)

  jaarlijkse eenmalige activiteitensubsidie aan alle musea (ongeacht museumregistratie) met aantoonbaar jaarlijks minimaal 1250 bezoekers;

 • c)

  meerjarige stimuleringssubsidie aan het museale vaartuig de Tjalk Nooit Volmaakt. Deze subsidie kan voor de duur van maximaal 4 aaneengesloten kalenderjaren (het subsidietijdvak) worden aangevraagd.

4.Indienprocedure

Voor het aanvragen van de subsidies binnen deze deelverordening zijn geen aanvraagformulieren beschikbaar.

De subsidieaanvraag bestaat uit een brief waarin om de subsidie gevraagd wordt.

Deze brief gaat vergezeld met een aantal bijlagen, welke dit zijn verschilt per subsidiesoort. In het onderstaande staat per subsidiesoort wanneer het verzoek om subsidie moet worden ingediend en welke aanvullende gegevens hiertoe moeten worden aangeleverd.

Exploitatiesubsidie

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan het subsidietijdvak bij burgemeester en wethouders.

Het verzoek bestaat uit:

 • -

  beschrijving van de activiteiten, doelstellingen en resultaten

 • -

  begroting en dekkingsplan

 • -

  overzicht van de stand van de reserves

Eenmalige activiteitensubsidie

Schriftelijk voor het einde van het betreffende kalenderjaar bij burgemeester en wethouders.

Het verzoek bestaat uit:

 • -

  beschrijving van de activiteit(en), doelstellingen en resultaten

 • -

  begroting en dekkingsplan

Stimuleringssubsidie

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan het subsidietijdvak bij burgemeester en wethouders.

Het verzoek bestaat uit:

 • -

  beschrijving van de activiteiten, doelstelling en resultaten

 • -

  begroting en dekkingsplan

5.Beleidsdoelen

Collectie:

 • 1)

  bijdragen aan het in standhouden en uitbreiden van de collecties en hiermee het culturele erfgoed conserveren en beschikbaar te houden voor volgende generaties;

 • 2)

  het stimuleren van wisselexposities om hiermee herhaalbezoek te genereren.

Exploitatie en toegankelijkheid:

musea tegemoet komen in hun exploitatiekosten waardoor de entreekosten beperkt kunnen worden, openingstijden zo ruim mogelijk zijnen een bezoek laagdrempelig blijft.

Communicatie – presentatie en educatie / kwaliteit behoud en ontwikkeling:

 • 1)

  musea in de gelegenheid stellen randvoorwaardelijke investeringen en activiteiten te kunnen doen voor toeristen, inwoners en onderwijs en hen hiermee motiveren de musea te bezoeken.

5.Subsidiecriteria

Exploitatiesubsidie:

 • 1)

  de subsidieaanvrager is erkend als Geregistreerd Museum binnen de gemeente Maasgouw;

 • 2)

  subsidie is alleen aan te vragen voor subsidiabele posten:

  Wel subsidiabel

  Huisvesting

  Huurkosten

  Administratie-

  & organisatiekosten

  Drukwerk

  Energiekosten

  Abonnementen

  Onderhoudskosten

  Secretariaatskosten

  Beveiligingskosten

  Reiskosten

  Automatiseringskosten

  Representatiekosten

  Schoonmaakkosten

  Contributies

   

  Bankkosten

   

  Portokosten

   

  Verkoopkosten

   

  Kosten accountantsverklaring / administratiekantoor

   

  Gemeentelijke heffingen / afvalkosten

  Vrijwilligers

  Vergoeding

  Reguliere activiteit

  kosten

  Verzekering collectie

  Vrijwilligers- / bestuurdersverzekering

  Restauraties

  Bijscholing

  Collectievorming / uitbreiding

   

  Informatieverstrekking

   

  Educatief materiaal

   
   

  Niet subsidiabel

  Afschrijving van goederen die zijn aangeschaft aan de hand van subsidie

  Aflossing schulden

  Excursies – studiereizen

 • 3)

  indien de jaarrekening een negatief resultaat toont is dit de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur; er kan geen beroep gedaan worden op de gemeente om naast de maximaal beschikbaar gestelde subsidie een bijdrage in het negatieve resultaat te ontvangen;

 • 4)

  bij positieve resultaten beneden de € 5.000,- op jaarbasis wordt de verleende subsidie niet teruggevorderd. Om vermogensvorming tegen te gaan geldt hierbij dat de middelen opgenomen kunnen worden in een algemene egalisatiereserve en / of een bestemmingsreserve(s). De egalisatiereserve mag niet groter worden dan € 10.000 en een bestemmingsreserve mag niet groter worden dan € 20.000. Ten aanzien van de bestemmingsreserve dient bij het overleggen van de jaarstukken aangegeven te worden wat het doel van de reserve is en op welke termijn de middelen hiertoe worden aangewend. Indien wordt geconstateerd dat de reserves alleen maar toenemen, dan gaat de gemeente hierover het gesprek met het stichtingsbestuur aan.

 • 5)

  Indien het positieve resultaat hoger is dan € 5.000,- dan kan de gemeente beslissen om de subsidie lager vast te stellen en een deel terug te vorderen. Er wordt in dat geval altijd gekeken of de hoogte van de subsidie overeenstemt met kosten op de subsidiabele kosten.

 • 6)

  de meerjaren exploitatiesubsidie kan voor maximaal 4 aaneengesloten jaren worden aangevraagd.

Eenmalige activiteitensubsidie:

 • 1)

  de subsidieaanvrager exploiteert een museum in de gemeente Maasgouw;

 • 2)

  de subsidie is jaarlijks aan te vragen voor randvoorwaardelijke investeringen / activiteiten die niet noodzakelijkerwijs deel uitmaken van de reguliere bedrijfsvoering. Het zijn investeringen / activiteiten die bijdragen aan:

  • a)

   het verhogen van de algemene kwaliteit;

  • b)

   het verhogen van de belevingswaarde;

  • c)

   het verbeteren van de presentatie;

  • d)

   het optimaliseren van het gebouw / interieur;

  • e)

   het ontwikkelen / aanbieden van aanvullende (onderwijs) programma’s;

  • f)

   bijzondere tentoonstellingen;

  • g)

   het in standhouden / uitbreiden collectie (aankopen / bruikleen/ restauratie);

  • h)

   het vergroten van de bekendheid / publieksbereik;

  • i)

   het vergroten van het kennisniveau.

Stimuleringssubsidie:

 • 1)

  de subsidieaanvrager exploiteert de museale Tjalk Nooit Volmaakt;

 • 2)

  met de Tjalk dienen aantoonbaar museale activiteiten te worden verricht. De vaste planning wordt bij aanvraag van de meerjaren stimuleringssubsidie uitgedragen. Mochten zich wijzigingen voordoen in het vaste programma, dan stelt subsidieontvanger de gemeente hiervan schriftelijk op de hoogte;

 • 3)

  de meerjaren stimuleringssubsidie kan voor maximaal 4 aaneengesloten jaren worden aangevraagd.

6.Hoogte van de subsidie

Exploitatiesubsidie:

 • 1)

  per kalenderjaar het basisbedrag van € 22.500 (2021) aan index CPI;

 • 2)

  verhoogd met een huursubsidie overeenkomstig de som van de gemeentelijke huuroplegging voor musea (die deels) gehuisvest zijn in een gemeentelijk gebouw;

 • 3)

  verhoogd met huursubsidie van € 4.000 (2021) aan index CPI voor musea die huren van een commerciële partij.

Eenmalige activiteitensubsidie:

 • 1)

  per kalender jaar een bedrag van maximaal € 10.000,- .

Stimuleringssubsidie:

 • 1)

  bijdrage van € 500.- per activiteit;

 • 2)

  met een maximum van € 2.000 per jaar.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw d.d. 11-07-2023.