Aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainer Rietvoorn

Geldend van 28-07-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainer Rietvoorn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van de afdeling Ruimte, d.d. 4 juli 2023;

Gelet op:

 • Het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer, op basis waarvan kan worden bepaald dat afvalstoffen worden ingezameld nabij elk perceel;

 • Het bepaalde in artikel 10 van de Afvalstoffenverordening 2022 van de gemeente Waddinxveen, op grond waarvan het college kan aanwijzen via welk inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt;

Overwegende dat:

 • Het college met inachtneming van deze regels met ingang van 26 januari 2023, gedurende zes weken het Ontwerp aanwijzingsbesluit plaatsen ondergrondse restafvalcontainer ter inzage heeft gelegd en dat binnen deze termijn enkele zienswijzen zijn ingediend;

 • Het college de zienswijzen die zijn ingediend naar aanleiding van het ontwerpbesluit inhoudelijk heeft beantwoord in de nota die in bijlage 1 bij dit besluit is bijgevoegd en welke onderdeel is van dit besluit;

 • Deze zienswijzen niet hebben geleid tot een wijziging van de locatie van de bij dit besluit aan te wijzen ondergrondse restafvalcontainer, gelet op de beantwoording van de zienswijzen en de volgende overwegingen;

 • Bij het bepalen van de exacte locatie van de ondergrondse restafvalcontainer is getoetst aan de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte, zoals op beperking van overlast voor de omgeving, de ligging van kabels en leidingen, aanwezigheid van parkeerplaatsen, verkeersveiligheid en aanwezigheid van bomen;

 • De ondergrondse container overwegend gebruikt zal worden door de huishoudens zoals vermeld in bijlage 3;

 • De container voor de huishoudens die er overwegend gebruik van maken binnen een loopafstand van maximaal 250 meter bereikbaar is, gerekend vanuit de woning;

 • De container veilig bereikbaar is voor gebruikers en de afvalinzameldienst;

 • De afstand van het hart van de container tot de gevel van de omliggende woningen minimaal 2 meter is;

 • De afstand van het hart van de container tot de woningen zodanig groot is dat de geluidsbelasting op de gevel zo min mogelijk is tijdens het gebruik en het legen van de container;

 • De locatie bereikbaar is met het inzamelvoertuig zonder dat daarbij achteruit gereden dient te worden;

 • De locatie dusdanig is gesitueerd dat het inzamelvoertuig (bij het legen van de container) geen hinder ondervindt van straatmeubilair;

 • De locatie dusdanig is gesitueerd dat het zicht op verkeersborden niet wordt belemmerd;

 • De locatie dusdanig is gesitueerd dat sociale controle op de container mogelijk is;

 • De locatie zich niet bevindt voor een deur of onder een raam;

 • De locatie zich niet bevindt voor een inrit, carport of garage;

 • De locatie zich niet bevindt in een gebied met het predicaat “beschermd stadsgezicht”;

 • De locatie dusdanig is gesitueerd dat geen geuroverlast ontstaat bij zuidwestelijke windrichting;

BESLUITEN:

 • De locatie aan te wijzen voor de ondergrondse restafvalcontainer voor huishoudelijk restafval aan Rietvoorn, conform bijgevoegde tekening (bijlage 2).

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Waddinxveen op 4 juli 2023,

De burgemeester,

De secretaris,

Bijlage 1 Nota van zienswijzen

GEMEENTE WADDINXVEEN

Nota van zienswijze op ‘Ontwerp aanwijzingsbesluit plaatsen ondergrondse restafvalcontainer Rietvoorn’ Bijlage 1

1. LEESWIJZER

In deze nota zijn 2 binnengekomen zienswijzen op het ‘Ontwerp aanwijzingsbesluit plaatsen ondergrondse restafvalcontainer’ (hierna: ontwerpbesluit), Rietvoorn (Gemeenteblad Waddinxveen, nr. 36028) samengevat. In hoofdstuk 2 staat de procedure wat betreft de zienswijzen over deze aanwijzing. In hoofdstuk 3 staat welke zienswijzen bij de gemeente zijn binnengekomen. In hoofdstuk 4 is aangegeven welke wijzigingen er worden doorgevoerd.

2. ONTWERP AANWIJZINGSBESLUIT

In artikel 10 van de Afvalstoffenverordening per 14-10-2022 van de gemeente Waddinxveen staat:

 • 1.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door burgemeester en wethouders te stellen regels over het gebruik van:

  • a.

   inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij een perceel;

  • b.

   inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel.

 • 2.

  Het is verboden om een inzamelmiddel na afloop van de bepaalde dag en tijden, bedoeld in artikel 9, buiten een perceel te laten staan.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor categorieën van percelen. Deze regels kunnen vrijstelling van het verbod inhouden.

Voor wat betreft de ondergrondse restafvalcontainer op de Rietvoorn bestond nog geen besluit tot aanwijzing in de zin van het tweede lid van artikel 9 van de afvalstoffenverordening geldend tot 13-10-2022. Met deze procedure wordt dit gecorrigeerd. Hiertoe is eerst het ontwerpbesluit vastgesteld. Het ontwerpbesluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad (nr. 36028) en Hart van Holland.

Aan de huishoudens die aangesloten zijn op de container (Bijlage 2 bij het ontwerpbesluit) is per post een brief gestuurd. Het ontwerp heeft bovendien vanaf 27-01-2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Zodoende was het mogelijk voor belanghebbenden om hun zienswijze te geven, voordat het college een definitief besluit neemt over de aanwijzing van de container.

3. ONTVANGEN ZIENSWIJZEN

Op het ontwerpbesluit heeft het college van burgemeester en wethouders enkele reacties gekregen.

Dit zijn bezwaren/bezwaarschriften. Het college merkt hierbij op dat tegen het ontwerpbesluit geen bezwaar in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kan worden gemaakt. Tegen het definitieve aanwijzingsbesluit kan dat wel. De inhoudelijke punten uit deze bezwaren/bezwaarschriften zijn door het college desalniettemin meegenomen als zienswijze bij het nemen van het definitieve besluit en worden hieronder samen met andere zienswijzen (anoniem en samengevat) weergegeven.

3.1 ‘Bezwaar’, ontvangen op 8 maart 2023 (intern kenmerk zaak 9157)

De inwoner geeft aan bezwaar te maken tegen de locatie van de container. Verder heeft de inwoner een aantal alternatieve plaatsingslocaties aangedragen waar de ondergrondse container zijns ziens beter past.

Opmerking inwoner.

Ten eerste is de container vanuit de woonkamer van de indiener direct zichtbaar. Indiener stelt dat hiermee niet wordt voldaan aan de LIOR. Daarin staat dat containers niet geplaatst mogen worden op locaties waarop zicht is op de container, gezien vanuit een ruimte waar dagelijks wordt verbleven.

Reactie:

 • De ORAC wordt zoveel als mogelijk buiten de haakse zichtlijnen ten opzichte van de gevel van woningen geplaatst. De ORAC is niet loodrecht geplaatst t.o.v. bedoelde ruimte waaruit zicht is op de ORAC. In een wijk als Triangel is het onmogelijk om een ORAC volledig uit het zicht te plaatsen, bezien vanuit een verblijfsruimte.

Opmerking inwoner.

Indiener geeft aan dat de container direct onder een openslaand raam staat en in de nabijheid van openslaande deuren.

Reactie:

 • In het geval van de ORAC op de Rietvoorn 5 staat deze op ca. 5,50 meter afstand van de gevel/woning en daarmee niet direct onder een raam.

Opmerking inwoner.

Indiener geeft aan dat de container geuroverlast veroorzaakt indien de wind vanuit zuidwestelijke richting waait

Reactie:

 • Wind vanuit het zuidwesten wordt grotendeels onderbroken door de bebouwing aan de overzijde van de straat. Het is helaas onmogelijk om volledige geuroverlast te voorkomen.

Opmerking inwoner.

Volgens indiener stond de inworpopening van de container in eerste instantie gericht naar de rijbaan. En is op een later moment gedraaid, waardoor de inwoner nu zicht heeft op de inworpopening.

Reactie:

 • Een ORAC staat in vergelijkbare situaties met de inworpopening zoveel als mogelijk gericht naar het trottoir. Dit is om te voorkomen dat gebruikers van de ORAC op de rijbaan moeten staan als zij hun afval willen afstorten in de container.

Opmerking inwoner.

Indiener heeft enkele meldingen gedaan van bij plaatsingen. Deze bij plaatsingen hebben geleid tot geuroverlast.

Reactie:

 • Er zijn meldingen bekend over bij plaatsingen rond de ORAC. Iedere melding krijgt opvolging van Cyclus. De bij plaatsing wordt zo snel als mogelijk weggehaald en opgeruimd. Meldingen van andere omwonenden rond bij plaatsing of geuroverlast rond deze ORAC hebben wij niet ontvangen.

Opmerking inwoner.

Indiener geeft aan dat de container niet voldoet aan ontwerpeisen in de LIOR en is onduidelijk op welke wijze afstanden gemeten worden.

Reactie:

 • Containers ondergronds plaatsen hebben een gemeenschappelijk uitgangspunt. De onderlinge afstand van containers dient minimaal 30 cm te bedragen. Een locatie voor een ORAC of een locatie voor meerdere ORAC’s, dient ook te voldoen aan het criterium van minimaal 60 cm tussen rijbaan en de achterzijde van de ORAC.

Opmerking inwoner.

Indiener geeft aan dat een inzamelvoertuig regelmatig een speellocatie voorbij moet rijden om de container te legen. In de nabijheid van de huidige locatie bevindt zich een onbeschermde speellocatie.

Reactie:

 • De speeltuin is naar de rijbaan toe met een groenstrook, trottoir en nog eens met een groenstrook afgezet met een wering van staande en liggende houten palen. Spelende jeugd kan niet zomaar vanuit de speeltuin rechtstreeks het trottoir of rijbaan oplopen.

Opmerking inwoner.

Indiener geeft aan dat de oprit van de woning en parkeerplaatsen aan de overzijde van de straat worden geblokkeerd tijdens het legen van de container. Daarnaast leent de breedte van de straat zich niet voor een groot voertuig en wordt in voorkomende gevallen de doorgang voor hulpverleningsdiensten geblokkeerd

Reactie:

 • Het legen van een container neemt gemiddeld 3 minuten in beslag. Verkeer vanaf de uitrit of rijbaan wordt dan enigszins opgehouden. In geval hulpdiensten moeten passeren, met gebruik van zwaailicht en sirene, worden de werkzaamheden voor het ledigen van een container direct beëindigd.

Opmerking inwoner.

Het is indiener niet duidelijk of de container op voldoende afstand tot de erfafscheiding is geplaatst.

Reactie:

 • Afstand tussen gevel en ORAC moet minimaal 3 meter bedragen, afstand van erfafscheiding naar ORAC moet minimaal 2 meter bedragen. Van gevel naar voorzijde ORAC is 5,50 meter gemeten en van erfgrens/afscheiding naar voorzijde ORAC is 2,35 meter gemeten.

Opmerking inwoner.

Indiener geeft aan dat er gevaar bestaat voor inwatering van de container. De container staat niet geplaatst zoals in de LIOR aangegeven.

Reactie:

 • Het bovengrondse deel van de collector is beperkt qua omvang en zodanig vormgegeven, dat deze in te passen is in de omgeving. De betonput in het zandbed, waarop bodemplaat en collector aansluiten ligt zelfs iets hoger dan de bestrating. Inwatering is daarbij niet mogelijk.

Alternatieve locaties

Opmerking inwoner.

Indiener heeft meerdere alternatieve locaties aangedragen die, zijns inziens, geschikter zouden zijn voor plaatsing van een ORAC.

Reactie:

Wij hebben recent de alternatieve locaties zoals bedoeld in uw schrijven nogmaals bekeken.

Algemeen:

 • 1.

  De inrichting van de wijk vordert in een behoorlijk tempo. De situatie verandert doorlopend door het plaatsen van divers straatmeubilair, aanleg paden en parkeerplaatsen, aanleg plantsoenen en bomen, het afwerken van taluds bij waterpartijen etc. Bovendien zijn er naast het vorderen van de inrichting, ook ondergrondse nutsvoorzieningen die plaatsing van een ORAC niet mogelijk maken.

Specifiek:

 • 2.

  Nagenoeg alle alternatieve locaties hebben in meer of mindere mate dezelfde beperkingen om een ORAC te plaatsen. De ORAC ter hoogte van Rietvoorn 5 is geplaatst omdat hier de meeste plaatsingscriteria van toepassing zijn. Verplaatsing van de ORAC zou betekenen dat de loopafstand voor veel huishoudens boven de 250 meter gaat komen.

Overzichtskaartje indiener:

 • 3.

  Locaties

Locatie 1 Ligt nagenoeg in het hart van de speeltuin locatie en komt daarmee niet in aanmerking. Bovendien is de zichtlijn vanuit alle woningen dan op de ORAC gericht.

Locatie 2 Heeft 2 objecten (boom en lantaarnpaal) die plaatsing van een ORAC in de weg staan. Daarnaast dient dan een parkeerplaats te wijken.

Locatie 3 Ligt aan een watergang aan een schuin talud met bekabeling en worden nog bomen aangeplant en straatverlichting aangelegd. Dit staat plaatsing van een ORAC in de weg. Bovendien hebben meerdere woningen dan een directe zichtlijn op de ORAC.

Locatie 4 Ligt aan een breed plantsoen met lage bomen/ heesters. Ook hier hebben een aantal woningen een directe zichtlijn op een ORAC.

Locatie 5 Ligt ten opzichte van de bestaande ORAC op relatief korte afstand maar in het plantsoen met boom en struik aanplant. Ook hier hebben een aantal woningen een directe zichtlijn op een ORAC.

Locatie 6 Ligt direct aan een plantsoen en wordt nog verder ingericht met bomen/beplanting en een looppad. Een tweetal woningen hebben een directe zichtlijn op een te plaatsen ORAC.

3.2 ‘Bezwaar’, ontvangen op 22 februari 2023 (intern kenmerk zaak 06272960)

Inwoner tekent bezwaar aan tegen het voorgenomen besluit inzake zaaknummer 06272960.

Opmerking inwoner.

Welk alternatief is er beschikbaar als de afvalcontainer op de Rietvoorn vol is of blokkeert,

het is voor onze straat nu mogelijk om het huisvuil ook te brengen naar de afvalcontainer op

de Grondel en willen u vriendelijk verzoeken dit zo te laten.

Reactie:

 • Indiener kan gebruik blijven maken van de afvalcontainer op de Grondel. Als deze om welke reden vol is of blokkeert kan indiener naar de Rietvoorn.

Opmerking inwoner.

De afstand van onze woning tot aan de afvalcontainer op de Rietvoorn is onredelijk (gelet op scheuren met tot gevolg zwervend huisvuil in de buurt) om af te leggen met huisvuil, dit in tegenstelling tot de afvalcontainer op de Grondel.

Reactie:

 • De afvalcontainer op de Grondel is de standaard locatie voor indiener. Slechts bij een storing van de afvalcontainer moet indiener naar de Rietvoorn locatie.

Opmerking inwoner.

In de afgelopen periode konden we ons huisvuil regelmatig niet kwijt in de afvalcontainer op Rietvoorn, overigens soms ook niet op de Grondel.

Gelet op de nog leegstand van de woningen aan Rietvoorn zie ik als bewoner hier straks een nog grotere krapte ontstaan om ons huisvuil weg te kunnen brengen, met tot gevolg dat de zak weer mee terug moet met dezelfde gevolgen benoemd in lid 2.

Reactie:

 • Iedere ondergrondse container voor restafval is voorzien van een vulsensor en wordt normaliter o.b.v. 80% vol op de routelijst gezet voor tijdige inzameling. Bovendien is de capaciteit voldoende voor 100 huishoudens.

4. OVERZICHT WIJZIGINGEN

Er worden geen wijzigingen doorgevoerd wat betreft de locatie van de ondergrondse container voor restafval (ORAC) op de Rietvoorn.

Bijlage 2 tekening

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3 adressen

Bijlage 3

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Adres (object)

Postcode

Plaats

Container

Uitwijkcontainer

Uitwijkcontainer

Uitwijkcontainer

Uitwijkcontainer

Barbeel 11

2742 NM

Waddinxveen

4104

3756 - 3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Barbeel 12

2742 NM

Waddinxveen

4104

3756 - 3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Barbeel 14

2742 NM

Waddinxveen

4104

3756 - 3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Barbeel 2

2742 NM

Waddinxveen

4104

3756 - 3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Barbeel 3

2742 NM

Waddinxveen

4104

3756 - 3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Barbeel 5

2742 NM

Waddinxveen

4104

3756 - 3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Barbeel 6

2742 NM

Waddinxveen

4104

3756 - 3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Barbeel 8

2742 NM

Waddinxveen

4104

3756 - 3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Blauwband 10

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - 3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 102

2742 NS

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Blauwband 104

2742 NS

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Blauwband 106

2742 NS

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Blauwband 12

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 14

2742 NS

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Blauwband 16

2742 NS

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Blauwband 18

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 2

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

3794 - Parklaan thv 153

3368 - Parklaan 58

Parklaan (Station Waddinxveen Triangel)

Blauwband 20

2742 NS

Waddinxveen

4104

3794 - 3794 - Parklaan thv 153

3756 - Grondel 17

 
 

Blauwband 22

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 24

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 26

2742 NS

Waddinxveen

4104

3794 - Parklaan thv 153

3756 - Grondel 17

 
 

Blauwband 28

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 30

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 32

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 34

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 36

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 38

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 4

2742 NS

Waddinxveen

4104

3794 - Parklaan thv 153

3368 - 3368 - Parklaan 58

Parklaan (Station Waddinxveen Triangel)

 

Blauwband 40

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

3794 - Parklaan thv 153

 
 

Blauwband 42

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 44

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 46

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 48

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

3794 - Parklaan thv 153

 
 

Blauwband 50

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

3794 - Parklaan thv 153

 
 

Blauwband 52

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

3794 - Parklaan thv 153

 
 

Blauwband 54

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

3794 - Parklaan thv 153

 
 

Blauwband 56

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 58

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

3794 - Parklaan thv 153

 
 

Blauwband 6

2742 NS

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Blauwband 60

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 62

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 64

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 68

2742 NS

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Blauwband 70

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 72

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 74

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 76

2742 NS

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Blauwband 8

2742 NS

Waddinxveen

4104

 
 
 
 

Blauwband 80

2742 NS

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Blauwband 82

2742 NS

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Blauwband 84

2742 NS

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Blauwband 86

2742 NS

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Blauwband 88

2742 NS

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Blauwband 90

2742 NS

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Blauwband 98

2742 NS

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Grondel 25

2742 NL

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Regenboogforel 1

2742 NH

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

3794 - Parklaan thv 153

3756 - Grondel 17

 

Regenboogforel 10

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Regenboogforel 11

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Regenboogforel 13

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Regenboogforel 14

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Regenboogforel 15

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Regenboogforel 23

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Regenboogforel 3

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Regenboogforel 34

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

4119 - Palissanderhout 28

 

Regenboogforel 36

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Regenboogforel 36-A

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Regenboogforel 4

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Regenboogforel 41

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Regenboogforel 5

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Regenboogforel 50

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Regenboogforel 52

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Regenboogforel 53

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Regenboogforel 54

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Regenboogforel 6

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Regenboogforel 7

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Regenboogforel 8

2742 NH

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Rietvoorn 10

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Rietvoorn 11

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Rietvoorn 12

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 13

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 14

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 15

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 16

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 16-A

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 17

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 18

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 19

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 2

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 21

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Rietvoorn 23

2742 NE

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Rietvoorn 25

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 27

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 29

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 3

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 31

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 33

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 4

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 5

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 6

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 7

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 8

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Rietvoorn 9

2742 NE

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

 
 
 

Snoekbaars 3

2742 NC

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Snoekbaars 5

2742 NC

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Snoekbaars 7

2742 NC

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Snoekbaars 9

2742 NC

Waddinxveen

4104

3756 - Grondel 17

3768 - Spiering/Parklaan

 
 

Zeelt 1

2742 NT

Waddinxveen

4104

3794 - Parklaan thv 153

 
 
 

Zeelt 2

2742 NT

Waddinxveen

4104

3794 - Parklaan thv 153

 
 
 

Zeelt 3

2742 NT

Waddinxveen

4104

3794 - Parklaan thv 153

 
 
 

Zeelt 4

2742 NT

Waddinxveen

4104

3794 - Parklaan thv 153

 
 
 

Zeelt 5

2742 NT

Waddinxveen

4104

3768 - Spiering/Parklaan

 
 
 

Zeelt 6

2742 NT

Waddinxveen

4104

3794 - Parklaan thv 153

 
 
 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar:

College van burgemeester en wethouders

Postbus 400

2740 AK Waddinxveen

U dient er dan voor te zorgen dat u een bezwaarschrift indient binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat uw bezwaarschrift niet meer inhoudelijk in behandeling genomen wordt, omdat het te laat is. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

In het bezwaarschrift zet u:

 • Uw naam en adres;

 • De datum van uw bezwaarschrift;

 • Een omschrijving van het besluit, waartegen u bezwaar maakt;

 • Waarom u het niet met het besluit eens bent.

Dit is bepaald in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Gelieve ook een kopie van deze brief met uw bezwaarschrift mee te sturen.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening treffen als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Hieraan zijn griffierechten verbonden. Meer informatie hierover bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, of via www.rechtspraak.nl. Het postadres van de Raad van State is:

Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag