Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen Regio Deal gemeente Borger-Odoorn

Geldend van 27-07-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen Regio Deal gemeente Borger-Odoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn,

Gelet op:

- Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; en

- de artikelen 2 en 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn 2022,

Overwegende dat:

- het college het verduurzamen en toekomstbestendig maken van particuliere woningen wil stimuleren en zich als partij bij de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe aan dit doel heeft verbonden;

- niet iedereen voldoende financiële middelen heeft om de eigen woning te kunnen verduurzamen;

- het college daarom, onder voorwaarden, een subsidie wil verlenen waardoor de eigenaar-bewoner beter in staat is om zijn woning te verduurzamen,

Besluit vast te stellen:

de “Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen Regio Deal gemeente Borger-Odoorn”.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a. aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • b. aanvraag: schriftelijk verzoek aan burgemeester en wethouders om verlening van subsidie ingevolge de regeling;

 • c. aanvrager: natuurlijke persoon die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte en geregistreerde onroerende zaak, een aanvraag heeft ingediend;

 • d. bestaande bouw: een woning die op het moment van de indiening van een aanvraag in het kader van deze regeling in eigendom is van de eigenaar-bewoner.

 • e. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn.

 • f. Duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen en criteria;

 • g. Subsidie: een door de gemeente Borger-Odoorn te verlenen geldbedrag dat uitsluitend is te gebruiken voor het verduurzamen van een particuliere woning in één van de gemeenten van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, gericht op het ondersteunen van huiseigenaren met beperkte financiële mogelijkheden;

 • h. Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe: document waarin afspraken tussen de deelnemende gemeenten, ministers en staatssecretarissen zijn opgenomen over onder meer de mogelijkheden om tot verduurzaming van (oudere) woningen te komen voor eigenaren-bewoners die over onvoldoende financiële middelen beschikken om in hun woning te investeren.

 • i. Subsidieplafond: het maximaal beschikbare budget voor verlening van subsidies.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

De subsidie vloeit voort uit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Met deze regeling wordt beoogd woningeigenaren met een lager inkomen te stimuleren om één of meerdere energiebesparende maatregelen te nemen zoals vermeld in bijlage 1 van deze regeling. Het doel hiervan is om het comfort in deze woningen te verhogen en/of de energiekosten te beperken.

Artikel 3 Reikwijdte subsidieregeling

 • a. Deze regeling is van toepassing op alle woningen die behoren tot de gemeente Borger-Odoorn

 • b. Deze regeling is van toepassing op de bewoner die tevens eigenaar is van een bestaande woning;

 • c. De Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn is van toepassing, tenzij er is vermeld dat daarvan wordt afgeweken.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

 • a. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn benoemd in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

 • b. Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten (incl. btw) in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de activiteiten, hierbij kan worden gedacht aan de kosten voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening(en).

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • a. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend één dag na inwerkingtreding van deze regeling.

 • b. Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de voorzieningen. De aanvraag dient te bestaan uit het naar waarheid volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraagformulier. Dit kan zowel fysiek per post naar de gemeente Borger-Odoorn of online op www.regiodealzuidoostdrenthe.nl/subsidieaanvraag.

 • c. De binnengekomen aanvragen worden beoordeeld door de gemeente Emmen namens de Regiodeal.

 • d. Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen met offerte of factuur worden in behandeling genomen.

 • e. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • f. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen;

 • g. Het college kan in bijzondere gevallen op verzoek van de aanvrager afwijken van de in deze regeling opgenomen bepalingen met betrekking tot de aanvraagtermijnen.

Artikel 6 Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • a. Het subsidieplafond voor de gehele looptijd is vastgesteld op een maximumbedrag van €500.000,- voor het totale plangebied van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

 • b. Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend bedraagt de subsidie maximaal €2.500 van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening(en) zoals genoemd in bijlage I onderdelen 1 tot en met 14.

Artikel 7 Subsidiecriteria

 • a. Subsidie voor maatregelen zoals genoemd in bijlage I, onderdelen 1 tot en met 14, wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen.

 • b. Subsidie voor maatregelen zoals genoemd in bijlage I, onderdelen 1 tot en met 14, wordt alleen verstrekt aan woningen met een bouwjaar van 1993 of ouder.

 • c. Subsidie voor maatregelen zoals genoemd in bijlage I, onderdelen 1 tot en met 14, wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen met een jaarlijks inkomen (in het jaar voor aanvraag) van maximaal €40.765 (enkelvoudig huishouden) of €45.014 (meervoudig huishouden). Deze bedragen zijn gelijk aan de door de Rijksoverheid vastgestelde inkomensgrenzen die worden gebruikt voor het toewijzen van sociale huurwoningen en worden indien van toepassing aangepast aan nieuwe vastgestelde grenzen.

 • d. Subsidie voor maatregelen zoals genoemd in bijlage I, onderdeel 14, wordt alleen verstrekt aan de persoon welke eigenaar is van de woning waaraan de geoffreerde en/of gefactureerde werkzaamheden uitvoert worden.

 • e. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan particuliere woningeigenaren die een aanvraag hebben ingediend voor een door henzelf bewoonde woning zoals vermeld in artikel 3 onder lid a.

 • f. Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de Duurzame Energielijst in bijlage 1.

 • g. Subsidie wordt alleen verstrekt indien er voor zover met facturen en betaalbewijzen kan worden aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn/worden toegepast en betaald binnen de criteria van de regeling.

Artikel 8 Beslistermijn en Subsidieverdeling

 • a. Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen twee weken na datum van binnenkomst. Deze termijn kan eenmaal onder opgaaf van redenen, voordat de termijn als bedoeld in voorgaande zin is verstreken, met twee weken worden verlengd.

 • b. Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag met offerte of koopovereenkomst - voor die beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • c. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het beschikbare subsidieplafond voor het betreffende kalenderjaar zou worden overschreden, wordt de volgorde van ontvangst van deze aanvragen bepalend voor toekenning, waarbij de eerst ingediende aanvragen voorrang krijgen op de later ingediende aanvragen.

Artikel 9 Weigeringsgronden

De aangevraagde subsidie wordt geweigerd:

 • a. Indien met het plaatsen c.q. treffen van de voorziening, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, is begonnen voordat de aanvraag is ingediend.

 • b. Indien niet voldaan wordt aan de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 3.

 • c. Voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond van €500.000 zou worden overschreden.

Artikel 10 Subsidievaststelling en voorwaarden

 • a. Het college stelt de subsidie direct vast zonder een daaraan voorafgaand besluit tot subsidieverlening

 • b. Het subsidiebedrag wordt betaalbaar gesteld, nadat het besluit tot de subsidievaststelling is bekendgemaakt.

 • c. Uiterlijk binnen één jaar nadat de subsidie is ontvangen dienen de werkzaamheden te zijn uitgevoerd.

 • d. Als niet aan de voorwaarden genoemd in het vorige lid wordt voldaan, kan de subsidie worden teruggevorderd.

 • e. Het college kan bewijsstukken opvragen waarmee kan worden aangetoond dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Deze moeten twee jaar worden bewaard. Ook kan het college via een huisbezoek nagaan of en hoe de verduurzaming is uitgevoerd.

Artikel 11 Duurzame Energielijst

Het college kan de Duurzame Energielijst (bijlage 1) uitbreiden of inkorten. Het inkorten van de Duurzame Energielijst wordt niet toegepast op de reeds ontvangen aanvragen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze regeling indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen Regio Deal gemeente Borger-Odoorn”.

Artikel 14 Inwerkingtreding

De subsidieregeling treedt in werking één dag na de bekendmaking ervan en vervalt van rechtswege op 1 januari 2024. Aanvragen die zijn ingediend voor 1 januari 2024 worden afgehandeld volgens de bepalingen van deze regeling. Aanvragen die op 1 januari 2024 of later worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn, gehouden op 11 juli 2023,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn,

Gemeentesecretaris Burgemeester

Bijlage 1 Duurzame Energielijst

Dakisolatie (Rc ≥ 3,5 m2 K/W)

Vloerisolatie (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

Spouwmuurisolatie (Rc ≥ 1,1 m2 K/W)

Paneelisolatie (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

Isolatie massieve muur (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

Bodemisolatie (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

HR++glas (Uglas ≤ 1,2 W/ m2)

Raamkozijn en/of gevelbekleding bij het vervangen van glas

Hybride warmtepomp

Warmtepompboiler

Zonneboilersysteem

Warmteterugwinning douche

Ventilatiesysteem met minimaal 90% warmteterugwinning

Zonnepanelen

Toelichting

Isolatiewaardes dak, vloer, spouw, paneel en bodem (punt 1,2,3,4,5 en 6): In de maatregelenlijst zijn voor isolatie minimale Rc-waarden vermeld. De RC-waarde staat voor de warmteweerstand van het materiaal. Hoe hoger de RC-waarde hoe beter de isolatie. De hier vereiste minimale waarden betreffen de isolatiewaarden van de toegepaste isolatiematerialen.

De U-waarde HR++ glas (punt 7) wordt onder andere bepaald door de dikte van de glaslagen, de dikte van de spouwtussen de glaslagen, het soort gas van de vulling en de al of niet aanwezige coating van het glas. Indien het voor de plaatsing van HR++ of triple glas wenselijk is nieuwe ramen of kozijnen te plaatsen en/of gedeeltelijke aan te passen, of aanpassing nodig is van reeds aanwezige gevelbekleding, dan vallen deze kosten ook onder de subsidieregeling.