Aanwijzingsbesluit verbod stalling (brom)fietsen gemeente Neder-Betuwe

Geldend van 27-07-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod stalling (brom)fietsen gemeente Neder-Betuwe

Het college van burgemeester en wethouders,

overwegende dat

 • -

  de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe 2021 de mogelijkheid biedt om met toepassing van artikel 5.12 lid 1 en 2 die gebieden en/of delen van de gemeente aan te wijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is om:

  • o

   fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan en/of;

  • o

   fietsen of bromfietsen langer dan een door het college bepaalde periode te laten staan in een daartoe bestemde openbare (brom)fietsstalling.

 • -

  er in stationsgebieden in de gemeente Neder-Betuwe sprake is van overlast door onbeheerd plaatsen en laten staan van (brom)fietsen en dat dit een terugkerend karakter heeft.

 • -

  dat hierover vanuit verschillende invalshoeken klachten en meldingen zijn binnengekomen bij de gemeente Neder-Betuwe evenals dat dit uit eigen constateringen blijkt;

 • -

  er op de stationsgebieden in de gemeente Neder-Betuwe daardoor ook schade aan de openbare gezondheid kan worden opgelopen.

gelet op

Artikel 5.12 lid 1 en 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe 2021 (APV).

besluiten

 • 1.

  vast te stellen het ‘Aanwijzingsbesluit verbod stalling (brom)fietsen gemeente Neder-Betuwe’;

 • 2.

  tot aanwijzing van de navolgende gebieden en/of delen van de gemeente Neder-Betuwe waar het verboden is om fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan en/of fietsen of bromfietsen langer dan een periode van 28 dagen te laten staan in een daartoe bestemde openbare (brom)fietsstalling;

  • a.

   het stationsgebied van Kesteren, zoals aangegeven binnen de rode lijnen op de bij dit besluit behorende kaart in Bijlage 1 ‘Stationsgebied Kesteren’;

  • b.

   het stationsgebied van Opheusden, zoals aangegeven binnen de rode lijnen op de bij dit besluit behorende kaart in Bijlage 2 ‘Stationsgebied Opheusden’.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Ondertekening

Bijlage 1 ‘Stationsgebied Kesteren’

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 ‘Stationsgebied Opheusden’

afbeelding binnen de regeling