Gevallen aan te wijzen waarbij participatie verplicht is bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Gevallen aan te wijzen waarbij participatie verplicht is bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

De raad van de gemeente Westerkwartier,

Gelezen het voorstel Omgevingswet delegatiebesluit, bindend adviesrecht en verplichte participatie van 6 juni 2023,

Gelet op artikel 16.55 a, lid 7 van de Omgevingswet;

Besluit:

Gevallen aan te wijzen waarbij participatie verplicht is bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Artikel 1

Aanwijzing van gevallen waarbij participatie bij een buitenplanse afwijking verplicht is:

 • 1.

  Het nieuw bouwen van 1 of meer woningen;

 • 2.

  Het oprichten, veranderen of uitbreiden van bedrijvigheid (inclusief detailhandel) in een hogere milieucategorie van de VNG-handreiking “Bedrijven en milieuzonering” dan het omgevingsplan toestaat (geldt ook voor bedrijventerreinen);

 • 3.

  Het wijzigen van het gebruik naar logiesfuncties voor werknemers, de opvang van asielzoekers of andere categorieën van immigranten;

 • 4.

  Het wijzigen van het gebruik van gronden en/of bouwwerken;

 • 5.

  Het oprichten, veranderen of uitbreiden van agrarische bedrijvigheid in het buitengebied;

 • 6.

  Het oprichten of veranderen van een antenne-installatie ongeacht de hoogte (niet zijnde schotelantennes of daarmee gelijk te stellen categorieën antennes);

 • 7.

  Projecten ten behoeve van intensieve recreatie, inclusief de daarbij behorende voorzieningen (zoals paden, ontsluiting en groen); Bij deze vormen van recreatie is sprake van permanent ruimtebeslag, eventueel aangevuld met faciliteiten ten behoeve van dat recreatieve gebruik. Hieronder valt niet: recreatief medegebruik van gronden voor wandelen, fietsen, paardrijden, varen, zwemmen en vissen. Hierbij legt de recreatie geen specifiek beslag op de ruimte.

 • 8.

  Het realiseren van minimaal 1 windmolen, ongeacht de hoogte;

 • 9.

  Het realiseren van weiden met zonnepanelen, ongeacht de grootte;

 • 10.

  Het opwekken en/of opslag van energie (zoals buurtbatterij, biomassa-installatie en waterstof);

 • 11.

  Het realiseren van maatschappelijke voorzieningen;

 • 12.

  Het aanleggen/bouwen van infrastructurele (kunst) werken;

 • 13.

  Initiatieven die in een beschermde omgeving plaatsvinden (beschermde dorpsgezichten, gemeentelijke monumenten en Rijksmonumenten, agrarische gebieden met landschapswaarden en natuurgebieden met landschapswaarden).

Artikel 2

Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet vindt een evaluatie plaats van dit besluit en kan de lijst eventueel worden aangepast.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, 12 juli 2023

A. van der Tuuk

Voorzitter

O. E. de Vries

Griffier

BIJLAGE – Artikelsgewijze toelichting van verplichte participatie

Artikel 1

De genoemde gevallen spreken voor zich.

Artikel 2

Zoals in het raadsvoorstel genoemd is de Omgevingswet een compleet nieuw stelsel. Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet vindt een evaluatie plaats van dit besluit en kan de lijst eventueel worden aangepast.

Artikel 3

Dit artikel spreekt voor zich.