Gevallen aan te wijzen waarbij de raad bindend adviesrecht heeft bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Gevallen aan te wijzen waarbij de raad bindend adviesrecht heeft bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

De raad van de gemeente Westerkwartier,

Gelezen het voorstel Omgevingswet Delegatiebesluit, bindend adviesrecht en verplichte participatie van 6 juni 2023

Gelet op artikel 16.15 a lid b onder 1 van de Omgevingswet

Besluit:

Gevallen aan te wijzen waarbij de raad bindend adviesrecht heeft bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Artikel 1

Binnen bestaand bebouwd gebied of grenzend aan bestaand bebouwd gebied

 • a)

  Het wijzigen van de oorspronkelijke stedenbouwkundige hoofdstructuur met ingrijpende gevolgen voor de fysieke leefomgeving

 • b)

  Nieuwbouw van niet-woonfuncties en uitbreiding van bestaande niet – woonfuncties (bv. detailhandel, bedrijvigheid, horeca, maatschappelijke voorzieningen) waarvan de gebruiksoppervlakte na realisatie, in zijn geheel, meer dan 1500m2 bedraagt;

 • c)

  Het toevoegen van wooneenheden ter grootte van

  • 1.

   25 wooneenheden of meer in voorzieningenkernen zoals gedefinieerd in de Omgevingsvisie

  • 2.

   15 wooneenheden of meer in basisdorpen zoals gedefinieerd in de Omgevingsvisie

  • 3.

   10 wooneenheden of meer in woondorpen zoals gedefinieerd in de Omgevingsvisie

Buiten bestaand bebouwd gebied

 • d)

  Het realiseren van niet-agrarische bedrijven, woningen, kantoren, detailhandel, dienstverlening, horeca, instellingen voor onderwijs, zorg, cultuur en andere stedelijke ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen voor de fysieke leefomgeving;

 • e)

  Het aanleggen of veranderen van infrastructuur (wegen, watergangen, spoorlijnen, buisleidingen voor het vervoer van olie en gas of andere gevaarlijke stoffen, hoogspanningsleidingen ed.), tenzij het gaat om een ondergeschikte aanpassing;

 • f)

  Productie van hernieuwbare energie.

 • g)

  Het vergroten van een agrarisch bouwperceel tot 2 hectare, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgesteld beleidskader.

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde gevallen zijn niet van toepassing indien deze in overeenstemming zijn met een vastgestelde Omgevingsvisie of hiermee uitvoering wordt gegeven aan een reeds door de raad vastgesteld kader zoals een visie, beleidsnota of programma.

Artikel 3

Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet vindt een evaluatie plaats van dit besluit en kan de lijst eventueel worden aangepast.

Artikel 4

Dit besluit treedt gelijktijdig in werking met de inwerkintreding van de Omgevingswet.

Artikel 5

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het “Aanwijzingsbesluit verklaring van geen bedenkingen en delegatiebesluit vaststellen exploitatieplan” ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 12 juli 2023

A. van der Tuuk

Voorzitter

O. E. de Vries

Griffier

BIJLAGE – Artikelsgewijze toelichting van het bindend adviesrecht

Met grenzend aan bebouwd stedelijk gebied worden uitleglocaties bedoeld

Artikel 1

 • a)

  Het gaat hier om plannen die de stedenbouwkundige opzet van een gebied dusdanig beïnvloeden dat dit ingrijpende gevolgen heeft voor de fysieke leefomgeving. Daarmee wordt impact op de natuurlijke omgeving bedoeld (gecreëerde omgeving, maar ook onderdelen als water, lucht, bodem en natuur)

 • b)

  Het betreft hier zowel nieuwbouw als uitbreiding van bestaande functies behalve de woonfunctie waarvan het gebruiksoppervlak van het bouwwerk na realisatie meer dan 1500 m2 bedraagt. De gebruiksoppervlakte wordt berekend zoals in het Bouwbesluit is opgenomen. Hierin wordt verwezen naar de norm NEN 2580.

 • c)

  De toevoeging van woningen heeft minder impact naarmate de omvang van het dorp groter is. Daarom is gekozen voor een indeling op basis van grootte en voorzieningenniveau van dorpen in aansluiting op de Omgevingsvisie.

  • a.

   Voorzieningenkernen: Grijpskerk, Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn.

  • b.

   Basisdorpen: Aduard, De Wilp, Ezinge, Oldehove, Oldekerk-Niekerk, Opende, Zevenhuizen.

  • c.

   Woondorpen: Boerakker, Briltil, Den Ham, Den Horn, Doezum, Enumatil, Feerwerd, Garnwerd, Jonkersvaart, Kommerzijl, Kornhorn, Lauwerzijl, Lettelbert, Lucaswolde, Lutjegast, Midwolde, Niebert, Niehove, Niezijl, Noordhorn, Noordwijk, Nuis, Oostwold, Pieterzijl, Saaksum, Sebaldeburen, Tolbert, Visvliet.

 • d)

  Onder nieuwe stedelijke en niet aan het buitengebied gerelateerde functies wordt verstaan: niet-agrarische bedrijven, woningen, kantoren, detailhandel, dienstverlening, horeca, instellingen voor onderwijs, zorg cultuur en andere vergelijkbare stedelijke ontwikkelingen.

 • e)

  Een ondergeschikte aanpassing heeft geen of beperkte gevolgen op de structuur van de fysieke leefomgeving

 • f)

  Dit betreft het opwekken van energie van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld: wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa.

 • g)

  Voor het uitbreiden van een agrarisch bedrijf zijn vaak voorwaarden gesteld in het bestemmingsplan/omgevingsplan door middel van een wijzigingsbevoegdheid. Het betreft in dat geval de uitvoering van een al eerder door de raad vastgesteld beleidskader.

Artikel 2

Veel beleidsstukken geven het college het mandaat om de uitvoering te regelen.

Artikel 3

De Omgevingswet is een compleet nieuw stelsel. Daarom zal er binnen 2 jaar een evaluatie plaatsvinden.

Artikel 4

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 5

Dit artikel spreekt voor zich.