Aanwijsbesluit verlenging cameratoezicht Stationsgebied Hoogkarspel

Geldend van 26-07-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijsbesluit verlenging cameratoezicht Stationsgebied Hoogkarspel

De burgemeester van de gemeente Drechterland,

gelet op:

Artikel 151c van de Gemeentewet;

Artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) Drechterland;

gehoord hebbende de leden van de driehoek, zoals bedoeld in artikel 13 van de Politiewet 2012.

overwegende dat:

bij besluit van 1 december 2020 cameratoezicht is ingesteld in het stationsgebied Hoogkarspel en de aanleiding voor dit cameratoezicht was gelegen in de belangen van openbare orde en veiligheid alsmede het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten;

uit de bestuurlijke rapportage is gebleken dat sinds de invoering van cameratoezicht in het stationsgebied Hoogkarspel een positief effect is bewerkstelligt in relatie tot het aantal meldingen dat wordt gemaakt;

uit de bestuurlijke rapportage van dit cameratoezicht tevens blijkt dat in het stationsgebied Hoogkarspel nog voldoende wanordelijkheden en strafbare feiten plaatsvinden om het cameratoezicht te verlengen dan wel te behouden in het belang van de openbare orde en veiligheid;

rondom het stationsgebied Hoogkarspel voorheen al maatregelen zijn genomen om te komen tot verbetering maar dat deze maatregelen niet toereikend zijn gebleken en er derhalve aanleiding is om het cameratoezicht te verlengen dan wel te behouden als aanvulling op een breder pakket van maatregelen;

de politie succesvol plegers van overtredingen en misdrijven opspoort middels het cameratoezicht in het stationsgebied Hoogkarspel;

dat het cameratoezicht in het stationsgebied Hoogkarspel voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 151c van de Gemeentewet (te weten: kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit en subsidiariteit);

dat de algemene belangen van de handhaving van de openbare orde, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten zwaarder wegen dan het individuele belang van de inwoners (bescherming van de persoonlijke levenssfeer) bij het uitoefenen van cameratoezicht;

de duur van het cameratoezicht en de omvang van het aangewezen gebied proportioneel is in relatie tot het beoogde legitieme doel;

de situatie van het aangewezen gebied wordt gevolgd en het besluit tot het instellen van cameratoezicht onmiddellijk wordt ingetrokken indien het cameratoezicht niet meer noodzakelijk wordt geacht voor de handhaving van de openbare orde;

het, gelet op vorenstaande, verlengen dan wel behouden van cameratoezicht in het stationsgebied Hoogkarspel noodzakelijk wordt geacht in het belang van de handhaving van de openbare orde en veiligheid alsmede het vergroten van de veiligheid in het gebied;

BESLUIT:

Gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Drechterland:

 • 1.

  het cameratoezicht op en rand station Hoogkarspel te verlengen. De begrenzing van het gebied waar het cameratoezicht op ziet is aangegeven op de plattegrond zeals aangehecht aan dit besluit;

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit geldt voor de duur van maximaal 60 maanden, te weten voor de periode van 26 juni 2023 tot 25 juni 2028. Alvorens deze periode eindigt zal tijdig nagegaan warden of het cameratoezicht behouden dient te warden in het belang van de openbare orde;

 • 3.

  dat inzake het aangewezen gebied de beelden warden bekeken na incidenten en beelden live kunnen warden bekeken vanuit de toezichtruimte in Alkmaar op het moment dat een incident gebeurt en toezicht noodzakelijk is;

 • 4.

  dat de camerabeelden 24 uur per dag warden opgenomen en de opgeslagen beelden voor de duur van vier weken warden bewaard;

 • 5.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking;

 • 6.

  dat dit besluit wordt aangehaald als: 'Aanwijsbesluit verlenging cameratoezicht stationsgebied Hoogkarspel'.

Ondertekening

Aldus besloten door de burgemeester van Drechterland op 26 juni 2023,

de burgemeester,

M. Pijl

Bijlage: Situatieschets betreffende gebied cameratoezicht

Situatieschets: Cameratoezicht gebied station Hoogkarspel - gemeente Drechterland

In het stationsgebied van Hoogkarspel zijn drie camera's geplaatst: twee camera's gericht op de fietsenstallingen en een bij de entree van het parkeerterrein, welke twee kanten bestrijkt. In beide "afbeeldingen" komen ze terug: camera 1H t/m 3H. Op de Stationslaan tegenover de fietskluizen {1H), voor het gebouw van de kapper (2H) gericht op de fietsenstalling en aan de andere kant van de kapper richting de entree van het parkeerterrein en richting de oostkant (3H). Deze locaties zijn afgestemd met de politie, zodat de beelden oak voor hen bruikbaar zullen zijn.

afbeelding binnen de regeling