Verordening vertrouwenscommissie benoeming dijkgraaf 2023

Geldend van 26-07-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie benoeming dijkgraaf 2023

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur inzake opstarten procedure benoeming dijkgraaf,

AB-voorstel 2023, nummer 74;

gelet op artikel 46 van de Waterschapswet;

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening vertrouwenscommissie benoeming dijkgraaf 2023

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

Aanbeveling:

de op grond van artikel 46 Waterschapswet door het algemeen bestuur op te stellen aanbeveling inzake de benoeming van de dijkgraaf;

Commissie:

vertrouwenscommissie benoeming dijkgraaf;

Secretaris-directeur:

de secretaris als bedoeld in artikel 53 Waterschapswet.

Artikel 2 Taak commissie

De vertrouwenscommissie heeft tot taak de aanbeveling van het algemeen bestuur inzake benoeming van de dijkgraaf voor te bereiden. Om tot een ontwerp-aanbeveling te komen:

 • a.

  geeft de vertrouwenscommissie in samenspraak met een wervings- en selectiebureau nadere invulling aan het wervings- en selectieproces;

 • b.

  voert de vertrouwenscommissie selectiegesprekken met kandidaten;

 • c.

  brengt de vertrouwenscommissie over haar oordeel schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan het algemeen bestuur. Dit verslag wordt voorzien van een concept-aanbeveling die één naam bevat.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1. De commissie bestaat uit 7 leden:

  • a.

   zes leden, te benoemen door en uit het algemeen bestuur, te weten de voorzitters van de zes fracties die in het algemeen bestuur zijn vertegenwoordigd;

  • b.

   één lid, te benoemen door en uit het dagelijks bestuur.

 • 2. De commissie kiest een voorzitter uit haar eigen midden. Indien de commissie er niet in slaagt een voorzitter uit haar midden aan te wijzen, wordt als voorzitter aangewezen diegene wiens fractie in het algemeen bestuur de meeste zetels vertegenwoordigt. Indien meerdere personen de meeste zetels in het algemeen bestuur vertegenwoordigen, wordt als voorzitter aangewezen diegene van hen die het langst bestuurder bij het waterschap is.

 • 3. De fracties binnen het algemeen bestuur zijn bevoegd een ander dan de voorzitter van hun fractie aan te wijzen als lid van de commissie;

 • 4. Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

Artikel 4 Advies en bijstand voor de commissie

 • 1. De commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door de secretaris-directeur, die tevens adviseur is voor de commissie.

 • 2. De secretaris-directeur kan één of meer medewerkers van het Waterschap Limburg aanwijzen voor het verzorgen van de ambtelijke ondersteuning van de commissie.

 • 3. De vertrouwenscommissie laat zich tevens bijstaan door een wervings- en selectiebureau.

 • 4. De secretaris-directeur, noch de medewerkers van Waterschap Limburg, noch het wervings- en selectiebureau maken deel uit van de commissie.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2. Elke vergadering wordt door de voorzitter ten minste 24 uur van tevoren aan de leden van de commissie aangekondigd.

 • 3. De commissie vergadert in beslotenheid.

 • 4. De commissie vergadert slechts indien ten minste een meerderheid van de fracties, de voorzitter daaronder begrepen, vertegenwoordigd is.

 • 5. Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

 • 6. Ieder lid heeft één stem.

 • 7. De commissie streeft naar unanimiteit in haar besluit met betrekking tot de aanbeveling.

Artikel 6 Geheimhoudingsplicht

 • 1. De leden van de commissie dienen volstrekte geheimhouding in acht te nemen over hetgeen aan hen voor, tijdens en na het verrichten van de werkzaamheden direct of indirect als lid van de commissie ter kennis is gekomen. Daartoe legt de commissie elke vergadering, met toepassing van het bepaalde in de Waterschapswet, geheimhouding op met betrekking tot de inhoud van de stukken, de identiteit van de kandidaten en het behandelde tijdens de vergadering.

 • 2. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook tegenover het algemeen bestuur en dagelijks bestuur en de dijkgraaf alsmede tegenover de afzonderlijke leden van het bestuur. De commissie en haar leden verstrekken aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de dijkgraaf en de afzonderlijke leden van het bestuur geen inzage in stukken.

 • 3. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor de secretaris-directeur en de ambtelijke ondersteuning van de commissie, voor het in te schakelen wervings- en selectiebureau, alsook voor ieder ander die, op verzoek van de commissie, deelneemt aan de beraadslagingen van de commissie.

 • 4. De geheimhouding als bedoeld in dit artikel geldt zowel tijdens het bestaan van de vertrouwenscommissie, als na haar ontbinding.

Artikel 7 Contactpersoon en correspondentie

 • 1. De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2. Alle stukken bestemd voor de commissie worden gericht aan de voorzitter, vertrouwelijk gezonden aan het adres van het waterschap en door de secretaris-directeur aldaar bewaard.

 • 3. Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris-directeur ondertekend en door de secretaris-directeur verzonden.

Artikel 8 Archiefstukken

 • 1. De secretaris-directeur draagt er zorg voor dat met ingang van de dag, volgend op die waarop de Minister de voordracht tot benoeming aan Zijne Majesteit de Koning heeft uitgebracht, alle archiefbescheiden die de commissie zelf heeft opgemaakt in een verzegelde envelop en gerubriceerd als “geheim” worden overgebracht naar de in de Archiefwet 1995 genoemde archiefbewaarplaats van het waterschap.

 • 2. Van de in het eerste lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1, letter c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3. Alle overige bescheiden van de commissie en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden door de secretaris-directeur onmiddellijk vernietigd.

Artikel 9 Ontbinding commissie

De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag, volgend op die waarop bij Koninklijk Besluit een beslissing is genomen inzake de aanbeveling van het algemeen bestuur.

Artikel 10 Slotbepalingen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de commissie.

Artikel 11 inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening vertrouwenscommissie benoeming dijkgraaf Waterschap Limburg 2023".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 12 juli 2023.

De secretaris-directeur,

ir. E.J.M. Keulers MMO

De waarnemend dijkgraaf,

drs. L.H.J. Verheijen