Nadere regels Subsidie SPUK Impuls Jongerencultuur

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Subsidie SPUK Impuls Jongerencultuur

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Alkmaar 2019,

Besluit: vast te stellen Nadere regels Subsidie SPUK Impuls Jongerencultuur

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze Nadere regels worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de ASV.

 • 2. In deze Nadere regels wordt verstaan onder:

  • a.

   ASV: Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019;

  • b.

   Cultuur: al hetgeen valt onder de reikwijdte van theater, muziek, beeldende kunsten, letteren, erfgoed, (nieuwe) media en bibliotheken;

  • c.

   Culturele organisatie: een organisatie die tot doel heeft activiteiten op het gebied van cultuur te ontwikkelen/organiseren en aan te bieden aan het publiek;

  • d.

   Cultuurparticipatie: het actief betrekken van jongeren bij onderzoek, productie en/of presentatie van cultureel aanbod;

  • e.

   Incidentele activiteiten: activiteiten die éénmalig worden uitgevoerd en/of activiteiten die in maximaal twee achtereenvolgende jaren worden uitgevoerd;

  • f.

   Inclusief: de insluiting van de doelgroep van alle identiteiten – zichtbaar of niet – bij activiteiten waarbij zij zich veilig en gerespecteerd kunnen voelen en zonder voorbehoud kunnen participeren;

  • g.

   Jongeren: natuurlijk personen in de leeftijdscategorie 14 tot en met 27 jaar;

  • h.

   Jongerenorganisatie: een organisatie zonder winstoogmerk die gericht is op de belangen van jongeren en het organiseren van activiteiten voor de doelgroep jongeren;

  • i.

   SPUK: specifieke uitkering waarbij het Rijk extra geld aan gemeenten uitkeert om bepaald beleid van de Rijksoverheid uit te voeren;

  • j.

   VOG: Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen en/of een natuurlijk persoon.

Artikel 2 Doel van de regeling

Het doel van deze tijdelijke subsidieregeling is om een impuls te geven aan de actieve beoefening en deelname aan cultureel aanbod door jongeren woonachtig in de gemeente Alkmaar. Daarmee dragen we bij aan het algemeen welzijn, persoonlijke ontwikkeling en de weerbaarheid van jongeren.

Artikel 3 Doelgroep

De doelgroep van de activiteiten zijn jongeren in de leeftijdscategorie 14 tot en met 27 jaar.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1. De activiteiten zijn primair gericht op jongeren woonachtig in de gemeente Alkmaar en vinden plaats binnen de gemeente Alkmaar;

 • 2. In de aanvraag is voldoende onderbouwd dat de aanvrager de activiteiten succesvol kan uitvoeren en de beoogde doelgroep zal bereiken en/of de activiteiten met betrokkenheid van de doelgroep ontwikkelt en realiseert;

 • 3. De activiteiten zijn open, laagdrempelig en uitnodigend voor iedereen die tot de doelgroep behoort (inclusief, niet exclusief);

 • 4. Locaties waar de activiteiten plaatsvinden zijn voor alle deelnemers bereikbaar en toegankelijk;

 • 5. In communicatie over activiteiten wordt rekening gehouden met jongeren die laaggeletterd zijn en/of visuele of auditieve beperkingen hebben;

 • 6. De activiteiten worden uitgevoerd in het jaar 2023 of 2024.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie wordt verleend voor het organiseren van culturele activiteiten om de cultuurbeoefening en/of -participatie onder jongeren te vergroten, op het gebied van:

  • a.

   Beeldende kunsten: zoals grafische kunsten, schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwen, mediakunst en mengvormen daarvan;

  • b.

   Muziek: zoals pop, jazz, wereldmuziek, klassiek en mengvormen daarvan;

  • c.

   Theater: zoals toneel, cabaret, dans, mime, muziektheater, jeugdtheater, bewegingstheater, straattheater en mengvormen daarvan;

  • d.

   Letteren: zoals festivals, lezingen, poëzieroutes;

  • e.

   Erfgoed: zoals musea;

  • f.

   (Nieuwe) Media: zoals een lokale media-instelling.

Artikel 6 Drempelvereisten aanvrager

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:

  • a.

   Culturele organisaties en/of jongerenorganisaties met rechtspersoonlijkheid gevestigd in de gemeente Alkmaar;

  • b.

   Jongeren woonachtig in de gemeente Alkmaar die niet verbonden zijn aan een culturele of jongerenorganisatie, tenzij de organisatie als penvoerder fungeert; jongeren tot 18 jaar moeten een schriftelijke toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) overleggen.

 • 2. De aanvrager voldoet aan de richtlijnen voor het verkrijgen van een VOG;

 • 3. De aanvrager heeft aantoonbaar eigen inkomsten en/of cofinanciering indien de activiteit meer financiële bijdrage vraagt dan het aangevraagde subsidiebedrag;

 • 4. Indien er sprake is van een samenwerkingsverband dient één van de betrokken partijen als penvoerder de aanvraag in.

Artikel 7 Indieningstermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 3 van de ASV:

Subsidieaanvragen dienen te zijn ingediend tenminste 26 weken en uiterlijk 8 weken vóór het begin van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 8 Aanvraag

 • 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 1 van de ASV:

 • Een subsidieaanvraag wordt ingediend via E-herkenning (organisaties) of via DigiD (jongeren);

 • 2. Het college kan een format vaststellen ten behoeve van de subsidieaanvraag.

Artikel 9 Berekening subsidie

 • 1. Subsidie heeft betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden zoals cofinanciering vanuit fondsen, inkomsten uit huur, horeca en eigen bijdragen;

 • 2. Subsidie kan enkel worden verstrekt voor door het college noodzakelijk te achten kosten ten behoeve van de activiteiten.

 • 3. In het geval dat subsidie wordt aangevraagd door een natuurlijk persoon, als bedoeld in artikel 6, onderdeel 1b, bedraagt de subsidie maximaal €5.000,-.

Artikel 10 Weigeringsgronden

 • 1. Er wordt geen subsidie verstrekt voor:

  • a.

   Eten en drinken. Gezamenlijke maaltijden die aantoonbaar functioneel zijn voor het doel van het initiatief zijn wel subsidieerbaar;

  • b.

   Giften of bijdragen aan derden;

  • c.

   Onvoorziene uitgaven.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de ASV kan (een deel van) de subsidie naar oordeel van het college geweigerd worden indien:

  • a.

   De activiteiten onvoldoende bijdragen aan het vergroten van de cultuurbeoefening- en/of participatie van jongeren conform artikel 4 van deze Nadere regels;

  • b.

   Een aanvrager in hetzelfde jaar subsidie aanvraagt voor dezelfde of een gelijkwaardige activiteit;

  • c.

   De activiteiten vanuit een andere subsidieverlener, regeling of vanuit een bestaande subsidie van de gemeente op een ander beleidsveld is/of kan worden gesubsidieerd;

  • d.

   Er sprake is van belangenverstrengeling en/of commercieel belang;

  • e.

   Het verwerven van eigendommen, materialen of apparatuur die ook buiten de context van de activiteit een waarde vertegenwoordigen;

  • f.

   Activiteiten niet in verhouding zijn met de capaciteit van de organisatie;

  • g.

   Niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze Nadere regels.

Artikel 11 Bijzondere verplichtingen

De aanvrager is verplicht deel te nemen aan activiteiten die onderdeel vormen van de monitoring, onderzoek en evaluatie naar aanleiding van deze regeling en de onderliggende specifieke uitkering impuls jongerencultuur.

Artikel 12 Verantwoording

In afwijking van het bepaalde in artikel 13, 14 en 15 van de ASV vindt de verantwoording van activiteiten uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht plaats, doch uiterlijk op 31 januari van het jaar volgend op het jaar van verlening indien de termijn van 13 weken na 31 januari zou vallen, met in achtneming van artikel 11 lid 4 van de ASV. De verantwoording bestaat uit:

 • 1.

  Een financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven;

 • 2.

  Een inhoudelijk verslag, inclusief bezoekers-/deelnemersaantallen, feedback van de deelnemers en de mate waarin voldaan is aan de doelstellingen waarvoor de subsidie is verleend;

 • 3.

  Een prestatieverklaring, met publicaties van aankondigingen, foto’s en ander beeldmateriaal en indien van toepassing een inschrijflijst.

Artikel 13 Betaling en voorschotten

De subsidie wordt als voorschot betaald volgens het in de verleningsbeschikking opgenomen bevoorschottingsschema.

Artikel 14 Vaststellen en terugvorderen

De gemeente kan de subsidie (deels) terugvorderen indien:

 • a. uit de verantwoording blijkt dat de middelen niet zijn besteed voor het doel waarvoor zij bestemd zijn;

 • b. er geen (volledige) of onjuiste verantwoordingsinformatie is verstrekt;

 • c. de verantwoordingsinformatie te laat is ontvangen;

 • d. de werkelijke kosten lager zijn dan de verleende subsidie;

 • e. de subsidie niet rechtmatig is besteed;

 • f. de rechtmatigheid van de besteding volgens de controlerende accountant onzeker is.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de datum van publicatie in het Gemeenteblad;

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Nadere regels Subsidie SPUK Impuls Jongerencultuur Alkmaar”

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 18-07-2023.

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

A.M.C.G. Schouten, burgemeester

R. Reus, secretaris

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2 Doel van de regeling

De cultuursector heeft het zwaar gehad tijdens de coronacrisis. De toekomst van de sector heeft onder grote druk gestaan en het is nog altijd een uitdagende tijd. De komende periode staat in het teken van herstel, vernieuwing en groei.

Jongeren hebben in de coronaperiode veel moeten missen, ook op cultureel vlak. Dat terwijl cultuurdeelname positieve effecten heeft op ons welzijn. In het kader van herstel is er daarom in het bijzonder oog voor cultuurparticipatie door jongeren. Cultuurparticipatie verbindt jongeren met elkaar, draagt bij aan hun veerkracht en aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Het kabinet heeft hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld uit het coalitieakkoord voor cultuur: € 310.000 voor 2022, € 294.700 voor 2023 en € 294.700 voor 2024. Er is in 2022 € 37.221 beschikt; in 2023 is op basis van artikel 4:23, derde lid onder d van de Algemene wet bestuursrecht € 85.000 beschikt; t/m 2024 is nog € 777.179 beschikbaar.

De tijdelijke Impuls Jongerencultuur stimuleert activiteiten en vormen van eigentijdse cultuurbeoefening door jongeren. Gemeente Alkmaar benut het budget voor maatregelen die aansluiten bij het lopende beleid en de bestaande infrastructuur voor jongeren.

Artikel 6 Drempelvereisten aanvrager

Ten einde nieuwe doelgroepen te bereiken en verbreding van activiteiten te bewerkstelligen, moedigt Gemeente Alkmaar organisaties aan om voor de ontwikkeling en uitvoering van projecten binnen de SPUK Impuls Jongerencultuur nieuwe en duurzame samenwerkingen aan te gaan, zowel binnen het eigen domein als daarbuiten.