Subsidieregeling ‘Woningverbetering Lelystad-Oost’

Geldend van 25-07-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling ‘Woningverbetering Lelystad-Oost’

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent de subsidiering van maatregelen op het gebied van isolatie en curatief onderhoud in Lelystad-Oost (subsidieregeling ‘Woningverbetering Lelystad-Oost’)

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lelystad;

Gelet op:

Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende subsidieregeling ‘Woningverbetering Lelystad-Oost’

Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASVL: Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • c.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lelystad

 • d.

  curatief onderhoud: onderhoud aan de schil van de woning (met uitzondering van artikel 5, lid 2, sub f en h) welke een verbetering inhoudt ten aanzien van de toekomstige onderhoudstoestand

 • e.

  eigenaar-bewoner: particuliere woningeigenaar welke tevens bewoner is van de woning

 • f.

  EP-adviseur: een vakbekwaam energieprestatie-adviseur

 • g.

  gewenste energielabel: energielabel B of het huidige energielabel vermeerderd met drie labelstappen tot maximaal energielabel B

 • h.

  huidige energielabel: het geregistreerde energielabel van de woning voorgaand aan de uitvoering van de te subsidiëren activiteiten zoals vastgesteld door een EP-adviseur

 • i.

  inkomenscategorie A: een maximum jaarinkomen van €30.000,-

 • j.

  inkomenscategorie B: een maximum jaarinkomen van €40.000,-

 • k.

  inkomenscategorie C: een maximum jaarinkomen van €50.000,-

 • l.

  inkomenscategorie D: een maximum jaarinkomen van €60.000,-

 • m.

  inkomenscategorie E: een maximum jaarinkomen van €75.000,-

 • n.

  ISDE: investeringssubsidie duurzame energie

 • o.

  jaarinkomen: het toetsingsinkomen van het gezin aan te tonen middels de meest recente IB-60 verklaring (inkomensverklaring op te vragen bij de belastingdienst).

 • p.

  Lelystad-Oost: de wijken Atolwijk, Boswijk, Waterwijk en Zuiderzeewijk

 • q.

  projectgebied: een deel van de wijk de Wold en (een deel van) de straten Schipbeek en Zandbank zoals aangegeven op de adressenlijst in bijlage 1

 • r.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

 • s.

  subsidieaanvrager: natuurlijk persoon welke op basis van deze subsidieregeling een aanvraag voor subsidie heeft ingediend

 • t.

  subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Awb

 • u.

  subsidieregeling: de subsidieregeling ‘Woningverbetering Lelystad-Oost’

 • v.

  WOZ-waarde: de WOZ-waarde volgens de peildatum 2021

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 5 bedoelde activiteiten en voor zover passend binnen het gestelde in de ASVL.

Hoofdstuk 2. Subsidieprogramma

Artikel 3. Doel

Het doel van de subsidieregeling is om eigenaar-bewoners binnen het projectgebied te ondersteunen in het isoleren en, in combinatie hiermee, het curatief onderhouden van hun woning om zo het aanzien van de woning en haar directe leefomgeving schoon en heel te maken. Hierbij wordt in ieder geval de overstap van het huidige energielabel naar het energielabel B gerealiseerd of het huidige energielabel vermeerderd met drie labelstappen tot maximaal energielabel B.

Artikel 4. Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door eigenaar-bewoners waarvan:

 • a.

  het maximum jaarinkomen €75.000,- is;

 • b.

  de woning gelegen is binnen het projectgebied;

 • c.

  de woning een WOZ-waarde heeft van maximaal €300.000,-; en

 • d.

  de woning als huidige energielabel het label C, D, E, F of G omvat.

Artikel 5. Activiteiten

 • 1. Het college verstrekt subsidie voor de volgende isolatiemaatregelen:

  • a.

   dakisolatie;

  • b.

   zolder/vliering-isolatie;

  • c.

   gevelisolatie;

  • d.

   spouwmuurisolatie;

  • e.

   vloer- en/of bodemisolatie;

  • f.

   HR++/triple glas;

  • g.

   isolerende panelen in kozijnen;

  • h.

   isolerende deuren; en/of

  • i.

   mechanische ventilatie aanleggen.

 • 2. In combinatie met de uitvoering van de activiteiten benoemd onder artikel 5, lid 1, verstrekt het college ook subsidie voor de volgende maatregelen op het gebied van curatief onderhoud aan de schil van de woning:

  • a.

   dakbedekking vervangen;

  • b.

   gevelbeplating vervangen;

  • c.

   goten, boeien en hemelwaterafvoer repareren en/of vervangen;

  • d.

   asbest verwijderen (in gevel en dak);

  • e.

   kozijnen repareren en/of vervangen;

  • f.

   mechanische ventilatie repareren;

  • g.

   buitenschilderwerk bijwerken; en/of

  • h.

   tuin- en erfafscheiding vervangen.

 • 3. Het college verstrekt ook subsidie voor de volgende maatregelen:

  • a.

   het laten uitvoeren van een energielabel-onderzoek;

  • b.

   het laten uitvoeren van een bouwkundige inspectie;

  • c.

   het laten opstellen van een plan van aanpak; en/of

  • d.

   het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie ten behoeve van de gevel(s) en/of het dak.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1. De maximaal subsidiabele kosten welke voor subsidie in aanmerking komen bedraagt maximaal €60.000,-.

 • 2. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het jaarinkomen en bedraagt:

  • a.

   voor eigenaar-bewoners vallende onder inkomenscategorie A 80% van de subsidiabele kosten met een maximum bedrag van €48.000,-;

  • b.

   voor eigenaar-bewoners vallende onder inkomenscategorie B 70% van de subsidiabele kosten met een maximum bedrag van €42.000,-;

  • c.

   voor eigenaar-bewoners vallende onder inkomenscategorie C 60% van de subsidiabele kosten met een maximum bedrag van €36.000,-;

  • d.

   voor eigenaar-bewoners vallende onder inkomenscategorie D 45% van de subsidiabele kosten met een maximum bedrag van €27.000,-; en

  • e.

   voor eigenaar-bewoners vallende onder inkomenscategorie E 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van €18.000,-.

 • 3. De daadwerkelijk gerealiseerde subsidiabele kosten zijn bepalend voor de vaststelling (eindverantwoording) van de subsidie. De vastgestelde subsidie kan nooit hoger zijn dan de verleende subsidie.

Artikel 7. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Voor het verlenen van subsidies op grond van deze subsidieregeling is er een subsidieplafond vastgesteld van €3.000.000,-.

 • 2. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van de datum van ontvangst bij het college totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige subsidieaanvraag is ingediend, wordt de subsidieaanvrager op grond van artikel 4:5 van de Awb een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de subsidieaanvraag niet in behandeling genomen.

 • 4. Indien de subsidieaanvrager, met toepassing van het vorige lid, de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen dan is de datum van ontvangst van de aanvullende gegevens het moment waarop de aanvraag compleet is.

Hoofdstuk 3. Subsidieaanvraag

Artikel 8. Aanvraag

 • 1. De aanvraag moet worden ingediend vóórdat er verplichtingen zijn aangegaan, met uitzondering van de maatregelen opgenomen in artikel 5, lid 3, en moet uiterlijk 31 december 2024 door het college zijn ontvangen.

 • 2. De subsidieaanvrager maakt bij het indienen van de aanvraag gebruik van het door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier dat op deze subsidieregeling van toepassing is.

 • 3. In afwijking op het gestelde in artikel 8 van de ASVL moet de subsidieaanvrager de volgende onderbouwing bij de aanvraag overleggen:

  • a.

   een plan van aanpak, zoals bedoeld in artikel 9, lid 1, waarin in ieder geval de volgende stukken te vinden zijn:

   • i.

    een energielabel certificaat, zoals afgegeven door een EP-adviseur, welke het huidige energielabel van de woning aantoont en welke niet ouder is dan 10 jaar;

   • ii.

    een overzicht van de uit te voeren maatregelen op het gebied van isolatie en curatief onderhoud;

   • iii.

    een overzicht van de begrote investeringskosten met bijbehorende sluitende financiering hiervan; en

   • iv.

    een offerte van de aannemer waaruit de kosten voor de uit te voeren maatregelen zijn af te lezen.

  • b.

   verklaring deskundige aangaande de noodzaak en de kosten van de aan de woning uit te voeren maatregelen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de in artikel 5 benoemde subsidiabele activiteiten en de overige, niet subsidiabele, activiteiten.

 • 4. De subsidieaanvrager meldt onmiddellijk iedere wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overlegd.

Artikel 9. Aanvullende verplichtingen

 • 1. Subsidie voor de activiteiten opgenomen in artikel 5 wordt uitsluitend verleend op vertoon van een plan van aanpak welke vastgesteld is door een deskundige en waarin de uit te voeren maatregelen gespecificeerd zijn.

 • 2. De in het plan van aanpak gespecificeerde maatregelen dienen uitgevoerd te worden door een aannemer of bedrijf met ervaring in de uit te voeren werkzaamheden.

 • 3. De in het plan van aanpak gespecificeerd maatregelen dienen betaald en uitgevoerd te zijn binnen een termijn van 18 maanden na verlening van de subsidiebeschikking.

Artikel 10. Bevoorschotting en betaling

 • 1. Met indiening van de subsidieaanvraag stemt de aanvrager er mee in, dat bij een positieve subsidiebeschikking de totale subsidie als voorschot wordt overgemaakt naar een rekening-courant van de SVn. De SVn zal vanuit de stichting Derdengelden SVn facturen betalen aan uitvoerende partijen tot maximaal het verleende subsidiebedrag.

 • 2. Uitbetaling van (een deel van) het subsidiebedrag door de SVn geschiedt enkel op verzoek van de gemeente Lelystad. De gemeente Lelystad bepaald aan de hand van de door subsidieaanvrager aangeleverde facturen en in conformiteit met de percentages opgenomen in artikel 6, de hoogte van het uit te betalen bedrag aan subsidie.

 • 3. De SVn maakt na ontvangst van een uitbetalingsverzoek van de gemeente Lelystad (een deel van) het subsidiebedrag rechtstreeks over aan de uitvoerende partij(en).

Artikel 11. Eindverantwoording, evaluatie en monitoring

 • 4. Binnen 8 weken na afronding en betaling van de gesubsidieerde activiteiten moet het verzoek tot vaststelling met eindverantwoording worden ingediend bij het college.

 • 5. In afwijking op hoofdstuk 6 van de ASVL dient de subsidieaanvrager bij de eindverantwoording in ieder geval te overleggen:

  • a.

   bewijs dat de activiteit(en) plaats heeft (of hebben) gevonden;

  • b.

   bewijs dat de woning naar het gewenste energielabel is gebracht met een EP certificaat (niet ouder dan 6 maanden);

  • c.

   opdrachtbevestigingen en facturen ter onderbouwing van de subsidiabele kosten;

  • d.

   bankafschriften waaruit blijkt dat de te verantwoorden kosten zijn betaald.

 • 6. De subsidieaanvrager verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring.

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

Artikel 12. Aanvullende weigerings-, intrekkings- of terugvorderingsgronden

 • 1. De subsidie wordt in ieder geval geheel of gedeeltelijk geweigerd, ingetrokken of teruggevorderd wanneer de subsidieaanvrager:

  • a.

   niet onder de doelgroep, zoals bedoeld in artikel 4, valt;

  • b.

   reeds subsidie heeft aangevraagd of ontvangen op basis van deze subsidieregeling;

  • c.

   verplichtingen is aangegaan vóórdat de aanvraag voor subsidie is ingediend, met uitzondering van de maatregelen opgenomen in artikel 5, lid 3;

  • d.

   geen gebruik heeft gemaakt van het beschikbaar gestelde aanvraagformulier;

  • e.

   geen onderbouwing, zoals bedoeld in artikel 8, lid 3, bij de subsidieaanvraag weet te overhandigen;

  • f.

   niet aan de eindverantwoording, zoals bedoeld in artikel 11, voldaan heeft; of

  • g.

   geen sluitende financiering van de begroting kan onderbouwen.

 • 2. De subsidie wordt in ieder geval geheel of gedeeltelijk geweigerd, ingetrokken of teruggevorderd wanneer de voor subsidie opgevoerde activiteiten:

  • a.

   niet passen binnen de reikwijdte van de subsidieregeling;

  • b.

   reeds voor subsidie zijn opgegeven of gesubsidieerd zijn op basis van deze subsidieregeling;

  • c.

   reeds voor subsidie zijn opgegeven of gesubsidieerd zijn op basis van de subsidieregeling Lelystad warm en asbestvrij;

  • d.

   de woning niet naar het gewenste energielabel brengen;

  • e.

   niet in deze subsidieregeling zijn opgenomen;

  • f.

   uitgevoerd zijn vóórdat de aanvraag voor subsidie is ingediend; of

  • g.

   niet binnen een termijn van 18 maanden na verlening van de subsidiebeschikking zijn betaald en uitgevoerd.

 • 3. In aanvulling op artikel 11 van de ASVL wordt de subsidie in ieder geval ook geheel of gedeeltelijk geweigerd, ingetrokken of teruggevorderd wanneer het subsidieplafond opgenomen in deze subsidieregeling is bereikt.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 13. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan de artikelen 5, 6, 8, 9 en 10 van deze subsidieregeling buiten toepassing laten indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een (of meerdere) van deze artikelen leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in een verleningsbeschikking.

Artikel 14. Inwerkingtreding, looptijd en overgangsbepaling

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag nadat deze op de voorgeschreven wijze is bekend gemaakt.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt uit werking per 1 januari 2025 voor zover hier niet van wordt afgeweken.

 • 3. Aanvragen ingediend uiterlijk 31-12-2024 worden afgehandeld conform bepalingen in deze regeling.

Artikel 15. Citeertitel

 • 1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: subsidieregeling Woningverbetering Lelystad-Oost.

Ondertekening

Aldus vastgesteld bij vergadering van d.d. 04 juli 2023

Namens het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester

Bijlage 1

Onderstaande adressen vallen onder het projectgebied zoals omschreven in artikel 1, sub q, van de subsidieregeling Woningverbetering Lelystad-Oost:

 • Schipbeek 11 t/m Schipbeek 37 te Lelystad;

 • Wold 10-01 t/m Wold 10-31 te Lelystad;

 • Wold 15-04 t/m Wold 15-58 te Lelystad; en

 • Zandbank 1 t/m Zandbank 174 te Lelystad

Artikelsgewijze toelichting

De leefbaarheid in het gebied Lelystad-Oost staat onder druk door de afwezigheid van een goede woonkwaliteit, een gezonde leefomgeving en een duurzame energieprestatie van woningen. De Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting (‘het Volkshuisvestingsfonds’) is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het leven geroepen om gemeenten financieel te ondersteunen bij het verbeteren van de leefbaarheid in kwetsbare gebieden. De gemeente Lelystad heeft van deze regeling gebruik gemaakt: op 18 mei 2021 is er een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning om de leefbaarheid in Lelystad-Oost te verbeteren. Op 15 juli 2021 is bekend gemaakt dat de aanvraag van de gemeente Lelystad is goedgekeurd.

Een deel van het verkregen bedrag aan financiële ondersteuning vanuit het Volkshuisvestingsfonds, tezamen met een gemeentelijke cofinanciering, is bestemd voor de inwoners van Lelystad-Oost in de vorm van een subsidieprogramma. Dit subsidieprogramma biedt inwoners de kans om subsidie aan te vragen voor het aanpakken van achterstallig onderhoud, het bestrijden van vocht- en schimmelproblematiek en het verbeteren van de energieprestatie van hun woning. Deze maatregelen dragen bij aan een structurele verbetering van de leefbaarheid in het gebied. De regels met betrekking tot de procedure en de inhoud van het subsidieprogramma zijn opgenomen in de artikelen van de subsidieregeling Woningverbetering Lelystad-Oost. Een eventuele toelichting op deze artikelen is te vinden in de onderhavige bijlage.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Sub g (‘gewenste energielabel’) en sub h (‘huidige energielabel’)

Eén van de doelstellingen van de subsidieregeling is het verbeteren van de energieprestatie van de woningen gelegen binnen het projectgebied. Om deze verbetering te realiseren is het van belang dat het energielabel van de woningen omhoog wordt gebracht naar het energielabel B óf vermeerderd wordt met drie energielabelstappen tot maximaal het energielabel B. Het te behalen energielabel wordt in de subsidieregeling aangeduid als het ‘gewenste energielabel’.

Om deze verbetering meetbaar te maken is het van belang dat het energielabel van een woning voor én na het uitvoeren van de voor subsidie opgegeven maatregelen inzichtelijk en aantoonbaar is. Het vastgestelde energielabel voorafgaand aan de uitvoering van de maatregelen dient als een nulmeting en wordt in de subsidieregeling aangeduid als het ‘huidige energielabel’. Alleen woningen waarvan het huidige energielabel het label C, D, E, F of G omvat komen in aanmerking voor subsidie op basis van deze subsidieregeling. Het vastgestelde energielabel na de uitvoering van de maatregelen dient als een controlemeting en moet overhandigd worden bij de eindverantwoording. Alleen woningen waarvan het nieuwe energielabel overeenkomt met het gewenste energielabel (of hoger) komen in aanmerking voor definitieve vaststelling van de subsidie.

Bovenstaande houdt het volgende in:

 • Een woning met energielabel C moet naar het energielabel B gebracht worden.

 • Een woning met energielabel D moet naar het energielabel B gebracht worden.

 • Een woning met energielabel E moet naar het energielabel B gebracht worden.

 • Een woning met energielabel F moet naar het energielabel B óf naar het energielabel C gebracht worden.

 • Een woning met energielabel G moet naar het energielabel B óf naar het energielabel C of D gebracht worden.

Een woning met energielabel A of B komt niet in aanmerking voor subsidie.

Sub p (‘Lelystad-Oost’) en sub q (‘projectgebied’)

Het subsidieprogramma zoals opgenomen in deze subsidieregeling moet de leefbaarheid binnen Lelystad-Oost verbeteren. Lelystad-Oost is een te groot gebied om in één keer aan te pakken. Er is daarom gekozen voor een gefaseerde aanpak waarbij het subsidieprogramma steeds voor een bepaald ‘projectgebied’ wordt opengesteld. Het eerste projectgebied, ook wel ‘de pilot’ genoemd, bestaat uit een deel van de wijk de Wold en (een deel van) de straten Schipbeek en Zandbank.

Artikel 4. Doelgroep

De doelgroep van de subsidieregeling beperkt zich tot de inwoners van Lelystad-Oost welke particulier woningeigenaar zijn en welke tevens bewoner van de woning zijn. Middels deze beperking worden verhuurders uitgesloten van deelname en komt het beschikbare bedrag aan subsidie direct terecht bij de inwoners. Daarnaast beperkt de doelgroep zich ook tot de vier criteria gesteld in artikel 4 van de subsidieregeling. Middels deze beperking worden woningen met een goede energieprestatie en inwoners met een hoog inkomen uitgesloten van deelname, zodat alleen de meest kwetsbare inwoners een aanspraak kunnen maken op het subsidieprogramma.

Artikel 5. Activiteiten

Het verwijderen van asbest in de gevel en in het dak wordt alleen gesubsidieerd op basis van deze subsidieregeling wanneer dit nodig is om andere activiteiten (veilig) te kunnen uitvoeren.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is per inkomenscategorie verschillend:

 • De inwoners vallende onder inkomenscategorie A, zoals opgenomen in artikel 1, sub i, van de subsidieregeling ontvangen 80% van de subsidiabele kosten en moeten 20% van de kosten financieren vanuit een eigen bijdrage.

 • De inwoners vallende onder inkomenscategorie B, zoals opgenomen in artikel 1, sub j, van de subsidieregeling ontvangen 70% van de subsidiabele kosten en moeten 30% van de kosten financieren vanuit een eigen bijdrage.

 • De inwoners vallende onder inkomenscategorie C, zoals opgenomen in artikel 1, sub k, van de subsidieregeling ontvangen 60% van de subsidiabele kosten en moeten 40% van de kosten financieren vanuit een eigen bijdrage.

 • De inwoners vallende onder inkomenscategorie D, zoals opgenomen in artikel 1, sub l, van de subsidieregeling ontvangen 45% van de subsidiabele kosten en moeten 55% van de kosten financieren vanuit een eigen bijdrage.

 • De inwoners vallende onder inkomenscategorie E, zoals opgenomen in artikel 1, sub m, van de subsidieregeling ontvangen 30% van de subsidiabele kosten en moeten 70% van de kosten financieren vanuit een eigen bijdrage.

Voor alle inwoners geldt dat er een extra mogelijkheid tot lenen beschikbaar is vanuit de gemeente Lelystad indien een inwoner niet beschikt over voldoende eigen bijdrage. Daarnaast geldt dat er een mogelijkheid is om na de uitvoering van de in het plan van aanpak opgegeven maatregelen een aanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor subsidie vanuit de ISDE-regeling om (een deel van) de eigen bijdrage terug te krijgen. Het is hierbij wel van belang dat er voldaan is aan de specifieke eisen gesteld in de ISDE-regeling zoals op het gebied van materiaalkeuze.

Artikel 7. Subsidieplafond en wijze van verdeling

Het subsidieplafond zoals opgenomen in artikel 7, lid 1, van de subsidieregeling is alleen van toepassing op het in artikel 1 gedefinieerde projectgebied.

Artikel 8. Aanvraag

Middels een energielabel certificaat, zoals afgegeven door een EP-adviseur, moet op het moment van de subsidieaanvraag kunnen worden aangetoond wat het huidige energielabel van de woning is. Voor woningen die qua type en uitvoering overeenkomen met elkaar, kan dit ook middels een representatieve steekproef aangetoond worden. Hierover kan afstemming plaatsvinden met de gemeente Lelystad over wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn.

Bij de begroting van de investeringskosten dient een sluitend financieringsoverzicht aangeleverd te worden. Deze kan bestaan uit de componenten subsidie, lening en/of eigen middelen. Zonder een sluitende financiering van de begroting kan geen subsidie worden verstrekt.

Artikel 9. Aanvullende verplichtingen

Per woning dient er een plan van aanpak opgesteld te worden door een deskundige. Het plan van aanpak moet aantonen welke maatregelen uit artikel 5, lid 1 en lid 2, van de subsidieregeling er uitgevoerd gaan worden aan de woning. Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op enkel isolatiemaatregelen óf op een combinatie van zowel isolatiemaatregelen als maatregelen op het gebied van curatief onderhoud. Er wordt geen subsidie verleend voor het laten uitvoeren van alleen curatief onderhoud.

Het plan van aanpak moet daarnaast ook omschrijven op welke wijze de gekozen maatregelen bijdragen aan het doel zoals bedoeld in artikel 3 van de subsidieregeling. Specifiek moet het omschrijven hoe de maatregelen de woning van het huidige energielabel (label C, D, E, F of G) naar het energielabel B gaan brengen óf hoe de maatregelen het huidige energielabel van de woning gaan vermeerderen met drie labelstappen tot maximaal het energielabel B.

Artikel 11. Eindverantwoording, evaluatie en monitoring

Een harde eis waaraan voldaan moet worden om op grond van deze subsidieregeling in aanmerking te komen voor subsidie is het behalen van het energielabel B of het vermeerderen van het huidige energielabel met drie labelstappen tot maximaal het energielabel B. Om aan te tonen dat aan deze eis is voldaan moet een inwoner na de uitvoering van de in het plan van aanpak opgenomen maatregelen het energielabel opnieuw laten vaststellen door een EP-adviseur en het bewijs van het nieuwe energielabel overhandigen bij de eindverantwoording.