Aanwijzingsbesluit, secretaris bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn

Geldend van 26-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 29-04-2020

Intitulé

Aanwijzingsbesluit, secretaris bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn

Het college van burgemeester en wethouders,

Gelet op:

 • artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: “Awb”);

 • artikel 84 van de Gemeentewet;

 • artikel 5, tweede lid van de Regeling bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn 2020 (hierna: “de regeling”), vastgesteld op 29 april 2020.

Overwegende dat:

 • op basis van artikel 5, eerste lid van de regeling de secretaris van de commissie, een door het college van burgemeester en wethouders (hierna: “het college”) aangewezen functionaris is, in dienst van dan wel werkend voor de Bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+ (lees: Gemeenschappelijke regeling Duo+);

 • het college op grond van artikel 5, tweede lid van de regeling een genoegzaam aantal secretarissen aanwijst.

Besluit

 • 1.

  alle medewerkers van de Afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van de Gemeenschappelijke Regeling Duo+ aan te wijzen als secretaris van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Uithoorn;

 • 2.

  de aanwijzing van een (individuele) medewerker van de Afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van de Gemeenschappelijke Regeling Duo+ te laten vervallen zodra het dienstverband van de (individuele) medewerker is beëindigd;

 • 3.

  dat de aanwijzing met terugwerkende kracht geldt vanaf het moment van vaststelling van de Regeling bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn 2020 op 29 april 2020;

 • 4.

  alle voorgaande aanwijzingsbesluiten voor de secretaris van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Uithoorn in te trekken.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn

13 juli 2023

Zaaknummer: 2023-065198

de gemeentesecretaris,

M.C. Wegewijs

de burgemeester,

P.J. Heiliegers