Verordening van Provinciale Staten van de provincie Fryslân houdende de vergoeding van de voorzitter van de provinciale commissie landelijk gebied (Verordening vergoeding voorzitter provinciale commissie landelijk gebied provincie Fryslân)

Geldend van 25-07-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Fryslân houdende de vergoeding van de voorzitter van de provinciale commissie landelijk gebied (Verordening vergoeding voorzitter provinciale commissie landelijk gebied provincie Fryslân)

Provinciale staten;

overwegende

dat het wenselijk is om voor de hoogte van de vergoeding van de voorzitter van de provinciale commissie landelijk gebied af te wijken van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

gezien het voorstel van gedeputeerde staten van 30 mei 2023 , kenmerk 02118265;

gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 2.4.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

B e s l u i t e n:

vast te stellen de Verordening vergoeding voorzitter provinciale commissie landelijk gebied provincie Fryslân, luidende als volgt:

Artikel 1

De voorzitter van de provinciale commissie landelijk gebied ontvangt voor een vergadering een vergoeding per uur. De hoogte van de vergoeding is gelijk aan het in artikel 2.4.1, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers genoemde bedrag.

Artikel 2

  • 1. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening vergoeding voorzitter provinciale commissie landelijk gebied provincie Fryslân.

  • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten van Fryslân op 12 juli 2023

Voorzitter

Drs. A.A.M. Brok

Griffier

A.G. Rosier