Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Westerveld

Geldend van 22-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Intitulé

Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Westerveld

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerveld, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Overwegende dat de gemeente Westerveld graag zaken wilt doen met integere partijen. De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is hierbij een instrument om te beoordelen of partijen waar de gemeente beschikkingen en subsidies aan verleent (of heeft verleend), dan wel overheidsopdrachten aan gunt of vastgoedtransacties mee aangaat, integer zijn.

Het doel van de Wet Bibob is het voorkomen dat de gemeente strafbare activiteiten faciliteert en/ of dat onrechtmatig verkregen voordelen wordt gebruikt. Dit gebeurt door een Bibob-toets uit te voeren. Kern van de Bibob-toets is het onderzoek naar betrokkene en relevante Bibob-relaties van de betrokkene.

De Wet Bibob geeft de gemeente Westerveld hierbij eigen beleidsruimte bij de besluitvorming omtrent het toepassen van hun uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden.

Gelet op het bepaalde in de Wet Bibob en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Alsook de relevante bepalingen in de Alcoholwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de (Algemene) plaatselijke verordening (m.b.t. gemeentelijke vergunningen), de Subsidieverordening, de Aanbestedingswet 2012 en het Burgerlijk Wetboek.

Besluiten vast te stellen de“Beleidsregel voor de toepassing Wet Bibob gemeente Westerveld 2023”.

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  De definities in artikel 1.1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidsregel, tenzij daarover in lid 2 anders is bepaald.

 • 2.

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  bestuursorgaan: de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld;

 • b.

  Eigen onderzoek: de wijze waarop de gemeente Westerveld in beginsel toepassing geeft aan artikel 7a van de wet, waarbij onderzoek wordt gedaan naar feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 3, eerste tot en met zesde lid, en artikel 9, tweede en derde lid van de wet. Het eigen onderzoek is nader omschreven in de toelichting van deze beleidsregel;

 • c.

  Bibob -vragenformulier: een formulier gebaseerd op de regeling als bedoeld in artikel 7a lid 5 van de wet.

 • d.

  rechtspersoon met een overheidstaak: de gemeente Westerveld;

 • e.

  RIEC: het Regionaal informatie- en expertisecentrum, het regionaal samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 28 lid 2 onder d van de wet;

 • f.

  Bureau Bibob : het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur zoals bedoeld in artikel 8 van de wet.

 • g.

  Wet: de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Waar in deze beleidsregel “gemeente Westerveld” wordt genoemd, wordt hiermee zowel het bestuursorgaan als -wanneer van toepassing- de rechtspersoon met een overheidstaak bedoeld.

Paragraaf 2 Publiekrechtelijke beschikkingen

Artikel 2.1 Toepassingsbereik bij nieuwe beschikkingen

De toepassing van de Wet zal door de gemeente Westerveld op de hieronder aangeduide beschikkingen op de volgende wijze plaatsvinden:

Lid 1 Uitvoering van het eigen onderzoek vindt plaats bij elke aanvraag voor een beschikking als bedoeld in:

 • a.

  artikel 3 Alcoholwet (Alcoholwetvergunning);

 • b.

  artikel 3 Alcoholwet (Alcoholwet vergunning paracommerciële rechtspersonen als bedoeld in artikel 4 van de Alcoholwet waarbij de exploitatie van de horeca-activiteiten niet in eigen beheer plaatsvinden;

 • c.

  artikel 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Westerveld (seksinrichting, escortbedrijf);

Lid 2 Uitvoering van het eigen onderzoek kan bij onderstaande aanvragen voor een beschikking plaats vinden als zij vallen onder één van de in Bijlage 1 genoemde risicocategorieën en/ of risicogebieden:

 • a.

  de aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning bouwactiviteit);

 • b.

  de aanvraag als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, aanhef en onder e van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van die wet, (omgevingsvergunning inrichtingen Wet Milieubeheer);

 • c.

  de aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een activiteit waarvoor bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 2.17 van die wet is bepaald, dat de beschikking in het geval en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3 van de Wet kan worden geweigerd (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • d.

  de aanvraag als bedoeld in 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Westerveld (evenementen-vergunning);

 • De toepassing van het eigen onderzoek zal daarbij beperkt blijven tot aanvragen voor evenementen die door of namens commerciële partijen worden georganiseerd dan wel op een bedrijfsmatige wijze georganiseerd worden;

Lid 3 Bij de volgende aanvragen om een beschikking wordt een eigen onderzoek gestartnaar aanleiding van:

1. eigen ambtelijke informatie en/ of informatie afkomstig van één van de partners van het samenwerkingsverband RIEC;

2. een tip van het Landelijk Bureau Bibob als bedoeld in artikel 11 van de Wet;

3. een tip van de officier van justitie, een tip van een ander bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van deze wet, als bedoeld in artikel 26 van de Wet;

 • a.

  artikel 3 Alcoholwet (Alcoholwetvergunning voor slijterijbedrijven)

 • b.

  de aanvraag als bedoeld in artikel 30a Alcoholwet (bijschrijving leidinggevende op Alcoholwetvergunning);

 • c.

  artikel 30b van de Wet op de kansspelen (aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat);

 • d.

  de aanvraag als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet, in het geval het een paracommerciële rechtspersoon betreft, als bedoeld in artikel 4 van de Alcoholwet (Alcoholwetvergunning paracommerciële rechtspersonen);

 • e.

  de aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (aanlegvergunning);

 • f.

  overige aanvragen om beschikkingen die niet eerder zijn benoemd in deze beleidsregel, of die niet vallen onder de in Bijlage 1 van deze beleidsregel genoemde risicocategorieën of in Bijlage 2 genoemde risicogebied(en), waarbij de gemeente bevoegd is tot het toepassen van de Wet;

Lid 4 Uitvoering van het eigen onderzoek blijft in beginsel achterwege (behalve als daartoe aanleiding bestaat) in het geval een aanvraag afkomstig is van overheidsinstanties, semi-overheidsinstanties of woning(bouw)corporaties (die op grond van de Woningwet zijn aangewezen als toegelaten instellingen voor de volkshuisvesting).

Artikel 2.2 Toepassingsbereik bij verleende beschikkingen

Lid 1 De gemeente Westerveld kan een eigen onderzoek starten bij verleende beschikkingen indien:

 • 1.

  de verstrekte beschikking betrekking heeft op een activiteit en/ of gelegen is in een concreet bepaald gebied, dat op basis van een daartoe genomen besluit van de gemeente Westerveld na de verstrekking van de beschikking, in Bijlage 1 is aangewezen als een risicocategorie en / of valt binnen een in Bijlage 1 genoemd risicogebied;

 • 2.

  vanuit eigen informatie dan wel vanuit informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC, er aanwijzingen zijn dat er mogelijk sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet;

 • 3.

  er een tip van het Landelijk Bureau Bibob als bedoeld in artikel 11 van de Wet is ontvangen;

 • 4.

  er een tip van de officier van justitie, een tip van een ander bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van deze wet, als bedoeld in artikel 26 van de Wet is ontvangen;

Artikel 2.2a Weigering volledig invullen Bibob-vragenformulieren

Bij een weigering om de Bibob-vragenformulieren volledig ingevuld te retourneren, zullen bij aanvragen om een beschikking de daartoe gestelde regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toegepast worden. Bij volharding zal de gevraagde beschikking buiten behandeling worden gesteld ingevolge artikel 4:5 van de Awb.

Bij verleende beschikkingen zal een weigering op grond van artikel 4 lid 1 van de wet worden beschouwd als een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob. De verstrekte vergunning kan als gevolg daarvan worden ingetrokken.

Artikel 2.3 Toepassingsbereik bij subsidies

Lid 1 De gemeente Westerveld kan een eigen onderzoek starten met betrekking tot een aanvraag om een subsidie dan wel een reeds verleende subsidie zoals bedoeld in de algemene subsidieverordening, indien:

1. de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd valt onder één of meer van de in de Bijlage 1 genoemde risicocategorieën en/ of risicogebieden dan wel;

2. uit eigen ambtelijke informatie en/ of informatie afkomstig van één van de partners van het samenwerkingsverband RIEC hier aanleiding toe is;

3. er een tip van het Landelijk Bureau Bibob als bedoeld in artikel 11 van de Wet is ontvangen;

4. er een tip van de officier van justitie, een tip van een ander bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van deze wet, als bedoeld in artikel 26 van de Wet is ontvangen;

Paragraaf 3: Privaatrechtelijke transacties

Artikel 3.1 Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties

De gemeente Westerveld kan de wet in beginsel toepassen bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente Westerveld partij is. Bij de start van onderhandelingen daartoe, zal de gemeente Westerveld de wederpartij ervan in kennis stellen dat een eigen onderzoek deel kan uitmaken van de procedure.

In de overeenkomst wordt een integriteitsclausule opgenomen, op basis waarvan kan worden overgegaan tot ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting van de overeenkomst.

Lid 1 Het eigen onderzoek wordt in beginsel beperkt tot de gevallen indien:

 • 1.

  de vastgoedtransactie één of meerdere van onderstaande kenmerken hebben:

 • hoge mate van financiële complexiteit;

 • behorend tot een als zodanig door de gemeente Westerveld benoemde risicocategorie en/ of risicogebied zoals benoemd in Bijlage 1;

 • hoge mate van complexiteit met betrekking tot de bedrijfsstructuur;

 • exceptioneel financieel risico voor de gemeente Westerveld;

 • wanneer tevens sprake is van een aanvraag om beschikking genoemd in artikel 2.1, eerste en tweede lid, van deze beleidsregel.

2. er een tip van het Landelijk Bureau Bibob als bedoeld in artikel 11 van de Wet is ontvangen;

3. er een tip van de officier van justitie, een tip van een ander bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van deze wet, als bedoeld in artikel 26 van de Wet is ontvangen;

Artikel 3.2 Toepassingsbereik bij overheidsopdrachten

De gemeente Westerveld kan de wet in beginsel toepassen bij overheidsopdrachten zoals bedoeld in de Aanbestedingenwet.

In aanbestedingsdocumenten zal worden opgenomen dat inschrijvende partijen er rekening mee moeten houden dat de gemeente Westerveld, alvorens tot gunning over te gaan, een eigen onderzoek kan starten, dan wel advies kan inwinnen als bedoeld in artikel 9 lid 2 van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Lid 1 In geval van een overheidsopdracht start de gemeente een eigen onderzoek, indien op grond van:

1. de activiteiten behorend tot een als zodanig door de gemeente Westerveld benoemde risicocategorie en/ of risicogebied zoals benoemd in Bijlage 1;

2. er een tip van het Landelijk Bureau Bibob als bedoeld in artikel 11 van de Wet is ontvangen;

3. er een tip van de officier van justitie, een tip van een ander bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van deze wet, als bedoeld in artikel 26 van de Wet is ontvangen;

4. onderdeel b tot en met d gericht is op een onderaannemer.

5. Bij de uitvoering van de overeenkomst kan voornoemde aanleiding zijn om een eigen onderzoek te starten naar de contractpartij en/ of de onderaannemer.

Paragraaf 4: Slotbepalingen

Artikel 4.1 Invoeringsdatum

 • 1.

  deze beleidsregel is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 18 juli 2023 en treedt in werking op de dag na de bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023.

 • 2.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel Bibob gemeente Westerveld”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 18 juli 2023

burgemeester en wethouders

D.B. Bruijn-van den Berg H. Jager

secretaris burgemeester

Bijlage 1 Risicocategorieën

Risicocategorieën waarbij de gemeente Westerveld in beginsel de Wet Bibob zal worden toegepast:

 • Hotels

 • Kamerverhuurbedrijven (alsmede omgevingsvergunningen voor kamerverhuur- en/ of logiespanden waarbij sprake is van vijf of meer kamers)

 • Omzettingsvergunningen kamerverhuur

 • Pensions

 • Recreatieparken en jachthavens

 • Horecabedrijven

 • Coffeeshops

 • Shisha-lounges

 • Prostitutie- en seksbedrijven, escortbedrijven, seksbioscopen, erotische massagesalons

 • Sekswinkels

 • Smartshops/ Headshops

 • Speelautomatenhallen/ Gamecenters

 • Afvalbewerkings- en -verwerkingsbedrijven

 • Afvalrecyclingbedrijven

 • Inrichtingen voor het reinigen van drukhouders, insluitsystemen, ketels, vaten, mobiele tanks, tankauto's, tank- of bulkcontainers

 • Autohandel (verkoop en verhuur)

 • Sloopbedrijven

 • Autodemontagebedrijven

 • Vuurwerkbranche

 • Wellnesscentra/ zonnestudio’s

 • Kappers

 • Nagelstudio’s

 • Tattooshops

 • Fitnessbedrijven

 • Sporthallen/complexen

 • Religieuze instellingen

 • Scholen

 • Energieproducenten (w.o. vergisters, windmolens etc.)

 • Zonneparken

 • Zorgbureaus/ zorgaanbieders

 • Reïntegratiebedrijven en/ of activiteiten;

 • Kavelverkoop

 • Verhuur gemeentelijke vastgoed

 • Verkoop (voormalige) overheidsgebouwen

 • Transformatie kantoorpanden

 • Overheidsopdrachten

 • Bouwsom (bij omgevingsvergunning bouwen)

Bovenstaande opsomming van risicocategorieën is niet-limitatief, maar geeft een indicatie van mogelijke risicocategorieën. Deze opsomming kan aangepast worden, indien ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

Aangewezen risico-gebieden:

PM