Regeling vervallen per 01-01-2025

Subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten Maatschappelijke Organisaties Opsterland

Geldend van 01-08-2023 t/m 31-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten Maatschappelijke Organisaties Opsterland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland; gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Opsterland 2017 besluit de ‘Subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten Maatschappelijke Organisaties Opsterland’ vast te stellen;

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Opsterland 2017;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland;

 • c.

  maatschappelijke organisatie: privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk die statutair is gevestigd in de gemeente Opsterland en activiteiten verrichten op het gebied van musea, dorpshuizen, kunst en cultuur, bibliotheken, tropische kassen, kerken of sport;

 • d.

  referentieperiode: de periode van 1 januari tot en met 31 december 2019;

 • e.

  subsidiabele perioden: de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 en de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel het tegemoetkomen in de gestegen energiekosten voor maatschappelijke organisaties in de subsidiabele perioden, ten opzichte van de referentieperiode.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie voor een locatie kan worden verstrekt aan een maatschappelijke organisatie, die eigenaar of huurder is van de betreffende locatie in de gemeente Opsterland, waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de in de subsidiabele perioden ten opzichte van de referentieperiode gestegen energiekosten van een locatie in de gemeente Opsterland.

Artikel 5 Toetsingscriteria

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  de energiekosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, hebben betrekking op een locatie in de gemeente Opsterland die geen onderdeel uitmaakt van een woning;

 • b.

  de energiekosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, komen ten laste van aanvrager, blijkens een aan de aanvrager gerichte energierekening van een energieleverancier; en

 • c.

  er is in één of beide subsidiabele perioden sprake van een exploitatietekort.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en artikel 12 van de Asv wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager niet behoort tot de in artikel 3 bedoelde doelgroep;

 • b.

  de aanvraag niet voldoet aan een of meerdere van de in artikel 5 genoemde toetsingscriteria;

 • c.

  de aanvraag is ontvangen buiten de in artikel 12 genoemde periode;

 • d.

  de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 7 lager zijn dan € 250.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

 • 1. Het verschil in energiekosten is subsidiabel. Het verschil wordt berekend door de berekende variabele energiekosten in de referentieperiode af te trekken van de berekende variabele energiekosten in de subsidiabele perioden. Voor de berekening van het verschil in energiekosten wordt door het college een rekenmodel ter beschikking gesteld.

 • 2. Eventuele rijksmiddelen ter compensatie van de hoge energiekosten over de subsidiabele perioden, zoals het prijsplafond voor energie, de tegemoetkomingen van november en december 2022 en een bijdrage vanuit de regeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb, worden van het verschil als bedoeld in het eerst lid afgetrokken.

 • 3. Eventuele verrekeningen van de in het tweede lid bedoelde middelen die na subsidieverlening plaatsvinden, worden niet verrekend met de subsidie; bijvoorbeeld ten gevolge van een, zowel positieve als negatieve, gerechtelijke uitspraak.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal de subsidiabele kosten.

 • 2. Onverminderd het eerste lid, bedraagt de subsidie voor een bepaalde subsidiabele periode tevens maximaal het exploitatietekort over die periode.

Artikel 9 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling bedraagt € 250.000,-.

Artikel 10 Wijze van verdeling

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 11 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt digitaal ingediend, met gebruikmaking van een door het college ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag gaat vergezeld van de in het aanvraagformulier aangegeven bescheiden.

Artikel 12 Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor een subsidie moet zijn ontvangen in de periode van 1 augustus 2023 tot en met 31 maart 2024.

Artikel 13 Beslistermijn

In afwijking van artikel 10, eerste lid, van de Asv, beslist het college op aanvragen ingediend in de periode genoemd in artikel 12, binnen 8 weken nadat de aanvraag om subsidie is ontvangen.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan de bepalingen gesteld bij of krachtens deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op de doelstelling van deze subsidieregeling, naar haar oordeel leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 augustus 2023.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die voor die datum zijn ontvangen.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten Maatschappelijke Organisaties Opsterland.

Ondertekening

De secretaris,

Sandra van ’t Hooge

De burgemeester,

Lex Roolvink