Aanwijzingsbesluit verbod hinderlijk drankgebruik (alcoholverbod)

Geldend van 21-07-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod hinderlijk drankgebruik (alcoholverbod)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld,

Gelet op artikel 2.48 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Westerveld

overwegende dat,

  • Het gebruik van alcohol in de openbare ruimte in bepaalde gebieden overlast veroorzaakt dan wel overlast versterkt;

  • De overlast onder andere bestaat uit het hinderlijk aanwezig zijn, baldadigheid, luidruchtigheid, geluidsoverlast, het plegen vernielingen en het verontreinigen van de omgeving;

  • Het ter voorkoming van overlast en verstoring van de openbare orde en ter bescherming van het woon- en leefklimaat wenselijk is gebieden aan te wijzen waar het voor personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt verboden is op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes, glaswerk en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

  • Op basis van advies van politie Zuid-West Drenthe gebieden zijn aangewezen waar preventief kan worden opgetreden tegen het gebruik van alcohol op een openbare plaats;

Besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit verbod hinderlijk drankgebruik (alcoholverbod)

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • Openbare plaats: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties;

  • Directe nabijheid: een straal van 50 meter rondom een bepaalde locatie.

Artikel 2 Gebied waar het verbod geldt

Het navolgende gebied wordt aangewezen als gebied waar het voor personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes, glaswerk en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, van de APV Westerveld:

  • De stranden, strandopgangen, aanliggende omgeving en parkeerterreinen gelegen aan de Vorrelvenen 13 te Dwingeloo (het Blauwe Meer) en de directe nabijheid daarvan.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit verbod hinderlijk drankgebruik (alcoholverbod) Blauwe Meer.

Ondertekening

Aldus vastgesteld,

Diever, 18 juli 2023

burgemeester en wethouders,

D.B. Bruijn – van der Berg H. Jager

secretaris burgemeester