Subsidieverordening Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede 2023

Geldend van 21-07-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede 2023

De raad van de gemeente Enschede;

gelezen het voorstel van het College van (20 juni 2023, 2300036655);

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2022, in het bijzonder artikel 3, eerste lid;

besluit vast te stellen de:

Subsidieverordening Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede 2023

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Aanvrager: rechtspersonen en (groepen van) natuurlijke personen.

 • 2.

  Asv: de op het moment van de subsidieaanvraag geldende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Enschede.

 • 3.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • 4.

  Begroting: een kostenraming op basis van gespecificeerde offertes waaruit duidelijk blijkt welke werkzaamheden worden verricht en wat de geraamde kosten zijn.

 • 5.

  Belevingswaarde: de mate waarin het verblijf in, of het gebruik van de ruimte als kwalitatief ervaren wordt.

 • 6.

  Binnenstad: Het gebied zoals aangegeven op kaarten opgenomen in de toelichting van deze verordening. Dit gebied verschilt per subsidiabele activiteit.

 • 7.

  Cofinanciering: de middelen (financieel of in natura) die een organisatie zelf inbrengt voor de realisering van een door ons gesubsidieerde activiteit en/of de middelen die een derde (rijk, provincie, fonds etc) inbrengt.

 • 8.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede.

 • 9.

  Duurzame materialen: materialen die het milieu zo min mogelijk belasten of zelfs helpen.

 • 10.

  Experiment(eel): uitvoering van initiatief om te testen of het initiatief succesvol is in de binnenstad.

 • 11.

  Gevel: een wanddeel of -delen inclusief dakvlak van een onroerende zaak welke staat in en zichtbaar is vanuit het publieke domein.

 • 12.

  Innovatie(f): een nieuw initiatief of nieuwe toepassing van (nieuwe) technologie, niet eerder uitgevoerd in deze vorm of context in Enschede.

 • 13.

  Luifel: een element aan een gebouw bestaande uit een dak, dat met de ene horizontale kant aan de buitenzijde van het gebouw is bevestigd, terwijl de daar tegenoverliggende zijde vrij dragend is.

 • 14.

  Proeftuin: een plek die ruimte biedt voor innovatie en experiment.

 • 15.

  Reclame: het openbaar aanprijzen van producten, (bedrijfs)gebouwen, diensten en namen door middel van (verlichte) opschriften, logo’s, afbeeldingen en schermen met naar buiten tredend licht.

 • 16.

  Subsidiabele kosten: noodzakelijke kosten om een activiteit mogelijk te maken, waartoe naar oordeel van het College ook voorbereidingskosten gerekend kunnen worden.

 • 17.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies.

 • 18.

  Verantwoording: een aan de aanvraag gerelateerd overzicht waarin verantwoording wordt gegeven van de werkelijk gemaakte kosten op basis van de oorspronkelijke begroting en met overlegging van facturen en eventueel fotomateriaal of een inhoudelijk verslag.

Artikel 2: Afstemming Asv

Voor zover in deze verordening daarvan niet wordt afgeweken, is de geldende Asv van de gemeente Enschede van toepassing.

Hoofdstuk 2 Subsidiebepalingen

Artikel 3: Doel en toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening is een bijzondere subsidieverordening zoals bedoeld in artikel 3 lid van de Asv.

 • 2. Deze subsidieverordening heeft betrekking op het beleidsterrein Actieplan Binnenstad.

 • 3. Deze subsidieverordening heeft als doel het stimuleren van de aantrekkingskracht van de binnenstad van Enschede en het experimenteren met innovatieve functies of technologie in de binnenstad.

 • 4. De te verhogen aantrekkingskracht van de binnenstad bestaat uit activiteiten die de beeldkwaliteit van de panden of het straatbeeld verhogen, activiteiten die de historische kwaliteit van panden en de binnenstad en/of herstellen en activiteiten die de belevingswaarde van de binnenstad verhogen.

 • 5. Het toepassingsbereik van deze verordening is het gebied zoals aangegeven in de kaarten opgenomen in de toelichting van deze verordening.

 • 6. Het College kan het gebied zoals benoemd in het voorgaande lid wijzigen.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • 1. Activiteiten ten behoeve van een verbetering van de gehele gevel. In aanvulling hierop zijn ook de onderstaande activiteiten subsidiabel:

  • a.

   Het verwijderen van niet-oorspronkelijke elementen, waaronder:

   • i.

    Een niet-oorspronkelijke luifel, inclusief het herstel van de gevel ter plaatse van de verwijderde luifel.

   • ii.

    Niet-oorspronkelijke schilderwerk op metselwerk of natuursteen.

   • iii.

    Niet-oorspronkelijke beplating op geveldelen.

   • iv.

    Het verwijderen van niet-oorspronkelijke ondergeschikte bouwdetails

  • b.

   Het herstellen en behouden van originele details en/of het terugbrengen van historische details in de gevel.

  • c.

   Het verwijderen, vervangen en/of aanbrengen van reclame- of merkuitingen op gevels. Het gaat hierbij om de permanente uiting van (meestal) de merknaam van een onderneming op de gevel. Campagnematige reclame wordt hier niet onder verstaan.

  • d.

   Het verwijderen van een dicht rolluik en eventueel in aanvulling daarop het plaatsen van een transparant rolluik aan de binnenzijde van de gevel of duurzaam veiligheidsglas in het kozijn van de etalage.

  • e.

   Herstellen van bestaande hekwerken of plaatsen van nieuwe hoogwaardige hekwerken.

 • 2. Activiteiten die leiden tot een verhoogde aantrekkingskracht van het straatbeeld (verfraaiing van het straatbeeld).

 • 3. Activiteiten die de belevingswaarde van de binnenstad verhogen zodat ontmoeting wordt gestimuleerd.

 • 4. Initiatieven die binnen de domeinen openbare ruimte, ondernemerschap of Smart City de binnenstad gebruiken als proeftuin door:

  • a.

   Het innovatief verbeteren van bestaande processen, producten, diensten, of

  • b.

   Het ontwikkelen van voor Enschede nieuwe processen, producten en diensten.

Artikel 5 Subsidiabele kosten van activiteiten

 • 1. Naar het oordeel van het College noodzakelijke kosten om een activiteit mogelijk te maken zijn subsidiabel.

 • 2. Cofinanciering in natura wordt gewaardeerd op een uurtarief van € 50 exclusief btw.

 • 3. Onder subsidiabele kosten voor gevelverbetering zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 vallen in ieder geval kosten voor:

  • a.

   Materiaalkosten inclusief specifieke extra kosten voor werk en materiaal onder de voorwaarde van een onderbouwing.

  • b.

   Kosten voor het slopen of verwijderen van gevelreclame en andere elementen aan de gevel die niet bijdragen aan de gevelkwaliteit.

  • c.

   Kosten voor het realiseren van de werkzaamheden zoals kosten voor bouwterrein steigers, afval, uitvoerderskosten of maatvoering.

  • d.

   Kosten voor bouwkundig advies en ontwerp tot een maximum van € 500.

 • 4. Kosten die niet voor subsidie in aanmerkingen komen zijn:

  • a.

   Verrekenbare BTW.

  • b.

   Legeskosten voor vergunningen.

  • c.

   Werkzaamheden en kosten waarvoor op basis van andere regelingen al subsidie is verleend.

 • 5. In aanvulling op het vorige lid komen voor gevelverbetering zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 ook niet in aanmerking:

  • a.

   Cofinanciering in natura.

  • b.

   Omzetbelasting.

  • c.

   Algemene bouwkosten.

  • d.

   Winst-risico opslag.

Artikel 6 Vereisten voor de aanvrager

Subsidie voor gevelverbetering wordt slechts verstrekt aan rechtspersonen en (groepen van) natuurlijke personen, voor zover zij eigenaar zijn van een gebouw in de binnenstad van Enschede, of in geval zij huurder zijn hiervoor schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar.

Artikel 7 Subsidiecriteria

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt wanneer:

  • a.

   De uit te voeren activiteit plaatsvindt in het daarvoor aangewezen gebied (zie de toelichting op artikel 3).

  • b.

   De aanvraag is ingediend via een in te vullen formulier op de gemeentelijke website of ingediend via een te downloaden formulier op de gemeentelijke website.

  • c.

   Wanneer er sprake is van een activiteit waarvoor een vergunning is vereist dient de aanvrager voor de start van de activiteiten te beschikken over de benodigde vergunning.

  • d.

   Wanneer er sprake is van een invulling of aanpassing in de openbare ruimte moeten de activiteiten binnen de Leidraad Openbare Ruimte Stadserf passen.

  • e.

   Wanneer het reclamebeleid van de gemeente van toepassing is passen de activiteiten binnen dit beleid.

 • 2. In aanvulling op het vorige lid wordt subsidie voor gevelverbetering zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 uitsluitend verstrekt wanneer:

  • a.

   De gevel zichtbaar is vanuit de openbare ruimte.

  • b.

   Het plan binnen de Welstandsnota van de gemeente past.

  • c.

   Het plan een verbetering inhoudt ten opzichte van de bestaande uitstraling van de gevel naar beoordeling van de Stadsbouwmeester met minimaal het cijfer 8. Bij afwezigheid van de Stadsbouwmeester voor een periode van minimaal 4 weken beoordeelt het College de verbetering ten opzichte van de bestaande uitstraling van de gevel.

  • d.

   Bij het materiaalgebruik zoveel mogelijk is uitgegaan van natuurlijk materiaal als hout, baksteen, natuursteen en glas.

  • e.

   Het plan een bijdrage levert aan verbetering van de kwaliteit van de omgeving en past in het straatbeeld.

 • 3. In aanvulling op lid 1 wordt subsidie voor verfraaiing van het straatbeeld zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 uitsluitend verstrekt wanneer:

  • a.

   Er sprake is van een activiteit die duurzaam en langdurig ingezet kan worden voor een minimum van drie maanden.

  • b.

   De activiteit naar beoordeling van het College bijdraagt aan de aantrekkingskracht van de straat en past in het straatbeeld.

  • c.

   Er voldoende draagvlak is onder de ondernemers en bewoners van de straat voor de activiteiten. Dit door aantoonbaar overleg (bijvoorbeeld door middel van handtekeningen) met omwonende(n) of in de straat gevestigde ondernemers en/of instanties.

 • 4. In aanvulling op lid 1 wordt subsidie voor een proeftuin zoals bedoeld in artikel 4 lid 4 uitsluitend verstrekt wanneer:

  • a.

   Het initiatief een ‘proef’ is, dus een experiment in de binnenstad.

  • b.

   Er niet eerder subsidie voor het initiatief is verstrekt door de gemeente Enschede.

  • c.

   Het initiatief belevingswaarde toevoegt aan de binnenstad.

  • d.

   Het initiatief publiek toegankelijk is.

  • e.

   Het initiatief bijdraagt aan profilering van Enschede als innovatieve, technologische, experimentele stad.

  • f.

   Het initiatief als voorbeeld kan dienen voor andere wijken/steden.

Artikel 8 Subsidiehoogte

 • 1. De subsidie voor een verbetering van de gehele gevel bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000 voor de eerste gevel, een maximum van € 15.000 voor de tweede gevel en een maximum van € 10.000 voor de derde gevel.

 • Als een subsidie-aanvrager een aanvraag voor meerdere gevels indient, wordt in totaal niet meer dan maximaal € 45.000 aan subsidie toegekend.

  • a.

   De subsidie voor het verwijderen van een niet-oorspronkelijke luifel bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000.

  • b.

   De subsidie voor het verwijderen van niet-oorspronkelijk schilderwerk op metselwerk of natuursteen bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.000.

  • c.

   De subsidie voor het verwijderen van niet-oorspronkelijke beplating op geveldelen bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.000.

  • d.

   De subsidie voor het verwijderen van niet-oorspronkelijke ondergeschikte bouwdetails bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 750.

  • e.

   De subsidie voor het herstellen en behouden van originele details en/of het terugbrengen van historische details in de gevel bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.000.

  • f.

   De subsidie voor het verwijderen, vervangen en/of aanbrengen van reclame- of merkuitingen op gevels bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 750. Voor zover een aanvraag betrekking heeft op meerdere gevelreclames aan één gebouw of bouwwerk of op gevelreclames aan meerdere aaneengesloten gebouwen of bouwwerken toebehorend aan één onderneming, bedraagt de maximale bijdrage per onderneming € 1.000.

  • g.

   De subsidie voor het verwijderen van een dicht rolluik en eventueel in aanvulling daarop het plaatsen van een transparant rolluik aan de binnenzijde van de gevel of duurzaam veiligheidsglas in het kozijn van de etalage bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 4.000

  • h.

   De subsidie voor het herstellen van bestaande hekwerken of plaatsen van nieuwe hoogwaardige hekwerken bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.000.

 • 2. Samengenomen kan subsidie voor de onderdelen in het bovenstaande lid a t/m h niet meer bedragen dan jaarlijks € 7.500.

 • 3. De subsidie voor activiteiten die leiden tot een verhoogde aantrekkingskracht van het straatbeeld (verfraaiing van het straatbeeld) zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 bedraagt 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000.

 • 4. De subsidie voor activiteiten die de belevingswaarde van de binnenstad verhogen en ontmoeting tussen personen stimuleren zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 bedraagt 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000.

 • 5. De subsidie voor de proeftuin zoals bedoeld in artikel 4 lid 4 bedraagt 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van jaarlijks € 50.000. Het minimale subsidiebedrag bedraagt € 10.000.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt € 400.000,- per jaar voor de periode 2023 – 2025.

 • 2. Het College is bevoegd tot het wijzigen van het subsidieplafond zoals benoemd in het voorgaande lid en het instellen van een subsidieplafond per activiteit zoals opgenomen in artikel 4 lid 1 t/m 4.

Artikel 10 Verdeelregels

 • 1. Aanvragen worden afgehandeld in de volgorde van binnenkomst tot het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. De datum van ontvangst is de dag en het tijdstip waarop de aanvraag volledig is ingediend.

 • 3. Het tijdstip van ontvangst van een aanvraag die per post wordt ingediend is 13.00 uur, geregistreerd op de datum van ontvangst.

 • 4. Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling bepaald door loting.

Artikel 11 Aanvullende subsidieverplichtingen

 • 1. Naast de verplichtingen genoemd in de Awb, de Asv en artikel 6 heeft de subsidieontvanger de verplichting om in communicatie over de activiteit aan te geven dat de gemeente Enschede deze (mede)subsidieert.

 • 2. In aanvulling op het bovenstaande lid geldt voor de subsidieontvanger voor gevelverbetering zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 de volgende verplichtingen:

  • a.

   De start en afronding van de werkzaamheden worden gemeld bij de gemeente.

  • b.

   De werkzaamheden worden overeenkomstig de aanvraag en subsidieverlening uitgevoerd.

  • c.

   De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd starten uiterlijk 6 maanden na verlening van de subsidie. Er kan een schriftelijk verzoek worden ingediend om deze termijn eenmalig met 13 weken te verlengen.

  • d.

   Afwijkingen in het plan moeten altijd met de gemeente worden overlegd voordat tot uitvoering wordt overgegaan.

  • e.

   De subsidieontvanger draagt zorg voor een eenduidige verantwoording van de werkelijk gemaakte kosten gekoppeld aan de bij de aanvraag ingediende begroting.

  • f.

   Het resultaat van de werkzaamheden moet minimaal 5 jaar in stand worden gehouden, tenzij in overleg met de gemeente anders wordt besloten.

Artikel 12 Aanvullende weigeringsgronden

 • 1. Naast de weigeringsgronden genoemd in artikel 25 lid 2 en artikel 35 van de Awb en in artikel 13 van de Asv wordt de subsidieaanvraag in ieder geval geweigerd als:

  • a.

   De activiteiten onvoldoende bijdragen aan de doelen zoals beschreven in artikel 3.

  • b.

   De kosten van de activiteiten te hoog zijn in verhouding tot het effect van de activiteit.

  • c.

   De financiële continuïteit van de bedrijfsvoering van de subsidieaanvrager niet is gegarandeerd.

  • d.

   Voor dezelfde activiteiten subsidie kan worden aangevraagd op grond van een andere subsidieregeling van de gemeente Enschede en de aanvrager daarvoor geen aanvraag heeft ingediend.

 • 2. In aanvulling op het bovenstaande lid wordt een subsidieaanvraag voor gevelverbetering zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 geweigerd als op hetzelfde adres in de vijf jaar voorafgaand aan de indieningsdatum van de aanvraag een subsidie is verstrekt voor dezelfde activiteiten.

 • 3. In aanvulling op lid 1 wordt een subsidieaanvraag voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 en 3 geweigerd als voor deze activiteiten al 3 keer een subsidie is verstrekt door de gemeente Enschede.

Hoofdstuk 3 Procedurele bepalingen

Artikel 13 Vereisten aanvraag

 • 1. De subsidie kan via een e-formulier, via e-mail of schriftelijk worden aangevraagd bij het College met gebruikmaking van een door het College vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag wordt naast de gegevens genoemd in lid 2 van artikel 9 van de Asv vergezeld van:

  • a.

   Vermelding van naam, adres, woonplaats van de organisatie en de contactgegevens en ondertekening van een daartoe bevoegd persoon.

  • b.

   Een activiteitenplan waarin de activiteit, de doelstellingen, de beoogde resultaten worden beschreven, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daaraan geen behoefte is.

  • c.

   Een begroting (inclusief offertes), een dekkingsplan van kosten en het aangevraagde te subsidiëren bedrag.

  • d.

   De verwachte datum van de start en afronding van de te subsidiëren activiteiten.

 • 3. In aanvulling op het bovenstaande is voor een aanvraag voor subsidie voor gevelverbetering zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 ook vereist:

  • a.

   Gedetailleerde tekeningen van de beoogde situatie.

  • b.

   Een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen van de beoogde situatie ten opzichte van de bestaande situatie.

  • c.

   De in de aanvraag opgenomen begroting dient te worden opgesteld door of gebaseerd te zijn op een bijgesloten gespecificeerde offerte van een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijf.

 • 4. Het College kan ook andere dan, of slechts enkele van de in het eerste lid genoemde gegevens verlangen, wanneer deze voor het nemen van een beslissing op de aanvraag noodzakelijk zijn.

Artikel 14 Aanvraagtermijn

 • 1. De aanvraag voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 lid 1, 3 en 4 wordt uiterlijk 6 weken voor de start van de activiteiten ingediend.

 • 2. De aanvraag voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 wordt uiterlijk 4 weken voor de start van de activiteiten ingediend.

 • 3. Het College kan met redenen omkleed afwijken van het bepaalde in het eerste en tweede lid.

Artikel 15 Beslistermijn

 • 1. Het College beslist op een aanvraag voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 lid 1, 3 en 4 binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2. Het College beslist op een aanvraag voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 binnen 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag

 • 3. Het College kan de termijn bedoeld in lid 1 en 2 eenmalig met 2 weken verlengen. Hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de subsidieaanvrager.

Artikel 16 Voorschotten

In geval van subsidieverlening voor gevelverbetering zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 betaalt het College binnen 4 weken na toekenning van de subsidie 50% uit als voorschot. De uitbetaling van het resterende subsidiebedrag vindt plaats na vaststelling van de subsidie.

Artikel 17 Subsidievaststelling en vereisten aanvraag subsidievaststelling

 • 1. De aanvraag tot vaststelling voor een subsidie voor gevelverbetering zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 gaat vergezeld van:

  • a.

   Een door een daartoe bevoegd persoon ondertekend verzoek tot vaststelling.

  • b.

   Een overzicht van de totale gemaakte kosten.

  • c.

   Alle betalingsbewijzen (kopieën van bankafschriften, pinbonnen, facturen etc.).

  • d.

   Bewijs van oplevering in de vorm van foto’s van de gerealiseerde werkzaamheden.

 • 2. Als de verbouwing niet overeenkomstig de vergunning of de subsidieaanvraag wordt uitgevoerd wordt de hoogte van de subsidie naar beneden bijgesteld.

 • 3. Een subsidie voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 en 3 wordt bij verlening direct vastgesteld.

 • 4. De aanvraag tot vaststelling voor een subsidie voor een proeftuin zoals bedoeld in artikel 4 lid 4 gaat vergezeld van:

  • a.

   Een door een daartoe bevoegd persoon ondertekend verzoek tot vaststelling.

  • b.

   Een overzicht van de totale gemaakte kosten.

  • c.

   Alle betalingsbewijzen (kopieën van bankafschriften, pinbonnen, facturen etc.).

  • d.

   Een inhoudelijk verslag.

 • 5. De subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten, maar zal niet meer bedragen dan het met de beschikking verleende bedrag. Als de daadwerkelijk gerealiseerde kosten lager blijken te zijn te zijn dan de toegekende subsidie, dan wordt de subsidie naar evenredigheid lager vastgesteld.

Artikel 18 Termijn aanvraag tot vaststelling

De aanvraag tot vaststelling wordt binnen 8 weken na afloop van de activiteiten ingediend.

Artikel 19 Beslistermijn aanvraag tot vaststelling

 • 1. Het College stelt binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag tot vaststelling de subsidie vast.

 • 2. Het College kan de termijn in lid 1 eenmalig met 2 weken verlengen. Hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de subsidieaanvrager.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 20 Hardheidsclausule

1. Het College is bevoegd om in bijzondere gevallen af te wijken van de bepalingen van deze verordening, voor zover daarmee de doelstellingen van deze verordening worden gediend.

2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 21 Intrekking oude verordening

De Subsidieverordening Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede, vastgesteld door de Raad op 9 november 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 22 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 18 juli 2023

De Griffier,

De Voorzitter,

Toelichting Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede 2023

Artikelsgewijze toelichting

Hoofstuk 2 Subsidiebepalingen

Artikel 3 Doel en toepassingsbereik

Er kan alleen subsidie worden verstrekt voor activiteiten die plaatsvinden in het gebied zoals aangegeven op de bij deze verordening gevoegde kaart. De aantrekkelijkheid van de binnenstad beslaat een groter gebied dan alleen het stadserf. Dit past bij de groei van een groter centrumgebied. Het College is bevoegd om dit gebied te wijzigen. Bijvoorbeeld het vergroten of inkrimpen van het gebied of het uitsluiten van bepaalde straten.

Het gebied voor gevelverbetering zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 is het Stadserf. Zie de onderstaande kaart.

afbeelding binnen de regeling

Het gebied voor de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 t/m 4 is groter dan het Stadserf. Zie de onderstaande kaart.

afbeelding binnen de regeling

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie voor initiatieven die de binnenstad als proeftuin gebruiken zoals bedoeld in artikel 4 lid 4 is bestemd voor drie domeinen:

 • Openbare ruimte

  • Het innovatief of experimenteel verbeteren van bestaande elementen in de openbare ruimte;

  • Het toevoegen van experimentele functies in de openbare ruimte

  • Het uitvoeren van technologische toepassingen die de belevingswaarde in de openbare ruimte vergroten.

 • Smart City

  • Datagedreven of technologische toepassingen testen in de binnenstad

 • Ondernemerschap

  • Het testen van innovatieve of experimentele vormen van ondernemerschap

  • Het toevoegen van tijdelijke, experimentele functies (in (leegstaande) panden)

Artikel 7 Subsidiecriteria

De beoordeling moet een verbetering van 8 punten zijn ten opzichte van de huidige gevel. Deze beoordeling wordt gedaan door de stadsbouwmeester. Bij de beoordeling wordt voornamelijk gekeken naar de kwaliteit van de verbetering.