Beleidsregels standplaatsen

Geldend van 21-07-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels standplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van de eenheid Publieksdienstverlening van 27 juni 2023, nummer Z/22/670040;

overwegende dat het wenselijk is om nadere regels te stellen voor standplaatsen voor de ambulante handel;

gelet op artikel 5:18, artikel 5:19 en 5:20 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t:

vast te stellen “ FORMTEXT Beleidsregels standplaatsen

Beleidsregels standplaatsen

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

Incidentele standplaats: een standplaats die niet langer dan twee maanden wordt ingenomen;

Marktmeester: de als zodanig door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar of diens vervanger;

Seizoensgebonden standplaats: tijdelijke standplaats in het buitengebied voor de verkoop van ijs.

Standplaats: het vanaf een vaste, openbaar en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van een fysiek hulpmiddel (zoals een kraam, verkoopwagen of tafel);

Standplaatslocatie: door het college aangewezen stuk grond waarop een standplaats mag worden ingenomen;

Vaste standplaats: een standplaats die langer dan twee maanden wordt ingenomen;

Vaste-standplaatsvergunning: vergunning voor de duur van 15 jaar voor het op een vaste standplaats bedrijven van handel.

Vergunninghouder: degene die in het bezit is van de standplaatsvergunning;

Artikel 2 Aanvraag

Voor het verkrijgen van een standplaatsvergunning komt uitsluitend in aanmerking een natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een aanvraag via het aanvraagformulier van de gemeente heeft ingediend bij het college.

 • 1.

  De aanvraag voor een standplaatsvergunning bevat in elk geval de volgende gegevens en documenten:

  • naam, adres en woonplaats;

  • de locatie die ingenomen wordt inclusief locatiekaart;

  • de periode en dag van voorkeur dat de standplaats ingenomen wordt

  • het doel van inname;

  • motivering bij de opgestelde selectiecriteria voor het verdelen van standplaatsvergunningen (puntensysteem), zie ‘vaste standplaatsen voor goederen en diensten’;

  • een omschrijving van het fysieke hulpmiddel en de afmetingen daarvan;

  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes maanden;

  • indien van toepassing , een verklaring van de eigenaar van de betreffende grond, waarin toestemming wordt gegeven voor het gebruik van particuliere grond.

 • 2.

  Personen aan wie de vergunning wordt verleend dienen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Artikel 3 Vaste standplaatsen voor goederen en diensten

 • 1.

  Als locaties waar vaste standplaatsen kunnen worden ingenomen worden aangewezen:

  • Dalfsen: hoek Pleijendal/Wilhelminastraat (2 standplaatslocaties)

  • Lemelerveld: Kroonplein (2 standplaatslocaties)

  • Nieuwleusen: Burg. Backxlaan, op het parkeerterrein voor zwembad De Meule (1 standplaatslocatie)

  • Nieuwleusen: Grote Markt (1 standplaatslocatie)

  • Oudleusen: J. Schaapmanstraat op de parkeerplaats met het informatiebord (1 standplaatslocatie)

  • Hoonhorst: hoek Kerkstraat/Lage Weide (1 standplaatslocatie)

 • 3.

  In de bijlage bij dit document zijn locatiekaarten opgenomen met een aanduiding van de precieze locatie van de standplaatsen.

 • 4.

  Voor elke locatie wordt maximaal één vaste standplaatsvergunning tegelijkertijd verleend, met uitzondering van de locaties in Dalfsen en Lemelerveld, waar maximaal twee standplaatsvergunningen worden verleend.

 • 5.

  Op een standplaatslocatie mag maximaal 3 dagen per week een kraam/verkoopwagen met een assortiment uit dezelfde artikelgroep aanwezig zijn.

 • 6.

  Het college behoudt het recht ingevolge bijzondere omstandigheden en/of onverwachte situaties van de aangewezen locaties af te wijken.

Artikel 4 Dagen en tijden in te nemen vaste standplaats

 • 1.

  Vaste standplaatsen waaruit goederen en diensten worden verkocht mogen worden ingenomen op maandag tot en met zaterdag, tussen 8:00 uur en 22:00 uur.

 • 2.

  Een dag wordt ingedeeld in drie tijdvlakken, te weten van 8:00 uur tot 12:45 uur, van 13:15 uur tot 17:45 uur en van 18:15 uur tot 22:00 uur.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid wordt in de kernen waar een weekmarkt plaatsvindt geen vaste standplaats vergund gedurende de weekmarkt.

Artikel 5 Geldigheidsduur vergunning voor een vaste standplaats

 • 1.

  Een vergunning voor een vaste standplaats wordt voor 15 jaar verleend.

 • 2.

  Zowel de vergunningverlener als de aanvrager heeft de mogelijkheid om een proefperiode van één maand aan de vergunning te verbinden.

 • 3.

  In geval van overlijden, of ondercuratelestelling, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, of ingeval van bedrijfsbeëindiging kan op aanvraag van de vergunninghouder, zijn/haar erven of curator de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op naam van de echtgenoot/echtgenote, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij/zij duurzaam samenwoonde, of zijn/haar kind.

 • 4.

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het derde lid, kan een medewerk(st)er van de vergunninghouder of de mede-eigenaar van diens bedrijf de vergunning voor een vaste standplaats krijgen indien hij/zij ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft gefunctioneerd.

 • 5.

  Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden of ondercuratelestelling van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

Artikel 6 Verdeelprocedure van vergunningen voor een vaste standplaats

 • 1.

  Voor de wijze van afhandeling van aanvragen wordt een transparante systematiek gehanteerd. Vrijkomende standplaatsen worden openbaar bekend gemaakt via de openbare kennisgevingskanalen van de gemeente. Dit gebeurt 12 weken vóór het aflopen van de vergunning. Gegadigden hebben vervolgens 8 weken de tijd een volledige aanvraag in te dienen.

 • 2.

  Bij de beoordeling van de aanvragen kent het college punten toe aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

  • a.

   het assortiment van de gegadigde vormt een toevoeging t.o.v. het aanwezige permanente winkelaanbod in het betreffende dorp (maximaal 20 punten);

   • Volledig overlappend assortiment met het permanente winkelaanbod in het betreffende dorp → 0 punten

   • Tenminste 50% aanvullend assortiment t.o.v. het permanente winkelaanbod in het betreffende dorp → 10 punten

   • Volledig aanvullend assortiment ten opzichte van het permanente winkelaanbod in het betreffende dorp → 20 punten

  • b.

   het assortiment van de gegadigde vormt een toevoeging t.o.v. het aanwezige aanbod op de in het betreffende dorp aanwezige warenmarkt (indien van toepassing) (maximaal 10 punten);

   • Volledig overlappend assortiment met het op de betreffende warenmarkt aanwezige aanbod → 0 punten

   • Tenminste 50% aanvullend assortiment t.o.v. het op de betreffende warenmarkt aanwezige aanbod → 5 punten

   • Volledig aanvullend assortiment t.o.v. het op de betreffende warenmarkt aanwezige aanbod → 10 punten

  • c.

   De mate van verzorging van de kraam/verkoopwagen van de gegadigde (maximaal 10 punten);

   • De kraam/verkoopwagen is niet goed onderhouden en oogt niet hygiënisch → 0 punten

   • De kraam/verkoopwagen is goed onderhouden en oogt hygiënisch, maar het materieel is verouderd → 5 punten

   • De kraam/verkoopwagen is goed onderhouden, oogt hygiënisch en bestaat uit modern materieel → 10 punten

  • d.

   Verdiensten uit het verleden en opgebouwde klantenkring (maximaal 5 punten).

   • Niet (recent) als vaste standplaatshouder in de gemeente Dalfsen actief geweest óf wel binnen de gemeente Dalfsen een standplaats ingevuld waarbij in de vergunningsperiode meerdere (gegronde) klachten/problemen zijn geweest → 0 punten

   • Binnen de gemeente zonder problemen/klachten de afgelopen vergunningsperiode doorlopen → 5 punten

  • e.

   Verkoop van streekproducten (maximaal 5 punten)

   • Verkoop van waren die geen aantoonbare oorsprong of verbondenheid hebben met de gemeente Dalfsen of omliggende gemeenten → 0 punten

   • Verkoop van waren die tot stand zijn gekomen door lokale betrokkenheid en afkomstig uit eigen streek. → 5 punten

 • 3.

  De vergunning wordt verleend aan de gegadigde met de meeste punten. Als meer gegadigden hetzelfde aantal punten krijgen toegekend, vindt de verdeling van de vergunning tussen hen plaats via loting door middel van een trekking, waarvoor zij worden uitgenodigd door de gemeente

 • 4.

  Nieuwe standplaatshouders dienen op minimaal twee onderdelen te scoren, waarbij bovendien een minimaal aantal van 15 punten moet worden behaald. Gegadigden komen in aanmerking in volgorde van het aantal toegekende punten.

Artikel 7 Seizoensgebonden standplaatsen: verkoop van ijs

Aanwijzing van en aantal seizoensgebonden standplaatsen voor de verkoop van ijs

 • 1.

  In de gemeente Dalfsen worden maximaal drie seizoensgebonden standplaats-vergunningen per kalenderjaar verleend, uitsluitend voor de verkoop van ijs in het buitengebied. 2. De seizoensgebonden standplaatsen voor de verkoop van ijs worden vergund op de volgende locaties: kruising Stationsweg/Poppenallee, de Stuw Marshoek en bij de Stokte.

 • 2.

  De omvang van de seizoensgebonden standplaatsen in het buitengebied wordt beperkt tot 2 m2. Vergunningen worden uitgegeven voor de duur van 1 seizoen. Het seizoen loopt van maart t/m oktober.

 • 3.

  Een vergunningsaanvraag dient vóór 1 februari te worden ingediend.

 • 4.

  Bij meerdere gegadigden voor dezelfde seizoensgebonden standplaatsvergunning wordt middels een loting beslist wie de vergunning verkrijgt.

 • 1.

  Dagen en tijden in te nemen seizoensgebonden standplaatsen De seizoensgebonden standplaats voor verkoop van ijs in het buitengebied mag worden ingenomen op maandag tot en met zondag, 8:00 uur en 22:00 uur.

Voorschriften en beperkingen verbonden aan een seizoensgebonden standplaatsvergunning

 • 1.

  Aan een seizoensgebonden standplaatsvergunning worden ten minste de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:

  • de vergunninghouder is tijdens de inname van de standplaats aanwezig;

  • de vergunninghouder houdt de omgeving van zijn standplaats schoon;

  • alle aanwijzingen en bevelen van de politie, brandweer en/ of ambtenaren van de gemeentelijke afdeling toezicht en handhaving moeten direct worden opgevolgd;

  • Het college behoudt het recht ingevolge bijzondere omstandigheden en/of onverwachte situaties van de aangewezen locaties af te wijken.

 • 2.

  Op aanvraag van de vergunninghouder kan het college vergunning verlenen om zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name genoemd persoon.

Artikel 8 Incidentele standplaatsen

 • 1.

  Er wordt alleen in bijzondere gevallen vergunning verleend op een nader door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats. Voor een incidentele standplaats komen alleen in aanmerking:

  • verenigingen met een ideële of politieke grondslag;

  • instellingen die voorlichting geven en preventiewerk verrichten op het gebied van volksgezondheid;

  • activiteiten die de veiligheid van personen en goederen bevorderen;

  • de verkoop van producten gerelateerd aan een officiële feestdag, zoals kerstbomen of oliebollen.

 • 2.

  De tijdsduur van de vergunning is beperkt tot een periode van maximaal 2 maanden.

Artikel 9 Overige bepalingen

Algemene Voorschriften

 • 1.

  Degene die een standplaats inneemt of wil innemen, is op verzoek van een toezichthouder verplicht aan te tonen dat hij daartoe gerechtigd is.

 • 2.

  Een vergunninghouder kan zich laten vervangen door één vaste vervanger zonder dit vooraf te hoeven vermelden. De naam van deze vaste vervanger dient vermeld te zijn op de vergunning.

 • 3.

  De vergunninghouder/de vaste vervanger kan zich laten bijstaan door een of meer personen.

 • 4.

  De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en bedrijfsnaam aan te geven.

 • 5.

  Het gebruik van geluidsapparatuur is niet toegestaan.

 • 6.

  De standplaats mag uitsluitend worden ingenomen op de aangegeven locatie op de plattegrond.

 • 7.

  Het college behoudt het recht ingevolge bijzondere omstandigheden en/of onverwachte situaties van de goedgekeurde locatie af te wijken.

 • 8.

  Alle aanwijzingen en bevelen van de politie, brandweer en/of ambtenaren van de gemeentelijke afdeling toezicht en handhaving moeten direct worden opgevolgd.

 • 9.

  Het college behoudt zich het recht voor aanvullende voorwaarden/gewijzigde voorwaarden aan de vergunning te stellen.

 • 10.

  Het college behoudt zich het recht voor om in geval van gewijzigde feiten en/of omstandigheden de vergunning in te trekken. U dient er vanuit uw ondernemersrisico rekening mee te houden dat door ontwikkelingen de standplaatslocatie wordt gewijzigd of kan komen te vervallen.

 • 11.

  In geval van vakantie of bijzondere omstandigheden kunnen burgemeester en wethouders erin toestemmen dat een andere vervanger de standplaats inneemt. Een aanvraag om toestemming vermeldt de reden en verwachte duur van de afwezigheid van de vergunninghouder en de naam van de beoogde vervanger.

 • 12.

  De gemeente Dalfsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schades die zijn ontstaan door het gebruik van deze vergunning.

 • 13.

  De vergunninghouder moet de redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat de gemeente Dalfsen, dan wel derden, schade lijd(t)en.

 • 14.

  De vergunninghouder is verplicht afval, waaronder verpakkingsmateriaal, dat op zijn standplaats vrijkomt tijdens de door hem bedreven handel zodanig te bewaren dat de omgeving van de standplaats daardoor niet wordt verontreinigd en het afval niet door onbevoegden kan worden verwijderd. De vergunninghouder voert het afval onmiddellijk af of laat het afvoeren.

Intrekking en schorsing standplaatsvergunning

 • 1.

  Het college trekt de standplaatsvergunning in op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder.

 • 2.

  Het college kan de vergunning intrekken indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt, dan wel de vergunninghouder niet langer handelingsbekwaam is.

 • 3.

  Het college kan de vergunning intrekken, indien de vergunninghouder of de persoon die hem bijstaat de voorschriften van deze vergunning overtreedt.

 • 4.

  Wanneer tenminste drie achtereenvolgende keren, dan wel vijf maal gedurende twee opeenvolgende maanden, geen gebruik van de standplaatsvergunning wordt gemaakt, dan kan de vergunning worden ingetrokken.

Verkeer

 • 1.

  In alle gevallen dient de verkeersveiligheid gewaarborgd te blijven.

 • 2.

  Standplaatsen mogen het uitzicht op kruisingen, oversteekplaatsen, uitritten en dergelijke niet belemmeren.

 • 3.

  Standplaatsen mogen de doorgang voor hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance niet belemmeren. De doorgang dient ten minste 3,5 meter breed en vier meter hoog te zijn.

 • 4.

  Een standplaats mag niet zodanig worden ingericht dat deze verstorend of verwarrend werkt op de verkeerskundige inrichting ter plaatse of anderszins leidt tot onveilige verkeerssituaties of onveilig verkeersgedrag.

 • 5.

  Voertuigen behorende bij de standplaats dienen op een reguliere parkeerplaats geparkeerd te worden.

 • 6.

  De vergunninghouder van een standplaats laat de standplaats schoon achter.

Terras en uitstallingen

 • 1.

  Bij de standplaats mag geen terras worden geplaatst. Het is toegestaan om maximaal 2 statafels te plaatsen op de standplaats.

 • 2.

  De statafels en/of uitstalling moeten binnen een strook van 1,5 meter vanuit de standplaats blijven en mogen maximaal over de breedte van de standplaats worden geplaatst.

 • 3.

  Voor voetgangers dient te allen tijde een vrije doorloopruimte van ten minste 1,50 meter gewaarborgd te blijven.

Algehele veiligheid

1. Voor het waarborgen van de veiligheid bij standplaatsen kan (voor zover van toepassing) gebruik worden gemaakt van de handreiking van CVAH ‘Veiligheid op de markt 2020’. Hierin staat voor de ondernemer een handzame checklist (bijlage 2 van deze handreiking).

Artikel 10 Slotartikelen

Overgangsregeling bestaande vergunningen vaste standplaatsen

 • 1.

  Om niet voorbij te gaan aan bestaande rechten wordt een overgangsregeling ingesteld voor bestaande vergunninghouders. Bij de vaststelling van het nieuwe standplaatsenbeleid krijgen zij een vergunning voor de termijn van de nieuwe vergunningsduur van 15 jaar. Bij beschikbaar komen van deze vergunningen, in ieder geval dus na 15 jaar, zullen deze vergunningen volgens de nieuwe systematiek verdeeld worden.

 • 2.

  Met de invoering van de nieuwe vergunningssystematiek komt de wachtlijst voor standplaatsen te vervallen.

Slotbepalingen

 • 1.

  Het college behoudt zich het recht voor af te wijken van bovenstaande beleidsregels.

 • 2.

  De ‘beleidsregels standplaatsen’, vastgesteld op 12 september 2017, worden ingetrokken bij inwerkingtreding van deze nieuwe beleidsregels.

 • 3.

  Deze beleidsregels treden in werking een dag na publicatie.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van 4 oktober 2022.

Het college voornoemd,

de burgemeester de gemeentesecretaris / algemeen directeur

drs. E. van Lente H.J. van der Woude

Standplaatslocaties

Standplaatsvergunningen zijn te verkrijgen voor de volgende locaties binnen de gemeente:

 • Dalfsen: hoek Pleijendal / Wilhelminastraat (2 plaatsen)

  afbeelding binnen de regeling

 • Dalfsen: hoek Goldkampstraat / Wannestraat (1 plaats)

  afbeelding binnen de regeling

 • Lemelerveld: Kroonplein (2 plaatsen)

  afbeelding binnen de regeling

 • Nieuwleusen: Burg. Backxlaan, op het parkeerterrein voor zwembad De Meule (1 plaats)

  afbeelding binnen de regeling

 • Nieuwleusen: Grote Markt (1 plaats)

  afbeelding binnen de regeling

 • Oudleusen: hoek J. Schaapmanstraat / Parallelstraat op de parkeerplaats met het informatiebord (1 plaats)

  afbeelding binnen de regeling

 • Hoonhorst: hoek Kerkstraat/Lage Weide (1 plaats, terrein van de kerk)

  afbeelding binnen de regeling