Beleidsregels duurzame gebruiksgoederen gemeente Druten 2023

Geldend van 21-07-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels duurzame gebruiksgoederen gemeente Druten 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten;

gelet op de artikelen 1:3, vierde lid, 3:42, titel 4.3 en titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

gelet op artikel 35 lid 1 van de Participatiewet

besluit vast te stellen de:

Beleidsregels duurzame gebruiksgoederen gemeente Druten 2023

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (PW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2. Onder inkomen wordt verstaan het inkomen uit arbeid, sociale zekerheidsuitkering, pensioen, alimentatie en heffingskortingen.

 • 3. Als de inhoud van een begrip bij de toepassing van deze beleidsregels niet eenduidig blijkt te zijn, bepaalt het college de nadere invulling of uitleg van dit begrip.

Artikel 2 – Aanvragen

Aanvragen voor bijzondere bijstand op grond van deze beleidsregels moeten worden ingediend voordat de kosten zijn gemaakt.

Hoofdstuk 2 – Voorwaarden

Artikel 3 – Bijzondere bijstand om niet

 • 1. In aanmerking voor bijzondere bijstand om niet voor kosten van vervanging van een koelkast, wasmachine, fornuis, televisie en stofzuiger komen belanghebbenden:

  • a.

   die ten minste 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag voor bijzondere bijstand een inkomen hebben ontvangen van ten hoogste 110 % van de toepasselijke bijstandsnorm en gedurende deze periode een zelfstandige huishouding hebben gevoerd;

  • b.

   met een vermogen dat niet meer bedraagt dan de helft van de voor hen van toepassing zijnde vrij te laten bescheiden vermogen (artikel 34 lid 3 PW), waarbij de overwaarde in de eigen woning (artikel 34 lid 2, onder d PW) geheel in aanmerking wordt genomen;

  • c.

   die aantonen dat het te vervangen duurzame gebruiksgoed 10 jaar of ouder is, of op verzoek van de gemeente aannemelijk maken dat reparatie van het duurzame gebruiksgoed gezien de leeftijd en staat van het gebruiksgoed niet rendabel is.

 • 2. Niet in aanmerking voor bijstand om niet komen belanghebbenden:

  • a.

   die nog aanspraak op vermogen hebben;

  • b.

   die tot de doelgroep studenten behoren, te weten personen van 18 jaar of ouder die inkomen ontvangen in het kader van de Wet Studiefinanciering (WSF) of Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS);

  • c.

   die zich binnen een periode van 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag voor bijzondere bijstand schuldig hebben gemaakt aan misbruik of fraude, waardoor te veel uitkering is ontvangen;

  • d.

   indien de aanvraag voor bijzondere bijstand het gevolg is van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.

 • 3. De maximale hoogte van de bijzondere bijstand is conform de prijzen zoals die staan vermeld in de NIBUD Prijzengids.

 • 4. De minimale technische levensduur voor een koelkast, wasmachine, fornuis, stofzuiger en televisie bedraagt 10 jaar, zodat voor een apparaat slechts 1 x per 10 jaar bijzondere bijstand om niet kan worden verstrekt.

 • 5. De duurzame gebruiksgoederen worden "in natura" verstrekt. Hieronder wordt verstaan dat indien de aanvraag is toegekend, de gemeente op basis van een (pro forma)factuur, maximaal het normbedrag rechtstreeks aan de leverancier zal uitbetalen.

Hoofdstuk 3 – Slotbepalingen

Artikel 4 - Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan, met inachtneming van artikel 4:84 Awb, in zeer bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien onverkorte toepassing daarvan aanleiding geeft of zou leiden tot disproportionele onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 5 - Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als: “Beleidsregels duurzame gebruiksgoederen gemeente Druten 2023”.

Artikel 6 - Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na hun bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Druten op 11 juli 2023.

Secretaris,

Dhr. B. Janssen

de burgemeester,

Mevr. S.W.P.J. Sengers