Uitvoeringsregels bij de campagnevoering verkiezingen van een publiekrechtelijk lichaam

Geldend van 20-07-2023 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregels bij de campagnevoering verkiezingen van een publiekrechtelijk lichaam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht,

Overwegende dat:

bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van 11 juli 2023 is bepaald dat conform artikel 160 van Gemeentewet staat dat het college van burgemeester en wethouders uitvoeringsregels kunnen vaststellen over de toepassing van artikel 2.1.5.1, voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg, van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Verordening ex artikel 2.21 Activiteitenbesluit Milieubeheer voor Maastricht;

BESLUIT:

Tot vaststelling van het in de bijlage bij dit besluit behorende als “Bijlage 1” “Uitvoeringsregels bij de campagnevoering verkiezingen van een publiekrechtelijk lichaam”.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van Burgemeester en Wethouders van Maastricht d.d. 10 juli 2023.

De Secretaris,

G.J.C. Kusters

De Burgemeester,

W.A.G. Hillenaar

Bijlage 1 UITVOERINGSREGELS BIJ DE CAMPAGNEVOERING VERKIEZINGEN VAN EEN PUBLIEKRECHTELIJK LICHAAM.

I. Vrije plakplaatsen.

Het gebruik van vrije plakplaatsen in de openbare ruimte is rechtstreeks toegestaan. Deze plakplaatsen liggen verspreid door de stad op vaste locaties. Hierop zijn commerciële boodschappen (zaak- merk- en/of productreclames) verboden. De politieke partijen mogen hier naar wens afficheren. Op het overplakken van boodschappen kan niet worden gehandhaafd, gelet op het doel van de borden: de vrije meningsuiting voor iedereen. Vrije plakplaatsen | Gemeente Maastricht

II. Spandoeken .

Aanbrengen van spandoeken waarop gedachten en gevoelens worden geuit, direct gerelateerd aan betreffende verkiezingen- op of boven de openbare weg is mogelijk. Bij spandoeken geldt een meldplicht om zodoende het overzicht op het gebruik in de stad te houden. Er hoeft slechts te worden doorgegeven: waar het doek komt te hangen, de grootte van het doek en de plaatsingsperiode.

In het kader van veilig- en doelmatig gebruik en het voorkomen van schades geldt algemeen:

 • Eigenaar van het pand/object moet een schriftelijke toestemming geven, eventueel opvraagbaar.

 • Een spandoek mag nooit (deels) gevel bedekkend zijn. Ramen en nooddeuren op begane grond moeten vrij blijven.

 • Bij overspanning van weg of doorgang moet de afstand tussen onderkant doek en maaiveld 4,50 meter bedragen.

 • Het plaatsen van doeken op/ aan monumenten is altijd met overleg met vergunnen WABO. Onder voorbehoud van wijze van bevestiging, omvang en dergelijk; dient men vooraf contact met de gemeente op te nemen via telefoonnummer: 043-3504000.

 • De maximale plaatsingsduur 14 dagen.

 • In eenzelfde straat dient tenminste 50 meter afstand tussen spandoeken te worden gewaarborgd.

II. Tijdelijke vrije plakplaatsen (grote kunststofpanelen van 4m x 4m x 1,80m).

Tijdens de verkiezingen is het voor de politieke partijen ook mogelijk om via de grotere aanplakborden campagne te voeren. Deze borden worden door de gemeente geplaatst en weer weggehaald. Deze aanplakborden worden voor de duur van 5 weken geplaatst (4 weken voor de verkiezingsdatum en 1 week na de verkiezingsdatum). Het Team Publieke Dienstverlening (PD) zorgt voor de vergunning-aanvraag van de locaties bij Team ORHP (Veiligheid & Leefbaarheid) en de plaatsing/verwijdering van de borden. Primair worden er 15 locaties aangewezen. Deze locaties worden bij iedere volgende verkiezingen getoetst op verkeersveiligheid en de beschikbaarheid van de locaties. De partijen nemen contact op met Team Publieke Dienstverlening om voor plaatsing in aanmerking te komen.

III. Uitdelen folders en flyers.

Vanaf 30 dagen voor, tót de dag vóór de verkiezingen is het uitdelen van folders en flyers zonder vergunning voor de deelnemende politieke partijen toegestaan. Het opruimen van restmateriaal is aan de partij.

IV Samples en ledenwerving:

Het uitdelen van samples (monsters/ bloemen/ pennen en dergelijke) wordt zonder vergunning toegestaan. Om redenen van milieutechnische aard, wordt het uitdelen van etenswaren of drankjes niet toegestaan. Wanneer er bij het uitdelen van samples opstallen (tent, kraam, tafel, wagen oid) worden gebruikt, is er sprake van een standplaats- zie hiertoe onderdeel standplaatsen.

V. Standplaatsen

De inname van reguliere standplaatsen kan uitsluitend middels vergunningaanvraag, 4 weken voorafgaand aan de gewenste plaatsingsdatum. Bij een standplaats wordt de aangewezen locatie ingenomen met een opstal (wagen, tafel, tent, podium, kraam oid). Hiervoor geldt dat de vergunning-houder zelf verantwoordelijk is - ook ten aanzien van de kosten- voor kraam, op- en afbouw, en transport. De aangewezen standplaats is voorzien van stroom en bij effectief stroomverbruik wordt dit achteraf doorberekend aan de gebruiker. De standplaatsen zijn op basis van beschikbaarheid, afhankelijk van datum aanvraag.

Er zijn op dit moment in de binnenstad 10 ideële standplaatsen aangewezen, waarvan tijdens de verkiezingscampagnes gebruik gemaakt kan worden.

 • Vrijthof-oost: 2 standplaatsen

 • Markt-west: 4 standplaatsen- behoudens op weekmarkt dagen

 • OLV-plein zuid: 2 standplaatsen

 • Plein 1992: 2 standplaatsen

VI. Geluidswagen

Voor het gebruik van een geluidswagen is een ontheffing vereist conform het gestelde in de Geluidshinderverordening. Een ontheffing dient tenminste 4 weken voor aanvang van het gebruik aangevraagd te zijn bij openbareruimte@maastricht.nl.

VII. Driehoeksborden in metalen frames

Op grond van artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) – en zoals nadien gewijzigd bij inwerkingtreding van de Omgevingswet- is voor het plaatsen van driehoeksborden een vergunning nodig. Van alle beschikbare en gewaarmerkte locaties (de lichtmasten) voor driehoeksborden worden er 400 in de planning voor verkiezingen gereserveerd.

Door het stijgende aantal deelnemende politieke partijen is bij iedere aanvraag voor een vergunning, het aantal te vergunnen driehoeksborden per partij te maximeren op 25 borden/locaties per politieke partij. Dit aantal kan naar rato op- of aflopen, als er verhoudingsgewijs minder of meer aanvragen zijn ingekomen. Er vindt een week vóór uitgifte van de vergunningen een evenredige verdeling plaats.

Tenminste 4 weken voorafgaand aan de plaatsing dag en gedurende een termijn van 14 dagen voor de verkiezingen tot en met de dag van de verkiezingen mogen de dan vergunde driehoeksborden worden geplaatst door de reclamebureaus. De reclamebureaus dienen namens politieke partijen een vergunningaanvraag in voor plaatsing van de driehoeksborden.

Verder geldt de voorwaarde dat bij vergunningverlening de driehoeksborden door de reclamebureaus gespreid moeten worden geplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat in een bepaalde straat meerdere borden staan van dezelfde politieke partij of dat meer interessante straten door slechts één partij wordt ingenomen.

Het is van belang dat de opdracht gevende politieke partij met het reclamebureau goede afspraken over de plaatsing en de verwijdering maakt, zodat er uitsluitend conform verleende vergunning wordt gehandeld. Het loten van de locaties door de partijen behoort – mede door beperkt aantallen borden/ de keuze en wijze van plaatsing, een en ander weggezet in tijd- niet tot de mogelijkheden.

VIII. Tijdelijke Sandwichborden UITSLUITEND tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen.

Ten behoeve van de campagnevoering tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen kunnen gedurende 7 dagen voor de verkiezingsdatum 25 kartonnen of kunststof- sandwichborden met politieke partij-posters aangebracht worden aan gemeentelijke lichtmasten mits deze (verkeers-)veilig zijn geplaatst. De 25 kartonnen/ kunststof sandwichborden van A0-formaat en per politieke partij worden toegestaan mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • Plaatsing van sandwichborden is alleen toegestaan aan gemeentelijke lichtmasten (géén verkeersborden, verkeerslichten of bewegwijzering).

 • De borden mogen maximaal 7 dagen voor de verkiezingen worden geplaatst.

 • De sandwichborden mogen niet geplaatst worden aan de voor driehoeksborden bestemde lantaarnpalen (te herkennen aan de stickers voor de driehoeksborden).

 • Het is niet toegestaan de borden te plaatsen in het voetgangersgebied, op provinciale wegen, op rotondes, tunnels, binnen 25 meter van kruispunten, binnen 25 meter van zebrapaden.

 • Er mag maximaal één sandwichbord per lantaarnpaal worden geplaatst aan de onderkant van de lantaarnpaal en niet boven een ander – reeds geplaatst - bord.

 • De borden mogen niet (deels) over rijwegen en fietspaden steken.

 • De doorgang op stoepen voor o.a. gehandicapten en wandelwagens moet geborgd zijn – tenminste 1,50-1,80 meter.

 • De borden moeten deugdelijk zijn bevestigd (bijvoorbeeld met T-raps als bindmateriaal).

 • De plaatsing van de sandwichborden mag geen schade toebrengen aan de lantaarnpalen en het openbare groen.

 • Borden die door weersomstandigheden of vandalisme beschadigd zijn moeten na melding van de gemeente binnen 24 uur worden weggehaald, tenzij er direct gevaar dreigt dan haalt de gemeente deze zelf weg.

 • Binnen 2 dagen na de verkiezingen moeten de politieke partijen de door hen geplaatste borden weer zelf verwijderen. Deze coulance regeling houdt rekening met de effectieve drukte binnen de partij na de verkiezingen. Worden na die 2 dagen nog borden gesignaleerd dan zal de Raadsgriffie de bewuste partij erop wijzen dat de borden binnen 24 uur moeten zijn verwijderd anders zal de gemeente deze op kosten van de partij moeten verwijderen.

IX. Vrij afficheren:

 • 1.

  Het aanbrengen van politieke affiches (inpandig) achter ramen is toegestaan.

 • 2.

  Vrij afficheren wordt toegestaan buiten het beschermd Stadsgezicht (grofweg het gebied BUITEN de Singels- inclusief Stationsstraat en stationslocatie, Kennedybrug, Heugemerweg en Noorderbrug) uitsluitend op eigen terrein (bijvoorbeeld: in voortuinen).

 • 3.

  Binnen het beschermd stadsgezicht (grofweg binnen de Singels- zie boven) géén vrije affichering toegestaan in de openbare ruimte.

X. Geen toestemming of maatwerk mogelijk

 • 1.

  Het aanbrengen van verf, vethoudend krijt, het schoonspuiten het wegdek/ trottoir met sjablonen, spuitkrijt en dergelijk. Dit is in strijd met bepalingen 2.4.2 van de APV- en zoals nadien gewijzigd (plakken en kladden op de openbare weg).

 • 2.

  Het plaatsen van borden met palen in gemeentegrond/ openbaar plantsoen is niet toegestaan. Dit is in strijd met artikel 2.1.5.2 van de APV -en zoals nadien gewijzigd en conflicterend met ondergrondse infrastructuur zoals kabels en leidingen en het uiterlijk aanzien. Daarnaast kunnen maaiwerkzaamheden of het onderhoud van gemeentelijk groen hierdoor worden gehinderd.

 • 3.

  Primair staan de veiligheid, doelmatig gebruik openbare weg en redelijke eisen van welstand hierbij centraal.

XI. In strijd met de uitvoeringsregels

Indien objecten niet conform de bovengenoemde uitvoeringsregels worden geplaatst (zoals plaatsing op gevaarlijke plekken of zonder vergunning) zal de politieke partij door de Raadsgriffie worden geattendeerd op een dergelijke onwenselijke situatie. De Raadsgriffie zal de bewuste politieke partij op de omissie wijzen en verzoeken om de gegeven situatie uiterlijk binnen 24 uur te beëindigen. Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren of wanneer er sprake van acute gevaarzetting, dan zal de gemeente haar handhavende rol vervullen. De kosten voor de verwijdering zullen op de desbetreffende politieke partij bij nacalculatie worden verhaald.

XII. Kosten campagnevoering

Ingevolge het bepaalde in artikel 4- lid 6 van de Legesverordening fysieke diensten Maastricht 2023 – en zoals nadien gewijzigd (vrijstellingen) en artikel 4 - lid 4 van de Precarioverordening Maastricht 2023 en zoals nadien gewijzigd (vrijstellingen) - zijn maximaal 6 maanden - voorafgaand aan een verkiezing van een publiekrechtelijk lichaam, de activiteiten in het kader van campagnevoering en het plaatsen van voorwerpen direct verband houdend met deze verkiezing vrijgesteld. Dit geldt voor zowel leges als precario (gebruik van de openbare weg).

Eventuele stroomverbruik en aanvullende voorzieningen of kosten van Handhaven bij verwijdering bij omissies, komen voor rekening van de politieke partij.