Subsidieregeling compensatie OZB dorps- en buurthuizen Oldambt 2023

Geldend van 20-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Subsidieregeling compensatie OZB dorps- en buurthuizen Oldambt 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;

gelet op titel 4..w (subsidies) van de Algemene wet bestuursrecht en de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Oldambt 2019, artikel 4 en 7;

B E S L U I T

Vast te stellen de subsidieregeling compensatie OZB dorps- en buurthuizen Oldambt 2023

Luidende als volgt:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Oldambt 2019;

 • b.

  dorps- of buurthuis: een openbaar gebouw in een dorp of buurt dat zich richt op het bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp of de buurt en voor zover opgenomen in de lijst dorps- en buurthuizen Oldambt die als bijlage bij deze regeling is opgenomen. Dorps- en buurthuizen hebben een belangrijke sociaal-culturele functie en hebben geen religieuze doeleinden;

 • c.

  Ozb: het eigenaren- en gebruikersgedeelte van de onroerendezaakbelasting;

 • d.

  leefbaarheid: het totaal van de omgevingscondities, zoals de kwaliteit van de woningvoorraad, de publieke ruimte, veiligheid, sociale samenhang, het voorzieningenniveau en de samenstelling van de bevolking, die de geschiktheid van het wonen, leven en werken bepalen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Op grond van deze subsidieregeling kunnen burgemeester en wethouders een subsidie verlenen voor de in artikel 3 genoemde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het exploiteren van een dorps- of buurthuis (exploitatiesubsidie).

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  het dorps- en buurthuis commercieel wordt gerund;

 • b.

  de betreffende aanslag Ozb niet volledig is voldaan.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan niet commercieel gerunde dorps- of buurthuizen.

Artikel 6 Procedurebepalingen

In afwijking van de op grond van artikel 7 van de Algemene subsidieverordening over te leggen gegevens, dienen bij de aanvraag uitsluitend de volgende gegevens te worden overlegd:

 • a.

  een kopie van de aanslag Ozb van de aanvrager;

 • b.

  een kopie van een document waaruit blijkt dat de onroerende zaakbelasting van de aanvrager is betaald.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

De exploitatiesubsidie bedraagt 100% van de door de aanvrager verschuldigde en betaalde onroerendezaakbelasting voor het dorps- of buurthuis, die aan hem is opgelegd door de gemeente Oldambt met een op zijn naam gestelde aanslag, exclusief eventueel bijkomende invorderingskosten en overige kosten.

Artikel 9 Aanvraagtermijn

Een subsidieaanvraag dient binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag OZB ingediend te worden (voor het jaar 2023 geldt een uitzondering en is de aanvraagtermijn 3 maanden na inwerkingtreding van deze regeling).

Artikel 10 Beslistermijn

Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 11 Subsidievaststelling

Het college stelt de subsidie tegelijk met de subsidieverlening ambtshalve vast.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien er sprake is van een bijzondere of schrijnende situatie kan worden afgeweken van artikel 4 van deze regeling.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt en is van toepassing op aanvragen om subsidie voor de uitvoering van activiteiten die op of na 1 januari 2023 plaatsvinden.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling compensatie OZB dorps- en buurthuizen Oldambt 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Oldambt op 6 juni 2023.

Berlinda Aukema Cora-Yfke Sikkema

secretaris burgemeester