Alcoholverordening Tytsjerksteradiel 2023

Geldend van 20-07-2023 t/m heden

Intitulé

Alcoholverordening Tytsjerksteradiel 2023

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1 begripsbepalingen

 • 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: Alcoholwet

  • b.

   terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt;

  • c.

   vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet;

  • d.

   bezoeker: een ieder die zich in een inrichting bevindt, met uitzondering van:

   • leidinggevenden in de zin van de wet;

   • personen die dienst doen in de inrichting;

   • personen wier aanwezigheid in de inrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is;

  • e.

   bijeenkomsten van persoonlijke aard: bijeenkomsten met een veelal feestelijk karakter, waarbij meestal alcoholhoudende drank wordt genuttigd, die geen direct verband houden met de doelstelling van de paracommerciële rechtspersonen, zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties, jubilea, verjaardagen, bedrijfsfeesten en dergelijke;

  • f.

   paracommerciële inrichting: een inrichting waarin een paracommerciële rechtspersoon in eigen beheer het horecabedrijf exploiteert;

  • g.

   sportieve- en recreatieve rechtspersonen: rechtspersonen, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich richten op activiteiten van sportieve aard (bijvoorbeeld: voetbalvereniging, tennisvereniging, korfbalvereniging);

  • h.

   sociaal-culturele rechtspersonen: rechtspersonen, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich richten op activiteiten van sociaal-culturele aard (bijvoorbeeld: dorpshuis);

  • i.

   rechtspersonen van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard: rechtspersonen, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich richten op activiteiten van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard (bijvoorbeeld: verenigingsgebouw van de kerk);

  • j.

   sportactiviteit: wedstrijd of training van een sportieve of recreatieve rechtspersoon.

  • k.

   sporthal: een in meerdere zaaldelen op te delen hal waarin verschillende takken van zaalsport tegelijkertijd kunnen worden beoefend.

 • 2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

§ 2. Bepalingen paracommerciële rechtspersonen

Artikel 2 Onderscheid naar de aard van de paracommerciële rechtspersonen

 • 1. Paracommerciële rechtspersonen worden in drie categorieën ingedeeld:

  • a.

   Sportieve- en recreatieve rechtspersonen

  • b.

   Sociaal-culturele rechtspersonen

  • c.

   Rechtspersonen van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard

 • 2. Aan de vergunningen voor paracommerciële rechtspersonen worden voorschriften en beperkingen verbonden ten aanzien van de horeca-activiteiten die zij mogen ontplooien. Deze voorschriften en beperkingen kunnen per categorie verschillen.

Artikel 3 Voorschriften en beperkingen bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten van derden

 • 1. Het is verboden om bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken in of vanuit de inrichting en op bijbehorend terras voor gebruik ter plaatse tijdens een bijeenkomst van persoonlijke aard, tenzij het een van de uitzonderingen genoemd in artikel 5 van deze verordening betreft. Dit verbod geldt alleen in het geval er in een dorp een – voor het houden van activiteiten van persoonlijke aard – geschikt regulier horecabedrijf aanwezig is.

 • 2. Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden (waaronder inbegrepen de verhuur of ter beschikking stellen van het pand en inventaris) van bijeenkomsten van persoonlijke aard openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters, brochures, publicaties in kranten of tijdschriften, via de eigen website of social media-accounts van de paracommerciële rechtspersoon.

Artikel 4 Schenktijden

 • 1. Een paracommerciële rechtspersoon, die valt onder de categorie sportieve en recreatieve rechtspersonen, mag alleen alcoholhoudende drank verstrekken:

  • a.

   Mits de paracommerciële rechtspersoon de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord van 23 november 2018 (hoofdstuk 3 onder D: ‘Een gezonde sportomgeving’) onderschrijft, in acht neemt en daar concreet naar handelt;

  • b.

   Tijdens en tot twee uur na een sportactiviteit van de betreffende rechtspersoon en, in geval van sportkantines in sporthallen, een sportactiviteit van een andere sportieve of recreatieve rechtspersoon, die van de sporthal gebruik maakt; mits

  • c.

   Binnen de volgende tijden:

   • Op maandag tot en met vrijdag: van 19.00 tot 24.00 uur;

   • Op zaterdag: van 14.00 tot 19.00 uur;

   • Op zondag: van 12.00 tot 19.00 uur.

 • 2. Een paracommerciële rechtspersoon, die valt onder de categorie sociaal-culturele rechtspersonen, mag alleen alcoholhoudende drank verstrekken van zondag tot en met donderdag van 11.00 tot uiterlijk 24.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot uiterlijk 01.00 uur.

 • 3. Een paracommerciële rechtspersoon van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard mag dagelijks alcoholhoudende drank verstrekken van 11.00 tot uiterlijk 24.00 uur.

 • 4. In afwijking van lid 1, aanhef en onder b, is het een paracommerciële rechtspersoon, die valt onder de categorie sportieve en recreatieve rechtspersonen en die van de sporthal gebruik maakt, toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken op zaterdag en zondag van 19.00 tot 24.00 uur, mits:

  • -

   het gaat om een sportkantine in een sporthal;

  • -

   deze paracommerciële rechtspersoon de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord van 23 november 2018 (hoofdstuk 3 onder D: ‘Een gezonde sportomgeving’) onderschrijft, in acht neemt en daar concreet naar handelt;

  • -

   tijdens deze uren in de sportkantine in de sporthal geen andere activiteiten worden georganiseerd dan sportactiviteiten, behoudens activiteiten waarvoor de burgemeester op grond van artikel 4 lid 4 Alcoholwet ontheffing heeft verleend; en

  • -

   de paracommerciële rechtspersoon bij convenant op samenwerking gerichte afspraken heeft gemaakt met de plaatselijke afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en de gemeente.

§ 3. Prijsacties en proeverijen

Artikel 6 Verbod 'happy hours'

Ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse te verstrekken tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in betreffende horecalokaliteit of op het betreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

Artikel 7 Prijsacties detailhandel

Ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken aan te bieden voor gebruik elders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van één week of korter die lager is dan 75% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd.

§ 4. Toezicht en handhaving

Artikel 8 Toezicht en handhaving

 • 1. Bevoegd tot het toezicht op de naleving van het bepaalde in de wet en in deze verordening zijn de daartoe door de burgemeester benoemde ambtenaren.

 • 2. Bevoegd tot handhaving van overtredingen van het bepaalde in de wet en in deze verordening zijn de daartoe door de burgemeester benoemde ambtenaren.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 9 intrekken oude regeling en overgangsrecht

 • 1. De Drank- en Horecaverordening Tytsjerksteradiel 2014, vastgesteld op 1 januari 2014, wordt ingetrokken.

 • 2. Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in het eerste lid, die golden op het moment van inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 10 citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. De verordening wordt aangemerkt als Alcoholverordening Tytsjerksteradiel 2023

 • 2. Deze verordening treedt in op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 22 juni 2023.

De griffier,

Mevr. mr. A. Dam

De voorzitter,

Dhr. drs. L.J. Gebben