Beleidsregel ontheffing schenktijden paracommerciële instellingen Tytsjerksteradiel 2023

Geldend van 20-07-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel ontheffing schenktijden paracommerciële instellingen Tytsjerksteradiel 2023

Artikel 1. Ontheffing schenktijden

 • 1. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de schenktijden.

 • 2. Ten aanzien van sportieve en recreatieve rechtspersonen kan de burgemeester ontheffing verlenen voor:

  • a.

   Feestavond voor vrijwilligers (maximaal 1x per jaar)

  • b.

   Afscheidsfeest van het bestuur/ een bestuurslid

  • c.

   Jaarfeest of afsluiting seizoen (maximaal 1x per jaar)

  • d.

   Clubkampioenschap (senioren maximaal 1x per jaar)

  • e.

   Toernooi (maximaal 2x per jaar)

  • f.

   Nieuwjaarsborrel voor leden

  • g.

   Overige strikt club gerelateerde activiteiten voor leden (maximaal 2x per jaar)

 • 3. Ten aanzien van sociaal-culturele rechtspersonen kan de burgemeester jaarlijks ontheffing verlenen voor bijeenkomsten van persoonlijke aard. Daar waar in een dorp reguliere horeca aanwezig is, zal het aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard jaarlijks na overleg met de horeca, dorpsbelang en de betreffende sociaal-culturele rechtspersoon vastgesteld worden.

 • 4. Ten aanzien van rechtspersonen met een levensbeschouwelijke of godsdienstige aard kan de burgemeester voor activiteiten en vieringen die geen direct verband houden met de levensbeschouwelijke of godsdienstige aard van de instelling een ontheffing verlenen.

Artikel 2 eindtijd schenken alcoholhoudende drank

Indien de burgemeester een ontheffing verleent, verbindt hij daaraan voorschriften die regelen tot welk tijdstip het de ontheffinghouder toegestaan is om alcoholhoudende drank te verstrekken.

Artikel 3 aanvraag

 • 1. De paracommerciële rechtspersoon die een ontheffing van de in de “Alcoholverordening Tytsjerksteradiel 2023” opgenomen vaste schenktijden wenst te verkrijgen, dient daartoe een aanvraag in te dienen.

 • 2. Een ontheffing moet 4 weken voor aanvang van de activiteit worden aangevraagd.

Artikel 4 Hardheidsclausule

In bijzondere omstandigheden kan het bevoegd bestuursorgaan gemotiveerd van deze beleidsregel afwijken, indien toepassing ervan niet in verhouding staat tot de met deze beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel ontheffing schenktijden paracommerciële instellingen Tytsjerksteradiel 2023’.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel op 23 mei 2023.

Burgemeester

L.J. Gebben