Regeling vervalt per 31-12-2025

Openstellingsbesluit SKNL voor maatregelen van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Natuur; uitvoering Boschplaatvisie

Geldend van 19-07-2023 t/m 30-12-2025

Intitulé

Openstellingsbesluit SKNL voor maatregelen van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Natuur; uitvoering Boschplaatvisie

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân,

gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls en Natuur en Landschap Fryslân 2022 (hierna: SKNL):

overwegende dat:

 • -

  de provincie op grond van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Natuur de verantwoordelijkheid heeft voor de uitvoering van maatregelen ter realisatie of verhoging van de natuurkwaliteit van natuurterreinen;

 • -

  de SKNL een subsidiekader biedt voor de uitvoering van deze maatregelen;

BESLUITEN 

Het Openstellingsbesluit SKNL voor maatregelen van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Natuur; uitvoering Boschplaatvisie

vast te stellen:

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Een subsidie als bedoeld in artikel 8, lid 4, van de SKNL kan worden verstrekt aan de in artikel 2 van dit besluit bedoelde begunstigden, ten behoeve van de maatregelen die zijn opgenomen in het door Gedeputeerde Staten van Fryslân vastgestelde Provinciaal Uitvoeringsprogramma Natuur; uitvoering Boschplaatvisie.

Artikel 2 Begunstigde en subsidieplafond

Aanvragen voor de activiteiten in artikel 1 kunnen slechts worden ingediend door organisaties die in onderstaande tabel zij openomen, waarbij geldt dat het subsidieplafond voor activiteiten in artikel 1, is bepaald op het bedrag zoals genoemd in kolom van de tabel.

Totale subsidieplafond bedraagt € 1.499.000

Organisatie

bedrag * €1

Staatsbosbeheer

€ 1.499.000

Totaal

€ 1.499.000

Artikel 3 Openstelling en aanvraagperiode

 • 1. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 5 juli 2023 en 1 augustus 2023.

 • 2. Buiten deze openstellingsperiode kunnen geen aanvragen worden ingediend.

 • 3. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend met gebruikmaking van een daartoe beschikbaar gesteld aanvraagformulier. Deze dienen te worden gericht aan gedeputeerde staten van de provincie Fryslân; t.a.v. afdeling Subsidies; Postbus 20120; 8900 HM Leeuwarden.

Artikel 4 Aanvullende informatie

Subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zijn goedgekeurd.

Artikel 5 Inwerkingtreding en Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Openstelling SKNL Uitvoering Boschplaatvisie 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 27 juni 2023

Leeuwaarden,

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

Drs. A.A.M. Brok

de secretaris

A. Schepers