Raadsbesluit Verordening rechtspositie raads- en steunfractieleden Veldhoven 2023

Geldend van 26-07-2023 t/m heden

Intitulé

Raadsbesluit Verordening rechtspositie raads- en steunfractieleden Veldhoven 2023

De raad van de gemeente Veldhoven;

overwegende dat

 • Het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers is gewijzigd voor wat betreft de vergoeding van reiskosten die raadsleden maken in het kader van hun raadslidmaatschap;

 • Artikel 5 van de Verordening Rechtspositie Raads- en steunfractieleden Veldhoven 2019 niet in lijn was met de gewijzigde regelgeving;

 • De verordening zodoende gewijzigd moet worden;

 • Het praktisch onuitvoerbaar is voor de raad om zelf declaraties en aanvragen goed of af te keuren;

 • De griffier de meest voor de hand liggende persoon is om declaraties en aanvragen goed of af te keuren;

gelet op:

 • artikel Artikel 3.1.7 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, en

 • artikel 3.1 Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers;

b e s l u i t :

 • 1.

  Vast te stellen de Verordening rechtspositie raads- en steunfractieleden Veldhoven 2023.

 • 2.

  De bevoegdheid tot het goed- of afkeuren van declaraties en aanvragen van raads- en steunfractieleden op basis van de Verordening rechtspositie raads- en steunfractieleden Veldhoven 2023 te mandateren aan de griffier of zijn vervanger.

Verordening Rechtspositie Raads- en steunfractieleden Veldhoven 2023

Artikel 1 Definitiebepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  raadslid: lid van de gemeenteraad.

 • b.

  steunfractielid: Een lid van de fractie als bedoeld in artikel 11 van het Reglement van Orde van de raad 2022.

 • c.

  griffier: de griffier, bedoeld in Hoofdstuk VII, paragraaf 1 en 3, van de Gemeentewet.

 • d.

  Rechtspositiebesluit: Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • e.

  Rechtspositieregeling: Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 2. Vergoeding voor de werkzaamheden van raadsleden

 • 1.

  Aan het raadslid wordt een vergoeding voor de werkzaamheden toegekend, die gelijk is aan het bedrag vermeld in artikel 3.1.1., eerste lid, van het Rechtspositiebesluit.

 • 2.

  Van de vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit, wordt 0% uitgekeerd op basis van het aantal bijgewoonde raadsvergaderingen afgezet tegen het aantal gehouden vergaderingen.

Artikel 3. Onkostenvergoeding

 • 1.

  Aan het raadslid wordt een onkostenvergoeding voor aan de uitoefening van het raadslidmaatschap verbonden kosten toegekend, die gelijk is aan het bedrag vermeld in artikel 3.1.6. Onkostenvergoeding van het Rechtspositiebesluit.

Artikel 4. Toelage raadslid onderzoekscommissie en bijzondere commissie

 • 1. Een raadslid dat lid is van een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a, derde lid, van de Gemeentewet wordt voor de duur van de activiteiten van die commissie ten laste van de gemeente een toelage toegekend van 25% van de maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit.

 • 2. Een raadslid dat lid is van een bijzondere commissie als bedoeld in artikel 3.1.4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit wordt voor de duur van de activiteiten van de commissie een toelage toegekend van maximaal €120 per maand.

 • 3. De Auditcommissie en de Werkgeverscommissie worden niet aangemerkt als een bijzondere commissie zoals bedoeld in artikel 3.1.4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit.

Artikel 5. Reis- en verblijfkostenvergoeding

 • 1.

  Een raadslid en een steunfractielid maken ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

  • a.

   reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van de gemeenteraad en commissies, en

  • b.

   reis- en verblijfkosten voor reizen binnen en buiten de gemeente gemaakt voor de uitoefening van de functie.

 • 2.

  De volgende kosten worden vergoed:

  • a.

   De kosten voor het gebruik van openbaar vervoer.

  • b.

   Bij gebruik van een eigen vervoermiddel:

   • het maximum bedrag dat door een werkgever aan een werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt; en

    • parkeer- of stallingkosten, veerkosten en tolkosten.

 • 3. Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.

 • 4. Als een raadslid of steunfractielid een tijdelijke functionele beperking heeft, kan voor reizen als bedoeld in het eerste lid, een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking gesteld.

 • 5. De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een raads- of steunfractielid maakt in verband met reizen, gemaakt voor de uitoefening van de functie, worden ten laste van de gemeente vergoed.

Artikel 6. Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing raads- en steunfractieleden

 • 1. Een raads- of steunfractielid dat wil deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van zijn functie als bedoeld in artikel 3.3.3 Rechtspositiebesluit, dient daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

 • 2. Deze aanvraag gaat vergezeld van stukken met inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3. Als deelname van gemeentelijk belang is in verband met de vervulling van het raadslidmaatschap komen de kosten voor rekening van de gemeente.

 • 4. De kosten van deelname van een raads- of steunfractielid aan cursussen, congressen, seminars en symposia, die in het gemeentebelang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd, komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 7. Informatie- en communicatievoorzieningen (ICT) raads- en steunfractieleden

 • 1. Een raads- of steunfractielid krijgt voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen bedoeld in artikel 3.3.2 Rechtspositiebesluit in bruikleen.

 • 2. Een raads- of steunfractielid levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente.

Artikel 8. Betaling vaste vergoedingen

 • 1.

  Een steunfractielid ontvangt een maandelijkse vergoeding van 1/12 deel van de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding per jaar.

Artikel 9. Betaling en declaratie van onkosten

 • 1. Tenzij het Rechtspositiebesluit of de Rechtspositieregeling anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van deze verordening voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:

  • a.

   betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente toegezonden factuur;

  • b.

   betaling vooruit uit eigen middelen.

 • 2. Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken.

 • 3. Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen twee maanden na factuurdatum of betaling door raads- of steunfractieleden ingediend bij de griffier.

 • 4. Voor zover van toepassing draagt de gemeente er zorg voor dat de betaling aan raads- of steunfractieleden binnen één maand na het indienen van de aanvraag wordt overgemaakt.

Artikel 10. Inwerkingtreding verordening en intrekking oude verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot 10 juli 2021.

 • 2.

  De Verordening rechtspositie raads- en steunfractieleden Veldhoven 2019 wordt ingetrokken.

Artikel 11. Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie raads- en steunfractieleden Veldhoven 2023.

N.A. Hoogerbrug-van de Ven

M.J.A. Delhez

griffier

voorzitter

volgnummer

:

23.050

datum raad

:

11 juli 2023

agendapunt

:

07.02

onderwerp

:

vaststellen Verordening rechtspositie raads- en steunfractieleden Veldhoven 2023

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 11 juli 2023.