Subsidieregeling Sociaal Domein Velsen 2023

Geldend van 19-07-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Sociaal Domein Velsen 2023

Op 11 juli 2023 heeft het college van burgemeesters en wethouder tijdens hun vergadering de volgende regeling vastgesteld:

1 Inleiding

De Subsidieregeling Sociaal Domein Velsen 2023 is een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Velsen 2020 (ASV). Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de ASV van toepassing. In 2018 is voor de eerste keer een Subsidieregeling Sociaal Domein vastgesteld, deze is in 2020 en 2021 geactualiseerd. De huidige versie is een nieuwe actualisatie.

De gemeente wil met de Subsidieregeling Sociaal Domein zorgen voor meer samenhang, eenduidigheid en transparantie in de subsidieverlening. Ook wil de gemeente een betere aansluiting tussen de gewenste maatschappelijke effecten, de gemeentelijke beleidsdoelen en de gesubsidieerde activiteiten. Zo kunnen wij beter sturen op het subsidieproces en de verleende subsidies.

1.1 Subsidieregelingen naar thema’s

De Subsidieregeling Sociaal Domein is een verzameling van subsidieregelingen voor het Sociaal Domein. Deze hebben we ingedeeld naar een aantal hoofdthema’s:

Sport, cultuur & recreatie

Voor dit thema kent Velsen de volgende subsidieregelingen:

• Sportstimulering

• Amateurkunst

• Podiumkunst

• Cultuureducatie

• Culturele activiteiten en evenementen

• Musea

• Bibliotheekwerk

• Muziekeducatie in de vrije tijd

Maatschappelijke Ondersteuning

Voor dit thema kent Velsen de volgende subsidieregelingen:

• Cliëntondersteuning en sociaal werk

• Welzijnswerk

• Actief burgerschap, wijk- en bewonersinitiatieven

• Vrijwillige inzet

• Mantelzorgondersteuning

• Preventie en ondersteuning specifieke groepen

• Ondersteuning minima

• Begeleide participatie

Jeugd

Voor dit thema kent Velsen de volgende subsidieregeling:

• Basis preventieve voorzieningen en trainingen jeugd

1.2 Subsidiebeleidskader

In november 2019 heeft de gemeenteraad het subsidiebeleidskader gemeente Velsen vastgesteld. In 2020 en 2021 hebben wij een aantal beleidskeuzes verder uitgewerkt. Het sturen op maatschappelijke effecten is in deze subsidieregeling verwerkt.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn de algemene bepalingen opgenomen. Hierin staan, aanvullend op de ASV, enkele bepalingen opgenomen die voor alle subsidieregelingen uit de Subsidieregeling Sociaal Domein gelden. In hoofdstuk 3 zijn alle subsidieregelingen uit de Subsidieregeling Sociaal Domein opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn enkele slotbepalingen opgenomen. Deze zijn eveneens een aanvulling op de ASV en gelden ook voor alle subsidieregelingen uit de Subsidieregeling Sociaal Domein.

2 Algemene bepalingen

2.1 Algemeen

• Subsidieverlening vindt zijn wettelijke basis in (artikel 4.2 van de) Algemene wet bestuursrecht (Awb).

• In de Algemene subsidieverordening (ASV) stelt de gemeenteraad de algemeen verbindende voorschriften vast met betrekking tot subsidieverstrekking. De ASV beperkt zich tot hoofdlijnen; de nadere uitwerking vindt plaats in subsidieregelingen, die door het college worden vastgesteld.

• Subsidieregelingen bieden een zo concreet mogelijk afwegingskader om te toetsen in welke mate de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd overeenstemmen met het beleid.

2.2 Reikwijdte

Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op het verstrekken van subsidies binnen het Sociaal Domein. Indien voor specifieke beleidsdoeleinden of beleidsterreinen een afzonderlijke subsidieregeling is vastgesteld, is deze subsidieregeling niet van toepassing.

2.3 Inhoudelijke verankering

Deze subsidieregeling is gericht op het financieel ondersteunen van activiteiten uitvoeren in het Sociaal Domein. Het gaat om activiteiten die bijdragen aan de beleidsdoelen die de gemeente wil bereiken en die zijn beschreven in de verschillende beleidsnota’s in het Sociaal Domein. De financiële middelen daarvoor zijn in de begroting opgenomen in de programma’s ‘Vitaal en sociaal Velsen’ en ‘Wonen en leven in Velsen’. Deze programma’s kennen de volgende hoofddoelstellingen:

1. Velsenaren ontwikkelen zich naar vermogen, doen actief mee in de samenleving en ontplooien zich optimaal.

2. Velsenaren krijgen waar nodig ondersteuning gericht op ontwikkeling en zelfredzaamheid.

3. Velsenaren hebben toegang tot veilige en duurzame sport- en onderwijsaccommodaties.

4. Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur met het Sociaal Domein.

Deze hoofddoelstellingen zijn per subsidieonderdeel uitgewerkt in maatschappelijke effecten die de gemeente Velsen in het Sociaal Domein wil bereiken.

2.4 Soorten subsidies

Er zijn twee soorten subsidies:

• Jaarlijkse subsidies hebben betrekking op voortdurende activiteiten van een persoon of organisatie.

• Eenmalige subsidies zijn subsidies ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager

De procedure van de aanvraag en voorwaarden zijn vastgelegd in de ASV.

2.5 Aanvulling op de subsidieregelingen

Eigen bijdrage

De gemeente kan ervoor kiezen om alleen activiteiten te subsidiëren waarvoor maatschappelijk draagvlak bestaat. Een indicatie hiervoor is dat ‘gebruikers’ een bijdrage betalen of als er op een andere manier cofinanciering voor de activiteit gevonden wordt. De gemeente kan als voorwaarde voor een subsidie stellen dat de aanvrager aantoont ook op andere manieren eigen inkomsten te vergaren.

Indexering

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks bijgesteld met een indexatie. Hiervoor geldt het percentage zoals jaarlijks in de gemeentelijke begroting door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Verantwoording

Subsidies van meer dan € 10.000,- moeten verantwoord worden. Hoe de subsidie verantwoord moet worden staat in de ASV beschreven. Aanvullend hierop hebben we in de Subsidieregeling Sociaal Domein opgenomen dat aanvragers in de verantwoording inzicht dienen te geven over de uitgevoerde activiteiten, resultaten en de indicatoren uit de betreffende subsidieregeling. Ook vinden we het belangrijk om te weten hoe inwoners of cliënten van Velsen de activiteiten hebben beleefd. Daarom vragen we de organisaties om in hun subsidieaanvraag specifiek aan te geven op welke wijze ze de effectmeting van hun activiteiten vormgeven.

Regionale subsidie

De subsidieregeling heeft grotendeels een lokaal karakter. Sommige aanbieders werken echter regionaal en hebben te maken met verschillende gemeenten. Een enkele subsidie wordt door gemeenten gezamenlijk regionaal verstrekt.

2.6 Definities

In de subsidieregelingen is gekozen voor een koppeling aan het gemeentelijk beleid en de doelen die de gemeente hiermee wil bereiken. We lichten enkele van de gebruikte termen hier toe:

• Beoogd maatschappelijk effect: het beoogd maatschappelijk effect dat de gemeente wil bereiken met de subsidieverlening.

• Doelstelling(en): de beleidsdoelen, zoals geformuleerd in de gemeentelijke beleidsnota’s, waar de subsidie betrekking op heeft.

• Doelgroep: de persoon of organisatie die de subsidie aanvraagt.

• Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen: een door een aanvrager te verrichten werkzaamheid, bestaande uit samenhangende handelingen, waarmee de aanvrager een nader omschreven doel of resultaat wil bereiken.

• Beoogde resultaten: omschrijving van wat de gemeente met de subsidieverlening wil bereiken.

• Indicatoren: meeteenheden waarmee de gemeente kan nagaan of de beoogde resultaten zijn bereikt met de gesubsidieerde activiteit(en).

3 Subsidieregelingen

3.1 Sport, cultuur & recreatie

Voor dit thema kent Velsen de volgende subsidieregelingen:

• Sportstimulering

• Amateurkunst

• Podiumkunst

• Cultuureducatie

• Culturele activiteiten en evenementen

• Musea

• Bibliotheekwerk

• Muziekeducatie in de vrije tijd

3.1.1 Sportstimulering

Beoogd maatschappelijk effect

Velsenaren voelen zich fysiek en mentaal fit.

• Zo veel mogelijk Velsenaren zijn door sport- en beweegstimulering gestimuleerd en waar mogelijk ondersteund om te sporten en bewegen.

• Zo veel mogelijk Velsenaren voelen zich door te bewegen fysiek en mentaal fitter en/of hebben hun sociaal netwerk uitgebreid.

• In de gemeente zijn meer toekomstbestendige en vitale sportverenigingen die goed in staat zijn hun verenigingsactiviteiten uit te voeren.

.

Doelstelling(en)

• Zo veel mogelijk Velsenaren hebben een gezonde leefstijl en voldoen aan de beweegrichtlijn.

• Zo veel mogelijk Velsenaren beleven plezier aan sport- en/of beweegactiviteiten in een veilig en goed sportklimaat.

• De gemeente heeft meer toekomstbestendige en (duurzaam) vitale sportverenigingen in 2024.

• Zo veel mogelijk verbindingen tussen de sportsector en andere sectoren.

Doelgroep

• Organisaties die sportactiviteiten organiseren die plaatsvinden in Velsen en waarvan het ledenbestand voor minimaal 50% bestaat uit inwoners van de gemeente. De organisaties richten zich op de beoefening van amateursport (breedtesport), zoals opgenomen in de reglementen van de sportbonden en de Nederlandse Sport Federatie (NOC* NSF).

• Organisaties die activiteiten organiseren op basis van de Brede Regeling Combinatiefuncties.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

• Activiteiten op het gebied van stimulering en ondersteuning van:

- jeugdsport

- sportkader (coaches, trainers en bestuursleden)

- gehandicaptensport

- sportevenementen/toernooien

- (school)sportactiviteiten en sportprojecten

- sportactiviteiten voor specifieke groepen (bijvoorbeeld 55+ sportgroepen)

De activiteiten zijn gericht op een verhoging van de sportdeelname en/of vergroting of verbetering van het bestaande sportaanbod in Velsen. Sportevenementen kunnen (mede) als doel hebben de tak van sport te promoten. Daarnaast leveren de activiteiten een bijdrage aan het versterken van het sportkader (bestuur) en vrijwilligers van sportverenigingen.

• Sport- en beweegaanbod op scholen en in de wijk en het verbinden van sport- en beweegaanbieders met andere sectoren, zoals zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs.

Beoogde resultaten

• Sportverenigingen worden gestimuleerd om jeugdleden te werven en behouden.

• Verenigingen worden ondersteund om coaches, trainers en bestuursleden goed gekwalificeerd te ontwikkelen en houden.

• Sportorganisaties worden ondersteund om inwoners met een beperking te laten sporten.

• Sportorganisaties realiseren in samenwerking met de scholen sportprojecten die bijdragen aan voldoende bewegen, gezonde voeding en de motorische ontwikkeling.

• Inwoners van Velsen maken door middel van sportevenementen laagdrempelig kennis met sportactiviteiten of een bepaalde tak van sport.

• Er vinden meer sport- en beweegactiviteiten plaats in Velsen

• Er zijn meer deelnemers aan sport- en beweegactiviteiten

Indicatoren

• % Velsenaren dat voldoet aan de beweegrichtlijn

• % Velsenaren dat de gezondheidssituatie als “goed” beoordeelt

• Aantal jeugdleden bij de verenigingen

• Aantal opleidingen/trainingen en themabijeenkomsten

• Aantal gehandicapte sporters

• Aantal sportverenigingen, evenementen of projecten

• Aantal schoolsportactiviteiten

• Aantal sportprojecten voor specifieke groepen

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten na aftrek van bijdragen van derden die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn om de hierboven genoemde activiteiten te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

Nadere bepalingen per subsidiecategorie

Jeugdsport

1. De subsidie voor jeugdsport is bestemd voor de binnensport, de zwemsport en de structurele binnensportactiviteiten van overige takken van sport.

2. De aanvraag heeft betrekking op de sportdeelname van jeugd tot en met 17 jaar.

3. De grondslag van de subsidie is een bedrag per (Velsens) jeugdlid; per categorie sportvereniging is het bedrag:

- gymnastiek € 17,85

- overige binnensport, zwemsport en denksport € 6,30

- waterpolo competitie/toernooien jeugd: € 57,75,- per uur (aanvullend op bedrag per lid)

- indoor-afdeling buitensport € 6,30

- voor jeugdleden van 13 t/m 17 jaar een extra bedrag van € 6,30

4. Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt uitgegaan van het aantal jeugdleden op peildatum 31 december van het voorafgaande kalenderjaar.

5. Bij de aanvraag dient de sportvereniging een genummerde ledenlijst, gesplitst in de categorieën 0-12 en 13-17 jaar, van het voorafgaande jaar mee te sturen met daarop de leeftijd, geboortemaand en woonplaats.

6. De subsidieaanvraag wordt uiterlijk op 1 mei van het lopende jaar ingediend.

7. De subsidieaanvraag gaat vergezeld van:

a. een jeugdbeleidsplan

b. een lijst waaruit blijkt dat de aanvrager een gediplomeerd en bevoegd technisch kader (coaches) inzet ten behoeve van de begeleiding van jeugdleden en –teams.

Sportkader

1. De aanvraag heeft betrekking op een erkende opleiding (NOC*NSF) gericht op het leidinggeven aan en het trainen van jeugdleden, het bestuurlijk kader en erkende opleidingen voor vrijwilligers e.d.

2. De vergoeding bedraagt 50% van de opleidingskosten met een maximum van

€ 173,25 per persoon en € 682,50 per vereniging (4 personen) per jaar.

3. De aanvraag voor een sportkadersubsidie moet minimaal 3 maanden voor aanvang van de opleiding of cursus worden ingediend.

4. Uitbetaling van het subsidiebedrag vindt achteraf plaats na beëindiging van de cursus/opleiding en na toezending van een kopie van het diploma en betalingsbewijzen.

Gehandicaptensport (aangepaste sport)

1. Subsidie kan worden verstrekt aan Velsense sportorganisaties voor de kosten van sportactiviteiten die zich richten op verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten, of chronisch zieke mensen.

2. De organisatie stuurt bij de aanvraag het laatste jaarverslag van de organisatie mee.

3. Velsense en niet-Velsense sportorganisaties met leden die in Velsen wonen komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van sportbeoefening van € 110,25 per persoon per jaar.

4. Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie wordt uitgegaan van het aantal leden op peildatum 31 december van het voorafgaande kalenderjaar.

5. Bij de aanvraag dient de sportvereniging een genummerde ledenlijst van het voorafgaande jaar mee te sturen met daarop de leeftijd, geboortemaand en woonplaats.

6. De subsidieaanvraag wordt uiterlijk op 1 mei ingediend.

Sportevenementen of -toernooien

1. De aanvraag heeft betrekking op een bijdrage in de kosten van evenementen en activiteiten voor de amateursport (breedtesport) gehouden in Velsen, die een bijzonder en éénmalig karakter hebben (bijvoorbeeld niet een eigen jaarlijks toernooi).

2. Organisaties komen voor maximaal 1 activiteit per jaar in aanmerking voor een subsidie in deze categorie.

3. De subsidie bedraagt maximaal € 866,25 per jaar en is mede afhankelijk van inhoud, omvang en kosten van de activiteit.

4. Aanvragen voor subsidie moeten minimaal 3 maanden van te voren worden ingediend.

5. De subsidieontvanger dient zelf te zorgen voor eventuele vergunningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteiten.

6. De subsidieontvanger is verplicht om de activiteit in de (lokale) media te publiceren en deze minimaal 4 weken van te voren aan te melden voor vermelding op de websites van de gemeente en het Sportloket.

Schoolsportactiviteiten

1. De aanvraag heeft betrekking op een bijdrage in de kosten van de organisatie van interscolaire sportactiviteiten, sporttoernooien, sportclinics en voor overige samenwerkingsverbanden voor sport en bewegen van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Velsen.

2. Organisaties komen voor maximaal 1 activiteit per (school-)jaar in aanmerking voor een subsidie in deze categorie met uitzondering van programma’s met clinics, kennismakingslessen e.d.

3. Subsidie wordt verstrekt aan (sport)verenigingen die actief zijn op scholen. Zij doen een aanbod van minimaal 16 contacturen op jaarbasis, dat aansluit bij de onderwijssituatie, bij voorkeur verzorgd wordt in de schoolomgeving en begeleid wordt door deskundigen.

4. De subsidie bedraagt maximaal € 1155,- per activiteit per (school-)jaar.

5. De gemeentelijke sportaccommodatie wordt gratis aan de organisatie ter beschikking gesteld voor de schoolsportactiviteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

6. Aanvragen voor subsidie moeten minimaal 3 maanden van te voren worden ingediend.

7. Bij de bepaling van de hoogte van de subsidie worden de eigen inkomsten van de aanvrager (bijvoorbeeld kantineopbrengsten) betrokken.

Sport- en beweegprojecten en sport voor specifieke groepen

1. De aanvraag heeft betrekking op een bijdrage in de kosten voor projecten op het gebied van sportstimulering, bijvoorbeeld sportactiviteiten in Velsen voor een wijk of voor specifieke groepen zoals 55+ sportgroepen, mensen met een beperking of chronische ziekte (aangepaste sport), probleemjongeren, inwoners met een migratieachtergrond. Daarnaast kan een organisatie een aanvraag indienen waarbij sport als middel wordt ingezet voor een maatschappelijk doel. Zoals het inzetten van sport- of beweegactiviteiten die goed bijdragen aan één of meerdere functies aan een positieve gezondheid van inwoners.

2. Organisaties komen voor maximaal 1 activiteit per jaar in aanmerking voor een subsidie in deze categorie.

3. De subsidie bedraagt maximaal € 866,25 per jaar en is mede afhankelijk van inhoud, omvang en kosten van de activiteit.

4. Aanvragen voor subsidie moeten minimaal 3 maanden van te voren worden ingediend.

5. Bij een sportproject dient minimaal één maand voor de start een gespecificeerde opgave gedaan te worden van de kosten en baten en de deelnemersgroep.

6. De subsidieontvanger is verplicht om de activiteit in de (lokale) media te publiceren en deze minimaal 4 weken van te voren aan te melden voor vermelding op de websites van de gemeente en het Sportloket.

3.1.2 Amateurkunst

Beoogd maatschappelijk effect

Velsenaren en bezoekers van Velsen hebben toegang tot en beleven plezier aan kunst en cultuur in de gemeente.

In Velsen kan talent zich ontwikkelen. Zo veel mogelijk Velsenaren beleven plezier aan de niet-beroepsmatige uitoefening van kunst. Alle Velsenaren die dit wensen hebben toegang tot een amateurkunstvereniging die bij hen past.

Doelstelling(en)

• Ondersteunen van amateurkunstbeoefening.

• Bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Sociaal Domein door amateurkunst in te zetten.

• Inwoners met een lager inkomen kunnen deelnemen aan activiteiten rond kunst en cultuur.

• Velsenaren kunnen zich op het gebied van kunst en cultuur breed ontwikkelen en hebben daarin zelf de keus hoe en waar ze dat willen doen. In Velsen is een divers aanbod beschikbaar aan amateurkunstverenigingen en cursussen op het gebied van cultuur.

Doelgroep

Organisaties die zich bezig houden met beoefening van amateurkunst en belangenbehartiging van amateurkunst in Velsen.

Een aanvrager heeft ten minste het volgende aantal actieve leden of uitvoerenden, waarvan minimaal de helft inwoner of gevestigd is van/ in de gemeente Velsen:

Harmonieorkesten, fanfarecorpsen en brassbands 25

Orkesten 10

Zangvereniging 10

Oratoriumverenigingen 25

Toneelgezelschappen 10

Muziektheater- of operaverenigingen 10

Musicalvereniging 10

Beeldende kunst 10

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het repeteren voor, begeleiden van en uitvoeren van instrumentale muziekvoorstellingen, vocale muziekvoorstellingen, theater- en dansvoorstellingen en belangenbehartiging van kunst en cultuur.

Beoogde resultaten

Cultuur voor iedereen door laagdrempelig, gevarieerd en toegankelijk aanbod van amateurkunstverenigingen.

Indicatoren

• Aantal leden en woonplaats leden

• Aantal uitvoeringen en type uitvoering

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die na resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn om de hierboven genoemde activiteiten te realiseren komen voor subsidie in aanmerking. Aan aanvragers die voor uitzonderlijk hoge huisvestingskosten worden geplaatst, dit ter beoordeling van het college, kan een subsidie worden verleend in de huisvestingskosten.

Bij de berekening van de subsidies worden de eigen inkomsten van de aanvrager in de vorm van contributies, recettes en andere inkomsten betrokken.

Berekening van de subsidie

Bij de berekening van de subsidie gaat het college uit van het aantal actieve leden op 1 september van het jaar van de aanvraag.

De subsidie heeft de volgende berekeningsgrondslag:

a. een bijdrage van € 52,50 per actief lid (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd).

b. 50% van de kosten voor het uitvoeren van voorstellingen tot een maximum van € 1.600,- per voorstelling.

Nadere verplichtingen

• De aanvrager is, indien mogelijk, aangesloten bij een federatief amateurkunstverband dat plaatselijk, regionaal, provinciaal of landelijk werkzaam is.

• De aanvrager verzorgt ten minste (gemiddeld) één maal per jaar een openbare uitvoering / presentatie in de gemeente Velsen. Ten minste één maand voorafgaand aan de uitvoering / presentatie wordt deze, met een uitnodiging aangekondigd bij het college.

• De aanvrager levert naar oordeel van het college een redelijke eigen bijdrage in de kosten.

• De aanvrager zoekt aantoonbaar actief naar andere bronnen van financiering.

3.1.3 Podiumkunst

Beoogd maatschappelijk effect

Velsenaren en bezoekers van Velsen hebben toegang tot en beleven plezier aan kunst en cultuur in de gemeente.

Velsen heeft een sterke basis aan faciliteiten op het gebied van kunst en cultuur. Een duurzame en toekomstbestendige podiumvoorziening waar Velsenaren kunnen genieten van een laagdrempelig, toegankelijk en divers aanbod dat aansluit bij hun wensen.

Doelstelling(en)

• Deelname van inwoners van Velsen aan kunst en cultuur bevorderen.

• Bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Sociaal Domein door podiumkunst in te zetten.

• Bevorderen van de creatieve ontwikkeling van inwoners van Velsen.

• Een toegankelijk podium dat beschikbaar is voor activiteiten op het gebied van de amateurkunstbeoefening, cultuur-educatieve activiteiten en kunstuitingen.

Doelgroep

De organisatie die de door de gemeenteraad aangewezen podiumvoorziening beheert en exploiteert.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het beheer en exploitatie van de door de raad hiertoe aangewezen podiumvoorziening, het verzorgen van de professionele programmering en het bieden van een plek aan amateurkunstverenigingen.

Beoogde resultaten

Een gevarieerd en toegankelijk aanbod van podiumkunstvoorstellingen voor de inwoners van Velsen. Inwoners hebben door de theaterfunctie de mogelijkheid hun talent te ontplooien en in Velsen een professionele theaterprogrammering te bezoeken.

Indicatoren

• Aantal professionele podiumkunstvoorstellingen

• Aantal amateur podiumkunstvoorstellingen

• Bezettingsgraad

• Aantal bezoekers

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn om de hierboven genoemde activiteiten te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

3.1.4 Cultuureducatie

Beoogd maatschappelijk effect

Velsenaren hebben toegang tot en beleven plezier aan kunst en cultuur in de gemeente.

De jeugd van Velsen tot 18 jaar kan zijn talent op het gebied van Kunst en Cultuur ontdekken en ontwikkelen. Cultuureducatie is onderdeel van het onderwijs op iedere school.

Doelstelling(en)

• Scholen die in hun schoolplan het cultuurprofiel willen borgen of versterken, en scholen die thematisch, projectmatig of incidenteel aan cultuureducatie willen doen worden ondersteund en gefaciliteerd.

• Voor scholen is inzichtelijk welk aanbod rond cultuureducatie zij in kunnen zetten.

Doelgroep

Organisaties die activiteiten uitvoeren op het gebied van kunst- en cultuureducatie.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

• Coördinatie, advies en uitvoering van kunst- en cultuureducatie op het primair en voortgezet onderwijs, onder andere via de cultuurcoachregeling en de regeling cultuureducatie met kwaliteit.

• Stimuleren en coördineren van activiteiten op het gebied van cultuurparticipatie en talentontwikkeling van de jeugd van Velsen tot 18 jaar.

Beoogde resultaten

Een gevarieerd, laagdrempelig en toegankelijk aanbod van kunst- en cultuureducatie voor de inwoners van Velsen.

Indicatoren

• Aantal deelnemers per activiteit

• Aantal deelnemende leerlingen en scholen aan cultuur-educatieve activiteiten op school

• Tevredenheid van deelnemende scholen en leerlingen (kwantitatief en kwalitatief). Jaarlijks cultureel aanbod inzichtelijk voor en scholen in Velsen.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn om de hierboven genoemde activiteiten te realiseren, komen voor subsidie in aanmerking.

3.1.5 Muziekeducatie in de vrije tijd

Beoogd maatschappelijk effect

Velsenaren en bezoekers van Velsen hebben toegang tot en beleven plezier aan kunst en cultuur in de gemeente.

Alle inwoners van Velsen kunnen hun muzikale talent ontdekken en in de basis ontwikkelen.

Doelstelling(en)

- Muziekeducatie in de vrije tijd voor iedereen door een laagdrempelig en toegankelijk aanbod dat aansluit op de behoeften van inwoners.

- Verbinding en samenwerking tussen culturele partners in Velsen. Dit om meer inwoners te bereiken en te zorgen voor voldoende differentiatie in muziekeducatie in de vrije tijd.

- Bevorderen van deelname aan muziekeducatie in de vrije tijd op basisniveau van inwoners van Velsen.

- Bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Sociaal Domein door muziekeducatie in te zetten.

- Bevorderen van de creatieve ontwikkeling van inwoners van Velsen.

Doelgroep

Organisaties die zonder winstoogmerk activiteiten uitvoeren in Velsen op het gebied van muziekeducatie in de vrije tijd.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

- Het geven van vocaal/instrumentaal muziekonderwijs op basisniveau aan inwoners van Velsen en bijbehorende samenspelmogelijkheden en optredens.

- Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van projecten en activiteiten om inwoners van Velsen kennis te laten maken met actieve muziekbeoefening.

- HaFaBra muziekopleiding.

Beoogde resultaten

Een gevarieerd, laagdrempelig en toegankelijk aanbod van muziekeducatie in de vrije tijd voor alle inwoners van Velsen.

Indicatoren

- Aantal Velsense deelnemers per activiteit

- Tevredenheid van deelnemers (kwantitatief en kwalitatief) voor de organisatie en de hoofdactiviteiten

- Aantal culturele samenwerkingspartners

Kwaliteitseisen en criteria

Criteria docenten:

• De organisatie beschikt over gekwalificeerde docenten; een docent waarvan de kwalificatie voor het geven van les blijkt uit het feit dat deze succesvol de eerste opleidingsfase (bachelor) van het conservatorium of andere kunstvakopleiding heeft afgerond, dan wel dat deze beschikt over een daarmee gelijk te stellen kwalificatie op tenminste HBO werk- en denkniveau.

• Docenten hebben ervaring met lesgeven en beschikken over didactische vaardigheden.

Criteria organisatie

• De organisatie heeft een overtuigende visie waarin de activiteiten aansluiten op de Cultuurvisie 2020-2024: Beleef cultuur in Velsen!

• Subsidie wordt alleen verstrekt aan instellingen zonder winstoogmerk, waarvan het doel van de activiteiten is gelegen op het vlak van muziekbeoefening dan wel op het vlak van muzikale vorming;

• De organisatie houdt zich minimaal al een jaar bezig met het verrichten van activiteiten op het gebied van muziekeducatie in de vrije tijd in de gemeente Velsen;

• De organisatie heeft een aantoonbare duurzame samenwerking met een of meerdere culturele partners, die minimaal één jaar duurt.

• De organisatie houdt een administratie bij waaruit blijkt dat de leden voor wie subsidie wordt aangevraagd uit Velsen komen.

Subsidieplafond en verdeelregels:

Voor de uitvoering van deze regeling is een maximaal bedrag beschikbaar van € 68.000. De subsidie voor muziekeducatie wordt als volgt verdeeld:

Na het verstrijken van de indieningstermijn worden alle aanvragen beoordeeld en wordt de subsidie verdeeld over alle aanvragers die aan de criteria voldoen.

De hoogte van de subsidie wordt als volgt bepaald:

• Subsidie voor muziekeducatie in de vrije tijd en HaFaBra wordt verleend op basis van het aantal leerlingen uit Velsen met een maximum van € 150 voor een leerling die privéles krijgt en een maximum van € 100 voor een leerling die een groepsles volgt. Een groep bestaat uit minimaal 3 leerlingen die minimaal 30 lessen volgen. Het (deel)subsidieplafond voor deze subsidie is € 68.000.

• Voor de HaFaBra muziekopleiding geldt een (deel)subsidieplafond van

€ 6.000 Bij de berekening van de subsidie gaat het college uit van het aantal actieve leden op 1 september in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Indien de ingediende aanvragen het beschikbare budget overschrijden, dan worden alle te verlenen subsidies naar rato van het aantal leerlingen verlaagd tot het (deel)plafond niet meer wordt overschreden.

• Indien sprake is van onderbesteding ten aanzien van één van de deelplafonds kan de resterende subsidie worden toegevoegd aan het andere deelplafond.

• Als na beoordeling van alle aanvragen binnen de aanvraagtermijn niet het volledige beschikbare bedrag is verleend, kan het college het resterende budget besteden aan de subsidiering van andere activiteiten binnen het onderdeel cultuur van deze subsidieregeling

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn om de hierboven genoemde activiteiten te realiseren, komen voor subsidie in aanmerking.

Vaststelling van de subsidie

De subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten en de daadwerkelijk gerealiseerde activiteiten voor de inwoners van Velsen tot het maximaal verleende bedrag. Bij minder leerlingen wordt een marge van 5% gehanteerd. Wanneer de organisatie minder leerlingen bereikt dan begroot, wordt er pas over gegaan tot een lagere vaststelling indien dit percentage meer is dan 5%.

3.1.6 Culturele activiteiten en evenementen

Beoogd maatschappelijk effect

Velsenaren en bezoekers van Velsen hebben toegang tot en beleven plezier aan kunst en cultuur in de gemeente.

Kunst en Cultuur beleef je in Velsen, een levendige en aantrekkelijke gemeente voor zowel bewoners als bezoekers. Kunst en cultuur staan in verbinding met andere domeinen.

Doelstelling(en)

• Bevorderen van deelname aan kunst en cultuur van inwoners van Velsen.

• Versterken van de identiteit van Velsen. De gemeente Velsen heeft een gevarieerd cultuur historisch aanbod dat zichtbaar is in en rondom onze gemeente.

• De inwoners van Velsen wordt een multicultureel en divers aanbod geboden waar mensen vanuit verschillende bevolkingsgroepen gebruik van willen maken of naartoe kunnen gaan.

• Inwoners zijn bekend met het culturele aanbod in Velsen.

• Evenementen sluiten aan bij maatschappelijke thema’s en zoeken de verbinding met andere domeinen.

Doelgroep

Organisaties die zonder winstoogmerk culturele activiteiten en evenementen organiseren.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle activiteiten voor de organisatie van de activiteit of het evenement.

Beoogde resultaten

Een multicultureel, gevarieerd en ruim aanbod aan culturele activiteiten verspreid over het hele jaar, toegankelijk voor alle inwoners van Velsen.

Indicatoren

• Aantal evenementen en activiteiten

• Aantal bezoekers of deelnemers en waar ze vandaan komen

• Aantal samenwerkingsverbanden

• Publiciteit en promotie van het evenement, bijvoorbeeld aantal likes op Facebook, aantal krantenartikelen

Nadere weigeringsgronden

Organisatoren die uitsluitend een commercieel belang hebben met een evenement komen niet voor subsidie in aanmerking.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn om de hierboven genoemde activiteiten te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

Berekening van de subsidie

De subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten, zoals hierboven benoemd, en de daadwerkelijk gerealiseerde activiteiten. Uitgangspunt is dat maximaal 50% van de kosten van de activiteit worden gesubsidieerd.

Nadere verplichtingen

• De aanvrager levert naar oordeel van het college van burgemeester en wethouders een redelijke eigen bijdrage in de kosten.

• De aanvrager zoekt aantoonbaar actief naar mogelijkheden om andere bronnen van financiering aan te boren.

• Activiteiten zijn laagdrempelig en toegankelijk voor een breed publiek, zowel jong als oud.

• Activiteiten worden zoveel mogelijk georganiseerd in samenwerking met andere (culturele) verenigingen, instellingen of bedrijven.

• In de promotie rondom de activiteiten dient vermeld te worden dat de activiteiten mede mogelijk zijn gemaakt door subsidie van de gemeente Velsen.

• Bij de promotie rondom de evenementen moet ruimte zijn voor promotionele uitingen vanuit citymarketing en Rauw aan zee.

3.1.7 Musea

Beoogd maatschappelijk effect

Velsenaren en bezoekers van Velsen hebben toegang tot en beleven plezier aan kunst en cultuur in de gemeente.

Kunst en Cultuur beleef je in Velsen. Inwoners van Velsen kunnen kennis maken met de unieke geschiedenis van Velsen. Het cultureel erfgoed blijft behouden voor toekomstige generaties.

Doelstelling(en)

• Versterken van de identiteit van Velsen. De gemeente Velsen heeft een gevarieerd cultuurhistorisch aanbod dat zichtbaar is in en rondom onze gemeente.

• Het in stand houden, ontwikkelen en uitdragen van het culturele erfgoed van Velsen en de natuurhistorische collectie.

• Het voor een breed publiek vergroten van de interesse en kennis van het cultureel erfgoed.

• Musea sluiten aan bij maatschappelijke thema’s.

• Archieven en de geschiedenis van de gemeente Velsen zijn beschikbaar voor de inwoners van Velsen (ook digitaal).

Doelgroep

Musea in Velsen.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

• Activiteiten met betrekking tot het verzamelen, beheren, behouden en toegankelijk maken van collecties.

• Beheer en exploitatie van een museale functie.

Beoogde resultaten

Een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van museale voorzieningen.

Indicatoren

• Aantal activiteiten

• Openingstijden

• Aantal bezoekers en waar ze vandaan komen

• Aantal samenwerkingsverbanden

• Publiciteit en promotie

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die resteren na bijdragen van derden en die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn om de genoemde activiteiten te realiseren, komen voor subsidie in aanmerking.

3.1.8 Bibliotheekwerk

Beoogd maatschappelijk effect

Velsenaren doen naar vermogen mee aan de samenleving en kunnen zich ontplooien doordat zij goed kunnen lezen, schrijven en digitaal vaardig zijn.

Velsenaren beleven van jongs af aan plezier aan lezen, kunnen zich ontplooien en op een laagdrempelige manier informatie vinden.

Velsenaren en bezoekers van Velsen hebben toegang tot en beleven plezier aan kunst en cultuur in de gemeente.

Doelstelling(en)

• Bestrijden van laaggeletterdheid.

• De bibliotheek stimuleert leesplezier en zelfontplooiing van volwassenen en kinderen in Velsen.

• Bevorderen van de ontwikkeling van de inwoners van Velsen: een leven lang leren.

• De bibliotheek is fysiek en digitaal toegankelijk en zichtbaar op verschillende plekken in Velsen

• De bibliotheek is een centraal onderdeel van onze (culturele) gemeenschap, voor de verbinding van mensen, organisaties en kennis.

• Velsenaren weten de bibliotheek te vinden voor informatie en participatie op maatschappelijk, educatief en cultureel terrein.

Doelgroep

De organisatie die de in de gemeente gevestigde openbare bibliotheek beheert en exploiteert.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

• Beheer en exploitatie van de bibliotheek

• Activiteiten op het gebied van het bieden van kennis en informatie

• Activiteiten op het gebied van ontwikkeling en educatie waaronder de Bibliotheek op school (dBos) en Boekstart in de kinderopvang

• Activiteiten op het gebied van lezen, literatuur en mediavaardigheden waaronder het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van digitale vaardigheden

• Activiteiten op het gebied van verbinding van mensen, organisaties en kennis. Activiteiten op het gebied van kunst- en cultuurparticipatie

Beoogde resultaten

• De inwoners van Velsen weten de Bibliotheek te vinden voor het verkrijgen van informatie op sociaal, maatschappelijk, educatief en cultureel gebied waardoor men beter is toegerust is om te participeren in de kennismaatschappij.

• Laaggeletterdheid onder volwassenen wordt teruggedrongen en inwoners van Velsen zijn digitaal vaardig.

• Alle kinderen en jongeren in Velsen worden bereikt door de dienstverlening van de bibliotheek, leesplezier wordt bevorderd en er wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van laaggeletterdheid en het bevorderen van digitale vaardigheid.

Indicatoren

• Aantal abonnementhouders

• Aantal (digitale) bezoekers van de vestigingen van de bibliotheek in IJmuiden en de Velserbroek

• Aantal (digitale) uitleningen

• Aantal bezoekers van de activiteiten

• Aantal scholen die deelnemen aan dBos

• Aantal aanbieders van peuteropvang die deelnemen aan Boekstart

• Klanttevredenheid van leden en bezoekers

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die resteren na bijdragen van derden en die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn om de hierboven genoemde activiteiten te realiseren komen voor subsidie in aanmerking.

3.2 Maatschappelijke Ondersteuning

Voor dit thema kent Velsen de volgende subsidieregelingen:

• Cliëntondersteuning en sociaal werk

• Welzijnswerk

• Actief burgerschap, wijk- en bewonersinitiatieven

• Vrijwillige inzet

• Mantelzorgondersteuning

• Preventie en ondersteuning specifieke groepen

• Ondersteuning minima

• Begeleide participatie

3.2.1 Cliëntondersteuning en sociaal werk

Beoogd maatschappelijk effect

Velsenaren zijn naar vermogen zelfredzaam en samen redzaam in het dagelijks leven.

• Velsenaren voelen zich ondersteund en gehoord bij vragen over gezondheid, opgroeien, wonen, financiën/schulden en leven.

• Velsenaren voelen zich gesterkt in hun vermogen hulpvragen zelf of in samenwerking met naasten op te lossen.

Doelstelling(en)

• Het bieden van informatie, advies en (kortdurende) ondersteuning aan mensen met psychosociale problemen en mensen met een beperking, gericht op het versterken van hun zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving.

• Het informeren, adviseren en ondersteunen bij het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Doelgroep

• Organisaties die zich inzetten om mensen met psychosociale problemen te ondersteunen bij het meedoen in de samenleving en hun zelfredzaamheid te vergroten.

• Organisaties die zich inzetten om mensen met een beperking te ondersteunen bij het meedoen in de samenleving en hun zelfredzaamheid te vergroten.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen:

a) Activiteiten/diensten gericht op mensen met psycho- en/of sociale problematiek (algemeen)

• Algemeen maatschappelijk werk (inclusief ouderenadvies)

• Sociaal juridische dienstverlening (algemeen)

• Inzet sociaal wijkteams

• Preventief huisbezoek

• Bereikbaarheid in verband met rampenopvang

b) Activiteiten/diensten gericht op mensen met een beperking:

• Cliëntondersteuning (lokaal)

• Sociaal juridische dienstverlening vanuit cliëntondersteuning (lokaal)

• Onderzoek en diagnostiek (regionaal)

• Trainingen en workshops (regionaal)

• Consultatie (regionaal)

c) Activiteiten/diensten gericht op ouderen en/of mensen met dementie:

• Het afstemmen van zorg uit de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en ondersteuning vanuit het Sociaal Domein voor kwetsbare ouderen, waaronder ouderen met dementie.

Beoogde resultaten

• Inwoners met ondersteuningsvragen ontvangen informatie en advies gericht op meedoen in de samenleving en het versterken van de zelfredzaamheid.

• Inwoners met ondersteuningsvragen worden kortdurend ondersteund of toegeleid naar passende ondersteuning.

• De vraag naar zwaardere ondersteuning wordt zoveel mogelijk voorkomen.

Indicatoren

• Aantal ondersteunde cliënten per activiteitsoort (onderdeel a, b en c)

• Duur ondersteuning (onderdeel a en b)

• Tevredenheid van de cliënt over de ondersteuning en de effecten hier van(onderdeel a en b)

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle noodzakelijke kosten die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn om de dienst te kunnen realiseren.

Nadere verplichtingen

Inzicht in ontwikkelingen, verschuivingen in problematiek etc. van cliënten (kwalitatieve informatie in de jaarrapportage).

3.2.2 Welzijnswerk

Beoogd maatschappelijk effect

Velsenaren zijn naar vermogen zelfredzaam en samen redzaam in het dagelijks leven. Velsenaren ervaren sociale verbondenheid. Velsenaren voelen zich ondersteund bij het langer en op een prettige manier zelfstandig blijven wonen.

• Velsenaren voelen zich minder eenzaam.

• Velsenaren voelen zich ondersteund bij het organiseren van activiteiten en zijn meer zelfredzaam.

Doelstelling(en)

• Bewoners worden ondersteund bij het organiseren van ontmoetingsactiviteiten en recreatieve activiteiten voor de wijk.

• Toegankelijke buurtcentra voor alle inwoners uit de wijk, zij kunnen hier activiteiten organiseren en eraan deelnemen.

• Het bereiken van kwetsbare inwoners om problemen te voorkomen (preventie) of te signaleren.

• Het actief en goed informeren van ouderen over voorzieningen waar zij gebruik van kunnen maken.

• Verbinden van inwoners met algemene voorzieningen, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers in de wijk.

Doelgroep

Organisaties die zich actief inzetten om vrijwilligers en bewoners te ondersteunen bij het organiseren van ontmoeting en recreatieve en sportieve activiteiten voor de wijk.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

• Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van ontmoetingsactiviteiten en recreatieve activiteiten vanuit de wijk.

• Organiseren van sport- en beweegactiviteiten in samenwerking met het onderwijs en sportverenigingen.

• Het bieden van een plek waar deze activiteiten plaats kunnen vinden (buurthuisfunctie).

• Het organiseren van activiteiten voor kwetsbare inwoners en vrijwilligers.

• Inzet van welzijnswerkers in de sociaal wijkteams met focus op algemeen toegankelijke voorzieningen in de buurt. Daarnaast focus op het verbinden van activiteiten, organisaties en inwoners in de wijken.

• Inzet van een welzijnswerker in de wijkteams “heel, schoon en veilig”.

• Het coördineren van de Felicitatiedienst, het jaarlijks huisbezoek voor inwoners van 80 jaar en ouder.

• Coördineren van buurtbemiddeling (oplossen van problemen tussen buren door vrijwilligers) en WonenPlus (het uitvoeren van klusjes in en om het huis door vrijwilligers).

Beoogde resultaten

• Toegankelijke plekken waar, eventueel onder begeleiding van een professional, ontmoetingsactiviteiten kunnen worden georganiseerd.

• Ouderen kunnen prettig zelfstandig blijven wonen, worden hierbij ondersteund als dit nodig is, zijn actief en minder eenzaam.

• Kwetsbare burgers kunnen deelnemen aan algemene voorzieningen en sociale verbanden.

• Inwoners van Velsen zijn zelfredzaam en kunnen participeren in de samenleving, ook als zij een beperking hebben.

• Verbinding van inwoners, organisaties en informele netwerken in de buurt.

Indicatoren

• Aantal uitgevoerde activiteiten

• Aantal deelnemers aan de activiteiten

• Kwalitatieve meting van wat de deelname aan de activiteiten bij de deelnemers te weeg heeft gebracht

• Tevredenheid van de deelnemers over de locatie

• Aantal uitgevoerde huisbezoeken

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn om de activiteiten te kunnen realiseren.

3.2.3 Actief burgerschap, wijk- en bewonersinitiatieven

Beoogd maatschappelijk effect

Velsenaren voelen zich betrokken bij hun leefomgeving en zetten zich in voor elkaar en voor hun omgeving

Velsenaren creëren samen de sociale en fysieke leefomgeving. Zij voelen zich ondersteund in hun ideeën, die de wijk mooier, leuker, groener en veiliger maken.

Velsenaren zorgen voor een prettige woonwijk, sociale cohesie en betrokken buurtnetwerken.

Doelstelling(en) *

• Ondersteunen van bewoners en bewonersgroepen bij het ontplooien van hun idee voor verbetering van de woon- en leefomgeving en versterking van de fysieke en sociale samenhang in de wijk.

• Bewoners en bewonersgroepen helpen bij het realiseren van hun initiatieven gericht op groen, heel, veilig en sociaal.

• Bewustzijn van bewoners en bewonersgroepen in een wijk verhogen ten aanzien van sociale en fysieke thema’s.

Doelgroep

Bewoners en bewonersgroepen met een initiatief voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving en het versterken van de fysieke en sociale samenhang in de wijk.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

• Activiteiten die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeteren en/of

• Activiteiten die de sociale samenhang binnen een wijk en tussen bewoners versterken.

• Activiteiten waarbij de nadruk ligt op ‘voor en door bewoners’

• Activiteiten met voldoende draagvlak in de buurt

• Activiteiten die bewoners zelf beheren en onderhouden

• Het initiatief past binnen bestaand beleid en dient geen privé of politiek belang

• De activiteiten hebben in beginsel een éénmalig karakter.

Beoogde resultaten

• Velsenaren voelen zich actief betrokken bij hun woonomgeving

• Velsenaren voelen zich ondersteund bij initiatieven die hun woon- en leefomgeving verbeteren

• Velsenaren voelen zich ondersteund bij initiatieven die de sociale en fysieke samenhang versterken.

• Velsenaren doen mee aan veranderingen in hun leefomgeving.

• Slimme, innovatieve ideeën van Velsenaren worden benut in Velsen.

Indicatoren

• Aantal initiatieven van bewoners

• Aantal initiatieven van bewonersgroepen

• Soorten activiteiten van bewoners

• Aantal activiteiten per wijk en straat

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden, drank en etenswaren en naar oordeel van het college noodzakelijk zijn om de activiteiten te kunnen realiseren.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor deze subsidie moeten minimaal zes weken van te voren worden ingediend.

3.2.4 Vrijwillige inzet

Beoogd maatschappelijk effect

Velsenaren zijn naar vermogen zelfredzaam en samen redzaam in het dagelijks leven.

Velsenaren voelen zich betrokken bij hun leefomgeving en zetten zich in voor elkaar en voor hun omgeving.

Doelstelling(en)

• Stimuleren, ondersteunen en waarderen van mensen die zich vrijwillig inzetten voor organisaties en voor inwoners die minder zelfredzaam zijn.

• De samenredzaamheid van inwoners vergroten.

Doelgroep

Organisaties die zich actief inzetten voor de samenleving om kwetsbare inwoners te helpen en de zelfredzaamheid te vergroten.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

• Stimuleren en ondersteunen van vrijwillige inzet.

• Adviseren, begeleiden, trainen en verbinden van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en informele netwerken (maatjes- of buddyprojecten).

• Matchen van vraag en aanbod van vrijwilligers (digitaal of fysiek).

Beoogde resultaten

• Digitale en fysieke matches tussen vragers en aanbieders van vrijwilligerswerk.

• Vrijwilligers zijn voldoende toegerust om vrijwilligerswerk te doen.

• Deelname van kwetsbare inwoners aan algemene voorzieningen en sociale verbanden.

Indicatoren

• Aantal digitale en fysieke matches tussen vragers en aanbieders van vrijwilligerswerk

• Aantal aanmeldingen voor vrijwilligerswerk

• Aantal getrainde vrijwilligers

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en naar oordeel van het college noodzakelijk zijn om de activiteiten te kunnen realiseren.

3.2.5 Mantelzorgondersteuning

Beoogd maatschappelijk effect

Velsenaren zijn naar vermogen samen redzaam in het dagelijks leven.

Velsenaren verlenen mantelzorg aan hun naasten en voelen zich hierbij ondersteund en gewaardeerd.

Doelstelling(en)

• De samenredzaamheid van inwoners vergroten.

• Het stimuleren, ondersteunen en waarderen van mantelzorgers.

• Het voorkomen en verminderen van overbelasting bij mantelzorgers.

Doelgroep

Personen of organisaties die ondersteuning bieden aan mantelzorgers.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

• Mogelijk maken van praktische hulp aan mantelzorgers.

• Bieden van emotionele steun aan mantelzorgers, zoals lotgenotencontact en ondersteuningsgroepen.

• Bieden van educatieve steun aan mantelzorgers, zoals het leren van technieken en vaardigheden.

• Het stimuleren van respijtzorg, waarbij een vrijwilliger de mantelzorger vervangt om deze te ontlasten.

• Uitvoeren van de gemeentelijke mantelzorgwaardering en de dag van de mantelzorg.

Beoogde resultaten

• Deelname van kwetsbare inwoners aan algemene voorzieningen en sociale verbanden.

• Voorkomen of beperken van overbelasting bij mantelzorgers door gebruik van respijtzorg.

• Mantelzorgers weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en maken hier indien nodig gebruik van.

• Mantelzorgers zijn tevreden en voelen zich gewaardeerd.

• Jonge mantelzorgers zijn in beeld en zij ontvangen ondersteuning.

• Jonge mantelzorgers zijn tevreden over de ondersteuning die zij ontvangen.

Indicatoren

• Aantal geregistreerde mantelzorgers

• Aantal ondersteunde mantelzorgers

• Tevredenheid mantelzorgers

• Aantal aanvragen voor respijtzorg

• Aantal keren dat gebruik wordt gemaakt van respijtzorg

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en naar oordeel van het college noodzakelijk zijn om de activiteiten te kunnen realiseren.

3.2.6 Preventie en ondersteuning specifieke groepen

Beoogd maatschappelijk effect

Velsenaren zijn naar vermogen zelfredzaam en samen redzaam in het dagelijks leven. Velsenaren ervaren sociale verbondenheid.

Velsenaren voelen zich ondersteund bij hun ontwikkeling door inzet van activiteiten op het gebied van preventie, lotgenotencontact en maatschappelijk herstel.

Doelstelling(en)

Het bieden van ondersteuning aan specifieke groepen gericht op:

• Preventie (niet specifiek gericht op jeugd)

• Toeleiding naar ondersteuning

• Ondersteuning

• Maatschappelijk herstel (gericht op activiteiten die bijdragen aan een sociaal, zinvoller en actiever leven van mensen die een ontwrichtende levenservaring hebben gehad).

Doelgroep

Organisaties die ondersteuning bieden aan specifieke groepen op het gebied van preventie, lotgenotencontact en/of maatschappelijk herstel.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen:

• Het bieden van praktische hulp, emotionele steun en juridisch advies aan slachtoffers van een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit.

• Het bieden van noodhulp en burgerhulp.

• Het geven van EHBO-cursussen en ervoor zorgen dat getrainde EHBO-burgerhulpverleners aanwezig zijn bij evenementen in de gemeente Velsen.

• Het bieden van lotgenotencontact aan (ex)verslaafden.

• Het bieden van lotgenotencontact en informatie en advies voor mensen met (beginnende) dementieklachten en hun naasten.

• Het bieden van lotgenotencontact, informatie en advies en overige activiteiten voor mensen met kanker en hun naasten.

• Het bieden van educatie, zelfhulp en ondersteuning door ervaringsdeskundigen na ontwrichtende levenservaringen.

• Het bieden van intervisie en consultatie aan leden van het sociaal wijkteam ter bevordering van het tijdig signaleren van ggz-problematiek, alsook het vroeg-signaleren, het toeleiden naar zorg en het voorkomen van escalatie in het kader van de openbare geestelijke gezondheidszorg.

• Het bieden van preventieve activiteiten voor mensen met ggz-problematiek en hun omgeving.

Beoogde resultaten

• Mensen die slachtoffer zijn van een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit hebben psychosociale en/of praktische ondersteuning ontvangen.

• Op evenementen zijn voldoende EHBO-beroepshulpverleners aanwezig.

• Inwoners in Velsen hebben een EHBO cursus gevolgd.

• Deelnemers aan lotgenotencontact voelen zich hierdoor gesterkt en/of hebben vaardigheden/kennis opgedaan die bijdragen tot maatschappelijk herstel.

• Sociaal isolement van mensen met ggz problematiek wordt door inloopactiviteiten voorkomen.

• (O)GGZ problematiek in de wijk is in vroegtijdig stadium gesignaleerd; inwoners worden zo toegeleid naar passende (reguliere) zorg. Escalatie van problematiek wordt voorkomen.

Indicatoren

• Aantal activiteiten

• Soort activiteiten

• Aantal deelnemers per activiteit

• Aantal ondersteunde cliënten

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en naar oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten.

Berekening van de subsidie

De subsidie voor inloop-ggz is gebaseerd op een verdeelsleutel tussen de IJmondgemeenten op basis van deelname aan de inloopactiviteiten in Velsen.

3.2.7 Ondersteuning minima

Beoogd maatschappelijk effect

Velsenaren zijn naar vermogen zelfredzaam en samen redzaam in het dagelijks leven.

Velsenaren voelen zich ondersteund bij het aanvragen van een uitkering. Velsenaren leven niet onder het bestaansminimum. Velsenaren zijn financieel weerbaar door ondersteuning op maat. Velsenaren hebben perspectief om mee te kunnen doen aan de samenleving.

Doelstelling(en)

• Inwoners van Velsen kunnen een beroep doen op inkomensondersteuning als zij zelf niet in een bestaansminimum kunnen voorzien en worden ondersteund bij de aanvraag daarvan.

• Kinderen in Velsen gelijke kansen bieden om gelijkwaardig mee te kunnen doen, zich te kunnen ontwikkelen en om overerving van armoede tegen te gaan.

• Versterken samenwerking voor effectieve armoedebestrijding.

Doelgroep

Organisaties die inwoners ondersteunen bij het realiseren van een bestaansminimum en bij een financiële noodsituatie.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

• Het onderzoeken van het recht op voorliggende voorzieningen en het ondersteunen bij de aanvraag van een inkomensondersteuning. Het onderzoek wordt uitgevoerd door inwoners van Velsen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.

• Het ondersteunen van inwoners in een financiële noodsituatie door het eenmalig verstrekken van een tegemoetkoming voor een specifiek doel.

• Het voorkomen en vroeg signaleren van armoede en schuldenproblematiek en daarvoor producten, diensten of activiteiten inzetten.

• Het aanpakken van de armoedesituatie en het creëren van financiële rust.

Beoogde resultaten

• Inwoners die hier behoefte aan hebben zijn ondersteund bij de aanvraag van inkomensondersteuning.

• Inwoners in een financiële noodsituatie zijn ondersteund.

• Versterken samenwerking voor effectieve armoedebestrijding.

Indicatoren

• Aantal ondersteunde inwoners (bestaande en nieuwe cliënten)

• Tevredenheid van ondersteunde inwoners (als onderdeel van een bredere tevredenheidsmeting)

• Het effect van de ondersteuning volgens ondersteunde inwoners (als onderdeel van bredere effectmeting)

• Aanwezigheid van financiële planning en kans op zelfredzaamheid.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

• Coördinatie- en begeleidingskosten

• Loonkosten

• Organisatiekosten (werkplekken)

• Kosten voor financiële noodhulp

3.2.8 Begeleide participatie

Beoogd maatschappelijk effect

Velsenaren doen naar vermogen mee aan de samenleving.

Kwetsbare inwoners voelen zich ondersteund bij participatie op het gebied van opgroeien, wonen, werken en leven.

Doelstelling(en)

• Het bieden van dagbesteding en structuur aan kwetsbare inwoners, waaronder inwoners met een verstandelijke of psychische beperking.

• Stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare inwoners, waaronder inwoners met een verstandelijke of psychische beperking.

Doelgroep

Organisaties die in de vorm van een algemene, vrij toegankelijke voorziening dagbesteding bieden aan kwetsbare inwoners, waaronder inwoners mensen met een verstandelijke of psychische beperking.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het in de vorm van een algemene, vrij toegankelijke voorziening bieden van:

• Een recreatief, sportief, creatief en/of arbeidsmatig programma voor kwetsbare inwoners, waaronder inwoners met een verstandelijke of psychische beperking.

• Activiteiten die bijdragen aan een zinvolle daginvulling voor kwetsbare inwoners, waaronder inwoners met een verstandelijke of psychische beperking.

• Activiteiten die bijdragen aan het vergroten van het sociale netwerk van kwetsbare inwoners, waaronder inwoners met een verstandelijke of psychische beperking.

Beoogde resultaten

• De talentontwikkeling van kwetsbare inwoners wordt gestimuleerd.

• Er wordt structuur geboden aan kwetsbare inwoners.

• Het sociale netwerk van kwetsbare inwoners wordt uitgebreid.

Indicatoren

• Aantal ondersteunde kwetsbare inwoners

• Aantal georganiseerde activiteiten voor kwetsbare inwoners

• Kwalitatieve meting van wat de deelname aan de activiteiten bij de deelnemers te weeg heeft gebracht.

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn om de activiteiten te kunnen realiseren.

Nadere verplichtingen

De aanvrager dient inzichtelijk te maken met welke organisaties wordt samengewerkt aan het organiseren van de activiteiten en het nastreven van de doelstellingen.  

3.3 Jeugd

3.3.1 Basis preventieve voorzieningen en trainingen jeugd

Beoogd maatschappelijk effect

Alle kinderen en jongeren in Velsen groeien gezond en veilig op, kunnen zich goed ontwikkelen en actief meedoen in de samenleving.

Jeugdigen voelen zich ondersteund bij het opgroeien en ontwikkelen van hun talenten. Hierdoor kunnen zij zich optimaal ontplooien.

Doelstelling(en)

• Jeugdigen groeien op in een positief opvoed- en opgroeiklimaat.

• Jeugdigen hebben een gezonde levensstijl.

• Jeugdigen kunnen hun talenten ontplooien.

• Jeugdigen groeien op in een veilige omgeving.

• Jeugdigen hebben toegang tot passende jeugdhulp.

Doelgroep

Personen of organisaties die zich actief inzetten om jeugdigen (van 0 tot 23 jaar) en hun netwerk te ondersteunen bij het gezond en veilig opgroeien, of bij het ontwikkelen van talenten ongeacht een eventuele beperking.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

• Stimuleren en faciliteren van het organiseren van ontmoetingsactiviteiten en recreatieve activiteiten vanuit de wijk.

• Activiteiten die zorgen voor een dekkend (preventief) aanbod voor jeugdigen en hun ouders.

• Activiteiten die mogelijkheden bieden voor jeugdigen om hun talenten te ontplooien bijvoorbeeld door jongeren te stimuleren en begeleiden om naar school te gaan, leer- en werktrajecten te volgen of dagbesteding te volgen.

• Activiteiten die jeugdigen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en op het voortgezet onderwijs, die opgroeien in huishoudens met een inkomen onder de 130% van het sociaal minimum ondersteunen bij de ontwikkeling van hun toekomstperspectief en schoolcarrière.

• Activiteiten die ervoor zorgen dat jeugdigen opgroeien in een veilig opgroeiklimaat.

• Het organiseren van activiteiten die ervoor zorgen dat jeugdigen en hun ouders passende jeugdhulp ontvangen.

Beoogde resultaten

• Inwoners weten waar zij terecht kunnen met vragen rond opvoeden en opgroeien. Wanneer nodig worden zij verwezen naar passende hulp en ondersteuning.

• Jeugdigen en gezinnen krijgen passende preventieve hulp

• Jeugdigen zijn zich bewust van de gevolgen van (cyber)pesten. Jeugdigen die hiermee te maken hebben krijgen de juiste hulp en ondersteuning.

• Jeugdigen en hun ouders zijn zich bewust van het belang van gezonde levensstijl.

• Jeugdigen gaan bewust om met social media en gamen. Jeugdigen die hierin problemen ondervinden worden ondersteund.

• Jeugdigen worden begeleid bij het naar school gaan, werken, of dagbesteding. Schooluitval of werkloosheid wordt zo veel mogelijk voorkomen.

• Jeugdigen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en op het voortgezet onderwijs, die opgroeien in huishoudens met een inkomen onder de 130% van het sociaal minimum krijgen thuis professionele begeleiding bij ontwikkeling van het toekomstperspectief in combinatie met hulp bij het huiswerk.

• Voor jongeren zijn er voldoende mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en voldoende plekken om samen te komen.

• Jeugdigen die overlast (dreigen) te veroorzaken wordt de juiste hulp en ondersteuning aangeboden.

.

Indicatoren

• Uitgevoerde activiteiten

• Aantal bereikte personen, deelnemers of bezoekers aan de activiteiten

• Aantal betrokken vrijwilligers indien van toepassing

• Kwalitatieve meting van wat de deelname aan de activiteiten bij de deelnemers te weeg heeft gebracht.

• Informatie over samenwerking met andere maatschappelijke partners

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alle noodzakelijke kosten die nodig zijn om de dienst te kunnen realiseren.

Nadere verplichtingen

Bij de subsidieverstrekking kunnen eventueel nadere verplichtingen worden opgelegd.

4 Slotbepalingen

4.1 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Sociaal Domein Velsen 2023’.

4.2 Inwerkingtreding en intrekking

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling Sociaal Domein 2021.

4.3 Overgangsrecht

1. Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling en die betrekking hebben op het subsidietijdvak 2022 en 2023 blijft de Subsidieregeling Sociaal Domein 2021 van toepassing.

2. Op subsidies die zijn verleend/ vastgesteld op basis van de Subsidieregeling Sociaal Domein Velsen 2021 en de hiertegen ingediende nog lopende bezwaren blijft de regeling van 2021 van toepassing.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering d.d. 11 juli 2023

Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris, De burgemeester,

K.M. Radstake F.C. Dales