Verordening Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Druten

Geldend van 18-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Intitulé

Verordening Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Druten

De raad van de gemeente Druten,

Overwegende dat in de ‘Routekaart Energieneutraal Druten 2040’ van 25 oktober 2018 het beleid van de gemeente Druten op het gebied van duurzaamheid is vastgelegd;

de Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’ gemeente Druten die op 27 juni 2019 is vastgesteld, het aanbrengen van voorzieningen voor het verduurzamen van woningen stimuleert;

dat het wenselijk is een soortgelijke regeling vast te stellen voor het aanbrengen van voorzieningen bij winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 mei 2023 en 4 juli 2023;

gelet op het ingediende en aangenomen amendement van Dorpslijst Puiflijk-Druten-Zuid, Dorpslijst Afferden, Dorpslijst Horssen en Kernachtig Druten van 15 juni 2023;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Druten

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een eigenaar of huurder van bedrijfsmatig vastgoed in Druten zoals omschreven in artikel 2 die een aanvraag voor een Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Druten doet.

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten;

 • c)

  Stimuleringslening verduurzaming winkels kantoren en panden met zakelijke bestemming Druten, hierna: stimuleringslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van maatregelen;

 • d)

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 4;

 • e)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • f)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunning nummer 12013647; en

 • g)

  Toewijzing: het besluit van of namens de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de stimuleringslening bij SVn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

 • 1.

  Voor een stimuleringslening die zakelijk of particulier wordt verstrekt.

 • 2.

  De aanvrager van een stimuleringslening die wordt verstrekt is een eigenaar of huurder/gebruiker van een pand gelegen in de gemeente Druten met een zakelijke bestemming (inclusief agrarische bedrijfsbebouwing)/bedrijfspand waarin bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk worden uitgevoerd, niet zijnde een woning of pand met een woonbestemming.

 • 3.

  Voor het treffen van maatregelen ten behoeve van gebouwen / panden met een zakelijke bestemming in de gemeente Druten.

Artikel 3 Kenmerken

 • 1. De hoofdsom van de stimuleringslening bedraagt voor huurders maximaal € 25.000 en voor eigenaren van panden maximaal € 50.000.

 • 2. Het rentepercentage voor de stimuleringslening wordt bepaald door het geldende rentepercentage, zoals is opgenomen in de begroting van de gemeente Druten bij rente langdurige leningen.

 • 3. De looptijd van de stimuleringslening bedraagt 10 jaar bij bedragen tot € 50.000.

 • 4. De stimuleringslening wordt onderhands verstrekt.

 • 5. De stimuleringslening wordt annuïtair verstrekt.

 • 6. De stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwdepot.

 • 7. Indien een huurder een stimuleringslening aanvraagt, dient de aanvraag gepaard te gaan met een verklaring van goedkeuring van de eigenaar van het pand ten behoeve van de voorgenomen investering.

Artikel 4 Maatregelen

 • 1. Ten behoeve van de te realiseren en te financieren maatregelen met de stimuleringslening dienen deze aan te sluiten bij de bij deze verordening horende maatregelenlijst die door het college wordt vastgesteld.

 • 2. De stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten. Het college stelt de hoogte van de stimuleringslening vast, met een maximum van € 25.000 exclusief BTW voor huurders en een maximum van € 50.000 exclusief BTW voor eigenaren van panden.

 • 3. Het college kan ingediende maatregelen afwijzen indien deze onvoldoende aansluiten bij de bij deze verordening horende maatregelenlijst

 • 4. Het college is bevoegd om de maatregelenlijst te wijzigen of uit te breiden.

Artikel 5 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat de te treffen maatregelen aansluiten bij de bij deze verordening horende maatregelenlijst, kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een stimuleringslening.

Artikel 6 Budget

 • 1. Het college van de gemeente Druten stelt het budget vast dat beschikbaar is voor de stimuleringslening.

 • 2. stimuleringslening is alleen beschikbaar voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 7 Bevoegdheid college

 • 1. Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4, 5 en 6 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een stimuleringslening.

 • 2. Het college kan het rentepercentage voor de lening aanpassen mocht de algemene renteontwikkeling hier aanleiding toe geven.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen stimuleringsmaatregelen.

  • b.

   De werkelijke kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. De in lid 6 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag en intrekken toewijzing

 • 1. Het college wijst een aanvraag voor een stimuleringslening af, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

  • b.

   de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat; of

  • c.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

  • d.

   de maatregelen / investeringen al zijn gerealiseerd of aangevangen.

  • e.

   er al een toegekende SVn-lening is op het pand van de aanvrager (huurder of eigenaar)

 • 2. Het college trekt een toewijzing stimuleringslening in, indien:

  • a.

   de stimuleringslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

  • b.

   de stimuleringslening niet tot stand komt.

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer stimuleringslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties stimuleringslening van SVn en de samenwerking tussen Druten en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de stimuleringslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde stimuleringslening winkels kantoren en bedrijfsmatige objecten voor eigenaren en gebruikers. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en/of kan de aanvrager zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening, waarbij de productspecificaties, uitvoeringsregels en het kredietbeleid van SVn leidend is.

Artikel 13 Inwerkingtreding en intrekking oude verordening

 • 1. Deze verordening treedt in werking daags na bekendmaking en werkt vervolgens terug tot en met 1 juli 2023.

 • 2. Gelijktijdig met de inwerkingtreding wordt de Verordening Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Druten, vastgesteld op 15 juni 2023, ingetrokken.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Stimuleringslening verduurzaming winkels, kantoren en panden met zakelijke bestemming Druten’.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering te Druten van 6 juli 2023

De raad voornoemd,

De griffier,

J.J. Rochat

De voorzitter,

S.W.P.J. Sengers