Verordening inburgering gemeente Nijmegen

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening inburgering gemeente Nijmegen

De raad van de gemeente Nijmegen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 mei 2023;

gelet op artikel 121 en 147 Gemeentewet, de artikelen 13 tot en met 17, 22, 23 en 26 van de Wet inburgering 2021 en artikel 4:93 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

- de gemeente sinds 1 januari 2022 de regie heeft over de uitvoering van de inburgering;

- het college ingevolge de Wet inburgering 2021 een boete kan opleggen aan de inburgeringsplichtige die niet verschijnt of onvoldoende meewerkt aan de brede intake;

- het college eveneens een boete kan opleggen aan de inburgeringsplichtige die onvoldoende meewerkt aan de geboden ondersteuning en begeleiding, of niet voldoet aan wat van hem verwacht wordt op grond van de vastgestelde intensiteit van de module Arbeidsmarkt en Participatie, of van de Leerroute;

- deze boete uitdrukkelijk door de wetgever bedoeld is als laatste redmiddel om de inburgeringsplichtige te stimuleren aan hun inburgering te werken;

- het wenselijk is dat de boete verrekend kan worden met de eventuele bijstandsuitkering van de inburgeringsplichtige;

- de wet niet in verrekening voorziet;

- het daarom noodzakelijk is de verrekening van een boete met de bijstandsuitkering op te nemen in een verordening,

besluit vast te stellen de

Verordening Inburgering gemeente Nijmegen

Artikel 1. Begripsbepalingen

  • a.

    Inburgeringsplichtige: de inwoner van gemeente Nijmegen die volgens artikel 3 van de Wet inburgering 2021 inburgeringsplichtig is;

  • b.

    Wet: de Wet inburgering 2021.

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet inburgering 2021.

Artikel 2. Verrekenen bestuurlijke boete met bijstandsuitkering

  • 1. Het college kan de bestuurlijke boete die op grond van de wet aan de inburgeringsplichtige is opgelegd, verrekenen met de algemene bijstandsuitkering.

  • 2. Het college sluit bij het verrekenen aan bij de invorderingsvolgorde van verrekenen van artikel 8 van de Beleidsregels Terug- en invordering Participatiewet 2022 van de gemeente Nijmegen.

  • 3. Onder verrekenen wordt in dit artikel verstaan verrekenen zoals geregeld in artikel 4:93 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

Ondertekening

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening inburgering gemeente Nijmegen”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 12 juli 2023,

De Griffier,

drs. S.J. Ruta

De voorzitter

drs. H.M.F. Bruls