Regeling vervallen per 02-09-2023

Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Houten 2023

Geldend van 18-07-2023 t/m 01-09-2023

Intitulé

Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Houten 2023

Het college van de gemeente Houten;

gelet op:

 • -

  artikel 5, vijfde lid van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

 • -

  artikel 4:81, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de volgende

Beleidsregel bijzondere bijstand gemeente Houten 2023

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Omschrijving van begrippen

Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (Pw) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 1.

  Deze beleidsregel verstaat onder:

  • a.

   wet: Participatiewet (Pw);

  • b.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten;

  • c.

   belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken;

  • d.

   bijzondere bijstand: de bijstand, bedoeld in artikel 35, eerste lid van de Participatiewet;

  • e.

   dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

  • f.

   draagkracht: het gedeelte van het inkomen en/of vermogen dat aangewend moet worden voor bijzondere en noodzakelijke kosten;

  • g.

   draagkrachtperiode: de periode waarover de financiële draagkracht van een belanghebbende wordt vastgesteld;

  • h.

   gereserveerd bedrag: het geld waar belanghebbende over kan beschikken, zoals saldi, spaargeld en contanten;

  • i.

   NIBUD richtprijzen: de vastgestelde (geïndexeerde) prijzen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD);

  • j.

   incidentele woonkosten: kosten vanwege verhuizing zoals transportkosten, dubbele huur en administratiekosten;

  • k.

   complete woninginrichting: alle artikelen zoals genoemd in het inboedelpakket van de NIBUD Prijzengids;

  • l.

   gedeeltelijke woninginrichting: situaties waarin een belanghebbende een gedeeltelijke inrichting van de woning nodig heeft;

  • m.

   medische kosten: kosten voor medische behandelingen, waaronder tandartskosten en kosten voor medicijnen;

  • n.

   voorliggende voorziening: de voorziening als bedoeld in de artikelen 5 onder e en 15 lid 1 van de Participatiewet;

  • o.

   Inrichtingsnorm: de uitkeringsnorm bij verblijf in een inrichting als bedoeld in artikel 23 van de Participatiewet.

 • 2.

  Deze beleidsregels kennen in ieder geval onderstaande klantgroepen:

  • a.

   statushouders: verblijfsgerechtigden die de gemeente moet huisvesten;

  • b.

   belanghebbenden die zich in een crisissituatie bevinden of net daaruit komen, daaronder begrepen:

   • i)

    daklozen: personen die geen woning hebben en in opvangcentra verblijven of overnachten in leegstaande gebouwen of op straat;

   • ii)

    personen uit een opvanghuis: personen in de overgang van 18- naar 18+ die vanuit een instelling zelfstandig gaan wonen of personen die uit een blijf-van-mijn-lijfhuis of soortgelijke opvang zich vestigen in de Lekstroomregio;

   • iii)

    langdurig gedetineerden: personen die zich vanuit langdurige detentie vestigen in de Lekstroomregio en minimaal 6 maanden gedetineerd zijn geweest;

   • iv)

    personen die vanuit Beschermd wonen of vanuit maatschappelijke opvang uitstromen: personen die door psychische problematiek, verstandelijke beperkingen of verslaving onder begeleiding staan en vallen onder de verantwoordelijkheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Hoofdstuk 2 Algemeen (Basisvoorwaarden bij toekenning)

Artikel 2 Uitgangspunten

 • 1. Bijzondere bijstand is maatwerk op het gebied van noodzakelijke kosten.

 • Niet de aard van de kosten, maar de individuele omstandigheden van belanghebbende bepalen de bijzonderheid van de kosten.

 • 2. Belanghebbenden komen in aanmerking voor bijzondere bijstand als aan alle voorwaarden uit artikel 35 Pw is voldaan. De voorzienbaarheid van de kosten, de mogelijkheid er voor te reserveren en de aanwezige draagkracht zijn toetsingscriteria.

Artikel 3 De wijze en het tijdstip van aanvragen

 • 1. Het dagelijks bestuur stelt het recht op bijzondere bijstand vast door middel van een door het dagelijks bestuur vastgesteld schriftelijk of digitaal aanvraagformulier.

 • 2. Bijzondere bijstand moet worden aangevraagd binnen drie maanden nadat de kosten zijn opgekomen. Binnen deze termijn mogen de kosten voldaan zijn.

 • 3. In afwijking van lid 2 gelden de volgende uitzonderingen:

  • a.

   alle kosten voortvloeiend uit verhuiskosten en kosten voor woninginrichting

  • b.

   medische kosten

  • c.

   woonkostentoeslag

 • Deze kosten moeten in beginsel worden aangevraagd voordat de kosten opgekomen en betaald zijn.

Artikel 4 Hoogte van de bijstand

 • 1. De hoogte van de bijzondere bijstand wordt vastgesteld op individuele basis of op basis van NIBUD richtprijzen, tenzij uitdrukkelijk anders in deze beleidsregel is bepaald.

 • 2. Als uitgangspunt geldt dat de hoogte van de bijzondere bijstand wordt gebaseerd op de kosten van de goedkoopst adequate voorziening.

Artikel 5 Draagkracht (periode)

 • 1. De draagkracht wordt vastgesteld voor een periode van een jaar gerekend vanaf de eerste van de maand waarin de aanvraag bijzondere bijstand is ingediend of vanaf de eerste van de maand waarin de kosten opgekomen zijn.

 • 2. In afwijking van het gestelde onder lid 1 loopt de draagkrachtperiode bij een Pw-uitkering tot het einde van deze Pw-uitkering en is er gedurende de looptijd van de Pw-uitkering geen drachtkracht.

 • 3. De vastgestelde draagkracht wordt in geval van incidentele bijzondere bijstand in één keer in mindering gebracht op de in aanmerking komende noodzakelijke kosten.

 • 4. In geval van periodieke verlening van bijzondere bijstand wordt de draagkracht gespreid over 12 maanden waarover de bijzondere bijstand wordt verstrekt en naar evenredigheid in mindering gebracht op de in aanmerking komende noodzakelijke kosten.

 • 5. Het bedrag aan draagkracht uit inkomen en vermogen wordt op de volgende manier in mindering gebracht op de te verstrekken bijzondere bijstand:

  • a)

   eerst op het vermogen en dan op het inkomen, vervolgens;

  • b)

   eerst op de incidentele en vervolgens op de periodieke kosten, tot slot;

  • c)

   eerst op het om niet gedeelte en dan op het gedeelte lening.

 • 6. Bij een wijziging van het inkomen, het vermogen of de woon- en gezinssituatie kan de hoogte van de draagkracht volledig worden herzien. Dit vindt plaats op initiatief van het dagelijks bestuur of nadat belanghebbende feiten en omstandigheden heeft gemeld die van invloed zijn op het recht op of de hoogte van de bijzondere bijstand.

Artikel 6 Draagkracht (inkomen)

 • 1. De bijzondere bijstand wordt verleend met inachtneming van de draagkracht op grond van het inkomen van belanghebbende en het gezin.

 • 2. De draagkracht wordt vastgesteld met inachtneming van de middelen en vrijlatingen zoals bedoeld in de artikelen 31, 32 en 33 van de Participatiewet en de Beleidsregels giften en schadevergoedingen WIL 2021.

 • 3. Bij de vaststelling als bedoeld in het tweede lid geldt als uitgangspunt bij de inrichtingsnorm dat de inrichting voorziet in de voedingskosten. In het geval er niet wordt voorzien in voeding, maar er wel voedingsgeld beschikbaar wordt gesteld, is dit geen middel voor de bijstand.

 • Wordt er voedingsgeld ontvangen en is er sprake van een volledig pakket thuis (vpt), dan wordt alleen dat deel van het voedingsgeld als middel aangemerkt dat samen met de overige middelen boven de toepasselijke inkomensgrens exclusief vakantietoeslag uitkomt.

 • 4. De kostendelersnorm wordt bij de beoordeling voor persoonlijke kosten buiten beschouwing gelaten. Voor gezamenlijke kosten wordt de kostendelersnorm wel toegepast.

 • 5. Voor de vaststelling van de draagkracht wordt 35% van het inkomen dat meer bedraagt dan de vastgestelde toepasselijke inkomensgrens van de gemeente waar belanghebbende woont in aanmerking genomen.

Artikel 7 Draagkracht (vermogen)

 • 1. De bijzondere bijstand wordt verleend met inachtneming van de draagkracht op grond van het vermogen van belanghebbende en het gezin.

 • 2. Voor het vaststellen van het vermogen wordt aangesloten bij de artikelen 31 en 34 Pw en de Beleidsregels giften en schadevergoedingen WIL 2021.

 • 3. Als het vermogen de vermogensgrens overschrijdt wordt niet als vermogen in aanmerking genomen:

  • a.

   de eenmalige energietoeslag als bedoeld in artikel 35 vierde lid van de Participatiewet tot uiterlijk twee jaar na toekenningsdatum;

  • b.

   de tegemoetkomingen voor getroffen ouders in de toeslagenaffaire.

 • 4. Op het vastgesteld vermogen wordt eenmalig de toepasselijke bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag in mindering gebracht.

 • 5. Het resterend vermogen boven het vrij te laten vermogen wordt voor 100% aangemerkt als draagkracht.

Artikel 8 Terugbetaling lening

 • 1. Bijzondere bijstand die wordt verstrekt in de vorm van een lening moet worden terugbetaald.

 • 2. De hoogte van het aflossingsbedrag is gelijk aan 5% van de toepasselijke netto bijstandsnorm. Hiervan kan worden afgeweken door af te stemmen op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende.

 • 3. De termijn waarbinnen verstrekte bijstand in de vorm van een lening dient te worden terugbetaald is 36 maanden.

 • 4. Zodra belanghebbende 36 maanden op de juiste wijze heeft terugbetaald, kan het restant worden kwijtgescholden. Ook wanneer belanghebbende een bedrag betaalt dat gelijk staat aan 36 maandelijkse terugbetalingen, kan het restant worden kwijtgescholden.

Artikel 9 Terugvordering

 • 1. Wanneer de verplichting tot terugbetaling niet of onvoldoende wordt nagekomen, zoals bedoeld in artikel 8, wordt de leenbijstand teruggevorderd, op grond van artikel 58 lid 2 Pw.

 • 2. Voor de wijze van terugvordering en de bepaling van de aflossingsbedragen wordt aangesloten bij hetgeen bepaald is in de Beleidsregels terugvordering en invordering WIL.

Hoofdstuk 3 Kostensoorten (Uitwerking specifieke kostensoorten)

Paragraaf 1. Woonkosten

Artikel 10 Incidentele woonkosten

 • 1. In afwijking van de hoofdregel op grond van artikel 35 Pw kan in bijzondere omstandigheden in individuele situaties bijzondere bijstand worden toegekend voor:

  • a.

   transportkosten: de werkelijk gemaakte kosten van huur van een aanhanger of busje (inclusief brandstof), met een maximum van € 200,-;

  • b.

   eerste huur en borg: huur van de eerste gebroken maand waarin belanghebbende zijn woning krijgt en de huur van de daaropvolgende eerste volledige kalendermaand en eventuele borg;

  • c.

   dubbele huur: goedkoopste huur inclusief administratiekosten minus eventueel recht op huurtoeslag;

  • d.

   overbruggingsuitkering: overbruggen van periode tot aan de eerstvolgende betaling van de algemene bijstand. De hoogte van de overbruggingsuitkering is opgenomen in de financiële bijlage

 • 2. Lid 1 van dit artikel heeft in ieder geval betrekking op de volgende klantgroepen bij wie ervan uitgegaan wordt dat sprake is van individuele bijzondere omstandigheden:

  • a.

   statushouders;

  • b.

   belanghebbenden die zich in een crisissituatie bevinden.

 • 3. Lid 1 sub a. en c. kunnen ook van toepassing zijn op een belanghebbende die in het kader van de verplichtingen voortvloeiend uit het recht op woonkostentoeslag naar een goedkopere of meer passende woning verhuist.

 • 4. Bijzondere bijstand voor de borg wordt als leenbijstand verstrekt.

 • 5. De terugbetaling van bijstand die in de vorm van een lening is verstrekt start na het verstrijken van de eerste 3 maanden na toekenning van de bijzondere bijstand.

Artikel 11 Woonkostentoeslag

 • 1. Bijzondere bijstand in de vorm van woonkostentoeslag kan onder voorwaarden worden verleend. Het gaat om situaties waarin zich onverwacht een verandering heeft voorgedaan in de financiële situatie van belanghebbende, waardoor er problemen ontstaan bij het voldoen van de woonkosten.

 • 2. Woonkostentoeslag wordt niet met terugwerkende kracht verleend.

 • 3. Het recht op woonkostentoeslag kan worden ingetrokken indien belanghebbende niet aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • a.

   belanghebbende staat ingeschreven als woningzoekende bij Woningnet;

  • b.

   belanghebbende dient tenminste drie keer per maand te reageren op een woonruimte die voor hem financieel passend is;

  • c.

   belanghebbende kan verplicht worden om urgentie aan te vragen;

  • d.

   aan de verstrekking van de woonkostentoeslag wordt de voorwaarde verbonden dat belanghebbende binnen 12 maanden na aanvang van de woonkostentoeslag dient te verhuizen naar een passende woonruimte. Dat betekent woonruimte met een huur waarop de Wet op de huurtoeslag van toepassing is;

  • e.

   er is geen rechterlijke uitspraak die leidt tot ontruiming van de woning;

  • f.

   heeft belanghebbende een koopwoning die te koop staat dan wel te koop gezet gaat worden, dan gelden deze aanvullende verplichtingen:

   • 1.

    er is geen betalingsachterstand van de hypotheek dan wel tot een maximum achterstand van twee maanden van de hypotheek;

   • 2.

    als de krediethypotheek volledig is benut en de woonlasten zijn nog steeds boven de maximale huur, dan wordt alsnog een verhuisverplichting opgelegd;

   • 3.

    belanghebbende vraagt een reële en marktconforme prijs voor zijn woning;

   • 4.

    belanghebbende verricht concrete en aantoonbare inspanningen om de woning te verkopen en/of de verkoop van de woning te versnellen.

 • 4. Aan een belanghebbende aan wie een verhuisverplichting is opgelegd kan in voorkomende gevallen bijzondere bijstand worden verleend voor een deel van de noodzakelijke kosten van stoffering.

 • 5. Voor het bepalen van de hoogte van de bijzondere bijstand voor woonkosten worden de gegevens van de woonkosten en de rekentool van toeslagen.nl, gebaseerd op de Wet op de huurtoeslag, gebruikt.

 • 6. Bijzondere bijstand voor woonkostentoeslag wordt maximaal 12 maanden verstrekt.

 • 7. Heeft men ondanks aantoonbare serieuze pogingen, of op grond van dringende individuele omstandigheden niet aan de verhuisvoorwaarden kunnen voldoen, dan kan de woonkostentoeslag eenmalig verlengd worden met maximaal zes maanden.

Artikel 12 Doorbetaling vaste lasten bij kortdurend verblijf in detentie

 • 1. In sommige situaties kan bijzondere bijstand voor het doorbetalen van de vaste lasten tijdens detentie worden toegekend. Dit kan ook wanneer sprake is van een maatschappelijk belang om de woning te behouden.

 • 2. De kosten die in aanmerking komen voor bijzondere bijstand:

  • a.

   huur minus huurtoeslag;

  • b.

   vastrecht elektra;

  • c.

   vastrecht gas;

  • d.

   vastrecht water;

  • e.

   kosten bewindvoering.

 • 3. Bijzondere bijstand is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   de periode van detentie bedraagt ten minste één en ten hoogste zes maanden;

  • b.

   de bijzondere bijstand wordt uitsluitend uitbetaald aan de verhuurder, het nutsbedrijf en/of de bewindvoerder en niet aan de belanghebbende zelf;

  • c.

   heeft belanghebbende de beschikking over saldi/spaargeld/contanten, dan wordt dit aangemerkt als gereserveerd bedrag. Een vermogensvrijlating zoals vastgesteld in artikel 7 lid 3 van deze beleidsregels, is voor deze kostensoort niet van toepassing.

 • 4. De bijzondere bijstand wordt verstrekt voor maximaal de duur, ten minste één en ten hoogte zes maanden, van de detentie.

Paragraaf 2. Woninginrichting en duurzame gebruiksgoederen

Artikel 13 Kosten voor woninginrichting en duurzame gebruiksgoederen

 • 1. In geval van bijzondere omstandigheden kan in individuele situaties in afwijking van de hoofdregel bijzondere bijstand toegekend worden voor:

  • a.

   volledige woninginrichting;

  • b.

   gedeeltelijke woninginrichting;

  • c.

   vervanging duurzame gebruiksgoederen.

 • 2. Aan een aantal klantgroepen kan bijzondere bijstand toegekend worden voor de kosten zoals genoemd in lid 1 onder a en b van dit artikel, omdat bij deze klantgroepen in beginsel aangenomen wordt dat er sprake is van noodzakelijke kosten door bijzondere individuele omstandigheden. Het gaat om de volgende klantgroepen:

  • a.

   statushouders;

  • b.

   belanghebbenden die zich in een crisissituatie bevinden.

 • 3. De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de werkelijke kosten met een maximum van 60% van de NIBUD richtprijzen.

 • 4. In afwijking van het vorige lid geldt voor stoffering (vloer, verf en behang) een maximum van 100% van de NIBUD richtprijzen.

 • 5. In geval van een koelkast, wasmachine, kookplaat en/of een matras geldt, in afwijking van lid 3, dat maximaal 100% van de NIBUD richtprijzen van toepassing is, op voorwaarde dat belanghebbende deze nieuw aanschaft. Dit geldt alleen voor aanvragen buiten de aanvragen voor de volledige kosten voor woninginrichting.

 • 6. Bij kamerbewoning van een kale kamer bedraagt de hoogte van de bijzondere bijstand voor kosten van de woninginrichting een bedrag van 60% van de NIBUD richtprijzen die gelden voor één volwassene, met uitzondering van volledig gemeubileerde kamers. Bij gestoffeerde kamerbewoning kan bijzondere bijstand worden verstrekt voor ontbrekende noodzakelijke inrichting.

 • 7. De bijzondere bijstand voor inrichtingskosten en duurzame gebruiksgoederen wordt, met uitzondering van de stofferingskosten als bedoeld in het vierde lid, in de vorm van een lening verstrekt. De hoogte van de inrichtingskosten en stofferingskosten is opgenomen in de financiële bijlage.

 • 8. De terugbetaling van bijstand die in de vorm van een lening is verstrekt start na het verstrijken van de eerste 3 maanden na toekenning van de bijzondere bijstand.

Paragraaf 3. Bewindvoering, mentorschap en curatele

Artikel 14 Bewindvoering, mentorschap en curatele

 • 1. In dit artikel wordt met bewindvoering ook mentorschap en curatele bedoeld.

 • 2. De bijzondere bijstand kan toegekend worden voor onbepaalde tijd zolang dit noodzakelijk is.

 • 3. De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de werkelijke kosten, maar bedragen maximaal de forfaitaire tarieven zoals deze zijn vastgesteld in de ministeriële regeling ‘Regeling curatoren, bewindvoerders en mentoren’. Indien de kantonrechter een afwijkend bedrag vaststelt, is de hoogte van de bijzondere bijstand gelijk aan dit afwijkende bedrag, mits dit bedrag gefactureerd wordt.

 • 4. De draagkrachtperiode bij een aanvraag voor bewindvoeringskosten die is gebaseerd op een beschikking van de kantonrechter wordt, in afwijking van artikel 5 lid 1 van deze beleidsregel, vastgesteld voor onbepaalde tijd.

 • 5. Aan een belanghebbende kan inzage worden gevraagd in het plan van aanpak met als doel om duidelijkheid te verkrijgen over de looptijd van de bewindvoering en de afspraken die gemaakt zijn over uitstroom uit bewind.

 • 6. In afwijking van artikel 11 Pw en artikel 3 lid 2 van deze beleidsregel komen de griffiekosten die in relatie staan tot de bewindvoeringskosten wel in aanmerking voor bijzondere bijstand als deze al voldaan zijn en dateren van langer dan drie maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum. Dit kan alleen als de aanvraag bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten wel binnen drie maanden na het opkomen van de kosten is ingediend.

 • 7. Bij verlenging van bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten kan, in afwijking van artikel 11 Pw, bijzondere bijstand worden toegekend als de kosten al zijn voldaan.

Paragraaf 4. Medische kosten

Artikel 15 Medische kosten en tandartskosten

 • 1. In afwijking van artikel 15 Pw kan éénmalig bijzondere bijstand worden toegekend voor noodzakelijke medische kosten en/of tandartskosten tot het in lid 3 genoemde bedrag indien sprake is van individuele bijzondere omstandigheden.

 • 2. Indien er in het huidige kalenderjaar bijzondere bijstand voor medische kosten en/of tandartskosten is toegekend, wordt verwacht dat belanghebbende met ingang van het volgende kalenderjaar is overgestapt naar de collectieve zorgverzekering (basisverzekering en aanvullende verzekering) dan wel een andere passende zorgverzekering en hiervan gebruik maakt. Vanaf het nieuwe kalenderjaar kan er geen bijzondere bijstand meer verstrekt worden voor medische kosten en/of tandartskosten die vergoed zouden worden op basis van de collectieve zorgverzekering.

 • 3. Vergoedingen van medische kosten zijn nooit hoger dan de vergoedingen zoals opgenomen in de polisvoorwaarden bij de zorgverzekeraar waarmee de gemeente een collectief arrangement heeft afgesloten. De vergoeding waarop belanghebbende recht heeft op basis van zijn of haar huidige zorgverzekering wordt hierop in mindering gebracht.

 • 4. Als het buitenwettelijk begunstigend beleid uit lid 3 van dit artikel niet toereikend is, kan in zeer uitzonderlijke situaties een extra bedrag worden toegekend met een maximum van € 300,00 per individu per kalenderjaar.

Artikel 16 Overige kosten medisch gerelateerd

 • 1. In afwijking van artikel 35 Pw kan bijzondere bijstand worden toegekend voor overige medisch gerelateerde kosten als deze uitkomen boven de door het NIBUD vastgestelde richtprijzen indien sprake is van individuele bijzondere omstandigheden.

 • 2. Aan de volgende medisch gerelateerde meerkosten kan worden gedacht:

  • a.

   extra stookkosten;

  • b.

   extra waterverbruik;

  • c.

   kledingslijtage door bewassing;

  • d.

   kosten voor een noodzakelijk speciaal dieet.

 • Deze lijst is niet limitatief.

Paragraaf 5. Collectieve zorgverzekering

Artikel 17 De voorwaarden en gemeentelijke bijdrage

 • 1. Er is een gemeentelijke bijdrage mogelijk voor belanghebbenden die zich collectief laten verzekeren. De hoogte hiervan is vastgesteld in de financiële bijlage.

 • 2. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de collectieve zorgverzekering:

  • a.

   het inkomen is lager dan de toepasselijke inkomensgrens. De inkomensgrenzen zijn door de gemeenten afzonderlijk bepaald en terug te vinden in de financiële bijlage;

  • b.

   de kostendelersnorm en de inrichtingsnorm worden in de beoordeling buiten beschouwing gelaten;

  • c.

   het vermogen wordt in de beoordeling buiten beschouwing gelaten;

  • d.

   belanghebbenden kunnen de collectieve zorgverzekering alleen afsluiten bij de zorgverzekeraar waarmee de gemeente een collectief arrangement heeft afgesloten.

 • 3. In afwijking van de Participatiewet geldt voor studenten en scholieren (boven de 18 jaar) naast de voorwaarden van lid 2 van dit artikel dat er wordt uitgegaan van het feitelijk inkomen waarover een belanghebbende beschikt.

 • 4. De bijdrage als bedoeld in lid 1 wordt door de zorgverzekeraar verrekend met de door de belanghebbende verschuldigde premie.

Paragraaf 6. Reiskosten

Artikel 18 Reiskosten – en fietsvergoeding voor statushouders

 • 1. Deze bijzondere bijstand geldt voor statushouders en hun gezinsleden jonger dan 18 jaar met een uitkering op grond van de Pw of met een minimuminkomen die een inburgeringscursus of extra taalonderwijs volgen bij een onderwijsinstelling waarmee de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten heeft.

 • 2. De belanghebbende kan kiezen om de reisafstand per fiets af te leggen en maakt daarbij aanspraak op een eenmalige fietsvergoeding van maximaal € 250,- (inclusief verlichting en slot). Het recht op reiskostenvergoeding vervalt dan in zijn geheel.

 • 3. De belanghebbende kan in afwijking van lid 2 kiezen om aanspraak te maken op een reiskostenvergoeding.

 • 4. De vergoeding wordt berekend op basis van de goedkoopste manier van reizen met het openbaar vervoer zoals berekend bij 9292 tussen het woonadres en het adres van de onderwijsinstelling

 • 5. In afwijking van artikel 11 Pw is bijzondere bijstand mogelijk voor reiskosten die betaald zijn uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de aanvraag.

 • 6. Indien belanghebbende met de auto naar de onderwijsinstelling gaat, is de vergoeding per kilometer gelijk aan het gangbare fiscaal beleid.

 • 7. Wanneer rechthebbende in deeltijd taalscholing volgt, dan worden de reiskosten vastgesteld op basis van het gemiddeld aantal dagen per week.

 • 8. Een reiskostenvergoeding wordt verstrekt voor de duur van het inburgeringstraject. Hieronder vallen ook een intake voorafgaand aan het traject en/of examens na afloop van het traject.

 • 9. De vergoeding wordt per jaar vastgesteld en maandelijks uitgekeerd na declaratie. Voor ISK-trajecten geldt dat er een vergoeding wordt verstrekt voor een jaarabonnement per schooljaar.

 • 10. Bij een reisafstand van minder dan 2 km wordt de belanghebbende geacht deze afstand lopend te kunnen afleggen en is er geen fietsvergoeding, noch een reiskostenvergoeding mogelijk.

Paragraaf 7. Diverse kosten

Artikel 19 Babyuitzet (basispakket)

 • 1. Voor het toekennen van bijzondere bijstand voor een babyuitzet basispakket gelden de volgende minimale voorwaarden:

  • a.

   het gaat om het eerste kind van het gezin;

  • b.

   de aanvraag kan worden ingediend vanaf de 4de maand van de zwangerschap en niet later dan 3 maanden na de bevalling.

 • 2. De hoogte is vastgesteld op 100% van de NIBUD richtprijzen.

 • 3. De bijzondere bijstand wordt om niet verstrekt.

Artikel 20 Legeskosten

Bijzondere bijstand kan worden toegekend voor legeskosten in verband met een toegekende aanvraag voor woningurgentie en/of een gehandicaptenparkeerkaart.

Artikel 21 Eigen bijdrage CAK

 • 1. Bijzondere bijstand kan worden toegekend voor de eigen bijdrage CAK.

 • 2. Deze kosten komen voor bijzondere bijstand in aanmerking als een belanghebbende nog niet passend verzekerd is met een maximum van 1 jaar. Artikel 13, lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22 Uitvaartkosten

 • 1. De erfgenamen die verantwoordelijk zijn voor de kosten van een uitvaart kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

 • 2. Voor een deel van de algemene kosten alsmede voor een deel van de begrafenis- dan wel crematiekosten kan bijzondere bijstand worden toegekend. De kostensoorten zijn opgenomen in de financiële bijlage.

 • 3. De hoogte van de bijzondere bijstand voor een begrafenis of crematie is gelijk aan de werkelijke kosten met een maximum van 100% van de NIBUD richtprijzen.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 23 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. De beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De beleidsregel “beleidsregels individuele bijzondere bijstand 2016 Werk en Inkomen Lekstroom” wordt ingetrokken.

 • 3. De beleidsregel “beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders” wordt ingetrokken.

Artikel 24 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Houten 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten van 4 juli 2023,

De secretaris,

A. Barink

de burgemeester,

G.P. Isabella